ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE TAVITA

Sfânta Cuvioasă Tavita

(25 Octombrie)

# Traducere din limba rusă

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfintei Cuvioase Tavita (Glasul al 4-lea):

Ascultând cuvântul Apostolului Petru, milostivă Tavita, ai fost o umilă ucenică, căci, din morți, prin Puterea lui Hristos, ai înviat  și acum sărbătorești strălucit în Rai. În același fel, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru toţi cei care sărbătoresc amintirea ta, dăruindu-le o Viață veșnică! Amin!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfintei Cuvioase Tavita (Glasul al 4-lea):

Poporul din Iopa şi Îngerii lui Dumnezeu au fost uimiți, când Sfânta Tavita a fost înviată din morți şi împodobită cu milă. Și acum, fericită Tavita, ascultă rugăciunile noastre și cere toate binecuvântările Dătătorului de milă și credincioșilor Săi! Iar noi, binecuvântaţi, să îţi strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har! Amin!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Cuvioasă Tavita

Condacul 1

Te cinstim cu cântări duhovnicești, Sfântă Tavita, căci ai fost o Ucenică înțeleaptă a lui Hristos Mântuitorul, Icoană vie, purtând BineCuvântările lui Dumnezeu, iar tu, fiind plină de bunătățile primite de la Dumnezeu, roagă-L, pentru noi, pe Cel BineCuvântat şi noi îţi strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Icosul 1

Îngerul ți s-a arătat vesel, Sfântă Tavita, cea suferind aici pe pământ în multe feluri. Din acest motiv, de dragul cinstirilor îngerești, Hristos Dumnezeu ţi-a dat odihnă demnă, iar tu, cu mila ta, apleacă-te asupra celor care te cheamă astfel:

Bucură-te, tezaurul iubirii Divine!

Bucură-te, înțelepciunea, mai presus de trup!

Bucură-te, că ai primit Harul lui Dumnezeu!

Bucură-te, cea care ai alungat, înțelept, farmecul acestei lumi!

Bucură-te, Icoana bunăvoinței bogate!

Bucură-te, lumină a luminii Divine!

Bucură-te, gânduri profund inspirate!

Bucură-te, înaltă observare a faptelor Sfinților!

Bucură-te, că L-ai proslăvit pe Hristos prin viața ta!

Bucură-te, care ai strălucit cu bunătate!

Bucură-te, arătând milă tuturor!

Bucură-te și ne învață să ne iubim aproapele!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 2

Ai avut multă voință, privind, cu sârguință, desăvârșirea sufletului tău spre slava lui Dumnezeu și ai primit lumina Credinței. Ai fost Ucenica lui Hristos, fericită Tavita şi Îl lăudai: Aliluia!

Icosul 2

Harul s-a împlinit în tine, căci ai dus o viață virtuoasă și bine chivernisită, împlinind Poruncile Evangheliei. Iar noi, minunându-ne de viaţa ta duhovnicească, îți cântăm:

Bucură-te, săvârșitoarea Legii lui Hristos!

Bucură-te, ca ai alungat puterile demoralizatoare ale vrăjmașului!

Bucură-te, Icoană a unei vieți virtuoase!

Bucură-te, împlinirea faptelor dătătoare de Viață!

Bucură-te, purtând, cu foc, Harul Dumnezeiesc!

Bucură-te, având, în suflet, Lumina nevăzută!

Bucură-te, viță roditoare cu strugurii care dau Viață!

Bucură-te, fecioară cerească, înțeleaptă și aducătoare de veşti bune!

Bucură-te, că ai urmat lui Dumnezeu în ajutorarea oamenilor!

Bucură-te, că Diavolul a urât viaţa ta!

Bucură-te, că ne îndepărtezi de deșertăciunea fără rod!

Bucură-te, întorcându-ne către Lumina mântuitoare!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 3

Ai vindecat pe cei slabi și suferinzi, vărsând, din inimă, tărie, din belșug, slăvindu-L pe Hristos prin aceasta, iar acum Îi cânţi Dumnezeului iubitor de oameni: Aliluia!

Icosul 3

Ai strălucit în Iope cu daruri Divine, Tavita, cea înțeleptă şi binecuvântată de Dumnezeu. Hristos, Biserica vieții tale, Şi-a răspândit razele asupra ta și noi ne bucurăm de a ta luminare aşa:

Bucură-te, având o inimă milostivă!

Bucură-te, dând mângâiere tuturor!

Bucură-te, vindecând sufletele celor bolnavi!

Bucură-te, ajutând credincioșii în toate!

Bucură-te, ceea ce asculți durerile noastre, cu milă!

Bucură-te, fecioară de rang îngeresc!

Bucură-te, cu Cel ce te-a chemat să vieţuieşti lângă El!

Bucură-te, ajutor nevăzut!

Bucură-te, că pentru slava numelui tău a înflorit vechiul oraş Iope!

Bucură-te, căci până în zilele noastre oamenii te cinstesc!

Bucură-te, că ei recurg la mijlocirea ta!

Bucură-te, că ei îți cer rugăciunile!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 4

Văzându-te moartă, Sfântul Apostol Petru a plâns, iar apoi, prin rugăciunile lui, ai înviat, Cuvioasă Tavita, alături de el strigând către Hristos Mântuitorul: Aliluia!

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Icosul 4

Împreună cu cel ce a venit la Iope să te învie, roagă-te, milostivă, pentru cei care îţi cântă acest cântec:

Bucură-te, sfințită de Dumnezeu prin Cuvânt!

Bucură-te, viață strălucitoare!

Bucură-te, căci ai învins legea naturii, înviind!

Bucură-te, cea înviată prin Cuvântul Credinței!

Bucură-te, ceea ce ai locuit pe pământ ca un Înger!

Bucură-te, că ai slujit tuturor prin mila ta!

Bucură-te, că ai descoperit lumii adormirea ta vremelnică!

Bucură-te, ceea ce ceri, cu milă, mântuirea noastra!

Bucură-te, că îţi arăţi puterea rugăciunii oricărui om care ţi se roagă, cu Credinţă!

Bucură-te, că ai primit strălucirea Duhului!

Bucură-te, căci Sfântul Apostol Petru te-a ridicat din patul morții!

Bucură-te, căci, prin tine, Domnul privește rugăciunea credincioșilor!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Condacul 5

Ești plină de compasiune și de îndurare, fiind întruchiparea milostivirii, slăvită slujitoare a lui Hristos și Ucenică a Apostolilor, Sfântă Tavita, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Prin Credința ta sfântă și dragostea desăvârșită, Cuvioasă Tavita, te-ai apropiat de Mântuitorul Iisus şi I-ai urmat Poruncile. Luminează-ne şi pe noi cei care îţi cântăm, cu dragoste:

Bucură-te, lumină strălucitoare!

Bucură-te, organ al Harului Divin!

Bucură-te, slujitoare a Mântuitorului, inspirată de Dumnezeu!

Bucură-te, prietena Sfinţilor Apostoli!

Bucură-te, roditor vlăstar al bunătății!

Bucură-te, flaut de milă cu un sunet dulce!

Bucură-te, câmp de porumb, roditoare de bune obiceiuri!

Bucură-te, Sfântă, care crești talanţii celor care ţi se roagă!

Bucură-te, afirmarea văduvelor neprihănite!

Bucură-te, îndrumare milostivă a săracilor!

Bucură-te, că ai înlesnit munca multora!

Bucură-te, înăbușind gemetele sufletului!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 6

Toţi cei care ţi se roagă, nu doar din Iope, ci şi din întreaga Biserică devin mai cinstiți şi, prin ajutorul tău, Sfântă Tavita, primesc mângâiere, slăvind Numele lui Hristos şi strigând, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 6

Răscumpărarea veșnică în Hristos ai primit, Cuvioasă Tavita şi ai fost sfințită, prin Sângele Său cinstit, iar acum te rugăm răscumpără şi viaţa noastră, căci ne-am afundat în păcate, iar noi, cu speranță, exclamăm:

Bucură-te, că ai primit bogățiile cerești!

Bucură-te, dând din ele, cu belșug, tuturor!

Bucură-te, bucuria inimilor amare!

Bucură-te, ajutorul văduvelor!

Bucură-te, căci aduci mângâiere în durere!

Bucură-te, dătătoare de Har!

Bucură-te, căci îţi întinzi, către noi, ambele mâini, cu milă!

Bucură-te, căci stingi flacăra patimilor din noi!

Bucură-te, că ne faci să vedem Chipul lui Dumnezeu în toată lumea!

Bucură-te, că nu-ți îndepărtezi inima de noi!

Bucură-te, alungând durerile vieții!

Bucură-te, speranța sufletelor noastre!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 7

Prin tine, Sfântă Tavita, s-a  împlinit luminarea Adevărului lui Hristos, iar viața ta nepătată a fost binecuvântată, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Prin viața ta imaculată s-a împlinit Evanghelia, fiind ca un măslin roditor în Casa lui Dumnezeu, înțelepţită de Dumnezeu, Tavita, cu uleiul ostenelilor tale încântând pe toți cei care strigă către tine:

Bucură-te, cea plină de Har Divin!

Bucură-te, călcând în picioare înșelăciunea dușmanului!

Bucură-te, purtătoarea Duhului Evangheliei!

Bucură-te, flaut al legilor date de Dumnezeu!

Bucură-te, cea mai parfumată floare a legii duhovnicești!

Bucură-te, vas misterios plin de bucurie!

Bucură-te, că în fapte ai belşug de virtute!

Bucură-te, căci îți descoperi comorile interioare!

Bucură-te, căci, cu cinste, ți-ai împlinit viața!

Bucură-te, că ți-ai mărit talanţii!

Bucură-te, ceea ce nu ai căutat nimic pentru tine!

Bucură-te, ceea ce ai lucrat pentru Unicul Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Sfânta Cuvioasă Tavita

Condacul 8

I-ai slujit pe toți cei care ostenesc, Sfântâ Tavita, iar Hristos Dumnezeu a fost milostiv, față de sfințenia ta, prin Darul Său, Căruia Îi cânţi mereu: Aliluia!

Icosul 8

În Rai strălucind, ai fost așezată, în bucurie, de către Dumnezeu, Sfântă Tavita binecuvântată. Pentru aceasta și noi, nevrednicii, îți cântăm:

Bucură-te, căci cânţi cu Îngerii în cor!

Bucură-te, căci vezi faţa Sfinţilor!

Bucură-te, contemplând Domnia lui Hristos!

Bucură-te, ceea ce mănânci din roadele pomului vieții!

Bucură-te, ceea ce te bucuri de Slava Dumnezeiească!

Bucură-te, ceea ce ești cinstită şi nestricăcioasă!

Bucură-te, strălucind cu daruri de multe feluri!

Bucură-te, căci ne conduci spre Domnul!

Bucură-te, moștenitoare a bucuriei veșnice!

Bucură-te, părtașă la dulceața cerească!

Bucură-te, căci te rogi pentru cei ce-L cinstesc pe Hristos!

Bucură-te şi nu rușina speranțele noastre!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 9

Credința ta a fost împodobită în fapte duhovnicesti şi apoi ai fost părtașă la binecuvântarea cerească veşnică, slăvită Tavita. Ajută-ne prin rugăciunile tale și pe noi, celor care Îi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu mila ta cea mare, adapă-i pe cei însetaţi, Sfântă Tavita. Tu eşti o sursă de cuvinte pline de compasiune; cu dulceața vorbirii tale mângâietoare, îndepărtează toată întristarea celor care plâng:

Bucură-te, bunătatea care hrănește sufletul!

Bucură-te, stâlp al virtuților cerești!

Bucură-te, că ți-ai uimit apropiaţii cu priceperea mâinilor tale!

Bucură-te, că i-ai îmbrăcat cu veșminte din ostenelile tale!

Bucură-te, că ne dai satisfacție cu îndestulare!

Bucură-te, că ai compasiune pentru cei triști!

Bucură-te, mângâiere a multora!

Bucură-te, că ne îmbraci în haina mântuirii!

Bucură-te, deschizătoare de drumuri pentru cei care Îl caută pe Hristos!

Bucură-te, ceea ce ne înveţi să ne rugăm cu înțelepciune!

Bucură-te, că nu laşi pe nimeni să plece nemângâiat!

Bucură-te, dăruindu-ne daruri Divine!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 10

În smerenie ai făcut fapte pline de milă şi Domnul Dumnezeul inimii te-a proslăvit, căci lumina nu se poate ascunde sub obroc, ci strălucește, slăvind pe Tatăl Ceresc: Aliluia!

Icosul 10

Viața ta, slăvită Tavita, a fost încununată cu o coroană albă de la Iisus Hristos, iar Sfântul Apostol Luca te-a descoperit pe tine, cea înțelepţită de Dumnezeu. Iar toţi, cei care ştiu de învierea ta, de pe patul de moarte fiind ridicată, se bucură:

Bucură-te, lumină a virtuţilor cerești!

Bucură-te, Icoana  unei vieți virtuoase!

Bucură-te, Ucenica lui Hristos, vas al Harului!

Bucură-te, că ai fost pusă în Biserică să străluceşti!

Bucură-te, cea plină de daruri cerești!

Bucură-te, că ne izbăveşti de ispite neașteptate!

Bucură-te, ceea ce ai trăit fără cusur în Iope!

Bucură-te, că ai trăit viață îngerească!

Bucură-te, cea plină de slavă!

Bucură-te, urmând-o pe Maica Domnului în fapte bune!

Bucură-te, având Bunătatea lui Hristos!

Bucură-te, arătându-ți puterea asupra oricărei legături pământeşti!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 11

Îţi cântăm cântarea de mulțumire, tu fiind sursa compasiunii pentru oamenii pe care îi ajuţi în fiecare zi, binecuvântată de Dumnezeu Tavita, iar noi Îi cântăm lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 11  

Cu lumină nepieritoare, plină de slava cea nestricăcioasă ai strălucit, Sfântă Tavita, bucurându-te de splendoarea Sionului de sus, rugându-te pentru noi, care îţi cântăm după cum urmează:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a luminat cu Lumina Duhului Sfânt!

Bucură-te, că ai fost cinstită cu strălucirea lui Hristos!

Bucură-te, căci emani dulceața iubirii!

Bucură-te, căci strici mrejele amărăciunii!

Bucură-te, că ne dai şi nouă din Harul tău!

Bucură-te, că ne dai în dar comori nepieritoare!

Bucură-te, ucenica Apostolului lui Hristos!

Bucură-te, mijlocitoare credincioasă la Dumnezeu!

Bucură-te, slăvind mereu Sfânta Treime!

Bucură-te, cerând mântuirea noastră!

Bucură-te, că ne scapi de căderi!

Bucură-te, că suntem aduși la Dumnezeu de către tine!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 12

Trăieşti acum împreună cu Sfinții și cu Îngerii care se bucură mereu, Sfântă fericită Tavita, având bucurie veșnică împreună cu Dumnezeu, rugându-te ca El să ne scape de toată tristețea sufletului. Şi noi Îl vom lăuda pe Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm faptele tale, Sfântă Tavita, cu bogăția desăvârșirilor tale. Aruncă spre noi roua bunăvoinței Divine și cere-I lui Dumnezeu să privească de sus asupra noastră, liniștindu-i pe cei care au păcătuit, iar noi plângem către tine:  

Bucură-te, slujitoare a oamenilor din cer!

Bucură-te, protectoarea și păzitoarea noastră!

Bucură-te, impreună cu Sfintii Apostoli slăviți!

Bucură-te, părtașă a bucuriei adevărate!

Bucură-te, bogăție inepuizabilă a milei cerești!

Bucură-te, că esti mijlocitoarea noastră la Dumnezeu!

Bucură-te, îndepărtând toate necazurile!

Bucură-te, căci Îl implori pe Hristos pentru toți!

Bucură-te, curățitoare a murdăriei sufletului!

Bucură-te, văzând slava lui Dumnezeu!

Bucură-te, primind cântarea credincioșilor!

Bucură-te, ceea ce ceri mântuirea noastră!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 13 (acest Condac se spune de 3 ori):

O, binecuvântată, Sfântă, înțelepţită de Dumnezeu, Tavita, Ucenică a lui Hristos, purtătoare de Dumnezeu, primeşte cântarea noastră, ca un dar și răsplătește-ne din darurile îndurării tale, iar noi toți strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Se zice apoi, iarăşi, Icosul 1:

Îngerul ți s-a arătat vesel, Sfântă Tavita, cea suferind aici pe pământ în multe feluri. Din acest motiv, de dragul cinstirilor îngerești, Hristos Dumnezeu ţi-a dat odihnă demnă, iar tu, cu mila ta, apleacă-te asupra celor care te cheamă astfel:

Bucură-te, tezaurul iubirii Divine!

Bucură-te, înțelepciunea, mai presus de trup!

Bucură-te, că ai primit Harul lui Dumnezeu!

Bucură-te, cea care ai alungat, înțelept, farmecul acestei lumi!

Bucură-te, Icoana bunăvoinței bogate!

Bucură-te, lumină a luminii Divine!

Bucură-te, gânduri profund inspirate!

Bucură-te, înaltă observare a faptelor Sfinților!

Bucură-te, că L-ai proslăvit pe Hristos prin viața ta!

Bucură-te, care ai strălucit cu bunătate!

Bucură-te, arătând milă tuturor!

Bucură-te și ne învață să ne iubim aproapele!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

şi Condacul 1:

Te cinstim cu cântări duhovnicești, Sfântă Tavita, căci ai fost o Ucenică înțeleaptă a lui Hristos Mântuitorul, Icoană vie, purtând BineCuvântările lui Dumnezeu, iar tu, fiind plină de bunătățile primite de la Dumnezeu, roagă-L, pentru noi, pe Cel BineCuvântat şi noi îţi strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Apoi, se spune această Rugăciune:

Binecuvântată ești tu, Sfântă Tavita, care ai crescut în Via lui Hristos, căci El este Biserica lui Dumnezeu. Ai trăit în Vița Adevăratului Iisus, ai rodit roadele Harului și te-ai dus, cu ele, de pe pământ către cele cerești. Cu o cupă de vin hrănește-ne si pe noi ca să te imităm în fapte bune, trimiţându-ne binecuvântări nesfârşite. Domnul a grăit: „ Adevărat, adevărat vă spun că, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod”. Adormirea Ta, Tavita, a fost roditoare, nu numai pentru virtutea ta –ci şi pentru auzul Bisericii, ca o Icoană demnă mai presus de toate, ca să se întărească în oameni Credința în Hristos, care deschide ușile cerului, ca să se coboare cerul în cele pământești. Dar noi, după ce am sărăcit în virtute, cerem rugăciunile tale către Cel ATotPuternic ca sufletele noastre să se mântuiască și ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Astăzi credincioșii se bucură slăvind măreția virtuților tale, Sfântă Tavita, căci Domnul S-a revelat în viața Sfintei Sale Ucenice, care a înflorit, ca un vlăstar, înmulțind talanţii Domnului. Cere pentru noi, Cuvioasă Tavita, putere ca să părăsim păcatele, ca să ne bucurăm, împreună cu tine, în Împărăţia veşnică a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintei Cuvioase Tavita şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Sfânta Cuvioasă Tavita

Surse bibliografice:

  1. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NMMzQEehXOjCMycZPpelasJgR9zqEbapt2FIgVDnmUfYgnVV8M8a7WpNCfzyzY7E6VlEMylpR_vtDfxBGGYdRKv7LUWPeFVwP15JyVIHxjQv_D5rBiyJznMuyx6mCIS4IuSw4wAUSjIKXrhcUh1t62ErdrjE_r4FO6KB16UIbxuVuZIJoMg35J1nkiRNgZwr2Gqx6cMfp0SUqVmmAdss-HlVshagMbMTtcwc9w;
  2. https://www.gnomip.gr/media/k2/items/cache/c4609aa541b2b4d169d47e1a033d80fc_XL.jpg;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/e20c5-img_036345.jpg;
  4. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6062/p188o58ls41018hhkr472k216623.jpg;
  5. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12046838_1733401843547697_1936691013277811029_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQndDuvoOdPOg_gYaT_ihaDIXklBAXTptLTJUpG-IjDmtMdKPm3q402iI9FSqIlxJWfhz57EGGYOk6C-5u-dwcPs&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&oh=28ab9e4d3d42ca0283c2cd9145cb4191&oe=5E25BCCE;  
  6. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/img_036345.jpg?w=555;
  7. http://acvila30.ro/wp-content/uploads/2016/10/25-oct-Sf-Tavita.jpg;  
  8. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2021/03/30/acatistul-sfintei-cuvioase-tavita-25-octombrie/

Alătură-te conversației

2 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: