ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH LEONTIE, DE LA RĂDĂUŢI

(1 Iulie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfântului Ierarh Leontie, Episcopul Rădăuţilor (Glasul al 8-lea):

În nevoinţe duhovniceşti, toată viaţa ai petrecut-o şi primind Harul arhieriei, cu smerenie şi cu frică, de Dumnezeu, ai slujit Biserica lui Hristos. Pe Acesta roagă-L, Sfinte Părinte Ierarhe Leontie, să mântuiască sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfântului Ierarh Leontie, Episcopul Rădăuţilor (Glasul al 3-lea):

Pe Ierarhul lui Hristos, Vasul cel PreaAles al Duhului Sfânt, care, cu înţelepciune şi smerenie, s-a nevoit, cu privegherea sihăstriei şi cu povăţuirea celor încredinţaţi lui pe Calea mântuirii, pe Sfântul Ierarh Leontie cu cântări duhovniceşti lăudându-l, îl cinstim.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1:

PreaCuviinciosului ierarh, iubitorului de nevoinţe duhovniceşti, înţeleptului păstor al turmei celei cuvântătoare încredinţate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi şi întăritorului dreptei credinţe cu dragoste să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Icosul 1:

Auzind glasul Evangheliei : «intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă care duce la viaţă», din copilărie ai păşit pe această cale luând cu dragoste jugul lui Hristos şi cu totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem ţie, Sfinte Ierarhe Leontie :

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu !

Bucură-te, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor !

Bucură-te, că iubind rugăciunea, teolog te-ai facut !

Bucură-te, că mintea şi inima pururea către Domnul le-ai avut !

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu !

Bucură-te, că prin rugăciune necontenită, Îngerilor te-ai asemănat !

Bucură-te, că nevoinţele tale sihastreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat !

Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer ţi s-au făcut !

Bucură-te, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine !

Bucură-te, că pe cei din primejdii cu rugăciunile tale i-ai izbăvit !

Bucură-te, izbăvitorule de patimile cele trupeşti şi sufleteşti !

Bucură-te, întărirea credincioşilor 1

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 2:

Catedrala Rădăuţilor ca un rai duhovnicesc ţi-a fost ţie, părinte prea iubitorule al credinţei ortodoxe; aici cu slăviţii voievozi te-ai unit în sfintele rugăciuni către Dumnezeu pentru Biserica şi ţara strămoşească, cântând neîncetat cu aceştia lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2:

Prea iubitor de linişte sihastrească fiind, către obştea cea mare a Lavrei te-ai îndreptat, unde nevoindu-te duhovniceşte mintea ţi-ai luminat cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu, pentru care aceste laude aducem ţie :

Bucură-te, omule ceresc în trup pământesc;

Bucură-te, a îngerilor prea minunată privire;

Bucură-te, desfătarea raiului;

Bucură-te, chivernisitorul preâinţelept al Tainelor lui Dumnezeu ;

Bucură-te, a cuvioşilor cunună;

Bucură-te, al lavrei tale ocrotitor;

Bucură-te, al călugărilor prea înţelept îndrumător;

Bucură-te, că pentru curăţia sufletului tău, harul preoţiei ţi s-a dat;

Bucură-te, că pe aceasta cu smerenia inimii ai încununat-o;

Bucură-te, că pe tine jertfă preacurată te-ai adus slujind Sfintele Taine;

Bucură-te, că toata viaţa ta lui Hristos ai dat-o;

Bucură-te, laudă preoţiei lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 3:

Cunoscând că vrednicirea slujirii preoteşti numai oamenilor a fost dată de Dumnezeu, la care îngerii din cer doar cu frică şi cu cutremur privesc, tu cu aceştia pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Primind harul preoţiei odată cu vrednicia de păstor al obştii sfintei mănăstiri Lavra, şi mai mult ţi-ai sporit nevoinţele duhovniceşti,curăţindu-ţi sufletul şi luminându-ţi mintea, pentru care laude ca acestea aducem ţie :

Bucură-te, al mănăstirii Lavra ocrotitor prin sfintele tale rugăciuni ;

Bucură-te, preaînteţepte păstor duhovnicesc;

Bucură-te, părinte bun al celor străini ;

Bucură-te, al dreptei judecăti învăţător;

Bucură-te, odihnă duhovnicească a nevoitorilor;

Bucură-te, lumină căligarilor;

Bucură-te, înţeleaptă călăuză spre mântuire;

Bucură-te, al tainicelor gânduri cunoscător;

Bucură-te, al celor slabi întăritor;

Bucură-te, iscusit invăţător al cumpătarii;

Bucură-te, cel ce ai dat iertare spre îndreptare;

Bucură-te, pururea ostenitor întru rugăciune;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 4:

Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor aşa şi tu pururea ai dorit liniştea sfintelor nevoinţe, silindu-te a ajunge, ce darul lui Dumnezeu, la măsura îngerilor, cu care neîncetat ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

In pustie sălăşluindu-te, mulţi ucenici ţi-ai făcut, între care cel mai iubit ţie şi cunoscut nouă a fost Daniil Sihastrul, părintele duhovnicesc al binecredincioşilor Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, pentru care te lăudăm aşa :

Bucură-te, privighetoarea pustiei;

Bucură-te, ca Moise întru rugăciune;

Bucură-te, cel ce în peşteră tainică te-ai nevoit;

Bucură-te, vistiere a rugăciunii inimii;

Bucură-te, a Duhului Sfânt desfătată salăşluire;

Bucură-te, întru rugăciuni neadormit;

Bucură-te, a postitorilor laudă;

Bucură-te, al pustnicilor înţelept povăţuitor;

Bucură-te, al diavolilor înspăimântator;

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;

Bucură-te, biruinţa luptătorilor cu patimile stricătoare de suflet;

Bucură-te, purtătorule de Hristos Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 5:

Retras in liniştea sihastriei Putnei, cercetat ai fost de călugari şi credincioşi pe care i-ai folosit duhovniceşte, cu darul lui Dumnezeu, Căruia I-ai cântat neîncetat: Aliluia!

Icosul 5:

Precum lumina aprinzându-se în sfeşnic se pune ca să lumineze celor din casă, aşa şi tu ai fost rânduit ca să luminezi în sfeşnicul slujirii arhiereşti pe toţi cei din casa lui Dumnezeu, Biserica noastră stramoşească. Drept aceea, laude ca acestea aducem ţie :

Bucură-te, arhiereule al lui Hristos;

Bucură-te, cel mare între arhierei;

Bucură-te, îndreptator al credinţei;

Bucură-te, al turmei tale prea iubit părinte duhovnicesc;

Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatelor;

Bucură-te, lauda arhiereilor;

Bucură-te, cel ce ai înjugat viaţa sihastrească cu slujirea arhierească;

Bucură-te, înţelept întăritor al dreptei credinţe;

Bucură-te, cel ce ai tăiat din rădăcini eresurile drăceşti;

Bucură-te, stâlp neclintit al creştinităţii;

Bucură-te, pilda slujirii preoţiei lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 6:

Jugul arhieriei împreună cu cel al vieţii călugareşti deopotrivă purtând, ai urmat lui Hristos puitorul de nevoinţe, păstorind turma duhovnicească în frica lui Dumnezeu şi cu dragoste părintească cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 6:

Cunoscând răspunderea slujirii arhipăstoreşti şi văzându-te cuprins de slăbirea puterilor trupului, toiagul arhipăstoriei, cu frica lui Dumnezeu, I-ai încredinţat altuia mai tare şi în sfânta mănăstire Lavra te-ai retras întru privegheri şi nevoinţe duhovniceşti, pentru care laude aducem ţie :

Bucură-te, cel ce prin nevoinţele duhovniceşti vasul sufletului I-ai curăţit;

Bucură-te, ca pe acesta l-ai sfinţit cu harul cel de sus;

Bucură-te, templu preacurat al Sfantului Duh;

Bucură-te, că asemănarea cu Dumnezeu ţi-a fost cununa vieţii tale;

Bucură-te, blândule păstor al obştii tale;

Bucură-te, mângâietorule al nevoitorilor;

Bucură-te, cel ce ai agonisit bucuria raiului;

Bucură-te, tămâie înmiresmată prin harul Duhului;

Bucură-te, fierbinte rugător către Dumnezeu;

Bucură-te, cel împreună cu îngerii slujitor lui Dumnezeu;

Bucură-te, chipul bunătăţii;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 7:

Cunoscând apropierea sfârşitului vieţii tale pământeşti, obştea mănăstirii ai adunat-o în jurul tău şi binecuvântând-o, cu pace te-ai mutat către Dumnezeu, Căruia pururea ai cântat: Aliluia!

Icosul 7:

Trupul tău cu adevărat templu al Duhului Sfânt l-ai făcut , cu darul lui Dumnezeu, care în mormânt fiind coborât, neîncetat a izvorât dar de vindecări celor ce cu credinţă şi dragoste veneau la mormantul tău, pentru care laude ca acestea aducem ţie :

Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;

Bucură-te, alinarea celor îndureraţi;

Bucură-te, că viaţa ta de rugăciune călăuză creştinilor s-a făcut;

Bucură-te, ca şi după adormirea ta cu dragoste ai fost cercetat de fiii tăi duhovniceşti;

Bucură-te, că pe aceştia în dreapta credinţei I-ai intărit;

Bucură-te, înţeleptule povăţuitor pe calea dreptei credinţe;

Bucură-te, laudă şi cununa obştii mănăstiri Lavra;

Bucură-te, împreună rugătorule cu Daniil Sihastrul;

Bucură-te, de Dumnezeu cuprinsule;

Bucură-te, făclie aprinsă în sfeşnicul slujirii lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 8:

Cunoscute fiind darurile lui Dumnezeu revărsate prin tine asupra credincioşilor şi după adormirea ta, cu evlavie, din voia lui Dumnezeu, sfântul tău trup a fost scos din mormânt şi aşezat cu cinste în raclă, spre folosul cel sufletesc al celor ce cu dragoste laudă pe Dumnezeu,cântând: Aliluia!

Icosul 8:

Fiind aduse cu cinste sfintele tale moaşte în catedrala de la Rădăuţi unde cu vrednicie ai arhipăstorit, credincioşii neîncetat au venit la tine sărutând sfintele tale moaşte cu credinţă şi cu dragoste. Drept aceea cântare ca acesta aducem ţie :

Bucură-te, învăţătorule al dogmelor credinţei ortodoxe;

Bucură-te, comoară de mare preţ a credinţei ortodoxe;

Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, grabnicule tămăduitor al celor bolnavi;

Bucură-te, limanul lin al celor invăluiţi de multe necazuri;

Bucură-te, îndreptătorul celor greşiţi;

Bucură-te, păzitorul cel neclintit al rânduielii Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, cel ce înichzi gurile celor hulitori de Dumnezeu;

Bucură-te, descoperitorul nedreptăţii;

Bucură-te, al credincioşilor tare ajutător;

Bucură-te, tăria oraşelor şi satelor noastre;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 9:

Adevărat părinte te-ai arătat credincioşilor şi după adormirea ta, că tu împărtăşeşti mângâiere şi întăreşti în săvârşirea faptelor bune pe toţi cei ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Izvor nesecat de vindecări s-au arătat sfintele tale moaşte tuturor celor care cu credinţă au venit şi au cerut rugăciunile tale bine primite la Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem ţie :

Bucură-te, părintele orfanilor;

Bucură-te, sprijinitorul văduvelor;

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi;

Bucură-te, împăciuitorul celor învrăjbiţi;

Bucură-te, nădejdea celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, descoperitorul furilor;

Bucură-te, cel ce dai înţelepciune copiilor;

Bucură-te, pacea celor căsătoriţi;

Bucură-te, al bolnavilor doctor fără plată;

Bucură-te, a ostaşilor îmbărbătare;

Bucură-te, al călătorilor ocrotitor;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie! 

Condacul 10:

Ierarh luminat cu mintea prin Duhul Sfânt şi părinte cu adevărat te-au arătat faptele vieţii tale, ca cel care pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

Teologhisitor cu adevărat ai fost prin rugăciunile tale, neîncetat vorbind cu Dumnezeu, Căruia cu inimă şi cu buzele curăţiţi prin harul Sfântului Duh, laude I-ai adus. Drept aceea, şi noi aducem ţie cântarea aceasta :

Bucură-te, lauda arhiereilor;

Bucură-te, povăţuitorule cel bun;

Bucură-te, sabie ascuţită care tai eresurile;

Bucură-te, a credincioşilor bucurie;

Bucură-te, că ruşinezi pe cei vicleni;

Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;

Bucură-te, trâmbiţa cuvântării de Dumnezeu;

Bucură-te, vestitorul cel tare al Sfintei Treimi;

Bucură-te, candelă nestinsă a credinţei ortodoxe;

Bucură-te, mărgăritarul de mare preţ al dreptei credinţe;

Bucură-te, călăuza înţeleaptă a păstorilor sfinţiţi prin harul preoţiei;

Bucură-te, preasfinţite slujitorule al harului Sfântului Duh;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 11:

Sfintele tale moaşte nenumărate faceri de bine au revărsat, prin darul lui Dumnezeu, veacuri de-a rândul, dar vitregia vremurilor a făcut ca acest odor de mare preţ al credinţei noastre să fie luat de cei răi şi dus în locuri necunoscute până astăzi, din voia lui Dumnezeu, Căruia cu dragoste cântăm: Aliluia!

Icosul 11:

Deşi au fost răpite sfintele tale moaşte de cei răi, totuşi a rămas amintirea facerilor tale de bine în inimile credincioşilor din neam în neam, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, doctorul bolnavilor, cărora lesne dai vindecări, cu darul lui Dumnezeu;

Bucură-te, învăţătorul înfrânării;

Bucură-te, întăritorul postitorilor;

Bucură-te, preacuvioase părinte ierarhe;

Bucură-te, preafericite slujitorule sfinţit;

Bucură-te, vorbitorule cu îngerii;

Bucură-te, că ai slujit lepădat cu totul de cele ale lumi trecătoare;

Bucură-te, că nefurata şi nestricacioasa comoară ţi-ai agonisit în cer;

Bucură-te, că de cele pământeşti lepădându-te, cele cereşti ai dobândit;

Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu;

Bucură-te, împreună locuitorule cu îngerii în cer;

Bucură-te, cununa Bisericii;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul 12:

Cetatea Rădăuţilor, întărire în credinţă şi alinare în necazuri pururea te are pe tine, sfinte ierarhe Leontie, pentru care cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Neamuri străine de credinţă ortodoxă şi de ţară, punând stăpânire pe pământul românesc, nu au putut abate de la dreapta credinţă pe fiii Bisericii noastre stramoşeşti avându-te pe tine, sfinte ierarhe Leontie, ocrotitor şi întărire neclintită, pentru care laude ca acestea aducem ţie :

Bucură-te, a noastră tărie sufletească;

Bucură-te, zidul cel neclintit al credinţei noastre ortodoxe;

Bucură-te, a noastră binecuvântare;

Bucură-te, grabnic ajutătorule;

Bucură-te, a Rădăuţilor cunună;

Bucură-te, a Bucovinei laudă;

Bucură-te, împreună rugător cu Daniil Sihastru şi Voievodul Ştefan cel Mare şi Sfânt;

Bucură-te, ierarhul cel prea ales al lui Dumnezeu;

Bucură-te, părintele nostru duhovnicesc;

Bucură-te, odraslia preacurată a Duhului Sfânt pe pământul Bucovinei;

Bucură-te, că prin rugaciunile tale în dreapta credinţă ne păstrăm;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe vrajmaşii văzuţi şi nevăzuţi biruim;

Bucură-te, cununa Bisericii noastre strămoşeşti;

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O, PreaCuvioase părinte ierarhe Leontie, cununa Bisericii lui Hristos şi lauda credinţei noastre strămoşeşti, izbăveşte-ne din orice primejdie şi roagă pe milostivul Dumnezeu să păstreze pe toţi fiii neamului nostru românesc în dreapta credinţă, în unirea dragostei şi tăria nădejdii împlinirii dorinţei noatre sfinte de a trăi în pace împreună, mulţumind pururea lui Dumnezeu pentru toate şi cântându-I: Aliluia!

Apoi, se repetă, din nou Icosul 1:

Auzind glasul Evangheliei : «intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă care duce la viaţă», din copilărie ai păşit pe această cale luând cu dragoste jugul lui Hristos şi cu totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem ţie, Sfinte Ierarhe Leontie :

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu !

Bucură-te, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor !

Bucură-te, că iubind rugăciunea, teolog te-ai facut !

Bucură-te, că mintea şi inima pururea către Domnul le-ai avut !

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu !

Bucură-te, că prin rugăciune necontenită, Îngerilor te-ai asemănat !

Bucură-te, că nevoinţele tale sihastreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat !

Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer ţi s-au făcut !

Bucură-te, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine !

Bucură-te, că pe cei din primejdii cu rugăciunile tale i-ai izbăvit !

Bucură-te, izbăvitorule de patimile cele trupeşti şi sufleteşti !

Bucură-te, întărirea credincioşilor!

Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

şi Condacul 1:

PreaCuviinciosului ierarh, iubitorului de nevoinţe duhovniceşti, înţeleptului păstor al turmei celei cuvântătoare încredinţate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi şi întăritorului dreptei credinţe cu dragoste să-i cântăm : Bucură-te, Sfinte PreaCuviincioase Părinte Ierarhe Leontie!

Se zice apoi, această Rugăciune:

Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie, primeşte smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a primit cei doi bani ai văduvei, şi cere pentru noi dar şi putere, că toate poftele trupeşti călcând, să vieţuim în buna cinstire şi curăţie, agonisind iertare de păcate şi trecere fără primejdie în ceasul morţii, şi când vom trece noi întru nădejdea Învierii spre viaţa de veci, pururea să ne desfătăm de preafericita faţă a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi slăvit, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Ierarh Leontie, Episcopul Rădăuţilor şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/sites/default/files/styles/colorbox_popup/public/asr/icoane/2020/06/sf_leontie_3.png?itok=cUGb-2eR;
  2. VIAŢA ŞI ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH LEONTIE DE LA RĂDĂUŢI”- EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE ORTODOXĂ, BUCUREŞTI, 2013;
  3. https://ro.orthodoxwiki.org/Leontie_de_la_R%C4%83d%C4%83u%C8%9Bi

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: