ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS CHIRIAC DE LA TAZLĂU

(9 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău (Glasul 1) :

De dragostea lui Hristos fiind înflăcărat, viaţă sihăstrească ai petrecut în peştera din Măgura Tazlăului, pe Dumnezeu slăvind şi pe diavoli biruind. Pentru aceasta, cu credinţă te lăudam pe tine Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi se zice : Condacul Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău (Glasul 1) :

Despărţindu-te din tinereţe de lume, ai plecat cu binecuvântare din casa părintească şi ai intrat să slujeşti în Casa Domnului la Mânăstirea Tazlău, unde te-ai făcut călugar iscusit şi, mai apoi, pustniciei te-ai dat, făcându-te vas ales al Duhului. De aceea, într-un glas îţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Parinte Chiriac, podoaba Moldovei şi lauda sihaştrilor!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă. 

Condacul 1
Cu evlavie adâncă să-l cinstim pe Cuviosul Chiriac, cel care s-a nevoit în Măgura Tazlăului, petrecând viață îngerească, făcându-se podoaba sihaștrilor și neîncetat cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 1
Din tinerețe părăsind lumea cea deșartă, cu evlavie ai slujit lui Dumnezeu; pentru aceasta cu laude te cinstim:
Bucură-te, că de tânăr ai intrat în Mănăstirea Tazlăului,
Bucură-te, iubitorule de feciorie,
Bucură-te, odihna celor împovărați cu necazuri,
Bucură-te, luminarea celor puțin credincioși,
Bucură-te, mijlocitorul nostru în rugăciune către Hristos,
Bucură-te, pildă de rugăciune,
Bucură-te, îndemnător al viețuitorilor din pustie,
Bucură-te, fierbinte rugător pentru toți credincioșii,
Bucură-te, cel ce ai ales sărăcia de bunăvoie,
Bucură-te, vindecarea rănilor sufletești,
Bucură-te, mângâierea orfanilor și a văduvelor,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 2-lea
Frumos la chip, curat la suflet, cu palmele bătătorite de muncă, te-ai făcut vas ales al Duhului Sfânt, Cuvioase, și sporind în viața duhovnicească, te-ai învrednicit a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 2-lea
Nevoindu-te în ascuns, fața ta s-a arătat luminoasă, strălucind fecioria trupului și a minții. De aceea, duhovnicul tău te-a găsit vrednic de călugărie, pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ai sorbit învățătura bătrânilor duhovnici;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale mulți bolnavi dobândeau vindecare,
Bucură-te, că pe mulți i-ai liniștit de bântuielile nevăzuților vrăjmași,
Bucură-te, că nu ai fost nepăsător față de harul ce era întru tine,
Bucură-te, că neîncetat ai sporit în trăirea duhovnicească,
Bucură-te, că pustnicilor din Tebaida te-ai asemănat,
Bucură-te, că i-ai cercetat pe românii din Ardeal, apărându-i de învățăturile greșite,
Bucură-te, că de mari daruri te-ai învrednicit,
Bucură-te, că sfintele tale moaște de Sfântul Mitropolit Dosoftei au fost sărutate,
Bucură-te, că ți-ai aflat odihna în biserica Mănăstirii Tazlău,
Bucură-te, că ai trăit în vremuri de adâncă evlavie,
Bucură-te, că ai strălucit ca un adevărat vas al lui Dumnezeu,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 3-lea
Cel ce de mâinile preoților, la hirotonie, ai fost purtat în jurul Sfintei Mese și din gura arhiereului ai auzit cuvintele: „Primește odorul acesta și îl păstrează pe el”, te-ai învrednicit de mari daruri, pentru care I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Curăția trupului și a minții tale, Cuvioase, a strălucit ca diamantul de rouă când răsare soarele. Pentru aceasta toți îți cântăm:
Bucură-te, temătorule de Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai luat îndrăzneală către Hristos, Stăpânul făpturii,
Bucură-te, că din copilărie ai avut înțelepciunea bătrânului,
Bucură-te, că neîncetat ai lucrat poruncile lui Hristos,
Bucură-te, cel ce toate încercările le-ai răbdat,
Bucură-te, că, prin tăierea voii, smerita cugetare ai dobândit,
Bucură-te, că pustia liniștea apropierii de Dumnezeu ai socotit-o,
Bucură-te, că în tine smerenia a rodit,
Bucură-te, chip al blândeții,
Bucură-te, icoană a nevoinței,
Bucură-te, că prin post și rugăciune pe cel viclean l-ai rușinat,
Bucură-te, cel ce totdeauna rugăciunea inimii ai murmurat,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 4-lea
Iubitorilor de Biserică, însetați de adevăr, veniți în Mănăstirea Tazlău, zidirea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, să-L preaslăvim pe Dumnezeu cântându-I, împreună cu Sfântul Chiriac, laudă: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Din copilărie fiind iubitor de feciorie, neiubitor de arginți, dar iubitor de săraci, având milă și de cei împovărați cu patimi, te cinstim, Cuvioase Chiriac, cu laude ca acestea:
Bucură-te, postitorule asemenea cu Înaintemergătorul și Botezătorul Ioan,
Bucură-te, lauda Mănăstirii Tazlău,
Bucură-te, cel ce ai avut mulțime de ucenici în munții Neamțului,
Bucură-te, cel ce ai fost cinstit de Sfântul Mitropolit Dosoftei;
Bucură-te, cel ce, asemeni muntelui Ceahlău, te-ai ridicat spre cer,
Bucură-te, cel ce în Măgura Tazlăului ai fost luminat de soarele Hristos
Bucură-te, iubitorule de liniște,
Bucură-te, cel ce toate le-ai părăsit pentru dragostea lui Hristos,
Bucură-te, cel ale cărui fapte sunt cinstite de credincioși,
Bucură-te, cel ce și în firul ierbii ai văzut lucrarea lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce în glasul păsărilor ai ascultat slava adusă lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce te-ai făcut mlădiță a viței Hristos,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 5-lea
În curgerea apei Tazlăului ai văzut vremelnicia acestei vieți și ți-ai pregătit sufletul pentru călătoria cea mare, cântându-l lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 5-lea
Cel ce din copilărie ai coborât, Cuvioase, din satul Mesteacăn cu dorul de a te închina în Sfânta Mănăstire Tazlău și a primi binecuvântare de la sihaștrii cei ce locuiau în bordeie și în peșteri, învrednicește-ne și pe noi de aceste laude:
Bucură-te, cel ce ai primit preoția ca ascultare,
Bucură-te, că evlavie adâncă ai avut către Născătoarea de Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai fost stavilă dușmanilor credinței,
Bucură-te, cel ce te-ai hrănit cu fructe sălbatice,
Bucură-te, cel ce din înălțimea Măgurei priveai măreția sfântului locaș,
Bucură-te, cel ce ai slujit în altarul închinat Nașterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu,
Bucură-te, că în rugăciune îndelung petreceai,
Bucură-te, că tuturor mila lui Dumnezeu vesteai,
Bucură-te, că tuturor dreapta judecată și bunătatea lui Dumnezeu arătai
Bucură-te, că suferințele trupești prin răbdare le-ai biruit,
Bucură-te, că te-ai făcut pildă de viețuire tuturor,
Bucură-te, că trândăvia somnului ai lepădat-o,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 6-lea
N-ai socotit, Cuvioase, repejunile Tazlăului stavilă în calea rugăciunii, atunci când coborai din munți la vreme de noapte, și te bucurai că nu slăbește duhul rugăciunii tale și al fraților care, însetați de slujbele de noapte, cântau împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Având în suflet credința, nădejdea și dragostea, ai venit, Cuvioase, aici, unde au călcat pașii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, și unde, ca într-o temniță, ți-ai răstignit patimile cele pierzătoare de suflet, pentru aceasta auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce apropiindu-te de asfințitul vieții ai plâns pentru puținătatea rugăciunii,
Bucură-te, cel ce ai ascultat chimvalul sfințit din turnul mănăstirii la vremea rugăciunii,
Bucură-te, cel ce ai îndepărtat duhul cel rău care te ispitea,
Bucură-te, cel ce tinerețea ai trăit-o cu înțelepciunea bătrâneții;
Bucură-te, cel ce ai alinat durerile bătrânilor,
Bucură-te, cel ce ai îndulcit suferințele orfanilor,
Bucură-te, ocrotitorul văduvelor,
Bucură-te, cel ce i-ai mustrat pe cei necredincioși,
Bucură-te, vrednicule slujitor al Altarului,
Bucură-te, că pe mulți i-ai ajutat cu rugăciunile tale,
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea,
Bucură-te, rod binecuvântat al dreptcredincioșilor tăi părinți,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 7-lea
În fața Sfântului Jertfelnic, cu multă cuvioșie ai ținut în mâinile tale pe Mielul lui Dumnezeu și i-ai împărtășit pe credincioși, care îl lăudau pe Dumnezeu cântând: Aliluia!
Icosul al 7-lea
În peștera umedă și rece pe timp de vară sau de iarnă, la adăpost de crivăț și de fiarele pădurii, te încălzeai și te hrăneai cu rugăciunea pentru sufletele credincioșilor, pentru aceasta și noi îți strigăm:
Bucură-te, cel ce ai privegheat sfârșitul multor monahi și mireni;
Bucură-te, cel ce prin Taina Sfântului Botez i-ai unit pe prunci cu Hristos,
Bucură-te, cel ce pe cărările de munte neîncetat aduceai laudă Creatorului,
Bucură-te, cel ce ai apărat de tâlhari Mănăstirea Tazlăului,
Bucură-te, cel ce ai stins focul necucernic din mintea mirenilor și a monahilor,
Bucură-te, cel ce ai netezit cu picioarele tale cărările ce duceau la schitul cel ars din vechime,
Bucură-te, cel ce ai slujit acolo unde a căzut săgeata Sfântului Ștefan cel Mare,
Bucură-te, că te odihnești în biserica unde te-ai răstignit în cămașa de nuntă;
Bucură-te, cel ce în mireasma rugăciunii ți-ai încredințat sufletul în mâinile lui Hristos,
Bucură-te, că faptele tale cele bune ți-au fost scrise în cartea vieții,
Bucură-te, parfum binemirositor al virtuților,
Bucură-te, cel ce slava omenească ai socotit-o întristare și durere, deșertăciune,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 8-lea
Cel ce pleava necredinței ai vânturat-o cu adevărul credinței ortodoxe și grâul de neghină l-ai ales, dreptatea ai binecuvântat, fărădelegea ai osândit, pe diavolul l-ai îndepărtat cu rugăciunile tale, Cuvioase, și cu bună credință I-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Roagă-te, Cuvioase, să se depărteze de la noi tot necazul, toată boala aducătoare de moarte, tot păcatul, care ca o frânghie se înfășoară în jurul nostru, pentru ca în ziua judecății răspuns bun să avem și pe tine să te lăudăm cântând:
Bucură-te, podoaba călugărilor,
Bucură-te, luceafăr preafrumos,
Bucură-te, cel ce ne-ai dăruit pildă de viețuire,
Bucură-te, iubitorule de tăcere,
Bucură-te, cel ce ne-ai predicat prin faptele și trăirea ta,
Bucură-te, cel ce ne ferești de nălucirile din timpul nopții,
Bucură-te, cel ce te-ai adăugat cetelor sfinților,
Bucură-te, cel ce potolești mânia celor cu nărav de fiară,
Bucură-te, cel ce aduni bunătatea și o reverși peste cei răi,
Bucură-te, mângâierea celor asupriți,
Bucură-te, pavăza Ortodoxiei împotriva ereticilor,
Bucură-te, fericit crin al Moldovei,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 9-lea
De multe boli trupești și de duhurile care umblă prin locuri pustii și fără de apă i-ai izbăvit, Părinte, pe cei care au cerut ajutorul lui Hristos, pentru aceasta îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Celui ce cu umilință și cu multă credință a primit darul vindecărilor și al rugăciunii de foc să-i aducem cântarea aceasta:
Bucură-te, bob de grâu care ai adus rod bogat,
Bucură-te, că ai intrat pe ușa cea strâmtă și cu chinuri,
Bucură-te, că neclintit ai păstrat îngerescul chip de monah,
Bucură-te, risipitorule de furtună și grindină,
Bucură-te, puterea voinței,
Bucură-te, ramură de iasomie binemirositoare,
Bucură-te, sihastrule al Moldovei,
Bucură-te, ridicarea celor îngenuncheați de patimi,
Bucură-te, luminătorul Tazlăului,
Bucură-te, stavila clevetirilor,
Bucură-te, întărirea celor slabi,
Bucură-te, cel ce ai rupt mrejele celui viclean,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 10-lea
Ca o icoană a adevărului ai strălucit, Cuvioase, pe tâmpla Bisericii lui Hristos și, prin înfrânare, ai biruit patimile trupești. De aceea credincioșii, cu multă evlavie, pășesc pe cărările străbătute de tine, pentru a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Ca unul care ai îndepărtat lenea și mândria, ai fost ales vas de multă cinste al neamului nostru, Cuvioase. Pentru aceasta și noi îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, iubitorule de lumină,
Bucură-te, că necontenit ai fost în nevoință,
Bucură-te, cel ce ai așteptat întâlnirea cu Marele Arhiereu, Hristos,
Bucură-te, că te-ai străduit în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu,
Bucură-te, cel ce ai fost păstor de suflete pentru turma lui Hristos,
Bucură-te, pildă de iubire,
Bucură-te, cel ce ai învins mânia celor potrivnici,
Bucură-te, mângâierea părinților tăi trupești,
Bucură-te, că mereu te rogi pentru mântuirea noastră,
Bucură-te, râvnitorule către cele sfinte,
Bucură-te, lauda pământului Moldovei,
Bucură-te, izvor de înțelepciune,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 11-lea
Coborând din munte sâmbăta seara, în lumina palidă a lumânărilor, priveghere de toată noaptea săvârșeai. Iar a doua zi, împreună cu părinții mănăstirii, Sfânta Liturghie săvârșeai, unindu-te cu Hristos și cântându-l lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Cu binecuvântarea starețului, Cuvioase Părinte, luai hrană pâine și fructe uscate și te întorceai în pustie; pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că după plecarea ta în pustie frații rămâneau întăriți sufletește,
Bucură-te, că ai fost bun lucrător la secerișul cel duhovnicesc,
Bucură-te, apă limpede de munte din care mulți s-au adăpat,
Bucură-te, cel ce pentru păcatele fraților lacrimi ai vărsat,
Bucură-te, că pe bătrâni i-ai mângâiat,
Bucură-te, că mulți bătând la ușa sufletului tău au primit ajutor,
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea neîncetată ai alungat cetele diavolilor,
Bucură-te, că mâhnirea fraților în bucurie ai prefăcut-o,
Bucură-te, cel ce fapta bună cu smerenia ai împletit-o,
Bucură-te, că pe eretici mincinoși i-ai arătat,
Bucură-te, că piatra goală și rece drept pat ți-a slujit,
Bucură-te, că adâncurile înțelepciunii lui Dumnezeu le-ai cercetat,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 12-lea
Iubitorilor de Hristos și nevoință, veniți să-l lăudăm pe sihastrul sihaștrilor, pe Chiriac cel ce s-a făcut pildă nouă tuturor, răsărind ca o floare de colț pe înălțimile munților, pentru aceasta să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Când ai primit, Cuvioase, vestea întoarcerii în pământul din care ai fost luat, pe buzele tale tremura rugăciunea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul” pentru aceasta te cinstim cântând așa:
Bucură-te, cel ce de mai înainte ți-ai cunoscut sfârșitul,
Bucură-te, cel ce ai biruit lucrarea îngerilor căzuți,
Bucură-te, ajutătorul și îndreptătorul păcătoșilor,
Bucură-te, cel ce ai apărat turma lui Hristos de lupii cei răpitori,
Bucură-te, cel ce prin credința ta duhurile ai deosebit,
Bucură-te, râu de apă vie care ai adăpat mulțimile credincioșilor,
Bucură-te, cel ce ai arătat calea izbăvirii de păcate,
Bucură-te, cel ce ai fost hrănit cu învățăturile cele sfinte,
Bucură-te, că privind la apusul soarelui ai cugetat la sfârșitul tău,
Bucură-te, cel ce în pustie ai plâns durerile noastre,
Bucură-te, cel ce ai fost prieten bun al împăratului durerilor,
Bucură-te, cel ce pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare pururea l-ai pomenit în rugăciunile tale,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!
Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):
O, Preacuvioase Părinte, iubitor de pustie și de oameni, răbdătorule în nevoință, izbăvitorule de boli și de sărăcie sufletească, primește de la noi laudele acestea, pe care cu dragoste le aducem ție, și roagă-te pentru noi, cei ce-l cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Apoi iarăşi se zice Icosul întâi:

Din tinerețe părăsind lumea cea deșartă, cu evlavie ai slujit lui Dumnezeu; pentru aceasta cu laude te cinstim:
Bucură-te, că de tânăr ai intrat în Mănăstirea Tazlăului,
Bucură-te, iubitorule de feciorie,
Bucură-te, odihna celor împovărați cu necazuri,
Bucură-te, luminarea celor puțin credincioși,
Bucură-te, mijlocitorul nostru în rugăciune către Hristos,
Bucură-te, pildă de rugăciune,
Bucură-te, îndemnător al viețuitorilor din pustie,
Bucură-te, fierbinte rugător pentru toți credincioșii,
Bucură-te, cel ce ai ales sărăcia de bunăvoie,
Bucură-te, vindecarea rănilor sufletești,
Bucură-te, mângâierea orfanilor și a văduvelor,
Bucură-te, Cuvioase Chiriac, Părintele nostru!

şi Condacul întâi:

Cu evlavie adâncă să-l cinstim pe Cuviosul Chiriac, cel care s-a nevoit în Măgura Tazlăului, petrecând viață îngerească, făcându-se podoaba sihaștrilor și neîncetat cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia!
Şi apoi se face :

Otpustul

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi !

Surse bibliografice :

 1. https://doarortodox.ro/2016/09/30/troparul-sf-cuvios-chiriac-de-la-tazlau-viata-canonul-acatistul-sfantului/ ;
 2. https://doarortodox.files.wordpress.com/2016/09/sf-cuvios-chiriac-tazlau.jpg ;
 3. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/309/septembrie_chiriac_de_la_tazlau_acatistul.html

ACATISTUL SFINŢILOR PĂRINŢI IOACHIM ŞI ANA

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

(9 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfinţilor Părinţi, Ioachim şi Ana (Glasul al 2-lea) :

Pomenirea Drepţilor Tăi, Doamne, prăznuind, printr-înşii ne rugăm Ţie, mântuieşte sufletele noastre!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi se zice : Condacul Sfinţilor Părinţi, Ioachim şi Ana (Glasul al 2-lea) :

Veseleşte-te acum, Sfântă Ana, dezlegându-te din legăturile nerodirii şi hrăneşte pe cea Preacurată, chemând pe toţi să laude pe Acela Ce a dăruit din pântecele ei oamenilor, pe Singura Maică ce nu ştie de bărbat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? 

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Condacul 1 :

Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, că celor ce aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voştri; iar voi, că cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm : Bucuraţi-vă, părinţi, de trei ori fericiţi!

Icosul 1 :

Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie dreptului Ioachim, zicând : Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugăciunea ta; şi iată, femeia ta va naşte ţie o fiică de care cerul şi pământul se vor bucura, lăudându-te pe tine şi zicând :
Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, mijlocitorul iertării celui greşit;
Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut cerurile;
Bucură-te, că darul cel mai presus de lume ai dobândit;
Bucură-te, că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit;
Bucură-te, că şi acesteia de asemenea i s-au descoperit;
Bucură-te, luminătorul cel cu raze veselitoare;
Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare;
Bucură-te, că ai odrăslit din seminţie împărătească;
Bucură-te, că ai mărit vrednicia arhierească;
Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;
Bucură-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;
Bucură-te, Ioachime, părinte prea fericite!

Condacul al 2-lea :

Văzându-se Dreptul Ioachim defăimat din pricina nerodirii, s-a depărtat în pustie, cu post şi cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu, de la Care câştigând darul cel mai presus de lume, s-a bucurat cântând : Aliluia!

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Icosul al 2-lea :

Sfatul cel mai înainte de veci venind să se plinească, a fost trimis de la Dumnezeu Arhanghelul cel mai întâistătător să vestească bucurie Sfintei şi Dreptei Ana, zicând : Ana, Ana, s-a auzit rugăciunea ta; şi iată, vei naşte pe Născătoarea de Dumnezeu Maria, prin care lumea se va mântui, lăudându-te pe tine şi zicând :
Bucură-te, Ana, aşteptarea cea mult dorită de strămoaşa Eva;
Bucură-te, luna care ai risipit negura întristării;
Bucură-te, grădină de Dumnezeu sădită;
Bucură-te, că ai odrăslit floarea cea neveştejită;
Bucură-te, că de naşterea ta lumea s-a bucurat;
Bucură-te, că prin tine stârpiciunea s-a dezlegat;
Bucură-te, ceea ce ai hrănit pe hrănitoarea Vieţii;
Bucură-te, mângâierea celor necăjiţi;
Bucură-te, bogăţia celor lipsiţi;
Bucură-te, că prin tine s-a făcut începătură Darului;
Bucură-te, că prin naşterea ta s-a stins datoria păcatului;
Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

Condacul al 3-lea :

Văzându-se pe sine Sfânta şi Dreapta Ana întru întristarea nenaşterii de prunci, plângând cu amar în grădina sa se ruga lui Dumnezeu, zicând : Doamne al puterilor, cel ce ştii ocara nerodirii, dezleagă-mi stârpiciunea, că roada pântecelui meu în dar o aduc ţie, lăudându-Te şi cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea :

Alergat-a Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului, după ce i-a grăit lui Arhanghelul, şi aflând pe soţia sa, i-a spus vestirea cea de bucurie; şi au mulţumit împreună lui Dumnezeu pentru mila aceasta, pentru care şi noi îl lăudăm pe dânsul, zicând :
Bucură-te, bătrânule de Dumnezeu iubit;
Bucură-te, prealăudate părinte al Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfeşnicul lui Dumnezeu cel în fapte bune îmbătrânit :
Bucură-te, cel ce din coapsele tale ai îmbogăţit lumea;
Bucură-te, pomul psalmistului ale cărui frunze nu au căzut;
Bucură-te, că întru tine s-a plinit proorocirea;
Bucură-te, cu tu pe toţi părinţii ai întrecut;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părinte Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, rădăcina sadului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că ai odrăslit din neamul împărătesc;
Bucură-te, că ai bineplăcut lui Dumnezeu pe pământ;
Bucură-te, că ai împodobit Ierusalimul cel de sus cu odrasla ta;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 4-lea :

Înţelegând bătrânul sfatul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc, intrând în biserică împreună cu soţia sa, cea de Dumnezeu înţelepţită şi închinându-se, a cântat laudă : Aliluia!

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Icosul al 4-lea :

Auzind rudeniile dumnezeieştilor părinţi că a mărit Domnul mila Sa faţă de dânşii, au alergat lăudând într-un glas pe preaînţeleapta Ana, zicând :
Bucură-te, ceea ce ai prefăcut în bucurie lacrimile Evei;
Bucură-te, că întru naşterea ta îngerii dănţuiesc întru veselie;
Bucură-te, corabia care porţi pe porumbiţa în cetarea potopului;
Bucură-te, măslin plin de roadă în casa Domnului;
Bucură-te, ceea ce porţi scaunul împăratului;
Bucură-te, că prin naşterea ta se surpă împărăţia iadului;
Bucură-te, ţarină bine roditoare;
Bucură-te, holdă hrănitoare a săracilor;
Bucură-te, podoaba şi lauda maicilor;
Bucură-te, ajutătoarea şi mângăierea celor sterpe;
Bucură-te, cămara împărătesei îngerilor;
Bucură-te, vistieria mângâierii celor păcătoşi;
Bucură-te, Ana, maică prealăudată!

Condacul al 5-lea :

Steaua cea cu strălucire dumnezeiască răsărind din pântecele tău cel preafericit, Ana de Dumnezeu iubită, vesteşte bucurie la toată lumea, şi pe toţi îi îndeamnă a cânta cu un glas : Aliluia!

Icosul al 5-lea :

Văzând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuită de tiranul diavol, şi voind a-şi pregăti pe pământ cămara însufleţită, pe tine, Ioachim, te-a chemat la o vrednicie că aceasta, că din coapsele tale să răsară Mireasa cea preacurată; pentru aceasta grăim ţie :
Bucură-te, sadul creştinătăţii cel prea-strălucit;
Bucură-te, începătorul darului cel prea-mărit;
Bucură-te, că din sămânţa ta s-a lucrat cortul cel însufleţit;
Bucură-te, că acesta mai desfătat decât cerurile s-a arătat;
Bucură-te, meşter înţelept care ai întrecut pe Solomon;
Bucură-te, că fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, rădăcina pomului vieţii;
Bucură-te, temelia turnului credinţei;
Bucură-te, râu care ai adus pe mărgăritarul cel de mult preţ;
Bucură-te, că pe acesta în Sfânta sfintelor l-ai pus;
Bucură-te, cel ce ai primit făgăduinţa prin arhanghel;
Bucură-te, că prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana

Condacul al 6-lea :

După zilele acelea, încredinţându-se Ioachim că făgăduinţa cea dată lui prin arhanghel s-a plinit, aducând jertfă şi arderi de tot, a fost binecuvântat de arhiereu, de preoţi, de leviţi şi de tot poporul că s-a învrednicit de un dar mare că acesta şi împreună au cântat lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 6-lea :

Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc născut-ai, Sfântă şi Preafericită Ana, pe prunca cea făgăduită ţie de la Dumnezeu, pe pururea Fecioara Maria; pentru aceasta te lăudăm :
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Împărăteasa cerului;
Bucură-te, lâna cea preacurată din care s-a ţesut cortul împăratului;
Bucură-te, mijlocitoarea iertării şi a darului;
Bucură-te, steaua Nazaretului cea mult luminoasă;
Bucură-te, podoaba Bisericii cea prea-frumoasă;
Bucură-te, lauda patriarhilor şi a drepţilor;
Bucură-te, maica nădejdii creştinilor;
Bucură-te, chivot purtător de tăbliţa darului;
Bucură-te, cuibul porumbiţei raiului;
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al Bisericii;
Bucură-te, reazemul cel nemărginit al credincioşilor;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe cea făgăduită lumii;
Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 7-lea :

Vrând dumnezeiasca Ana să-şi plinească făgăduinţa, a adus pe prunca cea dăruită ei de Dumnezeu în Biserica Domnului şi în Sfânta Sfintelor a aşezat-o pe ea, că ziua şi noaptea să cânte lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 7-lea :

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, din dreptul Ioachim răsărind pe înnoitoarea Evei şi mieluşeaua cea mai înainte vestită de prooroci; pentru aceea auzi de la noi aşa :
Bucură-te, păstrătorul tainelor celor nespuse ale lui Dumnezeu;
Bucură-te, plinitorul sfaturilor Lui celor nepătrunse;
Bucură-te, lucrătorul cămării de mire celei preacurate;
Bucură-te, părintele miresei celei cu totul neîntinate;
Bucură-te, că fiica ta a născut pe Hristos Domnul;
Bucură-te, că tu pentru aceasta de toată lumea eşti lăudat;
Bucură-te, plinitorule al Legii;
Bucură-te, începătorule al darului;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor neroditori;
Bucură-te, călduros mijlocitor al păcătoşilor;
Bucură-te, temelia cea neclintită a Bisericii;
Bucură-te, pavăza cea nebiruită a credinţei;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Condacul al 8-lea :

Văzând naştere din făgăduinţa dăruită de Dumnezeu lui Ioachim şi Anei, să ne ridicăm mintea la cer şi să cântăm cu bucurie laudă Celui ce a arătat cele preaslăvite, zicând : Aliluia!

Icosul al 8-lea :

Cu totul după legile firii a fost naşterea ta, Ana prealăudată; dar fiica ta, născând pe Dumnezeu-Cuvântul a rămas fecioară; pentru aceasta te lăudăm pe tine, zicând :
Bucură-te, ceea ce ai născut pe lauda fecioriei;
Bucură-te, că prin fiica ta s-a plătit datoria strămoaşei;
Bucură-te, că ai purtat în braţele tale pe fiica Părintelui ceresc;
Bucură-te, că printr-însa s-a făcut mântuirea neamului omenesc;
Bucură-te, că din sânii tăi ai hrănit pe Împărăteasa făpturii;
Bucură-te, ceea ce ai născut după făgăduinţă pe Maica luminii;
Bucură-te, liman de scăpare a celor credincioşi;
Bucură-te, grabnică tămăduire a celor neputincioşi;
Bucură-te, lauda cea preamărită a drept-credincioşilor;
Bucură-te, podoaba preastrălucită a arhiereilor;
Bucură-te, munte înalt care nu te ascunzi de la năzuinţa noastră;
Bucură-te, acoperământul ceor ce se roagă ţie cu credinţă;
Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 9-lea :

Nu pricepem de unde vom începe a-ţi aduce laudă, maică preafericită, sau cu ce cununi te vom încununa pe tine, care ai născut pe Împărăteasa cerului şi a pământului; numai să lăudăm cu umilinţă pe Dumnezeul minunilor, cântând : Aliluia!

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Icosul al 9-lea :

Zicerile sfinţilor prooroci cele din descoperire dumnezeiască văzându-le plinite şi stând lângă scaunul Dumnezeirii, prea-fericite Ioachim, auzi-ne pe noi, care grăim ţie :
Bucură-te, că te desfătezi cu heruvimii în lumina cea necuprinsă;
Bucură-te, că vezi scaunul cel preaînalt dăruit fiicei tale;
Bucură-te, că dânsa a fost învrednicită a şedea de-a dreapta Fiului său;
Bucură-te, locuitorul ierusalimului celui de sus;
Bucură-te, cel ce nu ne uiţi pe noi rudenia ta cea de jos;
Bucură-te, cel ce petreci cu arhanghelii;
Bucură-te, împreună-vorbitorule cu apostolii;
Bucură-te, veselia mucenicilor şi a cuvioşilor;
Bucură-te, lauda patriarhilor şi a proorocilor;
Bucură-te, luminătorul Legii şi al darului;
Bucură-te, vestitorule de bucurie celor din ascunzătorile iadului;
Bucură-te, cel prin care începe plinirea făgăduinţei de mântuire;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 10-lea :

Vrând să mântuiască lumea împodobitorul tuturor, în lume, căreia fusese făgăduit, a venit; şi întrupându-Se din sângiuirile cele preacurate ale fiicei tale celei cu totul nevinovate, preafericite Ioachime, ne-a răscumpărat pe noi din robia diavolului; pentru aceasta cântăm cu bucure : Aliluia!

Icosul al 10-lea :

Zid de apărare eşti credincioşilor şi turn de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine, Ana, cea cu nume de împărăteasă; că prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te laudă pe tine, zicând :
Bucură-te, ceea ce în chip nemijlocit vezi frumuseţea Dumnezeirii;
Bucură-te, ceea ce necontenit sădeşti pentru noi darul mântuirii;
Bucură-te, că de naşterea ta s-au îngrozit puterile iadului;
Bucură-te, că printr-însa s-au deschis nouă uşile raiului;
Bucură-te, că vezi întru veselie pe fiica ta cea preabinecuvântată;
Bucură-te, că născând-o pe ea, de toată lumea eşti prealăudată;
Bucură-te, ceea ce ai crescut pe viţa cea adevărată;
Bucură-te, că aceasta a odrăslit pe strugurele vieţii;
Bucură-te, fântănă de daruri izvorâtoare;
Bucură-te, rază aducătoare de bucurie;
Bucură-te, cea ce ai născut căruţa cea purtătoare de fulger;
Bucură-te, că ai purtat scaunul cel împodobit cu chipul Soarelui;
Bucură-te, Ana, maică lăudată!

Condacul al 11-lea :

Pereche preafrumoasă şi însoţire de Dumnezeu aleasă, Ioachim şi Ana, cei ce sunteţi acum străluciţi cu dumnezeiască lumină şi vă veseliţi cu îngerii şi împreună cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită, aduceţi-vă aminte de noi cei de pe pământ, care cântăm : Aliluia!

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Icosul al 11-lea :

Sfeşnic purtător de lumină te are Biserica pe tine, dumnezeiscule părinte Ioachim, care îndreptezi spre cunoştinţa cea dumnezeiască pe toţi cei cu dor te laudă pe tine, zicând :
Bucură-te, luminătorul celor ce sunt în întunericul necunoştinţei;
Bucură-te, cârmuitorul cel bun al celor ce înoată în marea vieţii;
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce sunt în primejdii;
Bucură-te, dulce mângâietor al celor întristaţi;
Bucură-te, cel ce uşurezi necazurile vieţii celei grele de purtat;
Bucură-te, ajutătorul cel preaînalt al mântuirii;
Bucură-te, nădejdea neînfruntată a celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, îndemnătorul celor însoţiţi către fapte bune;
Bucură-te, temelia însoţirii celei de Dumnezeu rânduite;
Bucură-te, rădăcina mlădiţei celei neveştezite;
Bucură-te, iertarea celor ce mult au greşit;
Bucură-te, ridicarea strămoşilor;
Bucură-te, Ioachime, părinte preafericite!

Condacul al 12-lea :

Podoabă de mare cuviinţă a câştigat Biserica prin pomenirea voastră, prealăudaţilor părinţi; pentru aceea vă rugăm, pomeniţi-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu, şi din toate nevoile izbăviţi-ne, pe noi cei ce cu dragoste vă lăudăm pe voi, cântând lui Dumnezeu : Aliluia!

Icosul al 12-lea :

Lăudând naşterea ta cu cântări de Dumnezeu insuflate, Ana de trei ori fericită, slăvim pe Cel ce cu un dar că acesta te-a învrednicit pe tine şi cu dragoste grăim ţie :
Bucură-te, ceea ce ai odrăslit pe viţa Mlădiţei celei neveştejite;
Bucură-te, că ai născut pe Maica Luminii celei de negrăit;
Bucură-te, ceea ce mijloceşti nouă bunătăţile cereşti;
Bucură-te, ceea ce eşti dăruitoare îmbelşugată şi de cele pământeşti;
Bucură-te, lauda cea mult-strălucită a femeilor;
Bucură-te, cununa cea neveştejită a maicilor;
Bucură-te, născătoarea prea lăudată a Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, soţie bineplăcută lui Dumnezeu;
Bucură-te, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine;
Bucură-te, cea care împlineşti cererile cele bune ale credincişilor;
Bucură-te, bogăţia săracilor şi a văduvelor;
Bucură-te, ceea ce eşti vindecare a neputincioşilor şi a bolnavilor;
Bucură-te, Ana, maică pururea lăudată!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O, preafericită însoţire, a dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana cei ce staţi lângă scaunul Dumnezeirii, primind laudele acestea ale noastre, izbăviţi-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele veşnice şi de toată ispita, că împreună cu voi să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi Icosul întâi :

Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie dreptului Ioachim, zicând : Ioachime, Ioachime, auzitu-s-a rugăciunea ta; şi iată, femeia ta va naşte ţie o fiică de care cerul şi pământul se vor bucura, lăudându-te pe tine şi zicând :
Bucură-te, Ioachime, mângâierea lui Adam celui căzut;
Bucură-te, mijlocitorul iertării celui greşit;
Bucură-te, că rugăciunile tale au străbătut cerurile;
Bucură-te, că darul cel mai presus de lume ai dobândit;
Bucură-te, că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit;
Bucură-te, că şi acesteia de asemenea i s-au descoperit;
Bucură-te, luminătorul cel cu raze veselitoare;
Bucură-te, aducătorule de roadă mântuitoare;
Bucură-te, că ai odrăslit din seminţie împărătească;
Bucură-te, că ai mărit vrednicia arhierească;
Bucură-te, cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam;
Bucură-te, cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut;
Bucură-te, Ioachime, părinte prea fericite!

şi Condacul întâi :

Însoţirii celei de Dumnezeu alese, dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, că celor ce aţi născut pe Maica Vieţii noastre, binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, cântări de laudă aducem vouă noi, rugătorii voştri; iar voi, că cei ce aveţi îndrăzneală către Dumnezeu, păziţi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi, cei ce cântăm : Bucuraţi-vă, părinţi, de trei ori fericiţi!

Şi apoi se face :

Otpustul

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfinţilor şi Drepţilor Dumnezeieşti Părinţi, Ioachim şi Ana şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi !

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Surse bibliografice :

 1. http://ro.orthodoxwiki.org/Ioachim_%C8%99i_Ana ;
 2. https://ieramonopatia.gr/wp-content/uploads/2019/07/agia-anna2.jpg ;
 3. https://toperivoli.gr/wp-content/uploads/2018/08/DSC02340.jpg ;
 4. https://vocationnetwork.org/images/cms-images/questions%20catholics%20ask/joachim-anne.gif ;
 5. https://viatacurata.com/wp-content/uploads/2016/09/Sfintii-Parinti-Ioachim-si-Ana.jpg ;
 6. https://agiosioannisotheologoskavalas.blogspot.com/2017/09/9.html ;
 7. https://i.pinimg.com/originals/46/78/12/467812e0ba063e732c1b148fee58fcc0.jpg ;
 8. https://i.ytimg.com/vi/kEYieiOoR9k/maxresdefault.jpg ;
 9. https://divinart.ro/wp-content/uploads/2015/10/sf-ioachim-si-ana-copy.jpg ;
 10. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/3766e-399859_149832938523263_1551368410_n.jpg ;
 11. http://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00054-ACATISTUL_SFINTILOR_PARINTI_IOACHIM_SI_ANA

SFINŢII ZILEI

În luna Septembrie, în ziua a noua, îi pomenim pe Sfinţii şi Drepţii Dumnezeieşti Părinţi IOACHIM şi ANA, părinții după trup ai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria (secolul I î. de Hr.)

Stih: Ioachim, împreună cu soţia sa, să se veselească,
Căci amândoi au născut lumii veselie sufletească.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului şi bunicii lui Iisus Hristos.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana

Prăznuirea lor are loc în 9 septembrie, a doua zi după Nașterea Maicii Domnului, iar adormirea Sfintei Ana se prăznuiește în 25 iulie.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Sfântul Ioachim era din tribul lui Iuda și descendent al Regelui David. Ana era fiica preotului Matan, din tribul lui Levi, asemenea Marelui Preot Aaron. Matan a avut trei fiice: Maria, Zoe și Ana. Maria s-a căsătorit în Betleem și a născut-o pe Salomeea, Zoe s-a măritat și ea în Betleem și a născut-o pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, iar Ana s-a măritat în Nazaret cu Ioachim și la o vârstă înaintată a născut-o pe Maica Domnului.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Ioachim și Ana au fost căsătoriți timp de 50 de ani fără să aibă copii. Ei au trăit în liniște și credință, folosind doar o treime din venitul lor pentru ei înșiși și dând o treime săracilor și o treime Templului, ei fiind foarte înstăriți.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Odată, pe când erau deja bătrâni și erau în Ierusalim să jertfească Domnului, Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim, „Tu nu ești vrednic să aduci jertfă cu aceste mâini sterpe”. Cei care aveau copii l-au înghiontit pe Ioachim, dându-l la o parte ca pe unul nedemn de a jertfi Domnului, căci a nu avea copii era privit atunci ca o pedeapsă divină. Acest lucru a adus multă amărăciune în sufletele celor doi soți, care ajunseseră deja la o vârstă înaintată, iar ei au plecat acasă cu inima îndurerată. Atunci, cei doi au început să se roage Domnului să facă cu ei minunea pe care El a făcut-o cu Avraam și cu Sara și să le dea un prunc care să aducă bucurie bătrâneții lor.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana

Domnul le-a trimis Îngerul Său, care le-a dat vestea bună că vor avea „o fiică mult binecuvântată, prin care toate neamurile pământului se vor binecuvânta și prin care va veni mântuirea lumii”. Ana a rămas în curând însărcinată, iar peste nouă luni a născut-o pe Sfânta Fecioară Maria. Zămislirea Maicii Domnului este prăznuită de Biserică în 9 decembrie, iar Nașterea Maicii Domnului este sărbătorită pe 8 septembrie. La vârsta de trei ani, Ioachim și Ana au dus-o pe Sfânta Fecioară la templu și au închinat-o slujirii lui Dumnezeu, încredințând-o preotului Zaharia. Atunci, după ce părinții ei au adus sacrificii Domnului (după obiceiul vremii), au lăsat-o împreună cu celelalte fecioare în apartamentele Templului să crească acolo.

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului

Biserica prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului în 21 noiembrie. În următorii șapte ani, Dreapta Ana și Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la Templu, până la moartea lor; aceasta a rămas însă orfană la vârsta de zece ani. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani, iar Ana 79 de ani.

ACATISTUL SFINŢILOR PĂRINŢI IOACHIM ŞI ANA

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios CHIRIAC de la Tazlău († 1660).

Viaţa şi nevoinţele Sfântului Cuvios Chiriac de la Tazlău

de Diacon Ioan Ivan

Pe la anul 1617 se adunau, la Nănăstirea Tazlău, la câte o slujbă, pe lângă preoţii şi duhovnicii de acolo şi „sihaştri” de pe la chiliile din apropiere, încât se alcătuia un sobor destul de mare. Un document al epocii aminteşte pe următorii: popa Serafim, popa Pavel, sihaştrii Onofrei (Onufrie), Silvestru, Iov şi Agaton, în vremea egumenului Gavriil ieromonahul. Într-o zi, un ţăran dintr-un sat vecin a venit la Mănăstirea Tazlău cu un fecior al său, care s-a îndrăgostit de viaţa îngerească a călugăriei. Şi, după o vreme, când s-a făcut mai mare, deşi părinţii se gândeau să-l lase moştenitor în gospodăria lor, el le-a cerut slobozire să meargă la Sfânta Mănăstire şi să stea o vreme, încercându-se dacă va putea să se facă şi el monah. După o oarecare şovăire, văzând stăruinţa feciorului lor, părinţii i-au îndeplinit dorinţa. Astfel a venit tânărul la Tazlău, a mers la stareţ, după rânduială şi i-a cerut încuviinţarea să rămână şi el alături de alţi fraţi la ascultările mănăstireşti si, de va fi Voia lui Dumnezeu, să se călugărească. Tinerelul acela era frumos la chip, curat îmbrăcat în straiele sale de la munte şi hotărât în gândul pe care îl purta în minte. Se ruga ziua şi noaptea Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea-Fecioarei Maria spre a-l învrednici ca, nebântuit de rele, să rămână nevoitor la hramul Naşterii Sale de la 8 septembrie. Mergând zilnic la duhovnicescul său părinte cel rânduit lui de către stareţ, lua povăţuire de felul în care să lucreze pentru propăşire în viaţa duhovnicească. După o trecere de câţiva ani, duhovnicul lui a mers la stareţ şi l-a rugat să-l călugărească pe acest frate, deoarece este îndeajuns de pregătit cu tăria virtuţii către un asemenea pas. Sfătuindu-se părintele stareţ cu soborul, au hotărât într-una din zilele de post să-l tundă în monahism şi să-i pună numele Chiriac, căci ziceau ei: „acest nume din limba elinească înseamnă „al Stăpânului”, „al Domnului”, iar cel întins pe podeaua smereniei, la picioarele Mântuitorului, va rămâne toată viaţa lui al Stăpânului şi al Domnului nostru Iisus Hristos”. De la această vreme a călugăriei, cu Ajutorul lui Dumnezeu, Părintele Chiriac a început să se nevoiască necontenit cu îndoită râvnă. Hrănit „cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături” (I Tim. 4, 6), în puţină vreme, el s-a făcut „pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia” (I Tim. 4, 12), încât oamenii – atraşi ca de un magnet – îi sorbeau învăţătura şi se învredniceau de daruri minunate. Unii, cu rugăciunile cuviosului, dobândeau slobozire din durerile şi bolile cele de multe feluri ale trupului; alţii se vedeau liniştiţi de bântuielile nevăzuţilor vrăjmaşi. Nefiind nepăsător de harul ce era întru el, se nevoia şi mai stăruitor, iar din vreme în vreme, cădea la picioarele stareţului ca să-i dea binecuvântare spre a se retrage un timp la loc mai liniştit, „mai la pustie”, aşa cum auzise şi citise el că făceau marii pustnici ai Tebaidei sau cei de la Sfântul Sava, din Ţara Sfântă. În câte o peşteră o dată, în câte o chilie a unor vechi sihaştri altă dată, el se întărea cu duhul prin post şi rugăciune făcută din adâncul Sufletului. Şi după ce trăia o vreme în liniştea singurătăţii, se întorcea încărcat cu darul lui Dumnezeu iar în obşte şi însufleţea pe fraţii săi nevoitori în ale vieţii mănăstireşti, ca şi pe toţi binecredincioşii creştini care veneau să dobândească prin el alinarea trupească şi sufletească. Îmbunătăţitul Părinte Chiriac a devenit o pildă vie pentru fraţii şi părinţii din Mănăstirea Tazlău, care, prin el, s-a făcut cunoscută în toată latura aceasta a Moldovei şi până departe peste Carpaţi, în părţile Ardealului. Viaţa pământească i-a fost scurtă. Unii dintre cei care i-au cercetat strădaniile socotesc că el ar fi trăit numai vreo 50 de ani, ca oarecând Marele Vasile. În această petrecere pământească, el s-a învrednicit de mari daruri şi binecuvântări Dumnezeieşti. A trecut către Domnul în anul 1660 şi a fost înmormântat după rânduiala pogribaniei călugărilor la Mănăstirea metaniei sale, Tazlău, în pridvorul Bisericii lui Ştefan cel Mare, adăugat în vremea Movileştilor. Trăind în zile de mare lucrare teologică şi de îndrumare a credincioşilor în apărarea dreptei-credinţe, Cuviosul Chiriac şi-a adus obolul său printr-o viaţă plină de sfinţenie şi de râvnă duhovnicească. El a biruit printr-o viaţă neîntinată şi în rugăciune neîncetată, prin păstrarea predaniei dumnezeieşti aşa cum au statornicit-o Sfinţii Părinţi, prin dreapta îndrumare a podvigului călugărilor şi a năzuinţelor credincioşilor. De aceea, nevoitorul de la Tazlău a strălucit ca un adevărat vas al Duhului, ridicându-se prin urmarea neabătută a pravilelor vieţii călugăreşti până la aureola sfinţeniei.

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS CHIRIAC DE LA TAZLĂU

Tot în această zi, îl pomenim pe Sfântul Cuvios ONUFRIE de la Vorona, care s-a săvârșit cu pace în anul 1789.

Sfântul Cuvios Onufrie s-a născut în jurul anului 1700, în Rusia, probabil într-o familie nobilă, căci a ajuns să fie guvernator al unui ţinut. Dorind viaţa pustnicească şi aprinzându-se cu Dumnezeiasca râvnă, a lăsat familia, onoarea rangului şi patria sa în jurul anului 1749, venind în ţinuturile Moldovei. Îl atrăsese aici renumele unor mari pustnici, nevoitori în osteneli tăcute şi smerite, ascunşi de ochii lumii în adâncul codrilor. A cercetat numeroase Mănăstiri, culegând cu hărnicie, asemenea unei albine, sfaturi ziditoare de suflet, deprinzând lepădarea de sine şi urmarea lui Hristos, dar, mai ales, învăţând de la fiecare părinte întâlnit lucrarea cea plăcută lui Dumnezeu. Fără îndoială, se ocupa şi cu citirea Scripturii şi a altor cărţi folositoare, pe care le va copia mai târziu cu multă râvnă şi răbdare, împodobindu-le cu o scriere frumoasă. A vieţuit astfel timp de 15 ani, crescând duhovniceşte în preajma unor aleşi părinţi duhovniceşti, precum Vasile de la Poiana Mărului şi Paisie Velicicovski. Acesta din urmă îl va afla pe Cuviosul Onufrie la Mănăstirea Dragomirna, în jurul anului 1763, la venirea sa din Muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă prietenie duhovnicească, povăţuindu-se unul pe altul pentru a deprinde desăvârşita rugăciune a inimii, Cuviosul Paisie fiindu-i şi duhovnic, iar după ce s-au despărţit, legătura lor sufletească a continuat prin scrisori, pentru că amândoi petreceau întru acelaşi duh. Auzind de alţi pustnici români şi ruşi sporiţi duhovniceşte, care vieţuiau în codrii Voronei, a intrat în anul 1764 în obştea Schitului Sihăstria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniştire. Timp de 25 de ani a vieţuit într-o peşteră pe malul pârâului Vorona, într-o aspră nevoinţă, petrecând în smerenie, înfrânare, tăcere şi neîncetată rugăciune. Mânca doar o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, aţipind doar două-trei ore pe un scaun, pentru odihna trupului după cum mărturiseşte Ieromonahul Nicolae, care vieţuia şi el în codrii Voronei. Făgăduindu-se întru totul Domnului Hristos, a îmbrăcat schima cea mare, pe care o va primi din mâna duhovnicului său, stareţul Paisie, în anul 1774, la Mănăstirea Dragomirna, revenind apoi în locul nevoinţelor sale, la peştera din preajma Sihăstriei Voronei. Astfel va stărui cuviosul fără odihnă în chemarea Numelui preadulcelui Iisus, pentru a stinge toată patima trupului, învrednicindu-se de vederea luminii Dumnezeieşti şi primind roua Duhului Sfânt. Făcând inima sa locaş neprihănit Mântuitorului Hristos, se va bucura întru adâncul ei de mari bucurii şi mângâieri duhovniceşti, odihnindu-se cu lacrimile cele aducătoare de bucurie. Şi urcând în scurt timp pe treptele sfinţeniei, pe mulţi îi folosea cu vieţuirea sa aleasă, cu rugăciunea şi cu sfatul său, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor. Şi atât monahii, cât şi credincioşii de rând îl căutau, minunându-se de blândeţea şi înţelepciunea sa. Astfel, pe mulţi i-a îndreptat pe calea cea bună, risipind cursele vrăjmaşilor şi arătându-se făcător de minuni încă din timpul vieţii sale. Iar când a săvârşit călătoria cea bună şi a sosit timpul să încredinţeze curatul său suflet Stăpânului Hristos, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paşti, dorind a se împărtăşi pentru ultima dată cu Trupul şi Sângele Mântuitorului, un Înger s-a arătat preotului Nicolae Gheorghiu din satul Tudora, aflat în apropiere şi i-a cerut să ia cu sine Sfintele Taine şi să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie. Acelaşi Înger îl va călăuzi până la peştera cuviosului, pe care îl va afla foarte slăbit. Şi cerând să meargă la Sihăstrie, după câteva zile a adormit întru Domnul, la 29 martie 1789, fiind înmormântat de către câţiva călugări în livadă, la rădăcina unui măr. Nu după mult timp, la mormântul cuviosului au început să se petreacă fapte minunate, care adevereau sfinţenia sa. Mulţi au văzut lumânări arzând şi au auzit glasuri cântând în acel loc, iar o dată, rătăcindu-se trei călugări prin pădurile din jur şi lăsându-se noaptea, au fost călăuziţi de o lumină puternică până la peştera unde s-a nevoit cuviosul. În iarna anului 1846 s-a arătat din nou puterea făcătoare de minuni a Cuviosului Onufrie. Pe când domnitorul Mihail Sturza se afla la vânătoare a găsit un fruct mare şi frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului, l-a luat cu sine şi l-a dat fiicei sale care era bolnavă de epilepsie. Cu harul lui Dumnezeu, aceasta s-a vindecat de boală. Minunându-se, domnitorul se va întoarce la Vorona şi, aflând despre viaţa nevoitorului pentru Dumnezeu, va porunci să se dezgroape osemintele lui şi să fie aşezate spre cinstire într-o raclă în Altarul Bisericii Mănăstirii Vorona. Zece ani mai târziu, în urma unui vis în care însuşi Cuviosul Onufrie s-a arătat stareţului Mănăstirii Voronei, arhimandritul Iosif Vasiliu, cerându-i să fie dus în Sihăstrie, racla cu Sfintele sale Moaşte a fost aşezată într-o firidă din pronaosul Bisericii „Bunavestire” din Sihăstria Voronei, unde se află şi astăzi. Aici vin să se închine mulţi credincioşi, Cuviosul Onufrie continuând să săvârşească numeroase minuni pentru cei care îi cer ajutorul cu multă credinţă şi smerenie.

ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOS ONUFRIE DE LA VORONA

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii 200 de Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes, adunat în zilele împăratului Teodosie cel Mic, care au caterisit pe ereticul Nestorie, patriarhul Constantinopolului (431).

Sfinţii 200 de Părinţi de la Sinodul al III-lea Ecumenic de la Efes

Stih: Om gol, pe Cuvântul, nu Dumnezeu înomenit,
Nestorie pe Hristos zicându-L, a pierit.

Acest Sfânt şi a toată lumea Sinod s-a adunat pe vremea împăratului Teodosie cel mic, la anii de la Hristos 431, împotriva lui Nestorie, patriarhul Constantinopolului, care despărţea în două pe unul Hristos, căci zicea că Hristos nu reuneşte în El însuşi în mod desarvârşit firea umană şi firea Dumnezeiască şi îl vedea deci pe Hristos a fi un simplu om divinizat şi nu Dumnezeu întrupat. Astfel, după învăţătura acestui Nestorie, Preasfânta Maria, Mama lui Iisus, nu poate fi numită Născătoare de Dumnezeu (Theotokos).

Mai ales datorită harului apostolic şi scrierilor inspirate de Duhul Sfânt ale Sfântului Chiril de Alexandria (prăznuit la 9 iunie), Sfinţii Părinţi în număr de 200, reuniţi în anul 431 la Niceea într-un Sinod a toată lumea (ecumenic) sub conducerea Sfântului Chiril, au zdrobit erezia lui Nestorie şi au confirmat credinţa primelor 2 Sinoade Ecumenice, proclamând clar că Domnul Iisus Hristos a asumat firea omenească în intregime, ca să ne deschidă nouă posibilitatea unei adevarate uniri cu firea Sa Divină (înDumnezeirea).

Tot în această zi, îi pomenim pe Sfântul Mucenic SEVERIAN senatorul din Sevastia, care s-a săvârșit în vremea împăratului Liciniu, fiind spânzurat de un zid și având bolovani legați de picioare († 320)

Sfântul Mucenic SEVERIAN, senatorul din Sevastia
(Mozaic din veacul al XI-lea aflat in Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol, Turcia)
Sfântul Mucenic SEVERIAN, senatorul din Sevastia

Stih: Severian deşi dureri de greutatea pietrelor a purtat,
Dar ca unul ce-şi trăgea picioarele de pe pământ, sus fiind spânzurat s-a bucurat.

Sfântul Severian a mucenicit pentru Hristos în cetatea Sevastia (Sebastia) din Armenia în zilele guvernatorului Licius, în anii când creştinii erau persecutaţi de împăratul Licinius.

A fost descoperit creştin, pentru că îndemnase şi pe cei 40 de mucenici de la Lacul Sebastiei (prăznuiţi la 9 martie) spre nevoinţa muceniciei.

Drept aceea, câteva luni mai târziu (în luna septembrie a aceluiaşi an 320) păgânii l-au adus şi pe el în faţa judecătorului pentru vina de a fi mărturisit credinţa creştină. L-au supus la multe chinuri, iar mai apoi l-au agăţat pe zidul cetăţii Sebastiei şi, îngreunându-i picioarele şi grumazul cu bolovani mari de piatră, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.

Sfântul Mucenic HARITON, care s-a săvârșit de sabie

Stih: Mult Har este ţie, Haritone Mucenice a lui Hristos,
Tăindu-ți-se capul pentru Hristos.

Sfântul Cuvios TEOFAN Mărturisitorul, sihastru în Muntele Diavinon († 299)

Stih: Arătându-te lui Dumnezeu, ca o stea, prea mare,
Dezlegi noaptea înşelăciunii, Teofane.

Acest Sfânt era din părinţi elini; şi apropiindu-se către Hristos, fiind încă prunc, a văzut un copil pătimind foarte rău de frig şi l-a îmbrăcat cu hainele sale. Întrebându-l tatăl său: „Unde-ţi sunt hainele, fiul meu?” A răspuns: „Pe Hristos L-am îmbrăcat”. Iar tatăl său zise: „Cine este Hristos? De vreme ce noi cinstim pe Ermes şi pe Apolon”. Atunci copilul, lepădându-se de tatăl său, l-a luat Îngerul Domnului şi l-a suit în Muntele ce se cheamă Diavinon şi l-a dat în seama unui părinte sihastru, care petrecea viaţa călugărească de 75 de ani. Şi luându-l acel părinte, l-a învăţat Sfânta Carte şi viaţa călugărească; şi erau hrăniţi amândoi de un Înger. După 5 ani, răposând stareţul, copilul a sihăstrit în acea peşteră 58 de ani.

După aceea, fiind povăţuit de Dumnezeiescul Înger, a ieşit din peşteră şi încălecând pe un leu, a umblat 60 de stadii şi a predicat pretutindeni credinţa în Hristos. Dar fiind prins, împăraţii Caros, Carin şi Numerian au pus şi i-au dat 100 de palme. După aceea, supunându-l la felurite chinuri şi văzând că prin minunile ce făcea el, venea către Hristos multă mulţime şi se boteza de dânsul, s-au ruşinat şi l-au lăsat să petreacă în sihăstria sa. Şi suindu-se iarăşi la peştera în care locuise mai înainte şi petrecând acolo alţi 17 ani în sihăstrie, până s-au făcut toţi anii sihăstriei lui 75, s-a mutat către Domnul.

Sfântul Ierarh RUFUS, Episcop de Tesalonic, din 407 († 434)

Sfântul Ierarh AGATOCLE, Episcop de Koroni şi unul din Sfinţii Părinţi de la al 3-lea Sfânt Sinod Ecumenic († secolul al V-lea)

Sfinţii Mucenici IACHINT, ALEXANDRU şi TIBURTIE din Lazio în Italia

Sfântul KIERAN cel Tânăr din Clonmacnois (n. 516, Roscommon, Irlanda-† 549, Clonmacnoise, Offaly, Irlanda), a fost unul din cei 12 Apostoli ai Irlandei şi ucenicul Sfântului Finian din Irlanda.

Sfântul KIERAN cel Tânăr din Clonmacnois

Sfântul Ierarh OMER, Episcop de Therouanne şi Boulogne în Franța (n. 600, Orval, Franţa-† 1 Noiembrie 670, Wavrans-sur-l’Aa, Franţa)

Sfânta Cuvioasă OSMANA, zăvorâta de la Saint-Brieuc în Franţa († 650)

Sfântul Cuvios BETTELIN din Anglia († Secolul al VIII-lea)

Sfântul Cuvios BETTELIN din Anglia

Sfântul Cuvios Bettelin a fost un pustnic, numit și Bertram, ucenic al Sfântului Guthlac. A locuit în Croyland, Anglia și este ocrotitorul orașului Stafford. Legenda susține că a fost un nobil care s-a căsătorit cu o prințesă irlandeză, care a născut în pădure în timp ce se ducea după ajutor. Lupii au mâncat-o și pe ea şi pe copilul ei. Bettelin a fost Monah în Sfânta Mânăstire Croyland, fondată de regele Ethelbald din Mercia.

Sfântul Cuvios Bettelin a fost un pustnic, numit și Bertram, ucenic al Sfântului Guthlac. A locuit în Croyland, Anglia și este ocrotitorul orașului Stafford. Legenda susține că a fost un nobil care s-a căsătorit cu o prințesă irlandeză, care a născut în pădure în timp ce se ducea după ajutor. Lupii au mâncat-o și pe ea şi pe copilul ei. Bettelin a fost Monah în Sfânta Mânăstire Croyland, fondată de regele Ethelbald din Mercia.Sfânta CuvioasăWULFHILDA, stareţă la Barking în Anglia (n.940-† 1000)

Sfânta Cuvioasă WULFHILDA, stareţă la Barking în Anglia (n.940-† 1000)

Sfânta Cuvioasă WULFHILDA

Sfânta Wulfhilda a fost fiica unui nobil din Wessex, pe nume Wulfhelm, a fost crescută și educată de maici benedictine și s-a alăturat comunității lor când a împlinit vârsta. În jurul anului 970, a fost numită stareță a Sfintei Mânăstiri Barking de către Edgar cel Păcătos. Sub conducerea Wulfhildei, Mănăstirea a înflorit și a fost extinsă foarte mult. Ea a murit în jurul anului 1000 și a fost înmormântată la Mânăstire. A fost înmormântată cu alte două Sfinte, Hildelith și Ethelberga.

Sfântul Cuvios NICHITA Hartularie, din Constantinopol (secolul al XII-lea)

Sfântul Cuvios NICHITA Hartularie, din Constantinopol

Sfântul Cuvios NICHITA Hartularie din Constantinopol († secolul al XII-lea) Sfântul acesta a vieţuit la Constantinopol în veacul al XII-lea. Atât de mult a plăcut el lui Dumnezeu, încât porţile Sfintelor Biserici se deschideau singure înaintea lui, iar Candelele de la Icoane se aprindeau singure: aşa de mare era puterea rugăciunii lui. La dorinţa Diaconului Sozon şi cu rugăciunile Sfântului Nichita, a venit un preot din cealaltă lume de care Diaconul Sozon se înstrăinase şi care murise mai înainte ca ei să se fi împăcat. Mai întâi s-au arătat un şir de preoţi îmbrăcaţi în straie albe, apoi un altul, îmbrăcaţi în veşminte roşii. Diaconul Sozon l-a recunoscut pe preotul lui printre aceştia din urmă şi a făcut pace cu el. Acestea toate s-au întâmplat în timpul nopţii, la Biserica din Vlaherne.

Sfântul Cuvios IOSIF de la Volokolamsk în Rusia (n.14 Noiembrie 1439, Volokolamsk, Rusia-† 9 Septembrie 1515, Volokolamsk, Rusia)

Sfântul Cuvios IOSIF de la Volokolamsk

Cuviosul Iosif de Volokolamsk, cunoscut și ca Iosif de Voloțk sau Iosif Voloțki a fost un stareț și teolog al Bisericii Rusiei, spre sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. El era liderul grupului care susținea dreptul Mănăstirilor de a deține pământ, grup care a primit numele de „iozefiți”. Sfântul Iosif a adormit în Domnul în pace în 9 septembrie 1515. Prăznuirea locală a Sfântului Iosif în Mănăstirea Volokolamsk a început în Decembrie 1578, la aniversarea a 100 de ani de la înființarea Mănăstirii. În 1 Iunie 1591, a fost stabilită pomenirea sa în întreaga Biserică de către Patriarhul Iov al Moscovei. El este prăznuit la 9 septembrie și 13 februarie.

Sfântul Cuvios IOSIF de la Volokolamsk

Sfântul Cuvios IOACHIM din Opocika-Pskov în Rusia, întemeietorul Mănăstirii „Sfântul Ilie Tesviteanul” († 1550)

Aflarea Moaștelor Sfântului Ierarh TEODOSIE, arhiepiscop de Cernigov (n.1630, Podolsk, Rusia-† 6 Februarie 1696; prăznuit şi pe 5 Februarie), în anul 1896

Sfântului Ierarh TEODOSIE, arhiepiscop de Cernigov

Sfinţii Sfințiți Noi Mucenici, din Rusia: ZAHARIA (Lobov), ArhiEpiscopul de Voronej (n. 10 Martie 1865-† a murit în 1937, într-un lagăr de muncă silnică, în care ispăşea o sentinţă de 5 ani, începând cu 1935), ALEXIE (Uspensky), Protoiereul (n. 9 Septembrie 1879-† a fost împuşcat pe 8 Septembrie 1937), GRIGORIE (Garyaev), Preotul (n. 16 Ianuarie 1878-† a fost împuşcat pe 8 Septembrie 1918), IOSIF (Arkharov), Preotul († 1937), VASILE (Kishkin), IeroSchiMonahul (n.1745-), SERGHIE (Uklonsky), Preotul († 1937), DIMITRIE (Troitsky), Diaconul (n. 1884-† a fost împuşcat pe 8 Septembrie 1937, la Butovo, lângă Moscova şi îngropat într-o groapă comună, necunoscută), ALEXANDRU (Vinogradov), Preotul († 1942), ALEXANDRU (Ipatov), Diaconul († 1918), ANDRONIC (Surikov), IeroMonahul (n. Septembrie 1885-† a fost împuşcat pe 9 Septembrie 1938 şi îngropat într-o groapă comună, necunoscută) și binecredinciosul creștin VASILE (Shikalov) († 1937), care au pătimit în timpul regimului comunist.

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic ZAHARIA (Lobov), ArhiEpiscopul de Voronej
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic ALEXIE (Uspensky), Protoiereul
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic ANDRONIC (Surikov), IeroMonahul
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic GRIGORIE (Garyaev), Preotul
Sfântul Sfinţit Nou Mucenic DIMITRIE (Troitsky), Diaconul

Tot în această zi, pomenim Soborul Sfinţilor Cuvioşi din Mânăstirea Glinsk (Ucraina):

 • Sfântul Cuvios VASILE (Kishkin), IeroSchiMonahul (n.1745-† 14 Aprilie 1831)
 • Sfântul Cuvios FILARET (Danilevsky), Stareţul (n.1777-† 1841)
 • Sfântul Cuvios TEODOT (Levchenko), Monahul († 1859)
 • Sfântul Cuvios MACARIE (Sharov), IeroSchiMonahul († 1864)
 • Sfântul Cuvios MARTIRIE (Kirichenko), Monahul († 1865)
 • Sfântul Cuvios EFTIMIE (Lyubimchenko), SchiMonahul († 1866)
 • Sfântul Cuvios DOSITEI (Kolchenkov), Monahul († 1874)
 • Sfântul Cuvios ELIODOR (Golovantsky), SchiArhimandritul († 1879)
 • Sfântul Cuvios INOCHENTIE (Stepanov), Arhimandritul († 1888)
 • Sfântul Cuvios LUCA (Shvets) († 1894)
 • Sfântul Cuvios ARHIP (Shestakov), SchiMonahul († 1896)
 • Sfântul Cuvios IOANICHIE (Gomolko) († 1912)
 • Sfântul Cuvios SERAFIM (Amelin) († 1958)
 • Sfântul Cuvios ANDRONIC (Lukash), SchiArhimandritul (n.1889-† 8 Martie 1974 )
 • Sfântul Cuvios SERAFIM (Romantsov), SchiArhimandritul († 1976)
 • Sfântul Cuvios ZENOVIE (Mazhuga), Mitropolit de Tetritskaro (Serafim, Monahul) (n.1 Septembrie 1898-† Februarie 1985).
Sfântul Cuvios ANDRONIC (Lukash), SchiArhimandritul
Sfântul Cuvios ZENOVIE (Mazhuga), Mitropolit de Tetritskaro

Tot în această zi, pomenim Soborul Sfinţilor Noi Mucenici şi Mărturisitori din Kazahstan.

Icoana Sfinţilor Noi Mucenici şi Mărturisitori din Kazahstan

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

 1. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie09.htm;
 2. http://www.porphyrios.gr/files/jpg/%CE%86%CE%B8%CF%89%CF%82/01%20%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1/%CE%95%CE%BE%CF%89%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B1%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93.jpg ;
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/September_9_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 4. https://www.oca.org/saints/lives/2019/09/09/102550-uncovering-of-the-relics-of-saint-theodosius-archbishop-of-chern ;
 5. http://www.saint.gr/photos/standard/0909/AgiosSevirianos01.jpg ;
 6. https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c44.44.551.551a/p640x640/601872_100382996835095_22989009_n.png?_nc_cat=107&_nc_oc=AQktdx4k9KqJ2hCwKgHaA5jqZM7Yw1YzWFA_CWXqcUSD3iJ7jv2h8s76Ol4CWbwYmTHo9gvoUui-5ODDOM9eW5mY&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=c47184c352b2b546e5e72d2ae11d92af&oe=5E064389 ;
 7. https://ro.orthodoxwiki.org/Ioachim_%C8%99i_Ana ;
 8. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4936/p1dea62dd41ivtjeh13pldtc30t4.jpg ;
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Volotsky ;
 10. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4936/p1dea62dd37m6hosnlp11sgcpl3.jpg ;
 11. https://ro.orthodoxwiki.org/Iosif_de_Volokolamsk ;
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Wulfhilda_of_Barking ;
 13. https://i.ytimg.com/vi/iCRUsvfHiRE/maxresdefault.jpg ;
 14. https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/c0.0.552.552a/p552x414/15442275_545920815598070_6550584751839181369_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQns526_voZ4ua2OayItgl2olHYTqjAuaU5sQq6pWla5cFutx2K9mE8P0Prwawax7hAvD_qpzyX4p_37Uy5cQPWR&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=9298ddab38da1d48235b45dffcda69dc&oe=5DF733F9 ;
 15. http://paginiortodoxe.tripod.com/vssep/09-09-sf_parinti_ioachim_si_ana.html ;
 16. http://www.saint.gr/filesnew/02/0994/photos/DikaioiIoakeimAnna02.jpg ;
 17. https://protopopiatuliasi2.mmb.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox-portrait/public/hramuri/2016/09/ioachim_si_ana_6.jpg?itok=X5gzClWy ;
 18. http://www.diakonima.gr/wp-content/uploads/2014/11/P8022507.jpg ;
 19. https://manastirea.petru-voda.ro/wp-content/uploads/2016/09/Sf.-Ioachim-si-Ana.jpg ;
 20. https://sfintisiicoane.wordpress.com/tag/sevastia/ ;
 21. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Birr_St._Brendan%27s_Church_Saint_Kieran_Window_Detail_2010_09_10.jpg/440px-Birr_St._Brendan%27s_Church_Saint_Kieran_Window_Detail_2010_09_10.jpg ;
 22. http://www.christopherklitou.com/10_aug_bettelin%20(bertram)_patron_of_stafford_in_england.jpg ;
 23. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/486e6-sf-ioachim-ana-md.jpg ;
 24. https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/07/Sfintii-Parinti-Ioachim-si-Ana-4-793×1024.jpg ;
 25. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/247/septembrie_chiriac_de_la_tazlau_viata.html ;
 26. https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=1788 ;
 27. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/c9360-aspasmos-ioakeim-annis-lept.png ;
 28. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3394/p1asplrnpmsoo15g28nt178u1rce3.png;
 29. https://doarortodox.files.wordpress.com/2016/09/sf-cuvios-chiriac-tazlau.jpg ;
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/2543/p1e1a0sf17n2kk7i149o8g71oub3.jpg;
 31. https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/09/sfantul_onufrie_vorona.jpg?itok=976T04sD ;
 32. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/687/p1aspm5v5c353100915p41ckpeuh3.png;
 33. https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/autor/public/imagine/2013/09/sfinti.jpg?itok=PILoEpbu ;
 34. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/86/p1e1a0pvi2ebe1sl1bds1e3e6q3.jpg;
 35. https://drevo-info.ru/images/001/000337.jpg ;
 36. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6735/p1d5e2lem6jdob4646326i13v44.jpg;
 37. https://stjohndc.org/sites/default/files/pictures/our-parish/feodosij.jpg ;
 38. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/7019/p1e1a0lkm1lv71rla1kd21s2d149d3.jpg;
 39. https://en.wikipedia.org/wiki/Ciar%C3%A1n_of_Clonmacnoise ;
 40. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4532/p1e1a0o34c10u010en1lmd8b8s163.jpg;
 41. http://www.sfintiromani.ro/ro/pagina/248/septembrie_onufrie_de_la_vorona_viata.html ;
 42. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/6503/p1asjsm6f92k3r8i1rl17b87753.png;
 43. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_septembrie.pdf

ICOANA ÎNŢELEPCIUNII LUI DUMNEZEU

Între Icoanele rare, este sărbătorită în data de 8 Septembrie, la Kiev, Icoana „Sofia” („Sophia”, a „Înţelepciunii lui Dumnezeu”).

Icoana „Înțelepciunii lui Dumnezeu“ („Sofia“)

Înțelepciunea, arătată încă din Vechiul Testament ca o persoană – a fost identificată, în timpurile Nou Testamentare, cu Mântuitorul Iisus Hristos.

Pildele lui Solomon ne spun:

„Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe șapte stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: Cine este neînțelept să intre la mine! și celor lipsiți de buna-chibzuială le zice: Veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii!“ (Pilde 9, 1-7 ș.u.)

În Noul Testament se precizează: „Dar pentru cei chemați, și iudei, și elini: pe Hristos, Puterea lui Dumnezeu și Înțelepciunea lui Dumnezeu“. (I Corinteni 1, 24)

Icoana „Înțelepciunii lui Dumnezeu“ („Sofia“)

Icoana „Înțelepciunii lui Dumnezeu“ („Sofia“), se prezintă astfel: în centru este Înțelepciunea, ca un Înger în haine imperiale, cu părul lung, cu fața și mâinile ca focul, cu aripi de foc, cu o coroană de aur.

În mână ține un sceptru și un sul strâns. El stă pe un tron. Acesta este înconjurat de un nimb turcoaz. În unele reprezentări nimbul e ornamentat și cu stele de aur. De o parte și de alta a tronului se află Maica Domnului – în dreapta, și Sfântul Ioan Botezătorul – în stânga, în atitudini evlavioase, care amintesc de Icoana Deisis, a Dreptei Judecăți.

În unele icoane „Sofia“ și ei au aripi.
Maica Domnului Îl ține pe Fiul Său, într-o sferă.

Deasupra Înțelepciunii se află Icoana Mântuitorului mult milostiv, pe tron de Îngeri și evangheliști.

Iar deasupra Acestuia este un alt tron, pe care sunt pregătite materiile Sfintei Jertfe.
O interpretare a acestei Icoane a fost întocmită de teologul Paul Evdochimov, care consideră că Înțelepciunea (Persoana centrală cu aripi de Înger) este, de fapt, Duhul Sfânt și că, în toată Icoana, numai Dumnezeu Tatăl este nevăzut.

Dar, din contextul prezentat, reiese că Înțelepciunea este personificată de Hristos, nu de Duhul Sfânt – cu toate că este o trăsătură comună, în aceeași măsură, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, înțelepciunea desăvârșită.

Tot Evdochimov consideră că stâlpii Bisericii (șapte) sunt darurile Duhului Sfânt, amintite de Profetul Isaia.
Și această Icoană „Sofia“ indică împlinirea tainicelor profeții ale Vechiului Testament, în Persoana lui Hristos, fiind chiar mai apropiată de viziunea misterioasă oferită de Apocalipsă, despre Hristos – Împăratul și Judecătorul făpturii, Centrul universului.
„Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie Tronuri, fie Domnii, fie Începătorii, fie Stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El. El este mai înainte decât toate și toate prin El sunt așezate. Și El este Capul trupului, al Bisericii; El este Începutul, Întâiul născut din morți, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălășluiască toată plinirea. Și printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin Sângele Crucii Sale.“ (Coloseni 1, 16-20; vezi și Epistola Sfântului Pavel către Evrei, cap. I)
Icoane de tipul „Sofia“ există în Kiev, în Novgorod, în Moscova, dar și în alte locuri. Cea mai veche Icoană cunoscută, a „Înțelepciunii lui Dumnezeu“, datează din sec. al V-lea.

Icoana „Înțelepciunii lui Dumnezeu“ („Sofia“)

Surse bibliografice :

 1. http://www.ortodoxia.md/2010/09/icoana-sophia-sofia-a-intelepciunii-lui-dumnezeu-a-maicii-domnului/ ;
 2. https://images.oca.org/icons/lg/september/0908icon-holy-wisdom.jpg ;
 3. https://russianicons.files.wordpress.com/2014/08/sophjackso1.jpg ;
 4. https://i.pinimg.com/originals/17/75/c0/1775c04dd0f48829f25566c2f401f2a4.jpg ;
 5. https://doxologia.ro/imagine/icoana-intelepciunii-lui-dumnezeu

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ORANTA DIN KURSK

Icoana făcătoare de minuni : Maica Domnului (Doamna Semnului) – Oranta din Kursk / Korenii (8 Septembrie, 27 Noiembrie şi 8 Martie)

Icoana făcătoare de minuni : Maica Domnului (Doamna Semnului) – Oranta din Kursk / Korenii

(prăznuită pe data de 8 Septembrie, 27 Noiembrie şi 8 Martie)

Făcând parte din categoria de Icoane ale Născătoarei de Dumnezeu de tip Oranta (sau Platitera, Panaghia, Doamna Semnului – semnul pe care il dă această icoană avand legatură cu profetia de la Isaia 7, 14 : „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel.”), icoana Maicii Domnului din Kursk o prezintă pe Maica Domnului cu mâinile desfăcute şi cu Mântuitorul Iisus Prunc, reprezentat într-un cerc (scut) pe pântecele ei. 

Icoana Făcătoare de Minuni a fost descoperită pe data de 8 septembrie 1295, de un vânător, bărbat casătorit şi credincios, în afara oraşului Kursk, Rusia, aproape de Moscova.

Locuitorii oraşului, supravieţuitori ai pogromului Batia, veneau des acolo pentru a vâna animale, fiind un loc pustiu, locuit doar de animale sălbatice.

El a găsit Icoana, întoarsă cu faţa în jos, la rădăcina unui pom.

Imediat ce acesta a ridicat-o de pe pământ, minunile au şi început să apară, Sfânta Icoană făcând să răsară de dedesubt, exact din locul pe care stătuse, un izvor cu apă curată.

Vânătorul s-a gândit că nu este potrivit ca această icoană să ramână în pădure şi astfel, a ţinut s-o ducă spre închinare într-o Biserică veche (capelă), din apropiere.
La procesiune, Prinţul Vasili Semiakov nu a fost prezent să întâmpine Icoana, precum toţi ceilalţi locuitori, refuzând participarea la închinare.

Pentru aceasta, el a fost pedepsit cu orbirea.

Prinţul şi-a dat seama că trebuia să vină şi el la PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu şi, imediat ce i s-a închinat, s-a şi vindecat.
Astfel, acesta a pus pe dată să se construiască o Catedrală în Rilsk, cu hramul Naşterii PreaSfintei Născătoarei de Dumnezeu, unde a vrut să îmbrace icoana şi să o pună spre închinare, fixând data de prăznuire pe 8 septembrie.

Prin urmare, aceasta a fost mutată în Biserica Naşterii Maicii Domnului nostru, însă Icoana PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, din Kursk, a revenit la locul iniţial. 

Au mai fost între timp încercări de a duce Sfânta Icoană în Rilsk, dar şi acestea au eşuat, icoana fiind găsită mereu pe malul răului Tuscari, în locul iniţial.

Şi-au dat atunci cu toţii seama că Icoana nu doreşte să rămână decât în apropierea locului unde a apărut şi au hotărât să fie păstrată în capelă.

Icoana făcătoare de minuni : Maica Domnului (Doamna Semnului) – Oranta din Kursk / Korenii (8 Septembrie, 27 Noiembrie şi 8 Martie)

După ceva timp însă, la capelă, a venit un preot pe nume Bogoliub.

Kursk, fiind atacat de tătari, în 1383, s-a ordonat ca vechea capelă să fie incendiată, iar preotul să fie luat prizonier. 

Însa capela, în ciuda tuturor eforturilor, nu a ars, deşi au pus foc de jur împrejur în mai multe rânduri.

Fiind superstiţios, mai marele tătarilor, l-a suspectat pe Bogoliub de magie şi i-a atribuit acestuia eşecul lor.
Credincios fiind, preotul a mărturisit însă, că s-a văzut astfel doar puterea Icoanei Făcătoare de Minuni a Măicuţei Domnului, fapt pentru care, mâniaţi peste măsură, tătarii au luat Icoana şi au rupt-o în două părţi, aruncând-o în locuri diferite.

O mare perioadă de timp, preotul a fost captiv la tătari şi obligat să treacă la religia lor, însă acesta a refuzat în nenumărate rânduri, rămânând credincios, doar cu speranţa in ajutorul Măicuţei Domnului.

Iar, în această speranţă, el nu s-a înşelat.

Din contră, cânta în permanenţă cântece închinate Maicuţei Domnului şi aceasta a făcut ca, prin nişte trimişi ai Ţarului, acesta din urmă să afle de cântările frumoase ale preotului, să se intereseze despre el şi să-l răscumpere din captivitate.
După captivitate, preotul s-a întors acasă şi a încercat să găsească icoana, cu speranţa că va putea să o refacă, ceea ce a şi reuşit.

A găsit, prin minune Dumnezeiască şi prin credinţă puternică, cele două părţi ale Icoanei şi, imediat ce le-a pus alături una de cealaltă, acestea s-au lipit, materialul fuzionând în aşa fel încât nici urmă de îmbinare nu s-a cunoscut de atunci, afară de apariţia unui înscris pe locul în care fusese ruptă : „аки роса”.
Ca de obicei, localnicii au încercat s-o mute la Biserica Naşterii Maicii Domnului, construită de Semiakov, dar aceasta a revenit în chip minunat, ca mai înainte.

Istoria chiar s-a mai repetat de câteva ori, până când locuitorii s-au hotărât să construiască un paraclis pe locul vechi, unde timp de 200 de ani a stat, înfăptuind minuni.
Cinstirea Sfintei Icoane a cunoscut un nou început în timpul Ţarului Teodor Ivanovici, acesta poruncind ca Icoana să fie mutată la Moscova şi apoi să se refacă în Kursk toate distrugerile tătarilor.

Astfel Ţarul a hotărât să fie adusă Icoana pe locul corespunzător apariţiei ei minunate şi a pus la dispoziţie fonduri pentru a putea fi înfiinţată mânăstirea.
Astfel, a început defrişarea zonei de pădure corespunzătoare, prin smulgerea din rădăcină a copacilor.

Apoi, Icoana Măicuţei Domnului, în 1598, a fost mutată în oraşul Kursk şi aşezată spre închinare în catedrală, din cauza pericolului atacurilor.

Ulterior, Sfânta Mânăstire construită acolo a luat numele de Korenii, dar în 1611 aceasta a fost distrusă din nou de către tătari.

Au reînceput lucrările la Sfânta Mânăstire, în 1618.
S-a şi reconstruit Sfânta Biserică a Naşterii PreaSfintei noastre Născătoare de Dumnezeu şi, din acel moment a început să fie adusă Icoana Maicuţei Domnului în fiecare an, la această Sfântă Mânăstire din Kursk.

Procesiunile religioase sunt recunoscute, încă din cele mai vechi timpuri, pentru sentimentul de evlavie şi pentru numărul mare de pelerini.

Icoana Maicii Domnului din Kursk l-a vindecat în chip minunat şi pe tânărul Prochorus, născut în oraşul Kursk : la un moment dat, Prochorus s-a îmbolnăvit foarte grav, viaţa lui fiind în pericol.

Atunci a visat-o pe Maica Domnului care i-a promis că îl va vizita şi îl va vindeca.

Nu peste mult timp, prin curtea casei lui a trecut o procesiune a Bisericii, cu Icoana Semnului Maicii Domnului făcătoare de minuni, din Kursk, iar mama lui l-a dus pe copil să o sărute, dupa care acesta s-a vindecat imediat.

Tânărul este cunoscut în prezent şi cinstit de creştinii ortodocşi, prin viaţa curată pe care a dus-o mai apoi, sub numele de Sfântul Serafim de Sarov. 

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “MAICA DOMNULUI (DOAMNA SEMNULUI) – ORANTA DIN KURSK / KORENII”

Icoana făcătoare de minuni : Maica Domnului (Doamna Semnului) – Oranta din Kursk / Korenii (8 Septembrie, 27 Noiembrie şi 8 Martie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Icoana făcătoare de minuni : Maica Domnului (Doamna Semnului) – Oranta din Kursk / Korenii (8 Septembrie, 27 Noiembrie şi 8 Martie)

Condacul 1

Conducătoare nebiruită şi bună Îndrumătoare, care ne călăuzeşti spre Împărăţia Cerească, vino la noi cei care nu avem aici lăcaş veşnic şi cu plecăciune adâncă, Te rugăm fierbinte să ne dăruieşti ajutorul Tău atotputernic şi să faci o minune şi cu noi, cei care strigăm către Tine :

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Icosul 1

PreaCurată, Îngerii au văzut cu uimire cum ai mers înaintea tuturor, călăuzindu-i cu lumina Ta cea sfântă pe oamenii din Kursk care s-au retras din calea cotropitorilor tătari ; iar noi cu mulţumire, strigăm către Tine astfel :

Bucură-Te, BineCuvântată Îndrumătoare !

Bucură-Te, Maică a Căii Celei Adevărate !

Bucură-Te, că faci să ţâşnească râuri de milă din Icoana Ta !

Bucură-Te, că ai întipărit în adâncul inimilor noastre, legea Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos !

Bucură-Te, că stingi arşiţa mistuitoare a patimilor noastre!

Bucură-Te, Ocrotire Cerească pentru cei pribegi şi orfani !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 2-lea

Am văzut şi vedem mereu, Stăpână, semnele şi minunile Tale. Mărturisim mila Ta şi nu ascundem binefacerile Tale, ci strigăm cu glas mare : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 2-lea

Cine poate înţelege Gândirea Lui Dumnezeu şi poate spune taina judecăţilor Sale ? Pentru că El înalţă şi dărâmă, smereşte sau slăveşte, face lumea să sufere sau o vindecă. Şi cine este interesat de sfatul Său ? Iar atunci când se porneşte Mânia Lui Dumnezeu asupra noastră din cauza mulţimii păcatelor ce le-am făptuit, alergăm cu toţii sub ocrotirea Ta, Maica Lui Dumnezeu, întindem mâinile către Tine, PreaCurată şi cu inimile pline de pocăinţă strigăm către Tine :

Bucură-Te, că potoleşti Mânia Fiului Tău împotriva noastră !

Bucură-Te, Cea care alini Urgia Lui Dumnezeu cea dreaptă !

Bucură-Te, Cea care cureţi păcatele noastre !

Bucură-Te, că Te rogi pentru iertarea celor păcătoşi !

Bucură-Te, lumină nestinsă a speranţei noastre !

Bucură-Te, că acoperi totul cu Sfântul Tău Omofor !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 3-lea

Minunate lucruri faci cunoscute, BineCuvântată Fecioară, de la Icoana Ta cea sfântă, din care ţâşnesc râuri de milă pentru noi, cei care strigăm către Tine : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 3-lea

Fiind nespus de iubitoare, PreaBună Maică, trimiţi cu putere lumina milei Tale acolo unde sporeşte întunericul păcatelor şi se înmulţesc necazurile oamenilor. De aceea, vii în mod nevăzut prin intermediul Icoanei Tale la noi, robii Tăi, care slăvind bunăvoinţa Ta, strigăm către Tine astfel :

Bucură-Te, adâncime a milei !

Bucură-Te, fântână nesecată de vindecări !

Bucură-Te, că transformi întristarea noastră în veselie !

Bucură-Te, că preschimbi plânsul şi suspinele noastre în bucurie spirituală !

Bucură-Te, că transformi în câştig suferinţa şi nenorocul nostru !

Bucură-Te, că-i înveseleşti pe cei care pe Tine Te preaslăvesc !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 4-lea

Atunci când ne copleşesc ispitele, când necazurile şi durerile ne cuprind, când ne pierdem răbdarea şi avem sufletul întristat, alergăm la Icoana Ta, PreaCurată Fecioară Maria şi cu lacrimi de pocăinţă strigăm din adâncul inimii : Întinde asupra noastră mâinile Tale, Născătoare de Dumnezeu şi scoate-ne din adâncul răului, ca să strigăm cu recunoştinţă către Tine : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 4-lea

Demult, locuitorii Rusiei au auzit zvonul despre apariţia sfintei Tale Icoane în mijlocul stejarilor din Kursk şi plini de evlavie s-au grăbit să ajungă la ea strigând cu mustrare de cuget : De unde această bunăvoinţă a Maicii Domnului de a veni la noi ? Şi, văzând, Stăpână, Icoana Ta aşezată lângă rădăcina unui copac, au ridicat-o ca pe o minunată comoară şi au strigat către Tine :

Bucură-Te, Rai strălucitor care ai crescut Arborele Vieţii !

Bucură-Te, grădină cerească în care a răsărit Copacul Bisericii !

Bucură-Te, floare plăcut mirositoare care parfumezi întreaga lume !

Bucură-Te, culme a mântuirii noastre !

Bucură-Te, că stârpeşti din rădăcină patimile noastre rele!

Bucură-Te, că ne îngădui să fim părtaşi ai vieţii cereşti !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 5-lea

Sfânta Icoană a străbătut provinciile şi oraşele Rusiei ca o stea călăuzită cereşte. Ţarii s-au plecat cu evlavie înaintea ei, ţarinele au împodobit-o cu dragoste, mai marii Bisericii ortodoxe au primit-o cu adânc respect, iar mulţimile de credincioşi au întâmpinat-o sărbătoreşte strigând : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 5-lea

PreaCurată Fecioară, văzând zădărnicită de Tine nelegiuita uneltire a necredincioşilor, ce voiau să distrugă Icoana Ta şi recuperând sfânta Icoană neatinsă, călugării şi laicii Ţi-au strigat astfel :

Bucură-Te, că ai dejucat uneltirea cruzilor atei !

Bucură-Te, că ai pecetluit gurile hulitorilor !

Bucură-Te, că ai păstrat neatinsă Icoana ta cea sfântă !

Bucură-Te, că nu Îţi întorci sfânta faţă de la cei sărmani !

Bucură-Te, că ne fereşti de cursele celui rău !

Bucură-Te, că rugăciunile Tale, deschid porţile Milei Lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 6-lea

De când slăvita Icoană a părăsit prin grija Ta, PreaCurată, teritoriul Rusiei, nu a existat oraş ori sat în care să nu Îţi faci cunoscută puterea Ta. De aceea, toţi cei care sunt mântuiţi prin sfânta Icoană strigă cu mulţumire Lui Dumnezeu: Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 6-lea

PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu aprinde în noi lumina speranţei şi nu ne lăsa nicicând în mâinile duşmanilor noştri ! Fă ca mila să înflorească în sufletele noastre, să ne întărim în credinţă şi să slăvim ajutorul primit strigând către Tine astfel :

Bucură-Te, că luminezi întreaga lume cu dragostea Ta !

Bucură-Te, că ai înfiat neamul omenesc prin Îndemnul Fiului Tău !

Bucură-Te, Maica Lui Dumnezeu şi Maica tuturor creştinilor !

Bucură-Te, lumină veşnic neapusă pentru cei aflaţi în închisori !

Bucură-Te, Apărătoarea celor prigoniţi pentru dreptate !

Bucură-Te, răbdarea celor ce pătimesc pentru credinţă !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 7-lea

Dumnezeu a îngăduit ca pe Pământ să aibă loc războaie, unde popoarele se înfruntă, împărăţiile se clatină, iar moartea şi groaza mătură faţa pământului. Cei ce şi-au pus nădejdea în Tine, Născătoare de Dumnezeu, au găsit refugiu la Tine şi au strigat către Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 7-lea

Noi semne şi minuni ai făcut să izvorească cu putere de la Icoana Ta, atunci când s-au auzit zgomotele de bătălie. Şi chiar dacă oraşele au ars, pământul s-a cutremurat, palatele au fost distruse şi lăcustele au umplut văzduhul, ai păstrat neatinsă Biserica în care era păstrată Icoana Ta, PreaCurată. Şi văzând această minune, cei ce se rugau la sfânta Icoană au strigat către Tine astfel :

Bucură-Te, că în Tine toţi oamenii şi-au pus nădejdea !

Bucură-Te, stâlp şi întărire a Bisericii !

Bucură-Te, ocrotirea şi apărarea fiecărui Altar !

Bucură-Te, Mântuitoarea celor fără speranţă !

Bucură-Te, că prin intermediul Icoanei Tale ne întăreşti pe noi !

Bucură-Te, că ne păzeşti pe noi cu Sfântul Tău Acoperământ !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 8-lea

PreaSfântă Fecioară, minune a fost atunci când o casă fiind distrusă, ai păstrat neatinsă cămăruţa sfinţită prin prezenţa Icoanei Tale, scăpând nevătămaţi bătrâna şi copilul ascunşi acolo. Şi toţi cei care au auzit de această întâmplare au strigat plini de respect : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 8-lea

Cu adevărat îmbrăţişezi cu dragostea Ta întreaga lume, Pururea Fecioară şi-i cercetezi pe toţi cei care preaslăvesc icoanele Tale. Toţi credincioşii cu smerenie cântă către Tine, PreaCurată, astfel :

Bucură-Te, Mângâietoarea celor nefericiţi !

Bucură-Te, Cea plină de Har, care intri nevăzut în casele noastre prin icoanele Tale !

Bucură-Te, că odată cu icoanele ne dăruieşti binecuvântare şi veselie !

Bucură-Te, că sfinţeşti chiliile monahale cu imaginea Ta !

Bucură-Te, că locuieşti în mod nevăzut în casele celor care Te slăvesc pe Tine !

Bucură-Te, Stăpână ce dezvălui mereu semnele milostivirii Tale în lume !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 9-lea

Credincioşii vin la Tine cu grăbire, Stăpână, ca să ridici mâinile Tale, care l-au purtat pe Dumnezeu şi să te rogi pentru toţi. Tu ne luminezi, ne mângâi şi ne dăruieşti pururea cele de trebuinţă, PreaCurată. De aceea, bucurându-ne întru Tine, strigăm către Dumnezeu : Aliluia! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 9-lea

Cei mai talentaţi oratori rămân tăcuţi atunci când doresc să Te slăvească după cuviinţă, o, Marie Născătoare de Dumnezeu, căci mintea lor nu găseşte cuvintele potrivite pentru aceasta. Noi, chiar dacă suntem nevrednici, cu buze întinate îndrăznim să strigăm către Tine :

Bucură-Te, sabia înflăcărată a Proorocilor !

Bucură-Te, vorbire răspicată a Apostolilor !

Bucură-Te, tăria şi cutezanţa duhovnicilor !

Bucură-Te, linişte cerească pentru cei virtuoşi !

Bucură-Te, fiică din neamul lui Adam, purtătoare de Dumnezeu !

Bucură-Te, că străluceşti lângă Dumnezeu cu nespusă slavă !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 10-lea

Născătoare de Dumnezeu, roagă-Te pentru mântuirea lumii, că cel rău a stârnit o furtună de ispite împotriva Bisericii Lui Dumnezeu ! Roagă PreaCurată, pe Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, să se milostiveasvă asupra lumii că neîncetat noi Îi cântăm Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 10-lea

Fii pentru noi Cetate Nebiruită, o, PreaCurată şi împotriveşte-Te armatelor de duşmani, văzuţi si nevăzuţi, luptând curajos pentru noi, ca să-Ţi cântăm cu dragoste astfel :

Bucură-Te, că întinzi mâinile pentru a Te ruga Lui Dumnezeu !

Bucură-Te, că goneşti mâhnirea din sufletele noastre !

Bucură-Te, Cea care-i călăuzeşti cu milă pe cei greu încercaţi sufleteşte !

Bucură-Te, că îi scoţi pe oameni din adâncul răului !

Bucură-Te, Milostivă Fecioară, că îi salvezi pe cei aflaţi în pragul pieirii !

Bucură-Te, că ne călăuzeşti paşii pe calea mântuirii !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 11-lea

Primeşte din partea noastră, PreaSfântă Fecioară, imnuri de slavă precum a primit Fiul Tău bănuţul văduvei şi ne călăuzeşte pe drumul vieţii dăruindu-ne iertare de păcate, pentru ca în acest fel să ajungem în locaşurile cereşti şi să-I putem cânta Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia! Aliluia !

Icosul al 11-lea

PreaBună Maică, nevăzut întinzi peste întregul Pământ Sfântul Tău Omofor, risipind nelegiuirea şi luminând întreaga creaţie cu strălucirea Ta, pentru care Îţi strigăm neîncetat :

Bucură-Te, că eşti înveşmântată în raze de soare !

Bucură-Te, că eşti încoronată cu o cunună de stele !

Bucură-Te, frumuseţe neasemuită !

Bucură-Te, strălucire mai luminoasă decât luceafărul dimineţii !

Bucură-Te, lumina cea neapusă a Îngerilor şi oamenilor !

Bucură-Te, că alungi oştirile întunecaţilor vrăjmaşi !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 12-lea

Toţi cei care s-au apropiat cu credinţă de Icoana Ta, au primit fiecare după nevoie, Har de la Dumnezeu şi plini de bucurie au strigat Domnului : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 12-lea

Cântări de slavă Ţi-aducem PreaCurată Fecioară şi ne plecăm cu smerenie înaintea Ta şi îngenunchind înaintea Icoanei Tale cu mustrare de cuget strigăm către Tine astfel :

Bucură-Te, slavă nepieritoare !

Bucură-Te, bunătate nemărginită !

Bucură-Te, Cea cu adevărat BineCuvântată !

Bucură-Te, Ceea ce eşti mai slăvită decât întreaga creaţie !

Bucură-Te, Ocrotitoare milostivă a credincioşilor, în clipa despărţirii de cele pământeşti !

Bucură-Te, că la Înfricoşătoarea Judecată îi vei mântui pe cei care şi-au pus nădejdea în Tine !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori):

O, PreaSlăvită Maică a tuturor creştinilor, în dragostea Ta pentru oameni eşti plină de milostivire precum Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos. Cu blândeţe strigi către noi : Nu te teme turmă mică ! Eusunt cu voi şi nimeni nu este împotriva voastră ! De aceea aşezăm dragostea noastră înaintea Ta şi Te rugăm pogoară pacea asupra ţării noastre şi în sufletele noastre multă milă şi cu umilinţă Îţi mulţumim strigând cu tărie către Tine : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

După aceea, se zice iarăşi Icosul întâi :

PreaCurată, Îngerii au văzut cu uimire cum ai mers înaintea tuturor, călăuzindu-i cu lumina Ta cea sfântă pe oamenii din Kursk care s-au retras din calea cotropitorilor tătari ; iar noi cu mulţumire, strigăm către Tine astfel :

Bucură-Te, BineCuvântată Îndrumătoare !

Bucură-Te, Maică a Căii Celei Adevărate !

Bucură-Te, că faci să ţâşnească râuri de milă din Icoana Ta !

Bucură-Te, că ai întipărit în adâncul inimilor noastre, legea Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos !

Bucură-Te, că stingi arşiţa mistuitoare a patimilor noastre!

Bucură-Te, Ocrotire Cerească pentru cei pribegi şi orfani !

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

şi Condacul întâi :

Conducătoare nebiruită şi bună Îndrumătoare, care ne călăuzeşti spre Împărăţia Cerească, vino la noi cei care nu avem aici lăcaş veşnic şi cu plecăciune adâncă, Te rugăm fierbinte să ne dăruieşti ajutorul Tău atotputernic şi să faci o minune şi cu noi, cei care strigăm către Tine :

Bucură-Te, Stăpână şi milostiveşte-Te asupra noastră şi a lumii întregi !

După aceea, zicem această Rugăciune către PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu:

ATotBună Stăpână, Sfântă Maică a Lui Dumnezeu, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu, dar, fiind Maica Milostivă a Dumnezeului Celui Milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Tu ai putere în tărie şi în cuvânt Împărăteasă a Toate. Stăpână Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, PreaCinstita Icoană a Ta, Împărăteasă a Toate, mântuieşte-i pe cei (numele) care cu fierbinţeală cer Mila Ta ! Slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la Tine, din toate necazurile scapă turma Ta, care cere de la Tine mijlocirea Ta ! Adu-mi biruinţă, roagă-Te pentru mine ca să măresc Numele Tău Cel Minunat, întotdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-semnului-radacinii-din-kursk ;
 2. https://i.pinimg.com/originals/92/c3/70/92c37015a5042ce2e6700854dfc78156.jpg ;
 3. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/252/p1b2vjc6r7lvm1a4s7721a8n18t65.jpg ;
 4. https://i.pinimg.com/originals/92/c3/70/92c37015a5042ce2e6700854dfc78156.jpg ;
 5. https://ic.pics.livejournal.com/words_of_doom/72773494/24305/24305_original.jpg ;
 6. https://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-icoanei-maicii-domnului-kursk-136579.html

ACATISTUL MAICII DOMNULUI CEA MAI MINUNATĂ FECIOARĂ DIN ÎNTREAGA LUME

(8 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

PreaSfântă Fecioară Maria, la rugăciunea Părinţilor Tăi, Drepţii Ioachim şi Ana, ai fost zămislită din porunca Bunului Dumnezeu, Care Te-a binecuvântat să fii, Cea Mai Minunată Fecioară din toată lumea, iar Numele Tău să fie proslăvit în toate veacurile de toţi creştinii iubitori de cele sfinte, pentru care noi cu dragoste Îţi cântăm :

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Icosul 1                                                                   

Sfinţii Părinţi ai PreaSfintei Fecioare Maria, au primit vestea cerească de la un Sfânt Înger al Domnului, că vor avea un copil minunat şi binecuvântat şi nespus s-au bucurat ; iar noi smerindu-ne, cu dragoste să spunem aşa :

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară şi Maică a Dumnezeului nostru !

Bucură-Te, PreaBineCuvântată a Cerului Sfânt !

Bucură-Te, Speranţa Sfinţilor Tăi Părinţi !

Bucură-Te, PreaSfântă şi PreaLuminată Fecioară !

Bucură-Te, că din poruncă cerească ai fost zămislită !

Bucură-Te, că de creştini eşti PreaCinstită !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 2-lea

Sfintele Puteri Cereşti Protectoare au fost în jurul Drepţilor Părinţi, pe care i-au apărat din Sfânta Poruncă a Bunului Dumnezeu, Căruia cu iubire Îi înălţăm acum cântarea : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 2-lea

Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana s-au bucurat că le-ai fost dăruită lor de către Bunul Dumnezeu şi în casa lor ai fost crescută mai bine de trei ani ; pentru aceasta, cu evlavie să spunem aşa :

Bucură-Te, Protejata Cerului Sfânt !

Bucură-Te, Aleasa ATotFăcătorului Dumnezeu !

Bucură-Te, de grija pe care au avut-o Sfinţii Tăi Părinţi !

Bucură-Te, că Părinţii Tăi Te-au iubit aşa de mult !

Bucură-Te, că şi creştinii Te iubesc duhovniceşte !

Bucură-Te, pentru toţi cei care Te laudă şi Te preacinstesc !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 3-lea

Fiind afierosită Bunului Dumnezeu Savaot, după împlinirea vârstei de trei ani, Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana Te-au dus la Templu, unde slujea Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Auzind toate acestea, să ne smerim şi să-I cântăm Domnului : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 3-lea

Sfinţii Îngeri protectori, ocrotitori şi aducători de daruri sfinte, au avut grijă de Tine, Fecioară PreaMinunată, să fii în siguranţă deplină şi nimic rău să nu Ţi se întâmple ; dar cei care au trăit în acele vremuri nu au priceput nimic din toate acestea, care ne-au fost comunicate nouă creştinilor :

Bucură-Te, PreaCurată şi Pururea Fecioară !

Bucură-Te, de viaţa sfântă pe care ai avut-o pe Pământ !

Bucură-Te, de primirea care Ţi s-a făcut la Templu, când erai micuţă !

Bucură-Te, că Sfinţii Tăi Părinţi s-au rugat şi I-au mulţumit Domnului !

Bucură-Te, că Sfinţii Îngeri Te-au ajutat şi Te-au protejat !

Bucură-Te, că nimic rău nu Ţi s-a întâmplat !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 4-lea

Vreme de 12 ani ai fost hrănită cu mană cerească, de către Sfinţii Îngeri trimişi de Dumnezeu spre a avea grijă de Tine ; cu glas de bucurie să Îi cântăm Domnului : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 4-lea

O dată pe an Te vedea doar Arhiereul, iar mulţi nici nu ştiau că exişti, PreaSfântă Fecioară Maria, însă cele tainice s-au spus acum în poporul român, iar noi cu bucurie în suflete, spunem aşa :

Bucură-Te, Fecioară Smerită !

Bucură-Te, Bucuria Îngerilor !

Bucură-Te, Frumuseţe Sfântă !

Bucură-Te, Aleasa Lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Lauda Sfintelor Puteri Cereşti !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară şi Maică a Lui Dumnezeu!

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 5-lea

Bunul Dumnezeu a vegheat să fii sănătoasă şi bine apărată de orice vrăjmaş fizic sau spiritual şi de aceea nimic rău nu Te-a atins ; acum cu cinstire să-I cântăm Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 5-lea

Din Iubire pentru Dumnezeu, Sfinţii Îngeri şi Sfintele Puteri Cereşti împlineau poruncile Dumnezeieşti care Te priveau pe Tine, iar noi, sperând în ajutorul Sfinţilor noştri Îngeri Păzitori, spunem aşa :

Bucură-Te, PreaCurată Fecioară, de sfânta apărare cerească !

Bucură-Te, că nimeni nu Ţi-a făcut vreun rău !

Bucură-Te, că Bunul Dumnezeu a vegheat asupra Ta !

Bucură-Te, că nu ai fost deranjată de duşmanii văzuţi sau nevăzuţi !

Bucură-Te, că Sfinţii Îngeri şi Sfintele Puteri Cereşti au fost lângă Tine !

Bucură-Te, că şi noi creştinii suntem apăraţi cereşte !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 6-lea

Frumuseţea fizică şi spirituală se îmbinau armonios în cazul sfintei Tale Puteri, iar noi ştiind că ai fost minunat alcătuită şi bine instruită întru cele sfinte, Îţi cântăm cu bucurie : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 6-lea

Ales şi binecuvântat cereşte a fost sufletul Tău, PreaSfântă Fecioară Maria, iar creştinii care au multă evlavie la Tine şi la Sfintele Puteri Cereşti, creştineşte spun aşa :

Bucură-Te, PreaFrumoasă Fecioară Maria !

Bucură-Te, că ai fost minunat alcătuită !

Bucură-Te, că ai fost instruită întru cele sfinte !

Bucură-Te, că ai cunoscut multe din cele cereşti !

Bucură-Te, că sufletul Tău are mari calităţi sfinte !

Bucură-Te, de virtuţile cereşti pe care le ai !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 7-lea

Iubitorii de Dumnezeu creştini fiind, au multă evlavie, respect sfânt şi iubire duhovnicească pentru Tine şi pentru Sfintele Puteri Cereşti şi din toată inima cântă : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 7-lea

Oamenii cu gânduri curate, aduc cinstirea cuvenită Celor din Sfânta Împărăţie Cerească şi cer ajutor spre a înţelege toate cele sfinte şi cereşti şi cu aplecare sfântă spun aşa :

Bucură-Te, PreaMinunată şi Pururea Fecioară Maria !

Bucură-Te, de cinstirea celor cu respect sfânt !

Bucură-Te, de lauda drept-măritorilor creştini !

Bucură-Te, PreaMilostivă Fecioară !

Bucură-Te, că poţi ajuta poporul nostru !

Bucură-Te, că îi poţi ajuta pe cei care cu respect Ţi se roagă !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 8-lea

Cu smerenia, ascultarea de Dumnezeu, împlinirea celor sfinte şi cu neprihănirea vieţii Tale, Ţi-ai câştigat cinstirea şi respectul tuturor celor care Îi cântă Lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 8-lea

Domnul şi Dumnezeul nostru ştie cu ce calităţi şi virtuţi sfinte Te-a înzestrat la venirea în trup pe acest Pământ, în vederea împlinirii misiunii Tale, iar noi Îţi aducem laudă, cinstire şi mulţumire şi din toată inima spunem acestea :

Bucură-Te, Smerită şi BineCuvântată Fecioară Maria !

Bucură-Te, Ascultătoarea înaintea Lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Împlinitoarea Sfintelor Porunci Dumnezeieşti !

Bucură-Te, pentru viaţa minunată şi curată pe care ai dus-o pe Pământ !

Bucură-Te, că ai fost înzestrată de Bunul Dumnezeu cu virtuţi şi cu calităţi sfinte !

Bucură-Te, pentru toate darurile pe care Dumnezeu Ţi le-a dat !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 9-lea

Timp de mai bine de 12 ani ai fost văzută de Sfinţii Îngeri ai Domnului, iar Arhiereul Te vedea o dată pe an. Oamenii de atunci neştiind toate acestea nu au cântat : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 9-lea

Viaţa Ta de Fecioară Curată ai petrecut-o în post şi rugăciune, smerenie şi ascultare desăvârşită şi nu poate fi descrisă în cuvinte pământeşti, iar noi dorindu-le pe cele cereşti spunem din inimă aşa :

Bucură-Te, PreaEvlavioasă şi Smerită Fecioară Maria !

Bucură-Te, PreaFericită Fecioară şi Maică a Lui Dumnezeu!

Bucură-Te, PreaLuminată şi ÎnDumnezeită Fecioară !

Bucură-Te, PreaCurată şi Ascultătoare Fecioară !

Bucură-Te, pentru viaţa desăvârşită pe care ai dus-o !

Bucură-Te, pentru exemplul cel sfânt lăsat urmaşilor !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 10-lea

Pregătită ai fost pentru misiunea sfântă, pe către o aveai de îndeplinit, că de nimic nu Te-ai temut, cât ai trăit pe Pământ, respectându-L şi iubindu-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi cinstindu-i pe toţi cei din Ceruri care cântă : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 10-lea

O dată cu Tine au mai fost pe Pământ şi multe alte persoane care aveau misiune sfântă de îndeplinit, dar fiecare persoană a fost chemată la timpul ei, iar noi, slăvindu-Te PreaCurată Fecioară, Îţi spunem aşa :

Bucură-Te, Fecioară afierosită Domnului !

Bucură-Te, că ai fost chemată din pruncie la o viaţă sfântă, demnă şi curată !

Bucură-Te, pentru cei care Te-au născut şi Te-au crescut până la trei ani !

Bucură-Te, că alta ca Tine nu a fost şi nu mai este !

Bucură-Te, Fecioară demnă de laudă şi de preacinstire creştină !

Bucură-Te, că ai avut o viaţă tainică şi minunată !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 11-lea

Nu toţi cei care sunt acum pe Pământ ştiu să aducă laudă sfântă Celor din Sfânta Împărăţie Cerească, dar toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu, Îi cântă cu dragoste : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 11-lea

Numai credincioşii cei smeriţi şi milostivi, care împlinesc Voia Lui Dumnezeu şi Îl iubesc mai presus de orice, se vor mântui, iar noi rugându-ne Ţie şi primind ajutorul Tău, PreaSfântă Fecioară, Îţi spunem aşa :

Bucură-Te, Fecioară, mai Fericită decât fericiţii !

Bucură-Te, Fecioară, mai Evlavioasă decât evlavioşii !

Bucură-Te, Fecioară, mai Smerită decât smeriţii !

Bucură-Te, Fecioară, mai Luminată decât cei luminaţi!                                                       

Bucură-Te, Fecioară, mai Sfântă decât Sfinţii !

Bucură-Te, Fecioară, mai BineCuvântată decât cei binecuvântaţi !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 12-lea

Prima parte a vieţii Tale s-a împlinit în mod minunat atunci când PreaMinunatul Arhanghel Gavriil a adus vestea întrupării Fiului Lui Dumnezeu în pântecele Tău cel preacurat şi fecioresc, iar noi aplecându-ne în faţa acestei minuni, Îi cântăm Celui Veşnic : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

Icosul al 12-lea

Acceptând întruparea Fiului Lui Dumnezeu în pântecele Tău cel preacurat, ai început lucrarea de împlinire a sfintei Tale misiuni pământeşti, pentru care cu credinţă şi cu cinstire Îţi spunem aşa :

Bucură-Te, de Misiunea Sfântă, dată de Domnul Dumnezeu !

Bucură-Te, că ai primit cele sfinte, cu multă iubire pentru Dumnezeu !

Bucură-Te, că ai rămas Fecioară PreaCurată !

Bucură-Te, că toate acestea s-au spus în toate veacurile!

Bucură-Te, că toate acestea se vor spune şi se vor cinsti şi în viitor !

Bucură-Te, de toţi cei care Te vor preacinsti creştineşte !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Condacul al 13-lea (Acest Condac se zice de trei ori)

Cu multă iubire sfântă, smerenie, cinstire şi evlavie, noi creştinii vom aduce în veci preamărire, laudă şi mulţumire PreaMinunatei şi PreaSfintei Fecioare Maria, cântându-I cu toţii : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !

După aceasta, se zice iarăşi Icosul întâi :

Sfinţii Părinţi ai PreaSfintei Fecioare Maria, au primit vestea cerească de la un Sfânt Înger al Domnului, că vor avea un copil minunat şi binecuvântat şi nespus s-au bucurat ; iar noi smerindu-ne, cu dragoste să spunem aşa :

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară şi Maică a Dumnezeului nostru !

Bucură-Te, PreaBineCuvântată a Cerului Sfânt !

Bucură-Te, Speranţa Sfinţilor Tăi Părinţi !

Bucură-Te, PreaSfântă şi PreaLuminată Fecioară !

Bucură-Te, că din poruncă cerească ai fost zămislită !

Bucură-Te, că de creştini eşti PreaCinstită !

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

şi Condacul întâi :

PreaSfântă Fecioară Maria, la rugăciunea Părinţilor Tăi, Drepţii Ioachim şi Ana, ai fost zămislită din porunca Bunului Dumnezeu, Care Te-a binecuvântat să fii, Cea Mai Minunată Fecioară din toată lumea, iar Numele Tău să fie proslăvit în toate veacurile de toţi creştinii iubitori de cele sfinte, pentru care noi cu dragoste Îţi cântăm :

Bucură-Te, PreaMinunată Fecioară Maria !

Apoi, se citeste această RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU:

PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, Care ne-ai fost dată şi nouă ca Maică Sfântă, Te rugăm ajută poporul nostru şi pe toţi cei care Te laudă şi Te PreaCinstesc !

Deschide-ne inimile şi pune în ele iubirea sfântă pentru Dumnezeu, pentru cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi pentru aproapele nostru şi înmulţeşte această iubire !

Dăruieşte-le celor dragi nouă şi celor care au mai multă nevoie, toată iubirea sfântă după care tânjeşte sufletul dornic de Dumnezeu !

Luminează-ne, smereşte-ne, binecuvintează-ne şi ajută-ne ca tot ce facem să fie din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru semenii noştri !

Te rugăm, ajută-ne să ne mântuim sufletele !

Vino Măicuţă MultIubitoare în inimile noastre, să se înmulţească acolo iubirea sfântă !

Vino Măicuţă Sfântă în inimile noastre pline de iubire, că aici este în veci locul Tău !

Îţi mulţumim PreaSfântă Fecioară Maria pentru mijlocirea Ta pentru noi la Bunul Dumnezeu, pentru tot ajutorul Tău sfânt, că eşti Grabnic Ajutătoare şi că fiind Maica Lui Dumnezeu ne eşti şi nouă Mamă iubitoare !

Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

https://www.facebook.com/1413080078999991/posts/1575207062787291/

ACATISTUL MAICII DOMNULUI DE LA POCEAEV

ICOANA FĂCĂTOARE-DE-MINUNI A MAICII DOMNULUI DE LA POCEAEV (UCRAINA)

(prăznuită de Izvorul Tămăduirii, în 23 Iulie, 11 Aprilie şi 8 Septembrie)

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Poceaev

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Poceaev (stil bizantin, ulei pe scândură de tei, 26,8 x 32,8 cm) provine din Constantinopol şi a fost dăruită de către mitropolitul grec Neofit moşieresei Ana Erofeevna Goiskaia (1559). Peste circa 30 de ani, când Icoana a început să emane o lumină nemaipomenită şi i-a redat într-un chip minunat vederea fratelui Anei, aceasta a dus-o, cu steaguri, cântări şi mult popor la Mănăstirea Poceaev şi a transmis-o călugărilor pentru păstrare veşnică.

Multe alte minuni s-au săvârşit la această icoană: în 1607 – la năvălirea tătarilor, în 1675 – la năvălirea turcilor (atunci apariţia pe cer, într-o strălucire neobişnuită, a Maicii Domnului, a cuviosului Iov de la Poceaev şi a Îngerilor cu săbii scoase din teacă a semănat groază printre păgâni, ei nimicindu-se unul pe altul), în 1664, 1665 şi 1710 – învieri din morţi etc. În cartea inaugurată în 1841, timp de 52 de ani au fost înregistrate 26 de minuni. Din 1831 până în 1856 de Icoană au fost prinse 133 de bijuterii şi alte podoabe în semn de tămăduire de boli în urma rugăciunilor adresate Maicii Domnului în faţa Icoanei ei făcătoare de minuni.

Icoana a avut de suferit în repetate rânduri: din 1623 până în 1641 s-a aflat în afara Mănăstirii, între anii 1720-1831 a fost sub stăpânirea uniaţilor, în 1869 a nimerit într-un incendiu devastator (i-au ars însă numai înfrumuseţările uniate, Icoana şi îmbrăcămintea ei din aur şi pietre scumpe rămânând intacte).

După construirea unui nou iconostas de către Alexandru II (1861), Icoana Maicii Domnului a fost pusă la nivelul III al acestuia, deasupra Cinei celei de taină, chivotul fiind înfrumuseţat cu raze din pietre scumpe ca la Icoana Adormirii Maicii Domnului din Lavra Pecerska de la Kiev.

Cu ajutorul unui mecanism asemenea celui de la Pecerska, Icoana se lasă în jos pe două panglici de mătase pentru închinarea creştinilor.

Maica Domnului nu refuză ajutorul de la Icoana Sa nimănui dintre cei care se roagă Ei cu credinţă, chiar dacă aceştia nu sunt creştini ortodocşi, ci catolici, uniaţi, protestanţi ş.a. Ea îi întoarce la dreapta credinţă pe cei rătăciţi, asemenea Tatălui Ceresc care „face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Mt. 5, 45).

Pe dealul unde se află astăzi Mănăstirea, în anul 1240 se stabiliseră doi monahi iubitori de linişte. Într-una din zile, unul dintre dânşii după ce îşi săvârşi rugăciunile urcă mai sus pe vârful dealului unde i se arată în chip minunat Preacurata Maică a Domnului şezând de o piatră şi înconjurată de flăcări.

Monahul îl strigă şi pe fratele său de nevoinţă să vină să vadă minunea şi se întâmplă să se afle acolo şi un păstor de oi pe numele său Ioan Bosoi. Toţi trei cuprinşi de bucurie dădură slavă lui Dumnezeu şi Preacuratei Sale Maici pentru mila arătată către dânşii. Apoi văzură că pe piatra unde se arătase Maica Domnului rămase urma piciorului său drept, din care susura un fir de apă.

Cu timpul, vestea minunii Maicii Domnului se răspândi, iar pe locul acela se întemeie Mănăstirea Poceaev, care dăinuie până astăzi.

ACATIST LA ICOANA FĂCĂTOARE-DE-MINUNI A MAICII DOMNULUI DE LA POCEAEV

(prăznuită de Izvorul Tămăduirii, în 23 Iulie, 11 Aprilie şi 8 Septembrie)

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Poceaev

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul la cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev :

Apărătoare Doamnă, a popoarelor creştine şi a ţării noastre de toţi ştiută izbăvitoare, cântări de laudă îţi aducem noi, credincioşii, adunaţi pe Sfântul tău munte, iar tu, ca ceea ce ai negrăită milă, o, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să nu lepezi rugăciunile noastre înălţate înaintea chipului tău celui făcător de minuni, ca întru umilinţa inimii să te lăudăm: Bucură-Te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul la cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev :

O. Preaslăvită Maică a lui Hristos Dumnezeu, căreia ţi s-au încredinţat ca fii toate neamurile creştine, nu ne pricepem noi, păcătoşii, să-ţi aducem laude cu vrednicie, dar fiind biruiţi de dragostea cea către tine şi ridicând ochii noştri la chipul tău cel făcător de minuni, te rugăm: nu ne lăsa pe noi, fiii tăi cei aflaţi în lupte şi în nevoi, care credem fierbinte în ajutorul tău şi Îi cântăm Fiului tău: Aliluia!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Urma Maicii Domnului de la Mănăstirea Poceaev din care şi astăzi izvorăşte apă tămăduitoare împărţită credincioşilor

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, a popoarelor creştine şi a ţării noastre de toţi ştiută izbăvitoare, cântări de laudă îţi aducem noi, credincioşii, adunaţi pe sfântul tău munte, iar tu, ca ceea ce ai negrăită milă, o, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să nu lepezi rugăciunile noastre înălţate înaintea chipului tău celui făcător de minuni, ca întru umilinţa inimii să te lăudăm: Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Icosul 1

Arhanghelul Gavriil cel dintâi ţi-a adus “bucură-te”, atunci când ţi-a binevestit ţie zămislirea Fiului lui Dumnezeu, iar după preaslăvita ta Adormire toate Puterile Cereşti aceeaşi laudă necontenit în Ceruri ţi-o aduc; cum vom îndrăzni deci noi, păcătoşii, să ne unim glasurile noastre cu glasurile celor fără de trup? Dar, ştiind mila ta faţă de toţi cei ce se pocăiesc, deschidem cu frică şi cu dragoste buzele noastre, grăind acestea:

Bucură-te, noian de milă;

Bucură-te, nesecată mare a dragostei;

Bucură-te, bună mijlocitoare a neamului creştinesc;

Bucură-te, zid nesurpat al Mănăstirii Poceaevului;

Bucură-te, că pe creştinii ortodocşi prin dragostea cea către tine spre muntele Poceaevului îi atragi;

Bucură-te, izgonitoare a oricărei întristări de la sufletele noastre;

Bucură-te, căci chipul tău făcător de minuni din muntele Poceaevului este ca o stea povăţuitoare pe cale;

Bucură-te, că rugăciunile înălţate ţie alungă ispitirile pătimaşe;

Bucură-te, că i-ai mângâiat pe oameni prin arătarea ta pe munte;

Bucură-te, că pentru noi ai lăsat urma tălpii tale pe el;

Bucură-te, îndrăzneală neschimbată a celor credincioşi;

Bucură-te, întărire puternică pentru cei aflaţi în îndoială;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 2

Văzând sihaştrii Poceaevului şi fericitul Ioan cel desculţ pe Preasfânta Născătoare în stâlp de foc pe stâncă arătată, au sărutat urma tălpii ei şi stropindu-se cu apa izvorâtă din piatră, au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Cele de neînţeles căutând să le înţelegem cu mintea, ne întărim în această nădejde, că izgonind pe agareni, iar apoi pe eretici, ai binevoit să întăreşti pe muntele Poceaevului pavăza Ortodoxiei; pentru aceasta, venind în sfânta ta biserică, umplem inimile noastre cu credinţă fierbinte, zicând:

Bucură-te, întărire a adevăratei credinţe;

Bucură-te, mustrare a credinţei rătăcite;

Bucură-te, că ai fost prevestită demult de rugul cel nears din Sinai;

Bucură-te, că aici, în stâlp de foc, creştinilor te-ai arătat;

Bucură-te, că din cuptorul cel încins, de rouă fiind mântuiţi, fiii lui Avraam pe tine te-au preinchipuit;

Bucură-te, că cei vindecaţi în chip minunat de apa de la Urma ta te-au propovăduit;

Bucură-te, că pământul nostru pângărit de agareni în vremurile de demult, l-ai mângâiat prin arătarea ta;

Bucură-te, că şi astăzi cu multe semne întăreşti pe rugătorii de aici;

Bucură-te, grabnică auzire a celor ce se pocăiesc;

Bucură-te, ajutor şi adăpostire pentru cei ce se nevoiesc;

Bucură-te, înţelepţirea celor neştiutori;

Bucură-te, întărirea celor slabi;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 3

Puterea harului întreit ai arătat, Stăpână, pe muntele Poceaevului, unde de 300 de ani locul arătării tale l-ai împodobit cu icoana făcătoare de minuni, care a fost dăruită de mâna Preasfinţitului Neofit Elinul, ce venea de la Moscova, mai întâi Anei, ca mai apoi să fie primită de la ea la Mănăstirea Poceaevului pentru oamenii ce se bucură şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Nobila Ana, având în casă icoana ta, Stăpână, şi văzând vindecarea fratelui său Filip care era orb din naştere, s-a aprins de duhul râvnei pentru slava ta şi a zidit mănăstire din piatră în cinstea Preacinstitei Adormirii tale, pentru pustnicii din Poceaev şi aducându-se închinare în ea chipului tău cel făcător de minuni, strigă aşa:

Bucură-te, că prin sfânta ta icoană ne-ai dăruit nouă comoară plină de bogăţii;

Bucură-te, că chipul tău, dăruit de mâna Preasfinţitului, a sfinţit pământul nostru;

Bucură-te, ceea ce întorci sufletele noastre de la bogăţiile pământeşti;

Bucură-te, că ne înveţi să lăudăm slava lui Dumnezeu;

Bucură-te, că văzând minunile tale, inimile noastre sunt răpite la ceruri;

Bucură-te, că în locaşul tău ne aflăm precum în pridvorul Raiului;

Bucură-te, că ai mângâiat prin icoana ta pe creştinii ortodocşi;

Bucură-te, că pe credincioşii din toate ţările îi chemi la Mănăstirea Poceaevului;

Bucură-te, că prin ea se înmulţeşte credinţa;

Bucură-te, că prin ea se izgoneşte întristarea;

Bucură-te, bucurie neîncetată a călugărilor de la Poceaev;

Bucură-te, nădejde neruşinată a mirenilor;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 4

Viforul nebuniei ereticeşti s-a năpustit asupra locaşului tău, Stăpână, robind sfânta ta icoană prin mâna iconoclaştilor, şi spre hulire aceştia pornindu-se, în grabă de mânia lui Dumnezeu au fost opriţi, atunci când o putere nevăzută i-a răpus pe neruşinaţii hulitori, precum pe Artaxerxe şi Irod, aruncându-i în neputinţă pe batjocoritorii sfinţeniei tale ce nu ştiau să cânte: Aliluia!

Icosul 4

Auzind călugării Poceaevului şi tot poporul ortodox că sfânta ta icoană, după 17 ani de robie ereticească, se întoarce de la hulitorii ruşinaţi în sfântul locaş, au ieşit în întâmpinarea ei şi plângerea în bucurie o au preschimbat, strigând ţie:

Bucură-te, păzitoarea creştinilor;

Bucură-te, mustrarea ereticilor;

Bucură-te, că n-ai lăsat până la sfârşit Mănăstirea Poceaevului fără icoana ta;

Bucură-te, că ai mustrat batjocora cea rea a împotrivirilor cinstirii icoanelor;

Bucură-te, că ne înveţi în necazuri să nu ne pierdem nădejdea;

Bucură-te, că ne porunceşti să credem în dreptatea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că prin ea s-a întărit Ortodoxia în ţara noastră;

Bucură-te, că toată lumea prin tine s-a învrednicit să primească adevărul întrupat;

Bucură-te, că urmezi indelung-răbdării lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce întăreşti în răbdare pe aleşii tăi;

Bucură-te, că prin tine cei smeriţi primesc mângâiere;

Bucură-te, că cei mândri se smeresc prin tine;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 5

Ca o stea călăuzitoare spre Dumnezeu te-ai arătat, Stăpână, pentru cei ce caută mântuirea, aducându-i pe ei la Soarele Dreptăţii, că precum în viaţa ta pământească te-ai arătat mijlocitoare către Fiul tău în Cana Galileii, aşa şi după preaslăvită trecerea ta la Ceruri, aduci şi înalţi rugăciuni Fiului tău pentru credincioşii de aici de pe Muntele Poceaevului, dăruindu-le mulţime de tămăduiri tuturor celor ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând oamenii odinioară că şi astăzi mulţimea vindecărilor dăruite de tine pe Muntele Poceaevului, se întăresc în dorinţa mântuirii sufletelor lor şi aducând pocăinţă fierbinte, strigă ţie:

Bucură-te, vederea orbilor şi umblarea şchiopilor;

Bucură-te, slobozirea de demoni a celor îndrăciţi;

Bucură-te, că pe călugărul cel robit l-ai întors prin aer în chip minunat;

Bucură-te, că pe pruncul Simion, care era mort, pentru rugăciunile unei stareţe l-ai înviat;

Bucură-te, că prin astfel de semne puterea minunilor de odinioară oamenilor s-a arătat;

Bucură-te, că vindecările de la sfânta ta icoană nici în zilele noastre nu au secat;

Bucură-te, că în toată lumea izvorăşti tămăduiri prin sfintele tale icoane;

Bucură-te, ceea ce cu daruri duhovniceşti îi îmbogăţeşti pe rugători;

Bucură-te, că neamurile creştine se laudă cu tine;

Bucură-te, că şi cei puţin credincioşi aleargă la ajutorul tău;

Bucură-te, bucuria cetelor cereşti;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 6

Propovăduitori ai slavei Preacuratei Fecioare s-au arătat agarenii, care s-au năpustit asupra Mănăstirii Poceaevului şi arătarea Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu şi a Preacuviosului Iov nu au înţeles-o dintru început, dar atunci când săgeţile aruncate de ei s-au întors înapoi au priceput puterea Stăpânei şi pocăindu-se de nebunia lor, au strigat cu credinţă: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-a chipul tău, Stăpână, pe muntele Poceaevului, când fraţii mănăstirii, fiind împresuraţi de agareni, înălţau rugăciune adâncă înaintea sfintei tale icoane şi a raclei Preacuviosului Iov şi văzând ei pe agareni fugind, cutremuraţi de această vedenie, cu bucurie ţi-au cântat:

Bucură-te, izbăvitoarea şi mântuirea noastră;

Bucură-te, pururea ajutătoare a neamului creştinesc;

Bucură-te, că ai gonit pe nelegiuiţii vrăjmaşi de la sfinţenia ta;

Bucură-te, că i-ai adus la pocăinţă;

Bucură-te, că de tine se cutremură vrăjmaşii nevăzuţi ai mântuirii noastre;

Bucură-te, că ţie ţi se închină în ceruri Sfinţii îngeri şi răposaţii cei drepţi;

Bucură-te, că pe Preacuviosul Iov l-ai primit cu tine la rugăciune;

Bucură-te, că prin arătarea ta pe agareni i-ai adus la Sfântul Botez;

Bucură-te, că cei credincioşi prin tine se izbăvesc de frica morţii;

Bucură-te, că pentru tine unii dintre agareni s-au făcut călugări cu frică de Dumnezeu;

Bucură-te, arătare pururea a adevărului;

Bucură-te, bună înţelepţire a celor rătăciţi;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 7

Vrând să aprindă în inimile creştinilor dorirea vieţii veşnice, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu pe bolnavi îi vindecă cu minunile sale, pe morţi îi înviază, pentru ca şi noi împreună cu ei, înţelegând puterea lui Dumnezeu, să lepădăm cele pământeşti şi să ne îngrijim de sufletele noastre, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Noi şi grele necazuri a suferit Mănăstirea Poceaevului atunci când, împreună cu întreaga ţară, a fost ruptă prin viclenie de la Ortodoxie şi s-a dat sub stăpânirea ereticilor, iar peste 110 ani a fost întoarsă drept-măritorilor creştini, care, venind, au scos de sub obroc sfintele moaşte ale Preacuviosului Iov şi căzând către chipul făcător de minuni al Stăpânei, au grăit:

Bucură-te, apărătoarea Ortodoxiei;

Bucură-te, mustrarea ereticilor;

Bucură-te, că locaşul tău nu l-ai părăsit până la sfârşit;

Bucură-te, că ne înveţi pe noi frica de Dumnezeu;

Bucură-te, că prin mijlocirea ta ţara Volîniei s-a întors la Ortodoxie;

Bucură-te, că încă din vremurile vechi mulţi eretici prin înţelepţirea ta s-au îndreptat;

Bucură-te, ceea ce chemi la rugăciune în Sfânta ta Lavră pe cei credincioşi;

Bucură-te, că îi înveţi pe cei necredincioşi să se închine sfinţeniei ortodoxe;

Bucură-te, că fără de încetare eşti preaslăvită de cuvioşi şi cuvioase;

Bucură-te, că şi cei căzuţi în fărădelegi vin la tine;

Bucură-te, întoarcerea la credinţă a celor ce s-au lepădat de ea;

Bucură-te, călăuză a celor înşelaţi spre lumina cunoştinţei;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Poceaev

Condacul 8

Minune străină vedem întru tine, Maica lui Dumnezeu, că precum bolile trupeşti prin sărutarea sfintei tale icoane şi prin stropirea cu apă de la Poceaev se tămăduiesc, aşa şi patimile sufleteşti la vederea sfinţeniei tale se izgonesc, credinţa se întăreşte şi inimile noastre se umplu de umilinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Plin de păcate fiind eu, nevrednicul, risipirii lumeşti cu totul m-am dat şi de păcatul meu nu mă îngrijesc, dar căutând la sfânta ta icoană, Stăpână, şi văzând cum nenumăraţi oameni primesc de la ea înţelepţire şi cu inima veselă se îndreaptă pe calea mântuirii, îţi cânt acestea:

Bucură-te, comoara curăţiei;

Bucură-te, noianul milostivirii;

Bucură-te, ceea ce înalţi către Fiul tău neîncetate rugăciuni pentru cei credincioşi;

Bucură-te, că nu te întorci de la rugăciunile păcătoşilor;

Bucură-te, că prin tine mulţi au părăsit deznădejdea cea păcătoasă;

Bucură-te, că cei ce cheamă numele tău s-au ridicat din căderea cea străină;

Bucură-te, că prin tine a fost ruşinată erezia împotriva icoanelor din toată lumea;

Bucură-te, că ai întors adevărata credinţă în ţara Volîniei;

Bucură-te, ceea ce înalţi inimile oamenilor la nevoinţa curăţiei;

Bucură-te, că pe cei obijduiţi îi înveţi să ierte;

Bucură-te, umilinţa inimilor noastre;

Bucură-te, nădejdea sufletelor noastre;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 9

Toate lepădările şi rătăcirile eretice i le-ai iertat poporului care s-a pocăit, Stăpână, şi ai slobozit oamenilor izvor de tămăduiri de la iocana ta cea făcătoare de minuni şi de la urma tălpii tale de pe Muntele Poceaevului din Sfânta ta Lavră, ca cei ce vor aduce pocăinţă înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor să nu se îndoiască de ajutorul tău şi să-I cânte Lui: Aliluia!

Icosul 9

Ritori ai slavei tale s-au arătat, Stăpână, orbii şi şchiopii care au primit vindecare de la sfânta ta icoană, întoarsă dreptmăritorilor creştini, precum şi femeia eretică care era bolnavă, care în ajutor chemându-te, după vindecare, a primit credinţa cea adevărată şi a sărutat sfânta ta icoană, iar noi strigăm ţie aşa:

Bucură-te, milostivitoare a Împăratului Ceresc;

Bucură-te, pururea mijlocitoare a pământenilor;

Bucură-te, că pe femeia bolnavă, prin vindecare, ai întors-o de la rătăcirea luterană;

Bucură-te, că toţi oamenii s-au încredinţat de adevărul Ortodoxiei;

Bucură-te, că prin tine ortodocşii au biruit de multe ori înşelările agarenilor;

Bucură-te, că pentru tine cei înşelaţi de latini s-au întors la credinţa ortodoxă;

Bucură-te, că tot neamul creştinesc îşi ridică intru rugăciuni ochii către tine;

Bucură-te, că pe tine te cheamă în ajutor cei ce se roagă pentru odihna răposaţilor;

Bucură-te, că pe cei ce vin la tine îi slobozeşti din necazurile vieţii;

Bucură-te, că dăruieşti tărie celor care rabdă felurite nevoi;

Bucură-te, povăţuitoare bună a celor ce se războiesc împotriva diavolilor;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 10

Vrând să mântuiască Preacurata Născătoare de Dumnezeu pe o bătrână aflată în orbirea credinţei catolice, care avea o nepoţică mică, botezată în adevărata credinţă ortodoxă, dar oarbă trupeşte, le-a pus în gând dorinţa cea bună de a se închina chipului ei făcător de minuni de la Poceaev, unde pe fetiţă minunat a vindecat-o, iar pe bătrână a învăţat-o să mărturisească dreptmăritoarea credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid nesurpat al credinţei adevărate te-ai arătat, Stăpână, că precum nelegiuiţii eretici cu îndărătnicie s-au întors de la preamărirea ta, ca adevărată Născătoare de Dumnezeu, aşa şi credincioşii pravoslavnici au stat neclintiţi în credinţa cea către tine şi nu au voit niciodată să se îndepărteze de la neîncetatele rugăciuni aduse ţie, pentru aceasta nu îndrăznesc să primească în urechile lor cuvintele cele înşelătoare ale ereticilor, ci cu mulţumitoare inimi te laudă pururea pe tine, zicând:

Bucură-te, bucuria şi mângâierea creştinilor;

Bucură-te, slava şi închinarea cetelor îngereşti;

Bucură-te, ceea ce ne îngrădeşti de cuvintele mincinoase ale ereticilor;

Bucură-te, că prin aducerea aminte a milelor tale cugetele noastre le înalţi la Dumnezeu;

Bucură-te, că pe Sfinţii Apostoli i-ai adus pe norii cerului la adormirea ta;

Bucură-te, că pe muntele Poceaevului în fiecare an în zi de praznic aduni mii şi mii de oameni ce se roagă pentru iertare;

Bucură-te, că pentru tine creştinii duc greutatea căii ca pe o dulce împăcare;

Bucură-te, că penru tine şi cei trândavi se silesc să li se asemene lor;

Bucură-te, ceea ce îi ajuţi cu harul tău pe călugări să uite desfătările lumii acesteia;

Bucură-te, că pe cei ce caută în urmă îi înfricoşezi cu visuri grozave;

Bucură-te, cea mai frumoasă diademă a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, scut nebiruit al ţării noastre;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 11

Văzând, Stăpână, înălţându-se neîncetat ca tămâia la cer cântările de mulţumire ale creştinilor pentru toate binefacerile tale din întreaga lume, te rugăm ca nici ale noastre nevrednice laude să nu le treci cu vederea şi harul pocăinţei să ni-l dăruieşti, ca să-I cântăm lui Dumnezeu cu nădejde: Aliluia!

Icosul 11

Lumină a zilelor trecătoare şi nădejde a vieţii veşnice te-ai arătat, Stăpână, unui om din Basarabia ce era pe moarte, când deodată, după gustarea apei de la Lavra Poceaevului, s-a făcut sănătos, iar cei de aproape ai lui văzându-l, cu frică şi cu umilinţă ţi-au strigat:

Bucură-te, vindecătoarea bolnavilor;

Bucură-te, mângâierea celor scârbiţi;

Bucură-te, că moartea ce a venit s-a izgonit prin tine;

Bucură-te, că prin tine ni s-a dăruit credinţă neînfruntată;

Bucură-te, că cele proorocite de Gavriil s-au împlinit în ochii noştri;

Bucură-te, că după cuvântul tău eşti prea mărită de toate neamurile, acum şi pururea;

Bucură-te, că prin arătarea ta ai sfinţit Muntele Poceaevului;

Bucură-te, că al doilea Nazaret aici l-ai arătat;

Bucură-te, că nu ai ruşinat nădejdea nimănui;

Bucură-te, primitoare caldă a rugăciunilor tuturor;

Bucură-te, că ne dăruieşti sănătate;

Bucură-te, că ne ridici spre mântuire;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 12

Harul vindecărilor şi al facerii de minuni revărsat de la sfânta ta icoană, Stăpână, să nu rămână fără de folos pentru sufletele noastre, că pentru păcate am căzut în nesimţirea cea împietrită, însă având putere să înviezi morţii, înviază şi sufletele noastre amorţite şi luminează cu gândul cel bun inimile noastre, ca urând înşelăciunea păcatului, să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Slăvind minunile tale arătate în Mănăstirea Poceaevului, te rugăm, Stăpână, să nu-ţi întorci faţa ta de la ţara noastră, ci către toţi ce vin la muntele tău cel sfânt caută cu mila ta, împlineşte-le lor cererile cele spre bine, ca să-ţi cânte ţie:

Bucură-te, milostivire a Dreptului Dumnezeu;

Bucură-te, îndrăznirea creştinilor către Cel Preaînalt;

Bucură-te, că ai arătat biruinţa credinţei în Lavra ta;

Bucură-te, că aprinzi dragostea în inimile oamenilor;

Bucură-te, că îi învredniceşti pe ei să vadă aici minuni asemeni celor din vechime;

Bucură-te, că muntele acesta ca al doilea Sinai s-a preaslăvit în ţările creştine;

Bucură-te, că pe Dumnezeu Cel arătat pe pământ L-ai purtat în pântecele tău;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale îi înalţi pe oameni la Dumnezeu;

Bucură-te, că ai lăsat icoana ta ca pe o propovăduitoare a mântuirii;

Bucură-te, că urma tălpii tale, umplută de apă tămăduitoare, cu minuni se preaslăveşte;

Bucură-te, că din înălţimea Cerurilor cauţi la robii tăi;

Bucură-te, povăţuitoarea credincioşilor spre fapte bune;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Condacul 13 (acest Condac se zice de 3 ori):

O. Preaslăvită Maică a lui Hristos Dumnezeu, căreia ţi s-au încredinţat ca fii toate neamurile creştine, nu ne pricepem noi, păcătoşii, să-ţi aducem laude cu vrednicie, dar fiind biruiţi de dragostea cea către tine şi ridicând ochii noştri la chipul tău cel făcător de minuni, te rugăm: nu ne lăsa pe noi, fiii tăi cei aflaţi în lupte şi în nevoi, care credem fierbinte în ajutorul tău şi Îi cântăm Fiului tău: Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi Icosul 1:

Arhanghelul Gavriil cel dintâi ţi-a adus “bucură-te”, atunci când ţi-a binevestit ţie zămislirea Fiului lui Dumnezeu, iar după preaslăvita ta Adormire toate Puterile Cereşti aceeaşi laudă necontenit în Ceruri ţi-o aduc; cum vom îndrăzni deci noi, păcătoşii, să ne unim glasurile noastre cu glasurile celor fără de trup? Dar, ştiind mila ta faţă de toţi cei ce se pocăiesc, deschidem cu frică şi cu dragoste buzele noastre, grăind acestea:

Bucură-te, noian de milă;

Bucură-te, nesecată mare a dragostei;

Bucură-te, bună mijlocitoare a neamului creştinesc;

Bucură-te, zid nesurpat al Mănăstirii Poceaevului;

Bucură-te, că pe creştinii ortodocşi prin dragostea cea către tine spre muntele Poceaevului îi atragi;

Bucură-te, izgonitoare a oricărei întristări de la sufletele noastre;

Bucură-te, căci chipul tău făcător de minuni din muntele Poceaevului este ca o stea povăţuitoare pe cale;

Bucură-te, că rugăciunile înălţate ţie alungă ispitirile pătimaşe;

Bucură-te, că i-ai mângâiat pe oameni prin arătarea ta pe munte;

Bucură-te, că pentru noi ai lăsat urma tălpii tale pe el;

Bucură-te, îndrăzneală neschimbată a celor credincioşi;

Bucură-te, întărire puternică pentru cei aflaţi în îndoială;

Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

şi Condacul 1 :

Apărătoare Doamnă, a popoarelor creştine şi a ţării noastre de toţi ştiută izbăvitoare, cântări de laudă îţi aducem noi, credincioşii, adunaţi pe sfântul tău munte, iar tu, ca ceea ce ai negrăită milă, o, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, să nu lepezi rugăciunile noastre înălţate înaintea chipului tău celui făcător de minuni, ca întru umilinţa inimii să te lăudăm: Bucură-te, lauda Poceavului, nădejdea şi mângâierea a toată lumea!

Apoi, se zic aceste rugăciuni:

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului de la Poceaev

O, Izvorule luminat al minunilor, cine poate măsura curgerea darurilor Tale de care ne-am împărtăşit noi, nevrednicii, cei ce înotam fără nădejde în marea păcatelor. Cu adevărat, razele milostivirilor Tale au strălucit asupra tuturor, şi asupra celor buni şi asupra celor răi, întorcând inimile împietrite spre privirea frumuseţii dumnezeieşti.

Făcutu-Te-ai Preacurată, Izvor de binecuvântare celor ce se nevoiesc pe calea mântuirii, Sabie a rugăciunii pentru cei ce luptă împotriva duhurilor răutăţii, Grădină plină de miresmele darurilor pentru cei ce caută nectarul cuvintelor dumnezeieşti, Toiag strălucitor celor ce merg prin noaptea neputinţelor, Mângâiere sufletelor rănite de ascuţişul păcatelor, Strajă nebiruită celor ce îţi odihnesc gândul întru cugetarea la cele cereşti, Carte nescrisă a iubirii pentru cei însetaţi de mângâiere duhovnicească, Munte înalt al rugăciunii pentru cei aflaţi în călătoria de desăvârşire, Oglindă minunată întru care se zugrăvesc tainele neapropiate minţilor îngereşti, Vas al Apei Celei vii pentru cei însetaţi de îndumnezeire, Cărare sfinţită pentru cei ce-şi poartă paşii spre înălţimile cereşti, Izvor de tămăduiri pururea curgător pentru cei istoviţi de neputinţe trupeşti.

Dar ce laudă vrednică de înălţimea desăvârşirii Tale vom putea aduce, noi, nevrednicii, când şi minţile îngereşti cad întru uimire şi nu pot să laude măreţia slavei cu care ai fost încununată de Mâna Ziditorului ? Nu ne pricepem mai mult a grăi cele dumnezeieşti, noi, cei ce nici măcar nu am pus început întru rugăciune.

Dar ca să nu ne arătăm nemulţumitori darului Tău, îndrăznim a aduce înaintea Ta mulţumirea noastră cea nevrednică de răsplătirea Ta, căzând înaintea Ta cu credinţă: Bucură-Te, Maică Preasfântă, Ceea ce ai oprit năvălirea vrăjmaşilor şi din cursele ispititorilor nevăzuţi scoţi pe cei ce Te cheamă cu glas tare de rugăciune dintru adâncul inimii, bucură-Te, că pe calea dreptei credinţe aduci pe cei rătăciţi în noaptea ereziilor şi vălul întunecat al necredinţei îl iei de pe mintea noastră, ca să vedem înţelegător cu ochii minţii strălucirea razelor înţelepciunii Soarelui dreptăţii, bucură-Te, Liman binecuvântat la care se odihnesc toţi cei osteniţi de cugetarea cea lumească.

Nu ne lăsa pe noi până în sfârşit, izgonind de la noi toată năvala gândurilor răutăţii. Cu braţul Tău milostiv să ne duci pe noi în cămările cereşti, încă de pe pământ aşezându-ne pe toţi la masa rugăciunii spre îndulcirea de înţelegerile cele cereşti. Mărire Ţie, Celei Ce cauţi pe toţi cei din întunericul ispitelor şi îi ridici iar la lumina milostivirii dumnezeieşti !

Rugăciune

Către tine, O Maică lui Dumnezeu, cu rugăciuni alergăm noi, păcătoşii, pomenind minunile tale arătate în Sfânta Lavră a Poceaevului, de păcatele noastre scârbindu-ne. Ştim, Stăpână, ştim că nu ni se cuvine nouă, păcătoşilor, a mai cere ceva decât numai ca Dreptul Judecător să ne ierte fărădelegile noastre. Că toate cele ce le răbdăm în viaţă: scârbele, nevoile şi bolile sunt roadele căderilor noastre, îngăduite de Dumnezeu pentru indreptarea noastră. Toate acestea întru dragostea şi judecata Lui au fost slobozite de Domnul asupra păcătoşilor robilor Săi, care în mâhnire aleargă către ocrotirea ta , Preacurată şi întru umilinţa inimilor grăiesc ţie acestea: păcatele şi fărădelegile noastre, Milostivă, nu le pomeni, ci ridicând preacinstitele tale mâini, să stai înaintea Fiului tău şi Dumnezeu ca să ne ierte cumplitele fapte săvârşite de noi, iar pentru neîmplinirea multor făgăduinţe date de noi să nu- Şi întoarcă faţa Sa de la robii Săi, să nu ia de la sufletele noastre harul Său, ajutorul mântuirii noastre!

O, Stăpână, fii mijlocitoare a mântuirii noastre şi nescârbindu-te de puţinătatea noastră sufletească, caută la suspinurile ce în necazuri şi nevoi le înălţăm înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Luminează cu gânduri de umilinţă mintea noastră, credinţa şi nădejdea noastră le fă neclintite şi preadulcele har al dragostei învredniceşte-ne să-l primim!

Cu aceste daruri, Preacurată, iar nu cu boli şi cu scârbe viaţa noastră spre mântuire să se zidească şi îngrădind de întristare şi deznădejde sufletele noastre, să ne izbăveşti pre noi, neputincioşii, de venirea asupra noastră a necazurilor, a nevoilor, a clevetirilor omeneşti şi a nesuferitelor boli.

Dăruieşte prin mijlocirea ta, Stăpână, pace şi bună rânduială vieţii creştineşti. Întăreşte credinţa ortodoxă în ţara noastră şi în toată lumea. Sfânta Biserică, Sobornicească şi Apostolească să nu o laşi spre împuţinare, canoanele Sfinţilor Părinţi să le aperi neschimbate în veci şi pe toţi cei ce aleargă la tine de prăpastia pierzării să-i mântuieşti. Încă şi pe fraţii noştri cei înşelaţi de erezii sau care în patimi cumplite şi-au pierdut mântuitoarea credinţă întoarce-i la adevărata credinţă şi pocăinţă, ca dimpreună cu noi, închinându-se chipului tău făcător de minuni, chezăşuirea ta să o mărturisească.

Învredniceşte-ne, Preasfântă Doamnă, Născătoare de Dumnezeu, ca prin mijlocirea ta, biruinţa adevărului încă din această viaţă să o vedem; învredniceşte-ne înainte de sfârşitul nostru să primim bucuria cea plină de har, precum de demult prin arătarea ta biruinţa adevărului înţelepţiţilor agareni le-o ai arătat, ca toţi cu inimă mulţumitoare, împreună cu îngerii, proorocii, apostolii şi cu toţi sfinţii preaslăvind milostivirea ta , să dăm slavă, cinste şi închinăciune Dumnezeului Cel în Treime mărit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, în vecii vecilor! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Poceaev

Bibliografie :

1)  http://www.toaca.md/?&ziar_id=36&page=archive&article_id=310 ;

2)  http://ocafs.oca.org/FeastSaintsIcon.asp?IP=april%2F0411pochaev.jpg&FSM=4&FSD=11&SN=Appearance+of+%22the+Footprint%22+Icon&LN=Appearance+of+the+Icon+of+the+Mother+of+God+%22the+Footprint%22+at+Pochaev ;

3)  https://acoperamantulmaiciidomnului.wordpress.com/2018/01/17/acatisul-maicii-domnului-la-icoana-de-la-pocaev-pranuita-de-izvorul-tamaduirii-in-23-iulie-si-8-septembrie/ ;

4)  http://www.toaca.md/site/toaca.md/userfiles/2009_07/Pag%205%20Poceaev%20copy.jpg ;

5)  http://poeziicrestin-ortodoxe.blogspot.ro/2013/08/paraclisul-icoanei-maicii-domnului-de.html ;

6)  http://poeziicrestinortodoxe.wordpress.com/2014/08/page/4/

ACATISTUL MAICII DOMNULUI LA ICOANA DE LA NICULA

Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Sfânta Mânăstire Nicula, prăznuită pe data de 15 August şi 8 Septembrie

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, de la Mânăstirea Nicula, aflată în Judeţul Cluj, la numai trei kilometri distanţă de Gherla, este una dintre cele mai renumite şi cunoscute icoane din ţară, în jurul acesteia adunându-se, anual, zeci de mii de pelerini.

Anual, Biserica este înconjurată de pelerini, mergând în coate şi în genunchi, ca jertfă pentru iertarea păcatelor.

Icoana este cunoscută pentru puterile ei tămăduitoare ; sunt mulţi oameni care s-au vindecat de boli incurabile, inclusiv de cancer, sunt multe familii care au dobândit prunci după ce s-au închinat la Icoană şi poate cea mai mare minune e faptul că există în inima Transilvaniei o obşte monahală şi un aflux foarte mare de pelerini.

„Unele icoane sunt vindecătoare de boli, izgonitoare de duhuri rele, iar altele sunt aducătoare de ploi binecuvântate şi protectoare ale Mânăstirilor şi familiilor credincioase.

Fără îndoială, toate icoanele sunt făcătoare de minuni şi ajutătoare credincioşilor.

Dar unele poartă o harismă specială, pe care o simte numai cel ce se roagă mult şi cu lacrimi în faţa Sfintelor Icoane”. (Arhimandritul Ioanichie Balan)

Icoana Maicii Domnului de la Mânăstirea Nicula, în jurul căreia s-a dezvoltat pelerinajul şi mulţimea rugăciunilor pelerinilor, a fost zugrăvită în anul 1681, de către preotul zugrav Luca, din localitatea Iclod.

Icoana este realizată pe scândură de brad, întărită cu două cingătoare de brad, în grosime de doi centimetri.

Potrivit unui proces verbal, scris de câţiva militari austrieci, Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, aflată astăzi la Nicula, a lacrimat în mod continuu, între 15 februarie şi 12 martie 1699.

Până să ajungă la Mânăstirea Nicula, Icoana a poposit şi în castelul guvernatorului Transilvaniei, Sigismund Corniş, în Benediugu Dejului.

Icoana a fost adusă la castel în anul 1713, iar după o perioadă oarecare de timp, ea a fost adusă în Mânăstirea Nicula.

Icoana Maicii Domnului a fost încredinţată călugărilor de la Nicula de catre nobilul local Ioan Cupsa.

Călugării au aşezat Icoana într-o strană de lemn, în Biserica Mânăstirii.

În perioada interbelică, Biserica Ortodoxă Română a organizat o propagandă intensă împotriva pelerinajelor de la Nicula, aceasta aflându-se, la acea dată, în mâna greco-catolicilor.

Atunci, se spunea că cercetările istorice dovedesc că la Nicula e numai o pseudo-icoană, iar originalul s-ar afla la Biserica Piaristilor din Cluj.

În anul 1948, odată cu scoaterea Bisericii Române Unite cu Roma în afara legii, Mânăstirea greco-catolică de la Nicula a fost închisă.

În data de 18 decembrie 1948, comuniştii au instalat la Nicula primul stareţ ortodox, în persoana IeroMonahului Varahiil Jitaru, născut în anul 1913, în localitatea Pângăraţi, Judeţul Neamţ.

În vremurile de grea încercare, în perioada comunistă, fostul îngrijitor al Mânăstirii a salvat Icoana, zidind-o într-unul din pereţii casei sale.

Abia în anul 1964, în pragul morţii, el a mârturisit cele despre icoană stareţului ortodox al Mânăstirii.

Icoana a fost adusă la Mânastire, însă, la doar câteva zile, ea a fost confiscată de către comunişti.

La insisţentele Episcopului ortodox Teofil Herineanu, Icoana a fost pusă în capela Institutului Teologic Ortodox din Cluj Napoca.

În anul 1991, Icoana a fost restaurată într-un mod nu foarte bun, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj, după care a revenit la Mânăstirea Nicula.

Icoana de la Nicula este preţuită în mod deosebit şi în lumea romano-catolică.

Astfel, în anul 1767, papa Clement al XIII-lea a acordat „indulgenţa plenară” tututor pelerinilor ce călătoresc la Mânăstirea Nicula, spre a se închina Icoanei, în zilele de 15 august şi 8 septembrie.

În anul 1928, papa Pius al XI-lea numeşte locaşul drept „sanctuar marian”, adică închinat Maicii Domnului într-un mod deosebit.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI DE LA SFÂNTA MÂNĂSTIRE NICULA

(15 August şi 8 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

PreaSfântă Fecioară, l-ai binecuvântat pe Preotul Luca din Iclod să picteze cu măiestrie PreaSfânt Chipul Tău şi pe Ioan Cupsa din Nicula să cumpere de la preot Icoana şi, cu mulţumire, să o dăruiască Bisericii parohiale din Nicula, ca toţi creştinii care se vor închina ei să-I cânte Lui Dumnezeu : Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Icosul 1

Fiind zugrăvită şi adusă în Biserica parohială în anul 1681, Icoana Povăţuitoarea fost cinstită cu multă evlavie de creştinii din Nicula, care au preamărit-O pe PreaCurata Fecioară Maria, a cărei privire este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte. Vestea despre frumuseţea Icoanei s-a răspândit rapid în rândul creştinilor din satele vecine Niculei şi aceştia au venit în pelerinaj, să se închine Fecioarei, rostind :

Bucură-te, Povăţuitoare, că Icoana Taa fost adusă în Biserica parohială în 1682, anul zugrăvirii sale !

Bucură-te, PreaCurată, că Sfântul Tău Chip a fost cinstit cu multă evlavie de creştinii de la Nicula !

Bucură-te, Măicuţă Sfântă, că privirea Ta este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte !

Bucură-te, că auzind de frumuseţea Icoanei Tale creştinii din vecinătăţile Niculei au venit să i se închine !

Bucură-te, Car PreaSfânt al Celui Ce şade pe Heruvimi !

Bucură-te, că L-ai purtat pe Cel Ce pe toate le poartă !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 2-lea

În februarie 1694 un grup de călăraşi, ofiţeri austrieci din regimentul de la Gherla, au mers la Nicula şi intând în Biserica parohială au privit cu admiraţie Icoana Maicii Domnului. Aplecându-se asupra ei, au văzut cu mirare că din ochii PreaÎnduratei curgeau lacrimi şi cu toţii au strigat : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Uimiţi de această întâmplare de care nu auziseră până atunci, ei au mers la preotul comunei, popa Mihaiu şi i-au spus ce au văzut. Blândul preot, cu frică şi cu smerenie a alergat la Biserică împreună cu călăraşii şi ajungând, a văzut şi el cum Icoana lăcrima. Cu uimire, gândindu-ne la această minune. Îţi spunem astfel Măicuţă :

Bucură-te, că de la Gherla la Nicula au venit călăraşii !

Bucură-te, că aceştia erau ofiţeri austrieci !

Bucură-te, că privind cu admiraţie la Sfântul Tău chip au văzut că acesta lăcrima !

Bucură-te, că ei l-au anunţat pe preotul Mihaiu, care venind la Biserică a văzut şi el minunea lăcrimării !

Bucură-te, Chivot Sfânt, care L-ai purtat pe Hristos, Mântuitorul nostru !

Bucură-te, comoara cea nedeşertată a vieţii !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 3-lea

Vestea minunii s-a răspândit grabnic în satele din jurul Niculei. Oamenii acestor locuri au venit cu mic, cu mare să vadă lăcrimarea Maicii Domnului din Sfânta Icoană şi toţi au strigat cu umilinţă : Aliluia !

Icosul al 3-lea

Cu mici întreruperi, lăcrimarea a durat 26 de zile. Mulţi dintre cei care s-au închinat Icoanei, bărbaţi, femei de toate vârstele, mireni, preoţi au fost izbăviţi de boli şi necazuri şi toţi Ţi-au cântat, PreaLuminată, astfel :

Bucură-te, că 26 de zile a plâns chipul Tău din Icoană !

Bucură-te, că unii oameni, veniţi să vadă minunea lăcrimării, au întors Icoana pe ambele feţe !

Bucură-te, că, înfricoşaţi de adevăr, aceştia s-au închinat chipului Tău şi au plecat întăriţi în credinţă !

Bucură-te, Fecioară Lăcrimândă, că mulţi dintre cei care s-au rugat Icoanei Tale au fost izbăviţi de boli şi de necazuri !

Bucură-te, cădelniţă, care ai purtat în Tine focul Dumnezeirii şi Darul Duhului Sfânt !

Bucură-te, Mireasmă a darurilor Dumnezeieşti !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 4-lea

Mulţi credincioşi din Nicula şi din împrejurimi, cu batiste şi cu năframe au şters lacrimile ce curgeau din ochii Maicii Domnului, ca nişte izvoare curăţitoare şi sfinţitoare şi, păstrând cu pioşenie aceste obiecte ca pe un scump odor, au strigat către Maica Sfântă : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Printre cei care au şters lacrimile PreaCuratei şi le-au păstrat ca pe un lucru drag sufletului lor a fost şi comandantul garnizoanei din Dej. Acesta a verificat dacă Icoana Lăcrimândă nu ascundea vreo înşelătorie, dar s-a convins repede de adevăr şi a şters lacrimile Fecioarei cu batista sa, pe care a păstrat-o ca pe un odor nepreţuit ; iar noi, credincioşii, cu smerenie, rostim către Tine, PreaCurată, astfel :

Bucură-te, că mulţi dintre cei veniţi să vadă Icoana Lăcrimândă, cu pioşie au şters lacrimile sfinte !

Bucură-te, că toţi aceştia au păstrat batistele sau năframele respective ca pe un sfânt odor !

Bucură-te, că printre ei a fost comandantul garnizoanei venit la Nicula să cerceteze minunea lăcrimării !

Bucură-te, că înţelegând adevărul el a păstrat batista cu lacrimile sfinte ca pe un lucru drag sufletului său !

Bucură-te, carte a iubirii sfinte, care înflăcărezi sufletele !

Bucură-te, locaş al Luminii care a gonit de pretutindeni demonii cei întunecaţi !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 5-lea

Printre cei care s-au convins că lăcrimarea Icoanei Maicii Domnului este o minune adevărată a fost şi nobilul Corniş, de lângă Dej. Bărbat evlavios şi cu dragoste sfântă către Maica Domnului, acesta a hotărât ca Icoanei să I se asigure un loc de mai mare strălucire, la castelul său de lângă Dej şi I-a cântat PreaCuratei: Aliluia !

Icosul al 5-lea

Cu mare paradă şi cu cântări bisericeşti, nobilul Corniş a dus Icoana de la Nicula în castelul său din Benediug, de lângă Dej şi, împreună cu credincioşii prezenţi la procesiune, Ţi-a cântat, PreaNevinovată, astfel :

Bucură-te, că Icoana Ta, Sfântă Fecioară, e făcătoare de minuni !

Bucură-te, că lăcrimarea ochilor Tăi în Icoană a fost cu adevărat o minune !

Bucură-te, că pentru aceasta locul Icoanei trebuia să fie mai strălucitor !

Bucură-te, că prin procesiune religioasă Icoana Ta a fost mutată în castelul din Benediug !

Bucură-te, Cea prin care ne-am îmbrăcat cu slavă !

Bucură-te, lucirea Luminii celei Neapuse !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 6-lea

Sfânta Icoană făcătoare de minuni a fost depusă în capela castelului din Benediug în 12 aprilie 1694, în prezenţa poporului, a conducătorilor locali şi cu toţii au dat slavă Maicii Domnului cântând : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Nobilul Corniş rugându-se fierbinte către Maica Domnului, înaintea Icoanei Sale făcătoare de minuni, a obţinut dar de la Dumnezeu, ca soţia sa să-i aducă pe lume un băiat. Noi creştinii, cu bucurie duhovnicească Îi cântăm Sfintei Fecioare Maria astfel :

Bucură-te, că Icoana Ta a fost depusă cu toate onorurile în capela castelului din Benediug !

Bucură-te, că la eveniment a participat, cu multă dragoste, un mare număr de creştini !

Bucură-te, că nobilul Corniş s-a rugat fierbinte, PreaCurată, înaintea Icoanei Tale !

Bucură-te, că, prin mijlocirea Ta către Domnul Iisus Hristos, soţia nobilului a născut un băiat !

Bucură-te, car în chipul cel de foc !

Bucură-te, fântână purtătoare a Apei Vieţii-Hristos, Dumnezeul nostru !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 7-lea

Vestea aducerii Sfintei Tale Icoane la castel, PreaSfântă Fecioară Maria, s-a răspândit în localităţile apropiate şi mulţi credincioşi au venit în pelerinaj să se închine PreaBlândului Tău chip, aducând daruri şi cântându-Ţi : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Nobilul Corniş a luat legătura cu pictori iconari pricepuţi din acea vreme, pentru a face o copie Icoanei Fecioarei Lăcrimânde. Această copie a fost realizată cu talent de un pictor hărăzit de Dumnezeu şi a fost dăruită Bisericii Universităţii din Cluj. Credincioşii care s-au închinat înaintea ei Te-au slăvit, PreaBineCuvântată, zicând :

Bucură-te, că vestea aducerii Icoanei la castelul din Benediug s-a răspândit printre creştinii din împrejurimi!

Bucură-te, că ei au venit să se închine chipului Tău, Fecioară şi să-Ţi aducă daruri !

Bucură-te, că nobilul Corniş a adus la castel un pictor iscusit, care a realizat o copie aidoma Icoanei Tale !

Bucură-te, că această copie a Icoanei a fost dăruită Universităţii din Cluj !

Bucură-te, turn al fecioriei !

Bucură-te, cămară preacurată a Cuvântului, începutul ÎnDumnezeirii tuturor !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 8-lea

Pentru adeverirea lăcrimării Icoanei, o comisie bisericească, alcătuită din trei preoţi bine pregătiţi în drept bisericesc şi în teologie, au mers la Benediug şi la Nicula, au întocmit procese verbale însoţite de dovezi numeroase, care au consfinţit realitatea fenomenului ; şi toţi preoţii au strigat : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Creştinii din Nicula au solicitat restituirea grabnică a Chipului Sfânt, spunând că în caz contrar se vor răzvrăti, iar Corniş a hotărât să ducă sfântul odor şi să-l reaşeze în Biserica din Nicula. Aceasta s-a întâmplat în prima duminică după Crăciun a anului 1695, şi toţi credincioşii, bucuroşi Ţi-au cântat, Fecioară, astfel :

Bucură-te, că o comisie de trei preoţi a verificat minunea lăcrimării Icoanei !

Bucură-te, că actele întocmite de ei şi dovezile însoţitoare au consfinţit realitatea fenomenului !

Bucură-te, că temându-se de răzvrătirea oamenilor, nobilul Corniş a restituit Bisericii parohiale Icoana !

Bucură-te, că Icoanaa fost adusă în Biserica din Nicula în 1695, în prima duminică după Crăciun !

Bucură-te, pom umbros sub care se adăpostesc toţi credincioşii !

Bucură-te, izvor minunat care îi răcoreşti pe cei însetaţi de cele sfinte !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 9-lea

Începând din anul 1701 şi până în prezent, ai săvârşit numeroase minuni de la Icoana Ta, PreaCurată, păstrându-se multe mărturii despre acestea. Mulţi oameni cu boli grele, accidentaţi grav, bolnavi de cancer sau epileptici, care cu smerenie, s-au rugat fierbinte chipului Tău, s-au vindecat, Fecioară, prin puterea Harului Tău şi cu mulţumire I-au cântat Lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Soţia comandantului garnizoanei din Cluj, pe nume Cristina, fiind pe punctul de a orbi, cu multă credinţă  s-a rugat Ţie, Maică Sfântă, şi-a aşezat pe ochi copia Icoanei şi s-a vindecat. Între 1712 şi 1782, de teama tătarilor Icoana a fost îngropată în terenul din preajma Bisericii. Când a fost dezgropată, rama ei era putrezită, dar pictura rămăsese neatinsă. Cei care au văzut aceasta cu credinţă Ţi-au strigat, Maică Sfântă, astfel :

Bucură-te, că ai revărsat de la Icoana Ta râuri de Har !

Bucură-te, că prin Harul Tău ai vindecat oameni cu boli grele, care cu credinţă neclintită Ţi s-au rugat !

Bucură-te, că ai vindecat-o pe Cristina, care fiind aproape să orbească şi-a pus pe ochi copia Icoanei !

Bucură-te, că Icoana fiind dezgropată din pământ după 70 de ani, avea rama putrezită şi pictura neatinsă !

Bucură-te, rug îmbrăcat cu focul Dumnezeirii !

Bucură-te, Cea care de Îngeri eşti mult lăudată !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 10-lea

Multe şi mari minuni de vindecare s-au săvârşit de la Icoana Ta cea BineCuvântată, Maică şi Fecioară, de când a fost pictată şi până în prezent, că binecuvântând prima Icoană zugrăvită de Sfântul Apostol Luca, numită Povăţuitoarea, ai transmis acesteia şi tuturor Icoanelor care s-au pictat ulterior, darul facerii de minuni, ca toţi cei care se vor închina lor să strige : Aliluia !

Icosul al 10-lea

O femeie săracă, numită Comăneasa, care zăcea oloagă în pat şi nu avea pe nimeni să-i poarte de grijă, le-a rugat pe vecinele, care au venit să o vadă, să ducă la Mănăstirea Nicula nişte flori pe care să le atingă de Icoană, că visase că aşa se va vindeca. Făcând întocmai femeile au dat florile bolnavei care le-a pus sub pernă şi a doua zi, aceasta, s-a trezit perfect sănătoasă. Cu bucurie Îţi cântăm, PreaBineCuvântată, aşa :

Bucură-te, că ai pogorât asupra Icoanei Tale darul de a vindeca oamenii !

Bucură-te, că o femeie dintr-un sat vecin Niculei, zăcea oloagă în pat, neavând cine să o îngrijească !

Bucură-te, că femeia a rugat nişte vecine să ducă flori la Mănăstirea Nicula şi să le atigă de Icoană !

Bucură-te, că primind florile atinse de Icoană şi punându-le sub pernă, femeia s-a trezit vindecată !

Bucură-te, floarea nestricăciunii !

Bucură-te, cununa înfrânării !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 11-lea

În 1908, la Pogorârea Duhului Sfânt au venit la Mănăstirea Nicula doi tineri, soţ şi soţie, din zona Clujului, căsătoriţi la începutul anului. Cei doi soţi s-au rugat înaintea Sfintei Icoane, ca Maica Domnului să vindece femeia, care la două săptămâni de la căsătorie rămăsese mută, şi au cântat : Aliluia !

Icosul al 11-lea

Tinerii au plecat pe jos acasă şi la vremea vecerniei, obosiţi de drum, s-au odihnit lângă un pom la intrarea în Iclod. Ridicându-se pentru a merge mai departe femeia a început a vorbi, iar la praznicul Adormirii Maicii Domnului femeia a venit la Mănăstire pentru a mulţumi Maicii Domnului. Cu dragoste să spunem :

Bucură-te, Măicuţă că în 1908, de Rusalii au venit doi tineri, soţ şi soţie, căsătoriţi la începutul anului !

Bucură-te, că soţia îşi pierduse glasul la două săptămâni de la nuntă !

Bucură-te, că amândoi s-au rugat înaintea Icoanei, ca tânăra femeie să-şi recapete glasul !

Bucură-te, că la întoarcere acasă femeia s-a vindecat şi a revenit la Mănăstire în acelaşi an, la Praznicul Adormirii Maicii Domnului, să-Ţi mulţumească !

Bucură-te, Maică PreaCurată şi BineCuvântată !

Bucură-te, vas ce ai primit revărsat mirul cel nedeşertat !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 12-lea

Linişte cerească şi Pace nepământească pogori, Măicuţă, asupra tuturor credincioşilor ce vin la Nicula, la Icoana Ta Sfântă. Toţi cei care se închină Sfântului Tău Chip, Fecioară, îşi aşează fruntea pe el şi îl îmbrăţişează cu dragoste, primesc Harul Tău, care alungă oboseala, bolile şi necazurile. Şi toţi Te slăvesc cântând : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Icoana, zidită între 1948 şi 1964 pentru a fi ferită de furturi, a fost dată Arhiepiscopiei Clujului. A fost restaurată şi apoi, la 24 martie 1992 a fost adusă de un sobor de preoţi la Mănăstirea Nicula ; iar preoţii cu dragoste Ţi-au cântat, PreaCurată, astfel :

Bucură-te, că orice creştin, care cu evlavie se închină Fecioarei Lăcrimânde, primeşte Harul Tău !

Bucură-te, că prin Harul Tău aduci pace în sufletele credincioşilor izbăvindu-i de boli şi de necazuri !

Bucură-te, că Icoana a fost zidită între 1948-1964, pentru a nu fi furată şi a fost dată în păstrare până în anul 1991 Arhiepiscopiei Clujului !

Bucură-te, că Sfântul Tău Odor a fost restaurat în perioada 1991-1992, iar pe 24 martie 1992 a fost adusă de un sobor de preoţi la Mănăstirea Nicula !

Bucură-te, Împărăteasa Îngerilor şi a oamenilor !

Bucură-te, coroană scumpă a împăraţilor credincioşi !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Condacul al 13-lea (Acest Condac se zice de trei ori)

O, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu Marie, Povăţuitoare Slăvită a credincioşilor, Cea numită în Icoana Ta Sfântă de la Nicula, Fecioară Lăcrimândă, primeşte smerita noastră rugăciune, pe care cu evlavie o înălţăm către Tine ! Te rugăm să mijloceşti pentru noi (numele) la Fiul Tău, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, să miluiască pe toţi cei care cu credinţă cântă : Aliluia !

După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi :

Fiind zugrăvită şi adusă în Biserica parohială în anul 1681, Icoana Povăţuitoarea fost cinstită cu multă evlavie de creştinii din Nicula, care au preamărit-O pe PreaCurata Fecioară Maria, a cărei privire este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte. Vestea despre frumuseţea Icoanei s-a răspândit rapid în rândul creştinilor din satele vecine Niculei şi aceştia au venit în pelerinaj, să se închine Fecioarei, rostind :

Bucură-te, Povăţuitoare, că Icoana Taa fost adusă în Biserica parohială în 1682, anul zugrăvirii sale !

Bucură-te, PreaCurată, că Sfântul Tău Chip a fost cinstit cu multă evlavie de creştinii de la Nicula !

Bucură-te, Măicuţă Sfântă, că privirea Ta este atât de încântătoare încât nu poate fi descrisă în cuvinte !

Bucură-te, că auzind de frumuseţea Icoanei Tale creştinii din vecinătăţile Niculei au venit să i se închine !

Bucură-te, Car PreaSfânt al Celui Ce şade pe Heruvimi !

Bucură-te, că L-ai purtat pe Cel Ce pe toate le poartă !

Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

şi Condacul întâi :

PreaSfântă Fecioară, l-ai binecuvântat pe Preotul Luca din Iclod să picteze cu măiestrie PreaSfânt Chipul Tău şi pe Ioan Cupsa din Nicula să cumpere de la preot Icoana şi, cu mulţumire, să o dăruiască Bisericii parohiale din Nicula, ca toţi creştinii care se vor închina ei să-I cânte Lui Dumnezeu : Bucură-Te, PreaSfântă Fecioară Maria, Ocrotitoare a Niculei şi a României întregi !

Apoi se citeşte această

RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU

O, PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, spre Tine ne îndreptăm gândurile, inimile şi toate simţurile noastre şi cu smerenie Te rugăm să zdrobeşti cu nebiruita-Ţi Sfinţenie pe vrăşmaşii noştri şi ai Fiului Tău PreaIubit, Domnul, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos !

Te rugăm îndreaptă-ne pe cărările mântuirii şi întoarce-ne pe toţi la credinţă !

Te rugăm Fecioară, roagă-Te pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Sfintei Evanghelii pe întregul Pământ, pentru poporul român şi pentru conducătorii lui !

Te rugăm să mijloceşti la Domnul Iisus Hristos să coboare Lumina Sa BineFăcătoare asupra noastră, asupra celor pentru care ne rugăm, asupra văduvelor, a orfanilor, a celor săraci, necăjiţi, bolnavi, a celor prigoniţi pentru credinţă !

Te rugăm, PreaLuminată, să mijloceşti şi pentru cei adormiţi, pentru care ne rugăm Ţie!

Te rugăm, ATotBună Stăpână, ajută-ne să ne pocăim pentru păcatele noastre, să iubim Biserica şi toate cele sfinte, să ne spovedim adesea şi renunţând la vicii şi la necredinţă să alergăm la chemarea divină a Blândului Tău   Fiu !

Te rugăm, Măicuţă Sfântă, să Te rogi şi pentru aceste nevoi ale noastre (rostiţi necazurile pe care le aveţi şi dorinţele pe care vreţi să vi le rezolve Maica Domnului) şi împlineşte-le precum binevoieşti !

BineCuvântată, să fii în veci, Maică şi Fecioară şi binecuvântate să fie lucrările Tale în Ceruri şi pe Pământ !

Îţi mulţumim, Măicuţă pentru tot ajutorul Tău Sfânt ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Bibliografie :

1)  http://www.crestinortodox.ro/icoane-facatoare-minuni/icoana-maicii-domnului-la-manastirea-nicula-120793.html;

2)  https://www.scribd.com/doc/202290288/98741372-Acatistul-Maicii-Domnului-La-Icoana-de-La-Nicula ;

3)  https://www.facebook.com/Acatiste.Paraclise.Canoane.Rugaciuni/photos/acatistul-maicii-domnului-la-icoana-de-la-niculacondac-1preasf%C3%A2nt%C4%83-fecioar%C4%83-l-ai/1085598201596647/ ;

4)  http://obiectivortodox.files.wordpress.com/2011/08/0_icoana-maica-domnului-manastirea-nicula.jpg

ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

Icoana Naşterii Maicii Domnului

(8 Septembrie)

Naşterea Maicii Domnului

Tradiţia atribuie Sfântului Evanghelist Luca primele reprezentări ico­nografice ale Sfintei Fecioare.

Originalele acestora nu s-au păstrat, dar se crede că ele au servit ca prototipuri pentru iconografia de mai târziu.

Textele liturgice confirmă tradiţia că Sfântul Evanghelist Luca este primul care a pictat icoanele Maicii Domnului.

Astfel, în slujba utreniei, din ziua de 26 August, când se prăznuieşte Icoana Maicii Domnului din oraşul Vladimir, în canon se consemnează numele Sfântului Evanghelist Luca :

„Zugrăvind PreaCinstitul tău chip, Dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat de Dumnezeu al Evangheliei lui Hristos, a înfăţişat pe Ziditorul a toate pe braţele tale”.  

Tema Naşterii Maicii Domnului, apare însă în iconografie cel puţin din secolul al VII-lea.

O întâlnim atât în icoane pe suport, cât şi în reprezentările murale.

Naşterea Maicii Domnului, prăznuită de Sfânta Biserică pe data de 8 septembrie, este prima sărbătoare importantă a noului an bisericesc.

Maica Domnului s-a născut din părinţi sterpi şi înaintaţi în ani :

Ioachim – descendent din neamul împărătesc al lui David, din spiţa lui Iuda – şi Ana – care se tragea din neamul preoţesc al lui Levi -, ca răspuns la rugăciunile lor. 

În iconografia tradiţională, Naşterea Maicii Domnului este reprezentată astfel :

Sfânta Ana stă pe pat înlăuntrul unei case.

Este zugrăvită la dimensiuni mari, în centrul icoanei.

Conform tradiţiei, care ne vorbeşte despre ea, apare descrisă ca o femeie în vârstă, cucernică.

Pe lângă ea se află două sau trei tinere ; una îi aduce mâncare pe o tavă.

Stau într-o parte a ei şi cu faţa la ea.

În unele icoane, în spatele lor, se află Sfântul Ioachim.

Mai jos, în planul frontal, este reprezentată copila, Maica Domnului, gata să fie îmbăiată de două femei.

Sfânta Ana, Sfântul Ioachim şi Maica Domnului au aureole.

Inscripţia icoanei, redată în partea de sus pe un rând sau pe două, este :

„Naşterea Maicii Domnului”.

Imnografia bisericească pune în lumină semnificaţia Naşterii Maicii Domnului în Troparul care se cântă la slujbele praznicului : „Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toata lumea ; că din tine a răsărit Soarele Dreptăţii, Hristos, Dumnezeul nostru ; şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare ; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.”

Naşterea Maicii Domnului

ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

(prăznuită pe data de 8 Septembrie)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum … ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean !

Preotul :

Că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin !

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Apoi troparele :

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, BineCuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Apoi :

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl ATotŢiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârsit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Apoi : Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Apoi : Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Naşterii Maicii Domnului (Glasul al 4-lea) :

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Și dezlegând blestemul a dat binecuvântare și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Naşterii Maicii Domnului (Glasul al 4-lea) :

Sfinţii Ioachim şi Ana din defăimarea nenaşterii de fii, iar Adam şi Eva din stricăciunea morţii au scăpat, Preacurată, prin Sfântă naşterea ta. Aceasta o prăznuieşte şi poporul tău, de vina greşelilor mântuindu-se, când strigă către tine: cea stearpă naşte pe Născătoarea de Dumnezeu şi Hrănitoarea vieţii noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Apoi :

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe altarul Tău jertfă.

Condacul 1

Astăzi uşa Vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa :

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Icosul 1

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i zicem :

Bucură-Te, că Viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite!

Bucură-Te, steaua dimineţii cea înţelegătoare !

Bucură-Te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare !

Bucură-Te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire !

Bucură-Te, chemarea înapoi a celor ce de Rai s-au înstrăinat !

Bucură-Te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat !

Bucură-Te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc !

Bucură-Te, floarea milei şi a îndurării Părintelui Ceresc !

Bucură-Te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei !

Bucură-Te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 2-lea

Adam şi Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat şi Maica milei la noi a sosit ; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu aşa : Aliluia !

Icosul al 2-lea

Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieţii a numit-o, că la plinirea vremii prin Eva cea tainică şi duhovnicească, viaţa lumii s-a înnoit şi bucuria în locul întristării a răsărit ; pe care cu credinţă, din inimă o lăudăm aşa :

Bucură-Te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat !

Bucură-Te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea!

Bucură-Te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arşiţa păcatului se răcoreşte !

Bucură-Te, roua cea de viaţă aducătoare, prin care roua morţii se tămăduieşte !

Bucură-Te, lăcaş prea sfânt şi Raiul cel gândit al desfătării !

Bucură-Te, fântâna darurilor şi izvor al mângâierii !

Bucură-Te, stâlparea cea înţelegătoare din rădăcină împărătească !

Bucură-Te, floare duhovnicească din sămânţă arhierească !

Bucură-Te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă !

Bucură-Te, Sfânta Sfintelor şi scară cerească !

Bucură-Te, Raiule cu totul înflorit !

Bucură-Te, Raiule cuvântător şi prea împodobit !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 3-lea

Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru naşterea lui Samuil, dar şi mai mare a fost bucuria Dumnezeieştilor Părinţi pentru naşterea ta, PreaSfântă Fecioară. Pentru care, slavă şi mulţumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând : Aliluia !

Icosul al 3-lea

După îndelungată vreme de nerodire şi de mâhnire a Dumnezeiştilor tăi părinţi, ca un soare prea frumos ai răsărit şi noaptea întristărilor ai risipit-o prin naşterea ta şi bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie şi cu umilinţă te lăudăm aşa :

Bucură-Te, că naşterea ta Îngerul Domnului a vestit-o !

Bucură-Te, că numele tău de Înger s-a proorocit !

Bucură-Te, că la naşterea ta cerul şi pământul s-au bucurat !

Bucură-Te, că numele de Maria, ca taină de la Dumnezeu ţi s-a dat !

Bucură-Te, că cele cinci slove ale numelui tău, pe unele din darurile tale le-a arătat !

Bucură-Te, că tu cu fecioria şi cu proorocia ai covârşit-o pe Maria !

Bucură-Te, căci cu milostenia şi cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail !

Bucură-Te, că frumuseţea Rahilei ai întrecut-o fără de aemănare !

Bucură-Te, că frumuseţea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare !

Bucură-Te, că pe Iudita cea înţeleaptă, cu înţelepciunea ai întrecut-o !

Bucură-Te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârşit-o prin moartea cea gânditoare !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 4-lea

Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare că iată, semnul bucuriei în lume a strălucit şi Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit ; de a cărui venire, cerul şi pământul se bucură şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 4-lea

Înaintea Soarelui Dreptăţii, steaua dimineţii celei duhovniceşti a răsărit şi raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi pe Dumnezeiasca Pruncă ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm aşa :

Bucură-Te, PreaSfântă, Dumnezeiască Pruncă şi odor prea cinstit !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, cea care la noi ai sosit!

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, Proorocii te-au văzut !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, ceea ce te-ai născut spre mântuirea lumii !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, ceea ce din pântece neroditor ai răsărit !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, căci prin a ta naştere a venit în lume Mila lui Dumnezeu !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, prin care soseşte împăcarea cu Dumnezeu în lume !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, de a cărei naştere se veseleşte toată lumea !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, ceea ce ai izgonit întristarea cea veche din lume !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, ceea ce prin naşterea ta ne izbăveşti de osândă !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la uşa Edenului sabia cea de foc păzitoare !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, cea care ne aduci iarăşi desfătarea Raiului !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 5-lea

Nazaretul cel mic şi nebăgat în seamă, să se veselească şi să se bucure, căci cu slavă şi cu cinste s-a îmbrăcat prin naşterea ta, Pruncă a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă şi cântă lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 5-lea

Înflorit şi sfinţit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-au arătat Fecioară, cea înflorită cu frumuseţea fără de asemănare şi împodobită cu felurimea Darurilor PreaSfântului Duh. De a ta gândită şi simţită frumuseţe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda aşa :

Bucură-Te, floarea darurilor cea înflorită şi frumuseţea cea fără asemănare !

Bucură-Te, Fecioara cea împodobită cu sfinţenia nemuritoare !

Bucură-Te, floare care din tulpină uscată ai înflorit !

Bucură-Te, ceea ce cu Darurile PreaSfântului Duh ai înflorit !

Bucură-Te, floarea care ai covârşit toate florile Raiului cu frumuseţea ta !

Bucură-Te, floarea darurilor cea prea aleasă !

Bucură-Te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit !

Bucură-Te, Fecioară PreaSfântă şi PreaFrumoasă !

Bucură-Te, floare duhovnicească, cea care ai împodobit pământul !

Bucură-Te, Fecioară care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul !

Bucură-Te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înfloreşti !

Bucură-Te, Fecioară ceea ce covârşeşti cu frumuseţea cea duhovnicească cerurile !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 6-lea

Porumbiţa lui Noe oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiţă cuvântătoare născându-te astăzi, semnul Milei şi al Milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toţi ne bucurăm şi pe Dumnezeu Îl lăudăm, cântând : Aliluia !

Icosul al 6-lea

Pe tine, porumbiţa lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, frica potopului păcatelor ne părăseşte, căci toată lumea prin naşterea ta se izbăveşte de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm :

Bucură-Te, porumbiţă a lui Dumnezeu care la noi astăzi ai sosit !

Bucură-Te, porumbiţa darului, care ai vestit încetarea morţii păcatului !

Bucură-Te, porumbiţă de aur cu totul preastrălucită !

Bucură-Te, porumbiţă duhovnicească şi preasfinţită !

Bucură-Te, porumbiţă cuvântătoare şi preafrumoasă !

Bucură-Te, porumbiţă prea sfântă şi preaaleasă !

Bucură-Te, porumbiţă prin care lumea s-a izbăvit de întristare !

Bucură-Te, porumbiţă prin care ne-am izbăvit de rana morţii !

Bucură-Te, porumbiţă peste care Duhul Sfânt a venit !

Bucură-Te, porumbiţă pe care puterea Celui PreaÎnalt te-a umbrit !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 7-lea

Avraam Patriarhul şi Sara, s-au slăvit de demult pentru naşterea lui Isaac. Dar, PreaCurată Fecioară, cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac, cu cât slava Dumnezeieştilor tăi părinţi a covârşit pe cea a lui Avraam? Pentru care, slavă se cuvine lui Dumnezeu : Aliluia !

Icosul al 7-lea

Scara lui Iacob,pre tine PreaSfântă Fecioară te-a închipuit,căci pe aceea Îngerii s-au văzut suindu-se şi pogorându-se ; iar prin tine, scara cea înţelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât şi firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui ; pentru care te lăudăm aşa :

Bucură-Te, scară duhovnicească pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât !

Bucură-Te, scară înţelegătoare, prin care cerul şi pământul s-au unit !

Bucură-Te, scară de taină care de la pământ ne-ai ridicat !

Bucură-Te, scara cea tainică care pe cer te-ai rezemat !

Bucură-Te, scara lui Dumnezeu cea preaminunată !

Bucură-Te, scara cerului cea prea înfricoşată !

Bucură-Te, scară gândită a tainelor mântuirii !

Bucură-Te, scară gândită spre desăvârşire !

Bucură-Te, scară prin care s-a pogorât la noi Mila lui Dumnezeu şi îndurarea !

Bucură-Te, scară prin care noi ne suim la Dumnezeu şi luăm iertare !

Bucură-Te, scară vie care toate treptele duhovniceşti ţi le-ai agonisit !

Bucură-Te, scara Duhului prin care firea oamenilor până la cer s-a suit !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 8-lea

PreaFericiţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana, după a lor făgăduinţă, dar sfânt, cu totul fără prihană te-au adus pre tine lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor; copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică şi ca un Serafim ai iubit pe Dumnezeu şi ca un Înger Îl lăudai pe El, cântând aşa : Aliluia !

Icosul al 8-lea

Vieţuirea ta în Sfânta Sfintelor, PreaSfântă Fecioară, a fost asemenea Îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minţii erai şi în slavoslovia Lui pururea zăboveai ; pentru care şi noi smeriţii te lăudăm :

Bucură-Te, căci cu ochii minţii de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut !

Bucură-Te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut !

Bucură-Te, căci gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai !

Bucură-Te, căci din gura ta cea de gând, pe Duhul Sfânt pururea Îl trăgeai !

Bucură-Te, căci prin tăcerea ta cea de gând ai stăruit în luarea aminte !

Bucură-Te, căci prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-ai luminat !

Bucură-Te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat !

Bucură-Te, că prin smerenia ta, spre tine Domnul a căutat !

Bucură-Te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălţime de slavă şi de dar te-ai încununat !

Bucură-Te, că în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ţi vesti !

Bucură-Te, că de la Dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 9-lea

Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul şi L-ai născut mai presus de firea naşterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântare : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Cortul lui Moisi cu meşteşug cercând s-a împodobit, iar tu, PreaSfântă Fecioară, cort sfânt şi înţelegător spre încăperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut şi întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm :

Bucură-Te, cort al Legii Darului PreaFrumos lucrat !

Bucură-Te, chivot al lui Dumnezeu PreaÎnfrumuseţat !

Bucură-Te, chivot viu şi de mână neîmpletit !

Bucură-Te, chivot prea luminat şi PreaSfinţit !

Bucură-Te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfinţit !

Bucură-Te, cort pe care Slava lui Dumnezeu l-a acoperit !

Bucură-Te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii!

Bucură-Te, cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat !

Bucură-Te, cort care spre sfinţirea şi mântuirea lumii te-ai făcut !

Bucură-Te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput !

Bucură-Te, cort cel cu frumuseţe duhovnicească împodobit !

Bucură-Te, cort viu şi înţelegător întru care Cuvântul a locuit !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 10-lea

Împăratul Solomon, biserică prea frumoasă lui Dumnezeu a zidit, iar Împăratul cerului şi al pământului pe tine, PreaSfântă Fecioară, biserică vie şi înţelegătoare spre a Sa sălăşluire te-a pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine Îl lăudăm şi-I cântăm laudă : Aliluia !

Icosul al 10-lea

Adusu-te-ai pre tine lui Dumnezeu ca o haină de aur cu toată podoaba faptelor bune împodobită şi ca o biserică vie şi înţelegătoare a cărei frumuseţe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele Îngerilor mult minunându-se, pe tine te laudă:

Bucură-Te, biserică mai desfătată decât cerurile !

Bucură-Te, biserică preasfântă şi înfrumuseţată !

Bucură-Te, biserică în care a încăput Dumnezeu !

Bucură-Te, biserică prea împodobită care pe biserica lui Solomon ai înfrumuseţat-o !

Bucură-Te, biserică a cărei slavă dinlăuntru străluceşte !

Bucură-Te, biserică înţelegătoare întru care Dumnezeu se odihneşte !

Bucură-Te, biserică însufleţită şi cuvântătoare !

Bucură-Te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare !

Bucură-Te, biserică mai înaltă decât cerurile !

Bucură-Te, biserică a PreaSfântului Duh, cea prea luminată !

Bucură-Te, căci cu darurile Sfântului Duh străluceşti foarte !

Bucură-Te, biserica milei şi a milostivirii, care pe toţi îi adăposteşti !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 11-lea

Mai înainte te-a văzut pre tine, Sfântă Fecioară, Dumnezeiescul Prooroc Iezechil, ca pe o uşă încuiată şi pecetluită cu Duhul, prin care a intrat şi a ieşit Hristos-Dumnezeu, nestricând peceţile fecioriei tale, pe Care Îl lăudăm şi Îi cântăm: Aliluia !

Icosul al 11-lea

Prin tine, uşa vieţii celei de taină, a venit în lume Mântuitorul şi uşile cerului s-au deschis pentru toţi cei ce vor crede în El şi pre tine te vor avea mijlocitoare prea bună ; pentru care te lăudăm aşa :

Bucură-Te, uşa lui Dumnezeu prin care Viaţa a intrat !

Bucură-Te, uşa cea înţelegătoare a Cerescului Împărat !

Bucură-Te, uşă prin care mila şi iertarea pentru noi a venit !

Bucură-Te, uşa Raiului celui PreaSfinţit !

Bucură-Te, uşa luminii şi a bucuriei !

Bucură-Te, uşa cea pecetluită a fecioriei !

Bucură-Te, uşa Împărăţiei Cerurilor cea PreaFrumoasă !

Bucură-Te, uşa mântuirii cea prea aleasă !

Bucură-Te, uşa vieţii şi a îndurării !

Bucură-Te, uşa milei şi a mângâierii !

Bucură-Te, uşa gândită a slavei celei nemuritoare !

Bucură-Te, uşa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 12-lea

David Proorocul şi împăratul, după cuviinţă să se bucure, că din neamul lui pre pământ vlăstar PreaSfânt a răsărit, care Rodul vieţii, prin Duhul Sfânt îl va aduce în lume ; pe Care Îngerii şi oamenii Îl laudă şi Îi  cântă : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului şi a pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită şi împodobită, pe care, noi smeriţii robii tăi, cu credinţă din inimă te lăudăm :

Bucură-Te, Împărăteasa cerului şi a pământului !

Bucură-Te, Împărăteasa cerului cea PreaSlăvită !

Bucură-Te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită decât Serafimii !

Bucură-Te, Împărăteasa Îngerilor şi a tuturor cetelor celor înţelegătoare !

Bucură-Te, Împărăteasă PreaSfântă şi PreaFrumoasă !

Bucură-Te, Împărăteasă PreaBună şi PreaAleasă !

Bucură-Te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc !

Bucură-Te, Împărăteasa cea cu frumuseţe duhovnicească împodobită !

Bucură-Te, Împărăteasa zilei, care în ziua judecăţii celei de apoi, vei sta lângă divanul cel de fulger !

Bucură-Te, Împărăteasă prea îndurată, care la vremea judecăţii celei de apoi, mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea !

Bucură-Te, Împărăteasă PreaMilostivă şi PreaFolositoare !

Bucură-Te, Împărăteasă PreaMilostivă, nădejdea prea ticălosului meu suflet la judecata cea viitoare !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori):

O, PreaCurată şi PreaSfântă, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea, ascultă rugăciunile nevrednicilor robilor Tăi, care cu credinţă şi cu evlavie, din inimă lăudăm naşterea Ta cea prea cinstită şi cerem prin Tine, de la Dumnezeu, iertare păcatelor noastre, pace şi mare milă, cântându-I : Aliluia !    

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi :

Soborul îngeresc şi neamul omenesc astăzi după cuviinţă să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine şi nădejdea aşteptării lui Adam se împlineşte. Pe care toţi lăudând-o, aşa să-i zicem :

Bucură-Te, că Viaţa şi bucuria prin tine lumii se va trimite!

Bucură-Te, steaua dimineţii cea înţelegătoare !

Bucură-Te, steaua darului care vesteşti venirea în lume a veşnicului Soare !

Bucură-Te, dimineaţă şi zori care aduci lumii veşnică nemurire !

Bucură-Te, chemarea înapoi a celor ce de Rai s-au înstrăinat !

Bucură-Te, chemarea înapoi a celor pe care şarpele i-a înşelat !

Bucură-Te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc !

Bucură-Te, floarea milei şi a îndurării Părintelui Ceresc !

Bucură-Te, odor ales de Dumnezeu şi slava fecioriei !

Bucură-Te, sălaşul cel cuvântător şi cămara cea sfântă a bucuriei !

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Şi   Condacul întâi :

Astăzi uşa Vieţii se deschide, astăzi raza Soarelui celui înţelegător răsare, astăzi Maica bucuriei se naşte spre mântuirea a toată lumea. Veseliţi-vă popoare şi vă bucuraţi şi cu credinţă, din inimă lăudaţi-o aşa :

Bucură-Te, Dumnezeiască Pruncă, Maria, care astăzi Te-ai născut spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

Apoi, se citeste această RUGĂCIUNE CĂTRE PREASFÂNTA NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU:

O, PreaSfântă, PreaCurată şi Preanevinovată, Dumnezeiască Pruncă şi Fecioară Maria, care Te-ai născut din părinţi drepţi şi fără prihană, spre bucuria şi mântuirea a toată lumea !

O, PreaSfântă Fecioară, floarea firii omeneşti, PreaFrumoasă şi PreaÎnţeleaptă, care din tulpină uscată şi neroditoare ai răsărit şi care, prin a Ta naştere, întristarea PreaFericiţilor Tăi părinţi şi a toată lumea ai risipit-o ; nu ne lăsa pe noi, păcătoşii şi nevrednicii, care întru întristări şi scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre !

O, roadă PreaSfinţită a rugăciunii şi a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioşilor robilor Tăi şi, cu darul PreaSfintelor Tale rugăciuni, ajută-ne nouă şi ne învaţă a ne ruga Lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire şi fără de formă !

Pe Tine, chemarea lui Adam celui căzut, Te rugăm să mijloceşti pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu Darul Său la adevărata pocăinţă ! Pe Tine, Maica bucuriei, te rugăm, veseleşte cu Darul Tău sufletele noastre cele mâhnite şi cuprinse de întristare ! Tu, Maica Luminii, mijloceşte la PreaBunul Dumnezeu pentru luminarea minţilor şi a inimilor noastre ! Tu, Raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor Tale să ne curăţim de întinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la Dumnezeiescul Rai !

Tu, palatul cel însufleţit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri !

Tu, Mireasa cea PreaSfântă şi cu totul fără de prihană a Lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem şi noi, cei neputincioşi, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului şi Maica celor întâi-născuţi !

Tu, căruţa Luminii, du-ne pe noi la Lumina bucuriei, care de-a pururea este strălucitoare celor drepţi şi sfinţi!

Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbreşte-ne pe noi de acea fierbinţeală a poftelor trupeşti şi de aprinderea mâniei şi a iuţimii !

Pe Tine, Ceea Ce eşti starea fulgerului Dumnezeirii şi raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, Te rugăm, luminează-ne cu Darul Tău, ca să nu uităm că şi noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu şi să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuieşte în noi !

Tu, noian al darurilor celor duhovniceşti, ajută-ne să dobândim şi noi, nevrednicii, Darul Lui Dumnezeu în veacul de acum şi în cel viitor ! Tu, sălaş al Duhului Sfânt, mijloceşte cu Darul Tău la Dumnezeu, ca inimă curată să zidească în noi şi cu Duh Drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre !

Pe Tine, Maica îndurării şi a mângâierii, Te rugăm, cu adâncă umilinţă a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urmă al vieţii noastre, ca să ne ajuţi şi să ne mângâi sufletele în vremea despărţirii de acest trup stricăcios şi de veacul acesta trecător !

Pe Tine, porumbiţă înţelegătoare cu aripi de aur şi cu străluciri de fulger, Te rugăm din toată inima să călătoreşti cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoşătoare ale văzduhului şi toată puterea întunericului celui de sub cer ! Pe Tine, uşa Vieţii, a Luminii şi a bucuriei, te rugăm să ne ajuţi să intrăm pe porţile cele sfinte ale Împărăţiei cerurilor şi să ajungem, cu darul prea-sfintelor şi preaputernicelor Tale rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate şi neapropiate !

Pe Tine, Împărăteasa cerului şi a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi şi care ai născut pe Ziditorul Serafimilor şi i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, Te rugăm, noi, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, să stai aproape de sufletele noastre, în ziua cea mare şi înfricoşătoare a Judecăţii de apoi şi să îmblânzeşti Mânia cea Sfântă şi Dreaptă a Domnului şi Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, ca să miluiască şi să mântuiască sufletele noastre! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Pentru rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Surse biografice :

 1. https://www.ekklisiaonline.gr/wp-content/uploads/2018/09/gennisi-tis-theotokou.jpg ;
 2. http://www.rador.ro/wp-content/uploads/2017/09/nasterea_maicii_domnului_5_0.jpg ;
 3. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2018/09/07/nasterea-maicii-domnului-11237.jpg ;
 4. http://www.bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/nasterea-maicii-domnului1.jpg ;
 5. https://viatacurata.com/wp-content/uploads/2016/12/nasterea-maicii-domnului.jpg ;
 6. https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2016/03/Nasterea-Maicii-Domnului-2.jpg ;
 7. http://ro.orthodoxwiki.org/Na%C5%9Fterea_Maicii_Domnului ;
 8. http://www.sarbatori-crestine.ro/rugaciuni/acatiste-catre-maica-domnului/acatistul-nasterii-maicii-domnului-8-septembrie/

SFINŢII ZILEI

În luna Septembrie, în ziua a opta, prăznuim Naşterea Preasfintei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.

Stih: Toate maicile, tu Ano, le-ai biruit, cu adevărat,
Pentru că Fiica ta, Maică lui Dumnezeu s-a arătat.
În a opta zi, Ana, pe Maica lui Dumnezeu la lumină ne-o a ivit,
Prin care neamul omenesc din tirania diavolului s-a mântuit.

Cea dintâi mare sărbătoare din cununa Sfinţilor de peste an este sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, prăznuită la 8 Septembrie, adică ziua de astăzi. Se şi cuvenea, de altfel, să întâlnim sfinţenia Maicii Domnului din cele dintâi zile ale anului nou bisericesc, Maica Domnului fiind sfinţenia omenească cea mai înaltă, cunoscută şi cinstită în Biserică. Este drept, ştirile Bisericii privind sărbătoarea de astăzi nu se întemeiază pe Scriptura canonică, ci în întregime numai pe Tradiţia Bisericii, dar pentru aceasta, ea nu este mai puţin îndreptăţită. Astfel, din Tradiţie ştim că părinţii Maicii Domnului erau Drepţii Ioachim şi Ana; tot din Tradiţie ştim că erau sterpi şi că erau în vârstă. În sfârşit, din Tradiţie, de asemenea, aflăm că ei doreau totuşi, aprig, un copil şi că Maica Domnului a fost rodul rugăciunilor, lacrimilor şi frângerilor inimii părinţilor ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut şi dobândit prin rugăciune. Un copil cu o chemare Dumnezeiască pe umeri: chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Şi aşa a venit pe lume aceea ce a fost, este şi va fi, fiica Părintelui Ceresc, Mama Fiului şi mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea păcătoşilor, atotputernica ajutătoare şi rugătoare pentru toţi oamenii, Maica înDumnezeirii şi mântuirii noastre a tuturor, mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită decât Serafimii, căreia, rugându-ne, îi zicem: „PreaSfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!”

Naşterea Maicii Domnului

Cuvânt al Sfântului Ioan Damaschin, smeritul monah şi preot, la Naşterea Preasfintei Stăpânei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria

1. Veniţi toate neamurile, tot neamul omenesc şi toată limba, toată vârsta şi toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Naşterea bucuriei cea a toată lumea. Că dacă elinii, cu minciuna drăcească şi cu basme, care fură mintea şi întunecă adevărul şi vatămă, pe toată viaţa, cinsteau naşterea împăraţilor, jertfe aducând fiecare după putere, cu atât mai vârtos noi se cuvine să cinstim Naşterea Născătoarei de Dumnezeu, prin care s-a înnoit tot neamul omenesc şi amărăciunea Evei în bucurie a schimbat-o. Că Eva a auzit: „Întru dureri vei naşte copii”, cu Dumnezeiasca hotărâre, iar Maria: „Bucură-te, cea plină de har!” Eva: „Atrasă vei fi către bărbatul tău”, iar Maria: „Domnul este cu tine”. Deci, ce vom aduce Maicii Cuvântului, în afară de acest de laudă cuvânt? Toată făptura să se ospăteze şi să laude preasfinţita naştere a Sfinţitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăţi nejefuită, fiindcă, printr-însa, Ziditorul a prefăcut, înomenindu-Se toată firea într-o mai bună stare. Că omul, având suflet şi trup, este o legătură a toată zidirea cea văzută şi cea nevăzută, că S-a unit Cuvântul lui Dumnezeu Ziditorul cu firea oamenilor şi, prin aceasta, cu toată zidirea S-a unit. Deci, să prăznuim şi dezlegarea neputinţelor omeneşti, că s-a dezlegat mulţimea darurilor Dumnezeieşti.

2. Dar pentru ce din cea stearpă s-a născut Fecioara? Pentru că se cădea ca întâi-născuta să se nască cea care a născut pe Cel Întâi Născut decât toată zidirea, întru Care toate stau şi se ţin. O, fericită însoţire Ioachime şi Ana, datoare vă este toată zidirea, pentru că prin voi S-a adus Ziditorului un dar mai ales decât toate darurile, Maica cinstită, singura vrednica de Ziditorul! O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieşit sămânţa prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru care a crescut puţin câte puţin şi, închipuindu-se, s-a născut Prunca cea Preasfântă. O, pântece care ai purtat în tine cerul cel neînsufleţit, mai desfătat decât înălţimea cerului. O, arie care ai adus Stogul de grâu cel de viaţă făcător, precum Însuşi Hristos a zis: „De nu va cădea grăuntele de grâu în pământ, să moară, el singur rămâne”. O, sân care ai aplecat pe ceea ce a hrănit pe Hrănitorul lumii! O, minune a minunilor şi mărire a celor preaslăvite! Că se cădea ca Întruparea cea netălmăcită a lui Dumnezeu şi pogorârea Lui prin minuni să-şi facă drum înainte. Dar cum voi păşi înainte? Mintea se spăimântează şi mă simt împărţit între frică şi dorire. Inima mea tremură, limba sare, nu pot suferi dulceaţa, sunt biruit de minuni, în uimire m-am făcut. Se biruieşte dorirea, să se depărteze frica! Să cânte lăuta Duhului, veselească-se cerurile şi să se bucure pământul.

3. Astăzi uşile cele sterpe se deschid şi Dumnezeiasca Uşă cea feciorească, răsare, din care şi prin care Dumnezeu, Cel mai de cinste decât toate câte sunt, intră în lume, după cum zice Pavel văzătorul celor negrăite. Astăzi, a odrăslit toiag din rădăcina lui Iesei, din care iese floarea cea de ipostas de Dumnezeu. Astăzi, firea pământească cer pe pământ s-a făcut, de Cel ce, de demult, oarecând pe ape a întemeiat pământul şi peste înălţime a întemeiat tăria. Şi, cu adevărat, acest cer, de acum, mult mai Dumnezeiesc şi mult mai slăvit este decât acela. Că Cel ce a lucrat atunci soarele, din Soarele acesta a răsărit: doua firi, chiar dacă cei fără de minte înnebunesc, un ipostas care îi mânie nespus pe nestorieni. Că Lumina cea pururea vie, adică Dumnezeu-Cuvântul, îşi are fiinţa din Lumina cea pururea vie mai înainte de veci, adică din Tatăl: Lumina cea fara materie si netrupeasca, dupa aceasta Se intrupeaza si ca un mire din camara iese, Dumnezeu fiind mai pe urma nascut, pe pamant intrupandu-Se. Se va bucura ca un urias, precum zice Psalmistul, alergand pe calea firii noastre si venind prin patimi la moarte si legand pe cel tare si rapind  vasele lui, adica firea noastra, si suind pe oaia cea ratacita, catre pamantul cel ceresc. Astazi, fiul teslarului, Cuvantul Cel atotmester, Bratul cel tare al lui Dumnezeu Celui Preainalt, al Celui ce a facut printr-Insul toate, ascutind tesla firii cea tocita, prin Duhul Sau ca si cu un deget Si-a facut lui o scara insufletita, a carei temelie s-a intarit pe pamant, iar capul pe cerul insusi, pe care Dumnezeu Se odihneste, pe al carei chip Iacov l-a vazut, prin care Dumnezeu, pogorandu-Se, nu cu mutare din loc, ci mai vartos smerindu-Se, pe pamant S-a aratat si cu oamenii impreuna a petrecut. Ca toate acestea sunt pogorarea, adica smerenia cea dupa pogorare facuta, petrecerea lui Dumnezeu pe pamant, cunostinta ce s-a dat despre El celor de pe pamant si asa, prin fecioara, scara cea gandita de pe pamant s-a intarit. Ca din pamant are nasterea, iar capul este la cer. Caci capul a toata femeia este barbatul. Si fiindca barbat n-a cunoscut, capul ei a fost Dumnezeu-Tatal, prin Duhul Sfant, care, facand impacare, a trimis, ca pe o dumnezeiasca samanta duhovniceasca, pe al Sau Fiu si Cuvant, pe Puterea cea atotputernica. Ca prin bunavoirea Tatalui, nu din impreunare trupeasca, ci din Duhul Sfant si din Maria Fecioara, mai presus de fire, trup fara schimbare S-a facut si S-a salasuit intre noi. Ca unirea lui Dumnezeu cu oamenii, prin Duhul Sfant se face. Cine intelege, sa inteleaga, cel ce are ureechi de auzit, sa auda, sa ne lepadam de cele trupesti. Fara patima este Dumnezeirea, o, oamenilor! Cel ce a nascut pe Fiul, mai intai dupa fire, fara patima, pe Acelasi Fiu Il naste si a doua oara, fara de patima, prin iconomie. Martor este David, dumnezeiescul parinte, cel ce graieste: „Domnul a zis catre Mine: „Fiul Meu esti Tu, Eu astazi Te-am nascut” (Ps. 2,7). Dar astazi nu are loc nasterea cea mai inainte de veci, ca aceea fara de ani este.

Naşterea Maicii Domnului

4. Astazi s-a zidit Usa cea spre rasarituri, Usa prin care Domnul va intra si va iesi si ea va ramane incuiata. Usa dintru care este Hristos, usa oilor, rasaritul este numele Lui, prin Care am dobandit intoarcerea catre Tatal, incepatorul Luminii. Astazi a suflat vant subtire mai inainte vestitor de bucuria cea a toata lumea. Veseleasca-se cerul de sus si sa se bucure pamantul de jos, sa se clatine marea lumii, ca intru dansa se naste Scoica cea mare, care din cer, din fulgerul Dumnezeirii, va lua in pantece si va naste pe Hristos, Margaritarul cel de mult pret. Scoica din care Imparatul Maririi, iesind si cu porfira trupului imbracandu-Se si venind la cei robiti, le va propovadui iertarea. Sa salte firea, ca se naste mieluseaua, din care Pastorul Se va imbraca in chip de oaie si hainele de moarte cele de demult le va rupe. Sa dantuiasca fecioarele, ca s-a nascut Fecioara, care, dupa cum a zis Isaia, va avea in pantece si va naste fiu si vor chema numele lui Emanuel, adica: cu noi este Dumnezeu. Cunoasteti nestorieni, si biruiti-va, caci cu noi este Dumnezeu; nu om, nici sol, ci Insusi Domnul va veni si ne va mantui pe noi. Bine este cuvantat Cel ce vine in numele Domnului. Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua. Sa tocmim praznuire pentru nasterea Nascatoarei de Dumnezeu. Veseleste-te, tu Ana cea fara de fii, ceea ce nu puteai sa nasti! Bucura-te, Ioachime, ca din fiica ta Prunc S-a nascut noua, Fiul si S-a dat noua si se cheama numele lui Inger de mare Sfat, mantuirea cea a toata lumea, Dumnezeu tare! Sa se rusineze Nestorie si sa-si puna mana peste gura sa! Pruncul este Dumnezeu; cum nu este Nascatoare de Dumnezeu ceea ce L-a nascut? Oricine nu marturiseste pe Sfanta Fecioara ca Nascatoare de Dumnezeu, afara de Dumnezeu este. Nu este al meu cuvantul, chiar daca al meu este cuvantul. Ca mostenire l-am primit pe acesta de la Cuvantatorul de Dumnezeu, Parintele Grigorie Teologul.

5. O, fericita pereche, Ioachim si Ana! Cu adevarat v-ati cunoscut preacurati si din rodul pantecelui vostru, dupa cum oareunde zice Domnul: „Din roadele lor ii veti cunoaste pe dansii”. Ati trait dupa buna placere a lui Dumnezeu si dupa vrednicia celeia ce s-a nascut din voi. Ca intru intreaga infranare si cuviosie vietuind, pe odorul fecioriei l-ati adus, pe cea mai inainte de nastere fecioara si dupa nastere fecioara, pe ceea ce singura, si cu mintea si cu sufletul si cu trupul, petrece de-a pururea fecioara. Ca se cadea ca aceea ce au odraslit din intreaga infranare, pe Lumina cea singura, una nascuta, sa o arate trupeste… O, cate minuni si cate schimbari s-au facut pentru aceasta fiica! Nasterea din cea stearpa, fecioria nascand, amestecare a Dumnezeirii si a omenirii, a patimirii si a nepatimirii, a vietii si a mortii, pentru ca asa, intru toate sa se biruiasca cel mai rau, de cel mai bun. Si acestea toate pentru a mea mantuire! O, Stapane, ca atata m-ai iubit pe mine, incat nu prin inger, nici prin alta oarecare zidire ai lucrat aceasta, ci, precum facerea cea dintai, intru acelasi chip si pe a doua facere Tu Insuti o ai lucrat. Pentru aceasta pricina, dantuiesc si cuget inalt si ma veselesc si catre izvorul minunilor iarasi ma intorc si, din raul veseliei indestulandu-ma, pe alauta Duhului iarasi o iau si dumnezeiasca lauda de nastere cant.

6. O, pereche de Turturele cuvantatoare, Ioachim si Ana, cu preaintreaga infranare! Voi, pe legea firii, adica intreaga infranare pazindu-o, celor mai presus de fire v-ati invrednicit, ca ati nascut lumii pe Maica lui Dumnezeu cea neispitita de barbat. Voi, cu buna credinta si cuviosie in firea omeneasca vietuind, pe fiica cea mai presus de ingeri ati nascut, pe cea care acum in ingeri stapaneste. O, fiica preafrumoasa si preabuna, o, crinule care ai rasarit in mijlocul spinilor, din imparateasca si de bun neam radacina a lui David! Ca prin tine imparatia s-a imbogatit cu preotia, si s-a facut mutare legii si s-a descoperit Duhul cel ascuns sub slova, ca s-a mutat vrednicia preotiei, din neamul lui Levi, in cel al lui David. O, trandafir ce ai rasarit prin spini, adica din pacatosi, si de buna mireasma ai umplut toate! O, fiica a lui Adam si Maica a lui Dumnezeu, fericita este coapsa si pantecele din care ai odraslit, fericite sunt bratele care te-au purtat si buzele ce s-au indulcit de sarutarile tale cele curate, ca sa fii intru toate de-a pururea fecioara. Strigati Domnului tot pamantul, cantati si va bucurati, cantati! Inaltati glasul vostru, inaltati, nu va infricosati, ca s-a nascut noua Maica lui Dumnezeu, ca o sfanta scaldatoare a oilor, din care bine a voit a se naste Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridica pacatul lumii! Saltati munti, firile cele cuvantatoare si cele ce va nevoiti catre inaltimea vederii celei duhovnicesti! Ca muntele Domnului cel preaaratat se naste, cel ce covarseste si sta mai presus de tot dealul si de tot muntele, adica de inaltimea ingerilor si a oamenilor, din care muntele bine a voit a se taia, fara de mana trupeasca. Piatra cea din capul unghiului, singurul ipostas, Cel cea pe cele despartite le impreuna, adica Dumnezeirea cu omenirea, ingerii cu oamenii, pe cei din neamuri si pe trupescul Israel, intr-un Israel duhovnicesc. Muntele lui Dumnezeu, munte intreg, munte inchegat, muntele in care a binevoit Dumnezeu sa locuiasca intru dansul. Carul cel dumnezeiesc, cel de mii de ori inmultit, a celor ce sunt imbogatiti cu dumnezeiescul dar, zic, al Heruvimilor si al Serafimilor; Varful cel mai sfintit decat Sinaiul, pe care nu fum, nu ceata, nici foc infricosator il acopera, ci stralucirea cea luminatoare a Preasfantului Duh. Ca acolo, adica, Cuvantul lui Dumnezeu a scris Legea pe lespezi de piatra, cu Duhul ca si cu un deget, iar intru aceasta, de la Duhul Sfant si din sangiuirile ei, Cuvantul Insusi s-a intrupat si pe Sine S-a dat firii noastre doctorie mult lucratoare de mantuire. Acolo mana, iar intru aceasta pe Cel ce a dat dulceata manei, sa intreaca cortul cel vestit pe care l-a lucrat Moise in pustie, din materie de mult pret si de multe feluri, si, mai inainte de aceasta, cortul Parintelui Avraam, intocmind cortul cel insufletit si cuvantator al lui Dumnezeu. Ca aceasta nu a fost o incapere a lucrarii lui Dumnezeu, ci o aratare a ipostasului Fiului lui Dumnezeu. Sa se cunoasca, dar, neasemanarea fata de dansa: a chivotului cel de toate partile acoperit cu aur, a nastrapei cea de aur, purtatoare de mana, a sfesnicului si a mesei si a tuturor celor vechi. Ca acestea numai ca preinchipuiri s-au cinstit, ca niste umbre ale chipului celui dintai fiind.

Naşterea Maicii Domnului

7. Astazi, Cel ce pe toate le face, adica Dumnezeu Cuvantul, pe care, din inima, Tatal L-a nascut, si a lucrat Carte noua, ca sa se scrie intr-insa cuvantul cel bun, cu limba lui Dumnezeu, ca si cu un condei de scriitor, adica cu Duhul (Ps.44, 1-2). Si s-a dat unui barbat ce stia slovele si nu a citit-o, ca n-a cunoscut Iosif pe Maria si nici puterea tainei. O, fiica preasfintita a lui Ioachim si a Anei, cea ascunsa Incepatoriilor si Stapanitorilor, si tainuita fata de sagetile cele infocate ale vicleanului! Ceea ce ai petrecut in camara  cea de nunta a Duhului si pazita ai fost fara prihana ca o mireasa a lui Dumnezeu. O, fiica preasfintita, ceea ce te arati pe bratele cele de maica si esti infricosatoare puterilor celor departate de Dumnezeu si potrivnice! O, fiica preasfintita, ceea ce te hranesti cu lapte de maica si de ingeri esti inconjurata! O, fiica de Dumnezeu dorita, slava celor ce te-au nascut, pe tine neamurile neamurilor te fericesc, precum, adeverind, ai zis tu insati! O, fiica vrednica de Dumnezeu, frumusetea firii omenesti, indreptarea Evei, pentru ca prin nasterea de fiu, lumea cea cazuta s-a indreptat. O, fiica preasfintita, podoaba femeilor! Ca Eva cea dintai, calcatoarea poruncii s-a facut si printr-insa a intrat moartea, pentru ca a slujit pe sarpele de fata cu stramosul, dar Maria, deplin slujind dumnezeiestii voiri, pe sarpele cel amagitor l-a inselat si lumii a adus nestricaciunea. O, fiica, pururea fecioara!  Ceea ce n-ai avut trebuinta de barbat pentru zamislire, pentru ca Cel purtat in pantece de tine are Tata pe Cel Vesnic. O, fiica de neam pamantesc, ceea ce ai purtat pe Ziditorul in bratele tale, cele de Dumnezeu purtatoare. Se intreceau veacurile laudandu-se cu nasterea ta, dar Sfatul cel mai inainte hotarat al lui Dumnezeu, Cel ce a facut veacurile, biruia intrecerea veacurilor. Si s-au facut cele de pe urma intai, fiindca au dobandit a ta nastere. Cu adevarat, mai cinstita decat toata zidirea te-ai facut. Ca din tine singura, parga framantaturii noastre, si-a luat parte Ziditorul: trupul Lui din carnurile tale, sangele Lui din sangele tau, laptele pieptului tau l-a supt Dumnezeu si s-au impreunat buzele tale cu buzele lui Dumnezeu. O, necuprinse si negraite minuni! Pe tine, mai inainte cunoscandu-te vrednica, Dumnezeul a toate te-a iubit si, iubindu-te, te-a randuit si, in vremile cele mai de pe urma, te-a adus la fiinta si Nascatoare de Dumnezeu, maica si hranitoare Fiului Sau, Cuvantului, te-a aratat.

8. Ca unde s-a inmultit pacatul, acolo a prisosit harul. Ca de am fi pazit impartasirea cea dintai cu Dumnezeu, nu ne-am fi invrednicit de impartasirea cea mai mare si slavita. Iar acum, acum, adica, prin pacat, nevrednici ne-am facut de impartasirea cea dintai, nepazind ceea ce am luat. Insa, prin milostivirea lui Dumnezeu, ne-am miluit, ca ne-a luat langa Dansul, ca intemeiata sa se faca impartasirea. Ca puternic este Cel ce ne-a luat prin intrupare, sa pastreze nedespartita unirea cu El. Ca, prin cadere, pacatuind tot pamantul si poporul Domnului ratacindu-se cu duhul desfranarii, Dumnezeu, Cel ce l-a castigat pe dansul, cu mana tare si cu brat inalt l-a scos, cu semne si cu minuni, din casa robiei lui Faraon si l-a trecut prin Marea Rosie si l-a povatuit ziua cu nor si noaptea cu lumina de foc. Dar s-a intors inima lui in Egipt si poporul Domnului n-a mai fost popor al Domnului, si poporul cel miluit, nu a mai fost popor iubit. Pentru aceasta, acum se naste Fecioara, luptatoare impotriva desfranarii stramosesti si se logodeste cu Dumnezeu si naste Mila lui Dumnezeu. Si popor al lui Dumnezeu se face cel care mai intai nu era popor si cel nemiluit s-a miluit, si cel neiubit este iubit. Ca dintr-insa Se naste Fiul lui Dumnezeu cel iubit intru Care Tatal a binevoit.

9. Vita de vie, bine odraslita din Ana, a odraslit si strugurele de viata a inflorit, care izvoraste bautura dulce pamantenilor, spre viata vesnica. Ioachim si Ana au semanat in dreptate si au secerat rod de viata. Luminati, cu lumina de cunostinta, si au cautat pe Domnul si le-a venit lor nasterea dreptatii. Indrazneasca pamantul si fiii Sionului! Bucurati-va de Domnul Dumnezeul vostru, ca a odraslit pustia, stearpa si-a adus rodul ei! Ioachim si Ana, ca niste munti ai gandirii, au picurat dulceata. Veseleste-te, fericita Ana ca ai nascut parte femeiasca. Ca aceasta parte femeiasca, Maica a lui Dumnezeu, Usa a luminii, Izvor al vietii este si toata prihanirea femeiasca o dezleaga. Acestei parti femeiesti ii vor sluji stapanitorii poporului, i se vor inchina imparatii neamurilor, daruri aducandu-i. Pe aceasta parte femeiasca o vor aduce Imparatului a toate, cu tesaturi de aur, imbracata fiind in buna-cuviinta a faptelor bune si impodobita cu darul Duhului, a carei slava este inlauntrul ei. Ca slava oricarei femei de la barbatul cel din afara ii vine. Dar slava Nascatoarei de Dumnezeu vine dinlauntru, adica de la rodul pantecelui ei. O, parte femeiasca preadorita si de trei ori fericita! Binecuvantata esti tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecelui tau! O, parte femeiasca, fiica imparatului David si maica a lui Dumnezeu, Imparatul a toate! O, dumnezeiesc chip insufletit, pentru care Dumnezeu Ziditorul S-a veselit, ca ai, adica, mintea de Dumnezeu povatuita si numai la Dumnezeu singur, luand aminte, avand intinsa toata pofta catre singur Cel dorit si vrednic de indragit, iar mania numai catre pacat si catre cel ce pe aceasta de-a pururea il naste1 Viata mai inalta decat firea ai, pentru ca o ai nu numai pentru tine, ca nu pentru tine te-ai nascut, ci o ai pentru Dumnezeu, pentru Care la viata ai venit. Ca vei sluji mantuirii a toata lumea, ca sa se implineasca prin tine Sfatul lui Dumnezeu cel de demult al Intruparii Cuvantului si al indumnezeirii noastre. Pofta iti este sa te hranesti cu dumnezeiestile cuvinte si cu acestea sa cresti ca maslinul cel mult-roditor in casa lui Dumnezeu, ca un copac rasadit langa izvoarele apelor Duhului, ca un pom al vietii care a dat rodul sau la vremea lui dinainte hotarata, adica pe Dumnezeu intrupat, viata cea vesnica a tuturor; ceea ce ai tot gandul osardic si de suflet folositor, alergand si lepadand tot cugetul cel din suflet vatamator, mai inainte de a-l gusta. Ochii tai sunt pururea catre Domnul, vazand lumina cea neapropiata. Urechile tale asculta numai pe Dumnezeiescul Cuvant si se veselesc de alauta Duhului, prin care Cuvantul inauntru a intrat ca sa Se intrupeze. Narile tale se indulcesc de mireasma mirurilor Mirelui, Care este Mir dumnezeiesc, de buna voie varsandu-Se si ungand fiinta ei de om, pentru ca Mir varsat este numele Sau, zice Scriptura. Buzele tale lauda pe Domnul si de buzele Lui lipindu-se; limba si gatlejul tau cuvintele lui Dumnezeu alergandu-le si de dumnezeiasca dulceata saturandu-se; inima curata si neintinata, vazand si dorind pe Dumnezeul cel neintinat; pantecele tau, camara intru care Cel neincaput S-a salasuit si pieptul tau, izvorul laptelui, din care S-a hranit Dumnezeu-pruncul Iisus, Usa lui Dumnezeu, pururea fecioara. Mainile tale poarta pe Dumnezeu si genunchii sunt scaun mai inalt decat Heruvimii, prin care s-au intarit mainile cele slabite si genunchii cei slabanogiti. Picioarele tale sunt povatuite de legea lui Dumnezeu ca de o faclie de lumini si, alergand pe urmele Lui fara de intoarcere, ai tras pe Cel dorit catre aceea care Il dorea. Toata este camara a Duhului; toata cetatea a lui Dumnezeu celui viu, pe care o veslesc apele raului, adica valurile darurilor Sfantului Duh; toata buna; toata aproape de Dumnezeu. Ca suindu-se mai presus de Heruvimi si mai presus de Serafimi ridicandu-se, aproape de Dumnezeu s-a facut.

10. O, minune mai presus decat toate minunile! Femeie deasupra Serafimilor s-a facut, ca Dumnezeu S-a aratat micsorandu-Se cu putin fata de ingeri. Sa taca Solomon, preainteleptul, si sa nu mai graiasca: „Nici un lucru nou nu este sub soare”. O, fecioara, de la Dumnezeu plina de Dar, Biserica sfanta a lui Dumnezeu, pe care „Solomon cel duhovnicesc”, Incepatorul pacii, gatind-o, S-a salasuit intr-insa, impodobita fiind nu cu aur si cu pietre neinsufletite, ci, in loc de aur stralucind cu Duhul si, in loc de pietre scumpe, avand pe Hristos, Margaritarul cel mai de pret. Carbunele dumnezeirii, pe Care roaga-l sa Se atinga de buzele noastre, ca, facandu-ne curati, pe Dansul impreuna cu Tatal si cu Duhul sa-L laudam, strigand: Sfant, sfant, sfant Domnul Savaot, o fire in trei ipostaze. Sfant este Dumnezei si Tatal, Cel ce a binevoit intru tine si din tine sa se savarseasca. Taina cea mai dinainte de toti vecii hotarata. Sfantul cel tare, Fiul lui Dumnezeu si Dumnezeu Unul nascut astazi, pe tine te-a luat intai-nascuta din maica stearpa, ca Unul nascut fiind din Tatal si nascut mai inainte decat toata zidirea, sa Se nasca si din tine. Maica-Fecioara, ca intai-nascut, intre multi oameni asemenea noua, si din tine impartasindu-se trupul si sangele Lui. Pentru ca Insusi este Unul nascut din Tatal Insusi si singur din singura maica. Sfantul cel fara de moarte, Preasfantul Duh, cu roua dumnezeirii Sale, te-a pazit pe tine nemistuita de focul cel dumnezeiesc, pentru ca acest lucru il insemna rugul lui Moise cel mai dinainte.

11. Bucura-te, scaldatoarea oilor, preasfintit locas al Maicii lui Dumnezeu, iar acum Biserica urmatoare cerului, a turmei lui Hristos celei cuvantatoare. Bucura-te, scaldatoarea oilor, care, oarecand, o data intr-un an, primea pe ingerul lui Dumnezeu, care, tulburand apa, numai pe unul il insanatosea si, de boala care il tinea, il izbavea, iar acum multime de puteri ceresti ai, care lauda, impreuna cu noi, pe Maica lui Dumnezeu, pe adancul minunilor, pe izvorul tamaduirii a toata lumea, nu primind slujitor un inger, ci primind pe Ingerul Sfatului celui Mare, Care este ploaie a bunatatii, ce s-a coborat ca pe niste lana, in taina si toata firea ce bolea si catre stricaciune era aplecata, iarasi a intors-o catre sanatate, fara de boala, si catre viata neimbatranita, scaldatoare intru care slabanogul cel dintru noi sare ca un cerb. Bucura-te, cinstita scaldatoare a oilor si sa creasca darul tau! Bucura-te Marie, fiica cea preadulce a Anei, ca spre tine iarasi dorirea ma atrage; cum sa zugravesc preacinstita umblarea ta? Cum, podoaba? Cum, fata ta cea mangaietoare? Cum voi zugravi batraneasca intelegere in trupul tau cel tanar, imbracamintea cuviincioasa, ce fuge de toata necuviinta si moliciunea, pasul cinstit si fara de tulburare si lobod de toata trandavirea, naravul stapanit, cu blandete amestecat, necautand apropierea barbatilor? Si, pentru aceasta, martor este frica ce i s-a intamplat la vestirea cea neobisnuita a ingerului. Parintilor bine supusa si ascultatoare, intelegere smerita la vederi preainalte. Cuvantul lin, venind din suflet nemanios. Si se altele, decat cele vrednice se salasuirea lui Dumnzeu! Pe tine dupa vrednicie toate neamurile te fericesc ca pe o slava aleasa a omenirii. Tu esti lauda preotilor si nadejdea crestinilor, rasad mult roditor la fecioriei, ca prin tine s-a raspandit bunatatea fecioriei. Binecuvantata esti tu intre femei si bine este cuvantat rodul pantecelui tau. Cei te marturisesc pe tine se binecuvanteaza si blestem cade peste cei ce se leapada pe tine.

12. O, sfintita insotire, Ioachim si Ana, primeste de la mine cuvantul acesta la nastere. O, fiica a lui Ioachim si a Anei si stapana, primeste cuvintele robului tau pacatos, dar care te doreste cu infocare si pe tine singura te are nadejde de bucurie, sprijinitoare a vietii, impacare cu Fiul tau si arvuna tare de mantuire. Pentru ca sarcina pacatelor sa o risipesti si norul cel ce intuneca mintea mea si grosimea cea de tina sa le luminezi. Sa incetezi ispitele, sa chivernisesti viata mea in sfintenie si catre fericirea cea de sus sa o povatuiesti si lumii pace sa daruiesti si tuturor credinciosilor desavarsita veselie si mantuire vesnica, pentru rugaciunile celor ce te-au nascut pe tine si ale intregii Biserici! Fie, fie! Ca sa strigam: Bucura-te, cea cu dar daruita, Domnul este cu tine. Bine esti cuvantata tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecului tau, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Caruia i se cuvine slava, impreuna cu Tatal si cu Sfantul Duh, intru, nesfarsitii veci ai vecilor. Amin!

Învăţătură la Naşterea Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei

A sosit, fratilor, vremea mantuirii noastre, ca iata ne-a rasarit noua celor ce sedeam in intunericul pacatului, raza soarelui celui intelegator, a lui Hristos. Astazi, fratilor, a rasarit bucurie la toata lumea. Astazi i s-a nascut lui Adam stramosul, nepoata si Doamna, ceea ce legaturile iadului le slabeste. Astazi s-a nascut pierderea blestemului Evei si innoirea a toata lumea. Astazi inselaciunea cea veche s-a stricat si poporului celui nou bunavestire noua i-a rasarit. Prin o femeiasca incalcare de porunca eram cazuti cu neamul, dar iarasi prin femeiasca nastere ne intoarcem in Rai. Ca Eva de la sarpe a luat sfat, iar Aceasta a nascut pe Hristos, ucigatorul sarpelui. Ca n-am ai suferit sa ne vada si pe noi robiti de vrajmasul, prin fapte de rusine, ci a plecat cerurile ca un indurat si S-a pogorat spre cautarea noastra, cu bunavoirea Tatalui si cu umbrirea Sfantului Duh, precum si Luca Evanghelistul marturiseste. Si asa s-a salasuit Dumnezeu, ipostatica intelepciune a Celui de Sus, Fiul lui Dumnezeu, Care impreuna cu Tatal de o fiinta este si cu Preasfantul Duh intocmai cinstit, si S-a facut impreuna Dumnezeu si om, ca pe oameni sa-i mantuiasca. Ca nu-i era cu putinta omului sa se mantuiasca de n-ar fi luat innoire de la Insusi Facatorul. Ca Acesta neputintele noastre asupra Sa le-a luat si bolile ne-a ridicat. Si sarac, strain si batjocorit a voit sa fie pentru noi, ca, prin saracia Sa, pe noi sa ne imbogateasca. Deci, cand vom vedea, fratilor, pe vreun sarac, sau gol, sau strain, sau flamand si ne  vom duce nefacandu-i acestuia nici un bine, sa stiti ca pe Insusi Hristos nebagandu-L in seama, Il trecem cu vederea si pe noi insine ne lipsim de vesnicele bunatati. Ca nu are cineva ceva al sau, sau da din al sau, ci din al lui Dumnezeu. Deci, sa dam indestulare din ce este incredintat noua. Ca nu cere de la noi avere, nici alt lucru greu, ci hrana si haine, ca, prin acea putina prisosinta, sa ne castigam mila de la Insusi Domnul precum si zice: „Miluieste, ca miluit sa fii”. Si iarasi: „Mila nu este celui ce n-a facut mila.” Nu va razbunati singuri, fratilor, ca zice Proorocul ca din partea lui Dumnezeu: „A mea este razbunarea, Eu voi rasplati, zice Domnul.” Iar Apostolul Pavel, lamurindu-ne pe noi, spune: „Sa nu va imbatati de vin, intru care nu este mantuire, ci, mai vartos, sa va umpleti de Duhul Sfant, cantand in Psalmi si in laude duhovnicesti”. Si iarasi, oprindu-ne pe noi de la manie, zice: „Mahniti-va si nu mai gresiti. Si soarele sa nu apuna peste mania voastra. Si sa nu dati loc maniei”. Drept aceea, pe toate supunandu-le sub picioare, cu bunatatea sa ne incingem, cu dragostea si cu blandetea, cu curatia si cu trezvia si cu milostenia, ca acestea acopera multimea pacatelor noastre, intru Hristos Iisus Domnul nostru, Caruia I se cuvine slava, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin!

ACATISTUL NAŞTERII MAICII DOMNULUI

DIN MINUNILE MAICII DOMNULUI

Tot în această zi, cinstim:

ICOANA FĂCĂTOARE-DE-MINUNI A MAICII DOMNULUI CU PRUNCUL DE LA MÂNĂSTIREA NICULA

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul de la Mânăstirea Nicula

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ÎN CINSTEA ICOANEI FĂCĂTOARE-DE-MINUNI DE LA SFÂNTA MÂNĂSTIRE NICULA

Tot în această zi, prăznuim Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Poceaev (1675).

Sfânta Icoană Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului de la Poceaev

ACATISTUL MAICII DOMNULUI DE LA POCEAEV

Tot în această zi, este sărbătorită Icoana „Sofia” („Sophia”, a „Înţelepciunii lui Dumnezeu”).

ICOANA ÎNŢELEPCIUNII LUI DUMNEZEU

ACATISTUL ÎNŢELEPCIUNII LUI DUMNEZEU (ICOANA „SOFIA”, DIN KIEV)

ACATISTUL MAICII DOMNULUI CEA MAI MINUNATĂ FECIOARĂ DIN ÎNTREAGA LUME

Tot în această zi, cinstim Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk” (1295).

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „a Rădăcinii din Kursk”

Icoana Făcătoare-de-Minuni a Maicii Domnului „a Semnului” (a Rădăcinii din Kursk) a fost descoperită pe 8 Septembrie 1295 în pădure, nu departe de orașul Kursk (Rusia). Un vânător a găsit-o cu fața în jos, la rădăcinile unui stejar bătrân. De îndată ce a ridicat Icoana, un izvor cu apă limpede a țâșnit din pământ. Și în prezent, izvorul se află în acel loc.

Vânătorul a construit un Paraclis mic de lemn, în cinstea Icoanei descoperite. Din acel moment, oamenii au venit pentru a cinsti Icoana Maicii Domnului „a Semnului”, numită și „a Rădăcinii din Kursk”. Aici au avut loc multe Minuni datorită Icoanei:

În 1383, preotul Bogoliub, care trăia aproape și slujea în Paraclis, a fost capturat de către tătarii care invadaseră Rusia. Tătarii au incendiat Paraclisul și au rupt Icoana Maicii Domnului în 2 bucăți, pe care le-au aruncat. Când preotul Bogoliub s-a întors din captivitate, a postit și s-a rugat îndelung ca să descopere Icoana și, în final, a găsit cele 2 bucăți. A încercat să le pună împreună, iar ele s-au alăturat fără a lăsa o cusătură.

În 1613, oamenii din orașul Kursk au întemeiat o Mânăstire a Semnului închinată Icoanei Maicii Domnului, mulțumire pentru PreaSfânta Născătoare de Dumnezeu, deoarece i-a scăpat de invadatorii polonezi. Icoana a fost așezată acolo.

În 1676, această Icoană a călătorit până la Râul Don, pentru a binecuvânta trupele cazacilor din Don. În 1684, țarii Ivan și Petru Alexeevici au trimis o copie a Icoanei, poruncind ca aceasta să însoțească trupele ortodoxe în luptă. În 1687, Icoana a fost trimisă la „Armata Mare”. Icoana Făcătoare-de-Minuni a ajutat luptătorii să elibereze pământurile lor de mai multe ori.

Mai multe copii ale Icoanei au fost pictate mai târziu, pentru a fi date armatelor în campania din Crimeea și multor generali ruși, printre care și cneazului Kutuzov. Sfântul Serafim de Sarov a fost vindecat în prezența acestei Icoane.

După revoluția bolșevică, pe 12 Aprilie 1918, Icoana a fost furată din Catedrala Mănăstirii Semnului Maicii Domnului și prădată de îmbrăcămintea și ornamentele de aur, dar pe 2 Mai s-a constatat că Icoana s-a întors la locul său.

În 1919, în timpul evacuării orașului Kursk, Epicopul Teofan de Kursk împreună cu 12 călugări din Mănăstirea Semnului au traversat cu Icoana granița Rusiei, trecând prin Constantinopol și ajungând în Serbia. În 1920, la cererea generalului Wrangel, Icoana a vizitat din nou Rusia, în Crimeea, și a rămas acolo până la evacuarea finală a armatei ruse, în primele zile ale lui Noiembrie, 1920.

Sfânta Icoană a revenit în Serbia, unde a rămas până în 1944, atunci când, împreună cu Sinodul Episcopilor, aceasta a plecat în străinătate, la München (Bavaria) și cu Mitropolitul Anastasie. În 1951, Mitropolitul Anastasie s-a mutat de la München în America. În 1957, Icoana Maicii Domnului din Kursk a fost așezată în Catedrala Icoanei Maicii Domnului a Semnului din New York, reședința Primului Ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Granițelor, unde este păstrată și în prezent. Sfânta Icoană călătorește constant în toate episcopiile din America.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI ORANTA DIN KURSK

Tot în această zi, îi pomenim pe :

Sfinţii Mucenici și frați buni (de sânge) RUF şi RUFIAN, care s-au săvârșit de sabie

Stih: Plecându-se Rufian la sabie pe sine; 
A zis Rufe, nu zăbovi, vino după mine!

Sfântul Mucenic SEVER, care s-a săvârșit de sabie

Stih: Gata sunt a suferi tot felul de patimă,
A zis Sevir şi sabia nu mă vatamă.

Sfântul Mucenic ARTEMIDOR, care s-a săvârșit prin foc

Stih: Cum că Artemidor este vestit întru putere
Şi focul, ce-l arde, o arată în faptă, nu cu părere.

Sfinţii Mucenici EUSEBIU, NESTABLUS, ZENO şi NESTOR, martirizaţi de mulţime († 362)

Sfântul Nou MucenicATANASIE Koulakiotis, care a mărturisit la Tesalonic și care s-a săvârșit prin sugrumare († 1774)

Stih: Lui Atanasie sugrumarea scară s-a arătat,
Prin care, la lăţimea Cerului, bucurându-se, a intrat.

Sfântul Nou MucenicATANASIE Koulakiotis
Sfântul Nou MucenicATANASIE Koulakiotis

Sfântul Ierarh ANASTASIE II, Episcopul Romei († 15 Noiembrie 498, Roma)

Sfântul Ierarh ANASTASIE II, Episcopul Romei

Papa Anastasie al II-lea a fost Papă al Romei în perioada 24 Noiembrie 496 – 16 Noiembrie 498. Papa Anastasie al II-lea, spre deosebire de predecesorii săi, a încercat o reconciliere cu Bisericile din Răsărit, deschizând chiar o ambasadă la Constantinopol. Pentru a deschide poarta reconcilierii, papa trebuia să facă o mișcare diplomatică destul de abilă, în schimbul recunoașterii lui Theodoric cel Mare ca rege oficial al Italiei din partea împăratului răsăritean, era nevoit să adopte o poziție mai puțin dură față de erezia monofizită. Totuși acest lucru nu avea să se întâmple, fiindcă chiar în sânul Bisericii Apusene s-au iscat mari neînțelegeri asupra poziției radicale sau de compromis în privința ereziei, lucru ce a degenerat într-o schismă.

Sfântul Cuvios KINGSMARK (Cynfarch),monah din Anglia (secolul al V-lea)

A trăit în secolul al V-lea. Conform tradiției a fost un Sfânt ce provenea din Scoția, dar a trăit în Țara Galilor, acolo unde mai multe Biserici îi sunt închinate.

Sfânta Cuvioasă ETHELBURGA, regina Northumbriei, care mai târziu a ajuns egumenă la Lyming († 647)

Sfânta Cuvioasă ETHELBURGA, regina Northumbriei

Sfânta ETHELBURGA a fost o regină consoartă anglo-saxonă din Northumbria, a doua soție a regelui Edwin. Întrucât era creștină din Kent, căsătoria lor a declanșat faza inițială a convertirii nordului păgân al Angliei la creştinism.

Sfânta Cuvioasă ETHELBURGA, regina Northumbriei

Ea era fiica regelui Ethelbert din Kent și a prințesei merovingiene, Sfânta Bertha, precum și sora lui Eadbald și Edburga. În 625, s-a căsătorit cu Edwin din Northumbria. O condiție a căsătoriei lor a fost convertirea lui Edwin la creștinism și acceptarea misiunii episcopului de York, Paulinus de a-i converti pe Northumbrieni. După moartea lui Edwin în bătălia de la Hatfield Chase, în 633, a fugit în Kent, cu Paulinus, episcopul de York și fiica ei, Eanfled. Apoi a înființat una dintre primele Mânăstiri benedictine din Anglia, la Lyminge, lângă Folkestone, Kent. Acolo a servit ca stareță și a predat medicina femeilor și i-a vindecat pe bolnavi.

Sfânta Cuvioasă ETHELBURGA, regina Northumbriei

Acest trandafir, Sfânta Ethelburga, poartă numele ei.

Trandafirul Sfânta Ethelburga

Sfântul Cuvios BETIE, stareţ la Derbyshire în Anglia († 670)

Sfântul Ierarh DISIBOD, episcop irlandez, întemeietorul Mănăstirii Nahe Valley din Germania (n.619-† 8 Septembrie 700) (prăznuit pe 8 Septembrie, data adormirii şi 8 Iulie, mutarea Moaştelor)

Sfântul Ierarh DISIBOD

Sfântul Disibod, a fost un episcop irlandez și patron al Disenberg (Disibodenberg). Viața sa a fost scrisă în 1170 de Sfânta Hildegarde. Sfântul Disibod a călătorit pe continent în jurul anului 653 și s-a stabilit în valea Nahei, nu departe de Bingen. Înainte de moartea sa, a avut fericirea de a vedea ridicată o Biserică, deservită de călugări după Regula Sfântului Columba, iar el a fost ales stareț-episcop, Mănăstirea fiind numită Muntele Disibod, ulterior Disenberg, în Eparhia din Mainz, Germania.Sunt consemnate numeroase minuni făcute de Sfântul Disibod. Unii autori sunt de părere că moartea sa a avut loc într-adevăr pe 8 septembrie, în timp ce data de 8 iulie este cea a mutării Sfintelor sale Moaște, de către Sfântul Bonifatie, în anul 754.

Sfântul Ierarh SERGIU I, Episcopul Romei (n. 650, Palermo, Italia-† 12 Septembrie 701, Roma)

Papa Sergiu I a fost un papă al Romei. A ajuns în această funcție probabil pe data de 15 Decembrie 687. După decesul papei Conon 2 candidați, arhidiaconul Paschali și arhipreotul Teodor al II-lea s-au certat pentru episcopatul Romei. Însă, poporul roman ca și clerul simplu l-au ales pe Sergiu. Se știe că pentru a-și da acordul, exarhul de Ravenna Ioan Platys a pretins suma de 50 de kilograme de aur, promisă de Paschalis.

Sergiu era originar dintr-o familie de imigranți proveniți din Antiohia, Siria. S-a născut la Palermo și și-a petrecut și copilăria în Sicilia. Toată viața lui s-a implicat puternic în favoarea creștinizării Angliei. Regele vest-saxon, Sfântul Caedwalla, a fost botezat de el, de asemenea l-a sprijinit pe Sfântul Aldhelm, starețul de la Malmesbury și l-a numit episcop de Utrecht pe englezul Sfântul Willibrord, trimițându-l să predice în Frizia.

În jurul anului 693 a intrat în conflict cu împăratul Bizanțului Iustinian al II-lea, căci a refuzat să semneze actele Conciliului „Quinisext”. Din chestiunile de conflict au făcut parte condamnarea lui Honoriu I, ca și mult discutata egalitate protocolară a Patriarhului de la Constantinopol cu Papa de la Roma, precum şi interzicerea de a se ține post în zilele de sâmbătă.

Efortul împăratului Iustinian al II-lea de a-l aresta pe papă și de a-l transporta la Constantinopol, a eșuat datorită rezistenței milițiilor cetățenilor din Roma și a exarhului de la Ravenna. Despre epoca de după înlocuirea lui Iustinian al II-lea (695) sunt știute doar detalii; în conformitate cu acestea Sergiu a întreprins multe călătorii, sfințind mai multe Biserici noi.

Sfântul Ierarh CORBINIAN, un pustnic, devenit Episcop misionar în Bavaria (n. 670, Saint-Germain-les-Arpajon, Franţa-† 730, Freising, Germania)

Sfântul Ierarh CORBINIAN îl pune pe urs să-i care bagajele

Sfântul INA, rege de Wessex în Anglia şi Sfânta ETHELBURGA, soția sa, care mai târziu au devenit monahi la Roma († 727)

Ina a fost Rege al Wessexului în Anglia între 688 și 726, el fiind pomenit ca restaurator al Mânăstirii Glastonbury. În jurul anului 726 a abdicat și a mers la Roma împreună cu soția sa Ethelburgh, săvârșindu-și acolo zilele ca monah.  A adormit întru Domnul în 727.

Sfântul Cuvios SERAPION, monah la Spazo-Eleazar din Pskov în Rusia († 8 Septembrie 1480)Sfântul Serapion din Pskov s-a născut la Yuriev (acum Tartu), localitate ce se afla sub cotropire germană, care urmăreau să stârpească ortodoxia. Părinţii lui erau enoriaşi ai Bisericii ruse cu hramul Sfântul Nicolae.
Sfântul Serapion cunoştea foarte bine Sfânta Scriptură şi nu de puţine ori a apărat ortodoxia. Când s-a încercat convertirea sa forţată la o credinţă păgână, Sfântul s-a retras în pustia Tolvsk, nu departe de Pskov, acolo unde şi-a început lucrarea duhovnicească şi ascetul  Eufrosin (prăznuit la 15 mai). Sub îndrumarea acestuia, Sfântul Serapion a dobândit înţelepciunea vieţii pustniceşti, dar asta nu l-a ferit de căderea în ispite. Fără binecuvântare, Serapion a vrut să-l părăsească pe mentorul său şi să se retragă în solitudine absolută. Dar Dumnezeu l-a adus pe novicele lipsit de experienţă cu picioarele pe pământ: după ce s-a rănit serios la picior, i-a părut rău de ascultarea propriei voinţe şi nesupunere, întorcându-se la părintele său. După ce a primit Marea Schimă, Serapion a trăit cu Sfântul Eufrosin 55 de ani, păstrând cu stricteţe votul tăcerii. Tot mai mulţi fraţi au început să se adune în jurul Sfântului Eufrosin, pentru care acesta a construit un Schit închinat celor Trei Ierarhi, impunând şi o rânduială monahală. Sfântul Serapion îndeplinea cu sârguinţă tot ce i se cerea, fiind un model de trăitor printre călugări. Pentru că a trăit respectând cu mare stricteţe şi votul sărăciei, un ucenic care a scris despre viaţa lui l-a asemănat cu un „cadavru viu”. El a suportat insultele cu deosebită smerenie, învinovăţindu-se numai pe sine, cerând iertare de la cel care-l umilea. Călugărul credea cu tărie în puterea rugăciunii comune, spunând că „rostirea celor 12 psalmi de unul singur în chilie nu poate egala un „Doamne miluieşte” cântat în Biserică. Sfântul Serapion s-a săvârşit în 8 septembrie 1480, de praznicul Naşterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Deoarece ziua morţii Sfântului coincide cu una din cele 12 mari sărbători, comemorarea lui festiva se face în 7 septembrie. Există un tropar şi un condac întocmite pentru Sfântul Serapion. Însuşi Sfântul Eufrosin a îngropat trupul neînsufleţit care era numai „piele şi oase” din pricina asprelor nevoinţe. Sfântul Serapion nu a fost despărţit de părintele său spiritual nici după moarte, Moaştele acestora fiind îngropate unele lîngă altele. În slujba compusă special pentru cei 2 Sfinţi în 15 mai, Sfântul Serapion este slăvit ca primul co-ascet, „prieten şi însoţitor” al Sfântului Eufrosin.

Sfinţii Eufrosin şi Serapion
Sfinţii Eufrosin şi Serapion

Sfântul Cuvios LUCIAN din Pereyaslav în Rusia († 1654)

Sfântul Ierarh SOFRONIE, episcop de Ahtaleia în Georgia († 1803)

Sfântul Nou Mucenic ALEXANDRU (Jacobson),de la Solovki în Rusia, care a pătimit în timpul regimului comunist († 1930)

Sfântul Sfinţit Nou Mucenic DIMITRIE, Preotul († 1937)

Și tot în această zi, îi pomenim pe Sfinţii Cuvioși IOAN (Maysuradze) şi GHEORGHE (Mkheidze), Arhimandriţi de la Mănăstirea Betania din Georgia, mărturisitori în timpul regimului totalitarist (+1957 și + 1960).

Sfinţii Cuvioși IOAN (Maysuradze) şi GHEORGHE (Mkheidze)
Sfântul Cuvios IOAN (Maysuradze)
Sfântul Cuvios GHEORGHE (Mkheidze)

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie08.htm;
 2. http://www.ortodoxism.ro/proloagele/septembrie/Proloage08Sep.shtml;
 3. https://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Gennisi_Theotokou.jpg;
 4. https://i.pinimg.com/736x/11/c2/cb/11c2cbf9653296aeadce4f15ccc1510a.jpg;
 5. https://www.gds.ro/wp-content/uploads/2016/09/nasterea_maicii_domnului_4.jpg;
 6. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/780/p183p6rkbh43v140t6fdp918eg3.jpg;
 7. https://www.click.ro/sites/default/files/styles/articol/public/medias/2015/09/06/nasterea_maicii_domnului_1_0.jpg?itok=yf2E5rki;
 8. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3386/p1asmf540010kfotn1j881u0br6m3.jpg;
 9. https://stjohnthebaptist.org.au/en/saints/day.php?month=1&day=8&mode=xhtml;
 10. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4615/p1asmhsnug1n1b1evk5up1g7ptj73.png;
 11. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/4615/p183p6rpla1q2b1hv41mcg96pb2p3.jpg;
 12. http://vitralii-mozaic.com/wp-content/themes/mmd-group/timthumb/timthumb.php?w=795&src=http://vitralii-mozaic.com/wp-content/uploads/2016/11/fdhfdhdfgrty.jpg;
 13. http://parma-imola.cerkov.ru/files/2018/09/014.jpg;
 14. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/f6c7d-athanasios.jpg;
 15. https://i1.wp.com/onetruecatholic.com/wp-content/uploads/2018/09/Disibod.jpg?fit=700%2C643&ssl=1;
 16. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/fdb39-ethelburga_.jpg;
 17. http://www.nobility.org/wp-content/uploads/2013/04/11.07.04-boxworth-013.jpg;
 18. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/d061d-ethelburga_northumbria_large.jpg;
 19. http://www.nobility.org/2013/04/04/aethelburh/;
 20. https://ziarulceahlaul.ro/wp-content/uploads/2016/09/Nasterea-Maicii-Domnului.jpg;
 21. https://britaniaortodoxa.wordpress.com/2011/09/16/sf-kingsmark-cynfarch-8-septembrie/;
 22. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/09/fcf66-athanasios-koulakiotis-35-893×1024.jpg;
 23. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeD4z24mV4GTrGNWgIMZF2FP1Va5gvAR3DJxufx-hZG85QZ3dk;
 24. https://azbyka.ru/days/assets/img/saints/3386/p1asmf5401n5kf6tp8018blcdk4.png;
 25. http://www.nobility.org/wp-content/uploads/2013/04/stethelburga300.jpg;
 26. https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1208/120793_manastirea-nicula-icoana-7.jpg;
 27. https://en.wikipedia.org/wiki/Corbinian;
 28. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2018/08/08.jpg;
 29. https://de.wikipedia.org/wiki/Korbinian;  
 30. https://azbyka.ru/days/assets/img/icons/66/p1ahqs6hr4mge12vnmpftc3ec4.jpg;
 31. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Corbinian-panel-bear.jpg;
 32. http://www.sihastriaputnei.ro/sites/default/files/attachments/2015/09/sinaxar_septembrie.pdf;
 33. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Pope_Anastasius_II.jpg;
 34. https://chirho88888888.wordpress.com/2021/01/30/sfintii-zilei-254/;
 35. https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Anastasie_al_II-lea;
 36. https://sites.google.com/site/ortodox007/Mineiele-Bisericii-Ortodoxe/Mineiul-pe-septembrie#ancora8s;
 37. https://britaniaortodoxa.wordpress.com/2011/09/11/sf-ethelburg/;
 38. https://en.wikipedia.org/wiki/September_8_(Eastern_Orthodox_liturgics);
 39. https://britaniaortodoxa.wordpress.com/2011/09/11/sfintii-ina-si-ethelburgha-din-wessex-8-septembrie/;
 40. https://germaniaortodoxa.wordpress.com/page/3/;

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe