ACATISTUL SFINTEI CUVIOASE TAVITA

Sfânta Cuvioasă Tavita

(25 Octombrie)

# Traducere din limba rusă

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfintei Cuvioase Tavita (Glasul al 4-lea):

Ascultând cuvântul Apostolului Petru, milostivă Tavita, ai fost o umilă ucenică, căci, din morți, prin Puterea lui Hristos, ai înviat  și acum sărbătorești strălucit în Rai. În același fel, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru toţi cei care sărbătoresc amintirea ta, dăruindu-le o Viață veșnică! Amin!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfintei Cuvioase Tavita (Glasul al 4-lea):

Poporul din Iopa şi Îngerii lui Dumnezeu au fost uimiți, când Sfânta Tavita a fost înviată din morți şi împodobită cu milă. Și acum, fericită Tavita, ascultă rugăciunile noastre și cere toate binecuvântările Dătătorului de milă și credincioșilor Săi! Iar noi, binecuvântaţi, să îţi strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har! Amin!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Sfânta Cuvioasă Tavita

Condacul 1

Te cinstim cu cântări duhovnicești, Sfântă Tavita, căci ai fost o Ucenică înțeleaptă a lui Hristos Mântuitorul, Icoană vie, purtând BineCuvântările lui Dumnezeu, iar tu, fiind plină de bunătățile primite de la Dumnezeu, roagă-L, pentru noi, pe Cel BineCuvântat şi noi îţi strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Icosul 1

Îngerul ți s-a arătat vesel, Sfântă Tavita, cea suferind aici pe pământ în multe feluri. Din acest motiv, de dragul cinstirilor îngerești, Hristos Dumnezeu ţi-a dat odihnă demnă, iar tu, cu mila ta, apleacă-te asupra celor care te cheamă astfel:

Bucură-te, tezaurul iubirii Divine!

Bucură-te, înțelepciunea, mai presus de trup!

Bucură-te, că ai primit Harul lui Dumnezeu!

Bucură-te, cea care ai alungat, înțelept, farmecul acestei lumi!

Bucură-te, Icoana bunăvoinței bogate!

Bucură-te, lumină a luminii Divine!

Bucură-te, gânduri profund inspirate!

Bucură-te, înaltă observare a faptelor Sfinților!

Bucură-te, că L-ai proslăvit pe Hristos prin viața ta!

Bucură-te, care ai strălucit cu bunătate!

Bucură-te, arătând milă tuturor!

Bucură-te și ne învață să ne iubim aproapele!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 2

Ai avut multă voință, privind, cu sârguință, desăvârșirea sufletului tău spre slava lui Dumnezeu și ai primit lumina Credinței. Ai fost Ucenica lui Hristos, fericită Tavita şi Îl lăudai: Aliluia!

Icosul 2

Harul s-a împlinit în tine, căci ai dus o viață virtuoasă și bine chivernisită, împlinind Poruncile Evangheliei. Iar noi, minunându-ne de viaţa ta duhovnicească, îți cântăm:

Bucură-te, săvârșitoarea Legii lui Hristos!

Bucură-te, ca ai alungat puterile demoralizatoare ale vrăjmașului!

Bucură-te, Icoană a unei vieți virtuoase!

Bucură-te, împlinirea faptelor dătătoare de Viață!

Bucură-te, purtând, cu foc, Harul Dumnezeiesc!

Bucură-te, având, în suflet, Lumina nevăzută!

Bucură-te, viță roditoare cu strugurii care dau Viață!

Bucură-te, fecioară cerească, înțeleaptă și aducătoare de veşti bune!

Bucură-te, că ai urmat lui Dumnezeu în ajutorarea oamenilor!

Bucură-te, că Diavolul a urât viaţa ta!

Bucură-te, că ne îndepărtezi de deșertăciunea fără rod!

Bucură-te, întorcându-ne către Lumina mântuitoare!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 3

Ai vindecat pe cei slabi și suferinzi, vărsând, din inimă, tărie, din belșug, slăvindu-L pe Hristos prin aceasta, iar acum Îi cânţi Dumnezeului iubitor de oameni: Aliluia!

Icosul 3

Ai strălucit în Iope cu daruri Divine, Tavita, cea înțeleptă şi binecuvântată de Dumnezeu. Hristos, Biserica vieții tale, Şi-a răspândit razele asupra ta și noi ne bucurăm de a ta luminare aşa:

Bucură-te, având o inimă milostivă!

Bucură-te, dând mângâiere tuturor!

Bucură-te, vindecând sufletele celor bolnavi!

Bucură-te, ajutând credincioșii în toate!

Bucură-te, ceea ce asculți durerile noastre, cu milă!

Bucură-te, fecioară de rang îngeresc!

Bucură-te, cu Cel ce te-a chemat să vieţuieşti lângă El!

Bucură-te, ajutor nevăzut!

Bucură-te, că pentru slava numelui tău a înflorit vechiul oraş Iope!

Bucură-te, căci până în zilele noastre oamenii te cinstesc!

Bucură-te, că ei recurg la mijlocirea ta!

Bucură-te, că ei îți cer rugăciunile!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 4

Văzându-te moartă, Sfântul Apostol Petru a plâns, iar apoi, prin rugăciunile lui, ai înviat, Cuvioasă Tavita, alături de el strigând către Hristos Mântuitorul: Aliluia!

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Icosul 4

Împreună cu cel ce a venit la Iope să te învie, roagă-te, milostivă, pentru cei care îţi cântă acest cântec:

Bucură-te, sfințită de Dumnezeu prin Cuvânt!

Bucură-te, viață strălucitoare!

Bucură-te, căci ai învins legea naturii, înviind!

Bucură-te, cea înviată prin Cuvântul Credinței!

Bucură-te, ceea ce ai locuit pe pământ ca un Înger!

Bucură-te, că ai slujit tuturor prin mila ta!

Bucură-te, că ai descoperit lumii adormirea ta vremelnică!

Bucură-te, ceea ce ceri, cu milă, mântuirea noastra!

Bucură-te, că îţi arăţi puterea rugăciunii oricărui om care ţi se roagă, cu Credinţă!

Bucură-te, că ai primit strălucirea Duhului!

Bucură-te, căci Sfântul Apostol Petru te-a ridicat din patul morții!

Bucură-te, căci, prin tine, Domnul privește rugăciunea credincioșilor!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Sfântul Apostol Petru înviind-o pe Sfânta Cuvioasă Tavita

Condacul 5

Ești plină de compasiune și de îndurare, fiind întruchiparea milostivirii, slăvită slujitoare a lui Hristos și Ucenică a Apostolilor, Sfântă Tavita, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Prin Credința ta sfântă și dragostea desăvârșită, Cuvioasă Tavita, te-ai apropiat de Mântuitorul Iisus şi I-ai urmat Poruncile. Luminează-ne şi pe noi cei care îţi cântăm, cu dragoste:

Bucură-te, lumină strălucitoare!

Bucură-te, organ al Harului Divin!

Bucură-te, slujitoare a Mântuitorului, inspirată de Dumnezeu!

Bucură-te, prietena Sfinţilor Apostoli!

Bucură-te, roditor vlăstar al bunătății!

Bucură-te, flaut de milă cu un sunet dulce!

Bucură-te, câmp de porumb, roditoare de bune obiceiuri!

Bucură-te, Sfântă, care crești talanţii celor care ţi se roagă!

Bucură-te, afirmarea văduvelor neprihănite!

Bucură-te, îndrumare milostivă a săracilor!

Bucură-te, că ai înlesnit munca multora!

Bucură-te, înăbușind gemetele sufletului!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 6

Toţi cei care ţi se roagă, nu doar din Iope, ci şi din întreaga Biserică devin mai cinstiți şi, prin ajutorul tău, Sfântă Tavita, primesc mângâiere, slăvind Numele lui Hristos şi strigând, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 6

Răscumpărarea veșnică în Hristos ai primit, Cuvioasă Tavita şi ai fost sfințită, prin Sângele Său cinstit, iar acum te rugăm răscumpără şi viaţa noastră, căci ne-am afundat în păcate, iar noi, cu speranță, exclamăm:

Bucură-te, că ai primit bogățiile cerești!

Bucură-te, dând din ele, cu belșug, tuturor!

Bucură-te, bucuria inimilor amare!

Bucură-te, ajutorul văduvelor!

Bucură-te, căci aduci mângâiere în durere!

Bucură-te, dătătoare de Har!

Bucură-te, căci îţi întinzi, către noi, ambele mâini, cu milă!

Bucură-te, căci stingi flacăra patimilor din noi!

Bucură-te, că ne faci să vedem Chipul lui Dumnezeu în toată lumea!

Bucură-te, că nu-ți îndepărtezi inima de noi!

Bucură-te, alungând durerile vieții!

Bucură-te, speranța sufletelor noastre!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 7

Prin tine, Sfântă Tavita, s-a  împlinit luminarea Adevărului lui Hristos, iar viața ta nepătată a fost binecuvântată, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Prin viața ta imaculată s-a împlinit Evanghelia, fiind ca un măslin roditor în Casa lui Dumnezeu, înțelepţită de Dumnezeu, Tavita, cu uleiul ostenelilor tale încântând pe toți cei care strigă către tine:

Bucură-te, cea plină de Har Divin!

Bucură-te, călcând în picioare înșelăciunea dușmanului!

Bucură-te, purtătoarea Duhului Evangheliei!

Bucură-te, flaut al legilor date de Dumnezeu!

Bucură-te, cea mai parfumată floare a legii duhovnicești!

Bucură-te, vas misterios plin de bucurie!

Bucură-te, că în fapte ai belşug de virtute!

Bucură-te, căci îți descoperi comorile interioare!

Bucură-te, căci, cu cinste, ți-ai împlinit viața!

Bucură-te, că ți-ai mărit talanţii!

Bucură-te, ceea ce nu ai căutat nimic pentru tine!

Bucură-te, ceea ce ai lucrat pentru Unicul Dumnezeu!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Sfânta Cuvioasă Tavita

Condacul 8

I-ai slujit pe toți cei care ostenesc, Sfântâ Tavita, iar Hristos Dumnezeu a fost milostiv, față de sfințenia ta, prin Darul Său, Căruia Îi cânţi mereu: Aliluia!

Icosul 8

În Rai strălucind, ai fost așezată, în bucurie, de către Dumnezeu, Sfântă Tavita binecuvântată. Pentru aceasta și noi, nevrednicii, îți cântăm:

Bucură-te, căci cânţi cu Îngerii în cor!

Bucură-te, căci vezi faţa Sfinţilor!

Bucură-te, contemplând Domnia lui Hristos!

Bucură-te, ceea ce mănânci din roadele pomului vieții!

Bucură-te, ceea ce te bucuri de Slava Dumnezeiească!

Bucură-te, ceea ce ești cinstită şi nestricăcioasă!

Bucură-te, strălucind cu daruri de multe feluri!

Bucură-te, căci ne conduci spre Domnul!

Bucură-te, moștenitoare a bucuriei veșnice!

Bucură-te, părtașă la dulceața cerească!

Bucură-te, căci te rogi pentru cei ce-L cinstesc pe Hristos!

Bucură-te şi nu rușina speranțele noastre!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 9

Credința ta a fost împodobită în fapte duhovnicesti şi apoi ai fost părtașă la binecuvântarea cerească veşnică, slăvită Tavita. Ajută-ne prin rugăciunile tale și pe noi, celor care Îi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu mila ta cea mare, adapă-i pe cei însetaţi, Sfântă Tavita. Tu eşti o sursă de cuvinte pline de compasiune; cu dulceața vorbirii tale mângâietoare, îndepărtează toată întristarea celor care plâng:

Bucură-te, bunătatea care hrănește sufletul!

Bucură-te, stâlp al virtuților cerești!

Bucură-te, că ți-ai uimit apropiaţii cu priceperea mâinilor tale!

Bucură-te, că i-ai îmbrăcat cu veșminte din ostenelile tale!

Bucură-te, că ne dai satisfacție cu îndestulare!

Bucură-te, că ai compasiune pentru cei triști!

Bucură-te, mângâiere a multora!

Bucură-te, că ne îmbraci în haina mântuirii!

Bucură-te, deschizătoare de drumuri pentru cei care Îl caută pe Hristos!

Bucură-te, ceea ce ne înveţi să ne rugăm cu înțelepciune!

Bucură-te, că nu laşi pe nimeni să plece nemângâiat!

Bucură-te, dăruindu-ne daruri Divine!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 10

În smerenie ai făcut fapte pline de milă şi Domnul Dumnezeul inimii te-a proslăvit, căci lumina nu se poate ascunde sub obroc, ci strălucește, slăvind pe Tatăl Ceresc: Aliluia!

Icosul 10

Viața ta, slăvită Tavita, a fost încununată cu o coroană albă de la Iisus Hristos, iar Sfântul Apostol Luca te-a descoperit pe tine, cea înțelepţită de Dumnezeu. Iar toţi, cei care ştiu de învierea ta, de pe patul de moarte fiind ridicată, se bucură:

Bucură-te, lumină a virtuţilor cerești!

Bucură-te, Icoana  unei vieți virtuoase!

Bucură-te, Ucenica lui Hristos, vas al Harului!

Bucură-te, că ai fost pusă în Biserică să străluceşti!

Bucură-te, cea plină de daruri cerești!

Bucură-te, că ne izbăveşti de ispite neașteptate!

Bucură-te, ceea ce ai trăit fără cusur în Iope!

Bucură-te, că ai trăit viață îngerească!

Bucură-te, cea plină de slavă!

Bucură-te, urmând-o pe Maica Domnului în fapte bune!

Bucură-te, având Bunătatea lui Hristos!

Bucură-te, arătându-ți puterea asupra oricărei legături pământeşti!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 11

Îţi cântăm cântarea de mulțumire, tu fiind sursa compasiunii pentru oamenii pe care îi ajuţi în fiecare zi, binecuvântată de Dumnezeu Tavita, iar noi Îi cântăm lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 11  

Cu lumină nepieritoare, plină de slava cea nestricăcioasă ai strălucit, Sfântă Tavita, bucurându-te de splendoarea Sionului de sus, rugându-te pentru noi, care îţi cântăm după cum urmează:

Bucură-te, că Dumnezeu te-a luminat cu Lumina Duhului Sfânt!

Bucură-te, că ai fost cinstită cu strălucirea lui Hristos!

Bucură-te, căci emani dulceața iubirii!

Bucură-te, căci strici mrejele amărăciunii!

Bucură-te, că ne dai şi nouă din Harul tău!

Bucură-te, că ne dai în dar comori nepieritoare!

Bucură-te, ucenica Apostolului lui Hristos!

Bucură-te, mijlocitoare credincioasă la Dumnezeu!

Bucură-te, slăvind mereu Sfânta Treime!

Bucură-te, cerând mântuirea noastră!

Bucură-te, că ne scapi de căderi!

Bucură-te, că suntem aduși la Dumnezeu de către tine!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 12

Trăieşti acum împreună cu Sfinții și cu Îngerii care se bucură mereu, Sfântă fericită Tavita, având bucurie veșnică împreună cu Dumnezeu, rugându-te ca El să ne scape de toată tristețea sufletului. Şi noi Îl vom lăuda pe Dumnezeu cu bucurie: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm faptele tale, Sfântă Tavita, cu bogăția desăvârșirilor tale. Aruncă spre noi roua bunăvoinței Divine și cere-I lui Dumnezeu să privească de sus asupra noastră, liniștindu-i pe cei care au păcătuit, iar noi plângem către tine:  

Bucură-te, slujitoare a oamenilor din cer!

Bucură-te, protectoarea și păzitoarea noastră!

Bucură-te, impreună cu Sfintii Apostoli slăviți!

Bucură-te, părtașă a bucuriei adevărate!

Bucură-te, bogăție inepuizabilă a milei cerești!

Bucură-te, că esti mijlocitoarea noastră la Dumnezeu!

Bucură-te, îndepărtând toate necazurile!

Bucură-te, căci Îl implori pe Hristos pentru toți!

Bucură-te, curățitoare a murdăriei sufletului!

Bucură-te, văzând slava lui Dumnezeu!

Bucură-te, primind cântarea credincioșilor!

Bucură-te, ceea ce ceri mântuirea noastră!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Condacul 13 (acest Condac se spune de 3 ori):

O, binecuvântată, Sfântă, înțelepţită de Dumnezeu, Tavita, Ucenică a lui Hristos, purtătoare de Dumnezeu, primeşte cântarea noastră, ca un dar și răsplătește-ne din darurile îndurării tale, iar noi toți strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Se zice apoi, iarăşi, Icosul 1:

Îngerul ți s-a arătat vesel, Sfântă Tavita, cea suferind aici pe pământ în multe feluri. Din acest motiv, de dragul cinstirilor îngerești, Hristos Dumnezeu ţi-a dat odihnă demnă, iar tu, cu mila ta, apleacă-te asupra celor care te cheamă astfel:

Bucură-te, tezaurul iubirii Divine!

Bucură-te, înțelepciunea, mai presus de trup!

Bucură-te, că ai primit Harul lui Dumnezeu!

Bucură-te, cea care ai alungat, înțelept, farmecul acestei lumi!

Bucură-te, Icoana bunăvoinței bogate!

Bucură-te, lumină a luminii Divine!

Bucură-te, gânduri profund inspirate!

Bucură-te, înaltă observare a faptelor Sfinților!

Bucură-te, că L-ai proslăvit pe Hristos prin viața ta!

Bucură-te, care ai strălucit cu bunătate!

Bucură-te, arătând milă tuturor!

Bucură-te și ne învață să ne iubim aproapele!

Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

şi Condacul 1:

Te cinstim cu cântări duhovnicești, Sfântă Tavita, căci ai fost o Ucenică înțeleaptă a lui Hristos Mântuitorul, Icoană vie, purtând BineCuvântările lui Dumnezeu, iar tu, fiind plină de bunătățile primite de la Dumnezeu, roagă-L, pentru noi, pe Cel BineCuvântat şi noi îţi strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de Har!

Apoi, se spune această Rugăciune:

Binecuvântată ești tu, Sfântă Tavita, care ai crescut în Via lui Hristos, căci El este Biserica lui Dumnezeu. Ai trăit în Vița Adevăratului Iisus, ai rodit roadele Harului și te-ai dus, cu ele, de pe pământ către cele cerești. Cu o cupă de vin hrănește-ne si pe noi ca să te imităm în fapte bune, trimiţându-ne binecuvântări nesfârşite. Domnul a grăit: „ Adevărat, adevărat vă spun că, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod”. Adormirea Ta, Tavita, a fost roditoare, nu numai pentru virtutea ta –ci şi pentru auzul Bisericii, ca o Icoană demnă mai presus de toate, ca să se întărească în oameni Credința în Hristos, care deschide ușile cerului, ca să se coboare cerul în cele pământești. Dar noi, după ce am sărăcit în virtute, cerem rugăciunile tale către Cel ATotPuternic ca sufletele noastre să se mântuiască și ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Astăzi credincioșii se bucură slăvind măreția virtuților tale, Sfântă Tavita, căci Domnul S-a revelat în viața Sfintei Sale Ucenice, care a înflorit, ca un vlăstar, înmulțind talanţii Domnului. Cere pentru noi, Cuvioasă Tavita, putere ca să părăsim păcatele, ca să ne bucurăm, împreună cu tine, în Împărăţia veşnică a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfintei Cuvioase Tavita şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Sfânta Cuvioasă Tavita

Surse bibliografice:

  1. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NMMzQEehXOjCMycZPpelasJgR9zqEbapt2FIgVDnmUfYgnVV8M8a7WpNCfzyzY7E6VlEMylpR_vtDfxBGGYdRKv7LUWPeFVwP15JyVIHxjQv_D5rBiyJznMuyx6mCIS4IuSw4wAUSjIKXrhcUh1t62ErdrjE_r4FO6KB16UIbxuVuZIJoMg35J1nkiRNgZwr2Gqx6cMfp0SUqVmmAdss-HlVshagMbMTtcwc9w;
  2. https://www.gnomip.gr/media/k2/items/cache/c4609aa541b2b4d169d47e1a033d80fc_XL.jpg;
  3. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/e20c5-img_036345.jpg;
  4. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6062/p188o58ls41018hhkr472k216623.jpg;
  5. https://scontent.fotp3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12046838_1733401843547697_1936691013277811029_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQndDuvoOdPOg_gYaT_ihaDIXklBAXTptLTJUpG-IjDmtMdKPm3q402iI9FSqIlxJWfhz57EGGYOk6C-5u-dwcPs&_nc_ht=scontent.fotp3-3.fna&oh=28ab9e4d3d42ca0283c2cd9145cb4191&oe=5E25BCCE;  
  6. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/10/img_036345.jpg?w=555;
  7. http://acvila30.ro/wp-content/uploads/2016/10/25-oct-Sf-Tavita.jpg;  
  8. https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2021/03/30/acatistul-sfintei-cuvioase-tavita-25-octombrie/

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-26. Trimişii lui Ioan

Iisus dă mărturie despre Sine Însuşi

<Şi auzind Ioan, în închisoare, despre faptele lui Hristos, şi trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, au zis Lui: Tu eşti Cel ce vine, sau să aşteptăm pe altul? Şi Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: Orbii îşi capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti întru Mine>. (Matei 11, 2-6)

Iisus mărturiseşte despre Ioan

<După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? Au trestie clătinată de vânt? Dar de ce aţi ieşit? Să vedeţi un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci de ce-aţi ieşit? Să vedeţi un prooroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un prooroc. Că el este acela despre care s-a scris: „Iată Eu trimit, înaintea feţei Tale, pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta>. (Matei 11, 7-10)  

Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (prăznuit pe data de 23 Septembrie, 7 Ianuarie, 24 Februarie, 25 Mai, 24 Iunie şi 29 August)

Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el”. (Matei 11, 11)

„Credem … că Acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii”. (Ioan 4, 42)

SLAVĂ, ŢIE, DUMNEZEUL NOSTRU! SLAVĂ ŢIE! ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, PENTRU TOATE! DOAMNE, IARTĂ-NE! DOAMNE, AJUTĂ-NE! DOAMNE, MILUIEŞTE-NE! DOAMNE, AI TĂI SUNTEM NOI, MÂNTUIEŞTE-NE!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-25. Iisus vindecă un lepros şi pe sluga sutaşului

Iisus vindecă un lepros

<Şi coborându-Se El din munte, mulţimi multe au mers după El. Şi iată un lepros, apropiindu-se, I se închina, zicând: Doamne, dacă voieşti, poţi să mă curăţeşti>. (Matei 8, 1-2)

<Şi Iisus, întinzând mâna, S-a atins de el, zicând: Voiesc, curăţeşte-te. Şi îndată s-a curăţit lepra lui. Şi i-a zis Iisus: Vezi, nu spune nimănui, ci mergi, arată-te preotului şi adu darul pe care l-a rânduit Moise, spre mărturie lor>. (Matei 8, 3-4)  

Sutaşul se roagă pentru sluga sa

<Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face>. (Matei 8, 5-9)   

Sluga sutaşului este vindecată

<Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela>. (Matei 8, 10-13)   

Învierea tânărului din Nain

<După aceea, S-a dus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea. Şi, văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis: Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui>. (Luca 7, 11-15)    

<Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Şi a ieşit cuvântul acesta despre El în toată Iudeea şi în toată împrejurimea.>. (Luca 7, 16-17)

SLAVĂ, ŢIE, DUMNEZEUL NOSTRU! SLAVĂ ŢIE! ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, PENTRU TOATE! DOAMNE, IARTĂ-NE! DOAMNE, AJUTĂ-NE! DOAMNE, MILUIEŞTE-NE! DOAMNE, AI TĂI SUNTEM NOI, MÂNTUIEŞTE-NE!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-24. Predica de pe munte

Fericirile

<Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând: Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi>. (Matei 5, 1-12)

Sfinţenia Legii celei noi

<Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor. Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Aţi auzit că s-a zis celor de demult: „Să nu ucizi„; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului. Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău>. (Matei 5, 17-24)

<Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău„. Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru? Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este>. (Matei 5, 43-48).

Faptele bune

Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi văzuţi de ei; altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri”. (Matei 6, 1)

Milostenia

Când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie”. (Matei 6, 2-4)  

Rugăciunea

Când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie”. (Matei 6, 5-6)

Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El. Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!” (Matei 6, 7-13)     

Pocăinţa

Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie”. (Matei 6, 16-18)

Dragostea

Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii”. (Matei 7, 12)

Smerenia creştină

Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri”. (Matei 7, 13-21)

Iubirea aproapelui

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv. (Luca 6, 36). Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre. (Matei 6, 14-15).

Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide. (Matei 7, 7)

Şi le-a spus şi pildă: Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? (Luca 6, 39)

Nu este ucenic mai presus de învăţătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învăţătorul şi slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui? (Matei 10, 24—25)

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău”. (Matei 7, 1-5)

Predica de pe Munte – Incheiere

<”De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le îndeplineşte asemăna-se-va bărbatului înţelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit casa aceea, şi a căzut. Şi căderea ei a fost mare”. Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, mulţimile erau uimite de învăţătura Lui. Că îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor>. (Mt. 7, 24-29).

SLAVĂ, ŢIE, DUMNEZEUL NOSTRU! SLAVĂ ŢIE! ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, PENTRU TOATE! DOAMNE, IARTĂ-NE! DOAMNE, AJUTĂ-NE! DOAMNE, MILUIEŞTE-NE! DOAMNE, AI TĂI SUNTEM NOI, MÂNTUIEŞTE-NE!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-23. Alegerea celor 12 Apostoli

Iisus îi alege, dintre Ucenici, pe Apostoli

“Şi în zilele acelea, Iisus a ieşit la munte ca să Se roage şi a petrecut noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Şi când s-a făcut ziuă, a chemat la Sine pe ucenicii Săi şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli. Pe Simon, căruia i-a zis Petru, şi pe Andrei, fratele lui, şi pe Iacov, şi pe Ioan, şi pe Filip, şi pe Vartolomeu, Şi pe Matei, şi pe Toma, şi pe Iacov al lui Alfeu şi pe Simon numit Zilotul, Şi pe Iuda al lui Iacov şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut trădător”. (Luca 6, 12-16)    

„Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel”. (Matei 19, 28)

SLAVĂ, ŢIE, DUMNEZEUL NOSTRU! SLAVĂ ŢIE! ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, PENTRU TOATE! DOAMNE, IARTĂ-NE! DOAMNE, AJUTĂ-NE! DOAMNE, MILUIEŞTE-NE! DOAMNE, AI TĂI SUNTEM NOI, MÂNTUIEŞTE-NE!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-22. Scăldătoarea Vitezda

Iisus vindecă alt slăbănog

<Era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă>. (Ioan 5, 1-8)    

„Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă”. (Ioan 5, 9)

Iudeii se scandalizează

<Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta>. (Ioan 5, 10-16)      

Iisus se numeşte pe Sine Fiul lui Dumnezeu

<Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu. A răspuns Iisus şi le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Fiul nu poate să facă nimic de la Sine, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând; căci cele ce face Acela, acestea le face şi Fiul întocmai. Că Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată toate câte face El şi lucruri mai mari decât acestea va arăta Lui, ca voi să vă miraţi. Căci, după cum Tatăl scoală pe cei morţi şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă celor ce voieşte. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis. Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă. Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul şi acum este, când morţii vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viaţă în Sine, aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţă în Sine; şi I-a dat putere să facă judecată, pentru că este Fiul Omului. Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii>. (Ioan 5, 17-29)          

„Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”. (Ioan 6, 69)

SLAVĂ, ŢIE, DUMNEZEUL NOSTRU! SLAVĂ ŢIE! ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, PENTRU TOATE! DOAMNE, IARTĂ-NE! DOAMNE, AJUTĂ-NE! DOAMNE, MILUIEŞTE-NE! DOAMNE, AI TĂI SUNTEM NOI, MÂNTUIEŞTE-NE!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-21. Vindecarea unui paralitic din Capernaum

Puterea Domnului se arată în tămăduiri

„Într-una din zile Iisus învăţa şi de faţă şedeau farisei şi învăţători ai Legii, veniţi din toate satele Galileii, din Iudeea şi din Ierusalim. Şi iată nişte bărbaţi aduceau pe pat un om care era slăbănog şi căutau să-l ducă înăuntru şi să-l pună înaintea Lui; dar negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi, printre cărămizi, l-au lăsat cu patul în mijloc, înaintea lui Iisus.”. (Luca 5, 17-19)

<Şi văzând credinţa lor, El le-a zis: Omule, iertate îţi sunt păcatele tale. Iar fariseii şi cărturarii au început să cârtească, zicând: Cine este Acesta care grăieşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul Dumnezeu? Iar Iisus, cunoscând gândurile lor, răspunzând a zis către ei: Ce cugetaţi în inimile voastre? Ce este mai uşor? A zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală şi umblă? Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ţie îţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta. Şi îndată, ridicându-se înaintea lor, luând patul pe care zăcuse, s-a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu. Şi uimire i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu şi, plini de frică, ziceau: Am văzut astăzi lucruri minunate>. (Luca 5, 20-26)   

SLAVĂ, ŢIE, DUMNEZEUL NOSTRU! SLAVĂ ŢIE! ÎŢI MULŢUMIM, DOAMNE, PENTRU TOATE! DOAMNE, IARTĂ-NE! DOAMNE, AJUTĂ-NE! DOAMNE, MILUIEŞTE-NE! DOAMNE, AI TĂI SUNTEM NOI, MÂNTUIEŞTE-NE!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-20. Pescuirea minunată

Iisus propovăduieşte de pe apă

“Pe când mulţimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, şi El şedea lângă lacul Ghenizaret, a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Şi urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat. Şi şezând în corabie, învăţa, din ea, mulţimile”. (Luca 5, 1-3)

Iisus răsplăteşte Credinţa

<Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, şi lăsaţi în jos mrejele voastre, ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejele>. (Luca 5, 4-6)

„Şi au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde”. (Luca 5, 7)

Ucenicii sunt cuprinşi de spaimă

<Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuitul peştilor pe care îi prinseseră. Tot aşa şi pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El>. (Luca 5, 8-11)

„Nu sunt vrednic de toate îndurările Tale şi de toate binefacerile ce mi-ai arătat mie”. (Facerea 32, 10)

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-19. Proorocul în patria sa

Iisus propovăduieşte în Nazaret

<Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a sculat să citească. Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Şi, deschizând El cartea, a găsit locul unde era scris: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi, Şi să vestesc anul plăcut Domnului„. Şi închizând cartea şi dând-o slujitorului, a şezut, iar ochii tuturor erau aţintiţi asupra Lui. Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre>. (Luca 4, 16-21)     

Cei din patria Sa nu cred în El

<Şi toţi Îl încuviinţau şi se mirau de cuvintele harului care ieşeau din gura Lui şi ziceau: Nu este, oare, Acesta fiul lui Iosif? Şi El le-a zis: Cu adevărat Îmi veţi spune această pildă: Doctore, vindecă-te pe tine însuţi! Câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă şi aici în patria Ta. Şi le-a zis: Adevărat zic vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. Şi adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie, în Israel, când s-a închis cerul trei ani şi şase luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. Şi la nici una dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Şi mulţi leproşi erau în Israel în zilele proorocului Elisei, dar nici unul dintre ei nu s-a curăţat, decât Neeman Sirianul>. (Luca 4, 22-27)

Iisus se coboară la Capemaum

<Şi toţi, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie. Şi sculându-se, L-au scos afară din cetate şi L-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie; iar El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus. Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, şi îi învăţa sâmbăta>. (Luca 4, 28-31)  

„Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit”. (Ioan 1, 11)

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin!

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ-NOUL TESTAMENT-18. Iisus vindecă pe fiul unui slujbaş împărătesc

Slujbaşul se roagă pentru fiul său

“Şi după cele două zile, a plecat de acolo în Galileea. Căci Iisus însuşi a mărturisit că un prooroc nu e cinstit în ţara lui. Deci, când a venit în Galileea, L-au primit galileenii, cei ce văzuseră toate câte făcuse El în Ierusalim, la sărbătoare, căci şi ei veniseră la sărbătoare. Deci iarăşi a mers în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Şi era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la El şi Îl ruga să Se coboare şi să vindece pe fiul lui, că era gata să moară”. (Ioan 4, 43-47)    

<Deci Iisus i-a zis: Dacă nu veţi vedea semne şi minuni, nu veţi crede. Slujitorul regesc a zis către El: Doamne, coboară-Te înainte de a muri copilul meu. Iisus i-a zis: Mergi, copilul tău trăieşte. Şi omul a crezut cuvântului pe care i l-a spus Iisus şi a plecat. Iar pe când cobora, slugile lui, l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăieşte. Şi cerea, deci, să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci i-au spus că ieri, în ceasul al şaptelea, l-au lăsat frigurile. Aşadar tatăl a cunoscut că în ceasul acela a fost în care Iisus i-a zis: Fiul tău trăieşte. Şi a crezut el şi toată casa lui>. (Ioan 4, 48-53)    

„Toate sunt cu putinţă celui ce crede”. (Marcu 9, 23)

Iisus Din Nazaret-Jesus of Nazareth (1977)-Tot Filmul subtitrat în limba Română

Viaţa lui Iisus Hristos după Evanghelia după Luca, FILM COMPLET

Evanghelia lui Matei (Film întreg)

Film complet în românește: Iisus Hristos – Evanghelia lui Ioan

SURSE BIBLIOGRAFICE – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – BIBLIA ORTODOXĂ ILUSTRATĂ

LISTA POSTĂRILOR PE BLOG – VIEŢILE SFINŢILOR

LISTA ACATISTELOR POSTATE PE BLOG

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe