ACATISTUL SFINŢILOR 7 TINERI DIN EFES

Sfinţii 7 tineri din Efes

(22 Octombrie & 4 August)

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Sfinţilor 7 tineri din Efes (Glasul al 4-lea):

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având Tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Sfinţilor 7 tineri din Efes (Glasul al 4-lea):

Preamărit-ai pe pământ pe Sfinţii Tăi mai înainte, prin înfricoşătoarea şi preamărita înviere care ai însemnat printr-înşii, mai înainte de învierea cea de obşte, ca să se astupe gurile celor ce nu o credeau; iar mai pe urmă, Hristoase Dumnezeule, i-ai sălăşluit întru Împărăţia Ta, să se desfăteze în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul 1

Vrednicilor de laudă, celor 7 Sfinţi tineri din Efes, prin care PreaSfânta Treime S-a prea slăvit să le aducem mulţumire şi, cu evlavie, să le cântăm aşa: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Icosul 1

Vouă, celor care în vremea împăratului Deciu, vă aflaţi în rânduiala ostăşească, uniţi în dragostea pentru Hristos şi petrecând  în post, în curăţie şi în rugăciuni pentru izbăvirea Sfintei Biserici de prigoniri, cu bucurie, vă cântăm:

Bucuraţi-vă, Maximilian, Iamvlih, Martinian!

Bucuraţi-vă, Dionisie, Exacustodian, Antonin şi Ioan!

Bucuraţi-vă, cei ce, Împăratului Ceresc, aţi slujit!

Bucuraţi-vă, cei ce, în curăţie, aţi vieţuit!

Bucuraţi-vă, tineri cumpătaţi şi smeriţi!

Bucuraţi-vă, voi, cei de Dumnezeu înţelepţiţi!

Bucuraţi-vă, în prigoane, îndelung răbdători!

Bucuraţi-vă, evlavioşi rugători!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 2-lea

Nesuferind a vedea cumplitele chinuri şi ucideri îndurate de creştini, vă retrăgeaţi într-o Biserică unde, aruncându-vă la pământ şi presărându-vă ţărână pe cap, vă rugaţi pentru întărirea celor mari la suflet, care sufereau mucenicie pentru Hristos şi pentru mântuirea voastră, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Cu mare jale îi priveaţi pe cei fricoşi, care se închinau idolilor înaintea poporului, precum şi pe cei care îşi trădau fraţii ascunşi de teama prigonitorilor, gândindu-vă la sufletele lor şi rugându-vă lui Dumnezeu să nu vă asemănaţi şi voi cu aceştia. Rugaţi-vă, o, Sfinţi Mucenici, pentru ca, în aceste vremuri de încercare a Credinţei, a nădejdii şi a dragostei, să nu-L trădăm pe Dumnezeu, ori pe aproapele, din cauza fricii, ori a intereselor materiale, nici noi, cei ce vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cei ce, pentru aproapele, aţi plâns şi aţi suspinat!

Bucuraţi-vă, cei ce Calea, Adevărul şi Viaţa aţi aflat!

Bucuraţi-vă, că în cuget şi în rugăciuni v-aţi unit!

Bucuraţi-vă, că pentru mucenicie v-aţi pregătit!

Bucuraţi-vă, aprigi luptători cu patimile sufleteşti şi trupeşti!

Bucuraţi-vă, mari cuceritori ai comorilor cereşti!

Bucurati-vă, cei înţelepţiţi în focul nevoinţei!

Bucuraţi-vă, chipuri adevărate ale pocăinţei!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 3-lea

Cu Îngăduinţa lui Dumnezeu, trădaţi fiind, aţi ajuns în faţa împăratului, cu lacrimile în ochi, cu ţărâna pe capete, dar cu sufletele pregătite pentru mărturisire, mulţumind lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Atunci când împăratul v-a îndemnat să aduceţi jertfă idolilor, tu, Sfinte Maximilian, l-ai înfruntat astfel: Noi avem pe Unul Dumnezeu, Împăratul, Cel ce vieţuieşte la ceruri, de a cărui slavă este plin cerul şi pământul. Aceluia Îi aducem jertfă de mărturisire şi rugăciunile noastre în tot ceasul; iar ardere şi jertfe necurate nu vom aduce idolilor voştri, ca să nu ne întinăm sufletele noastre”. Şi, tot cu Voia lui Dumnezeu, împăratul Deciu, după ce v-a luat brâiele ostăşeşti, v-a lăsat liberi, dându-vă timp de gândire, apoi a plecat pentru o vreme din Efes. Sfinţilor Mucenici, rugaţi-vă ca Dumnezeu să nu îngăduie încercări, peste puterile noastre, ci să ne trimită ajutor din cer la vreme de prigoană şi ispită, nouă, celor ce vă cântăm:

Bucură-te, Sfinte Maximilian, căci pe Dumnezeu L-ai mărturisit!

Bucură-te, vas ales, de Duhul Sfânt călăuzit!

Bucuraţi-vă, cei ce aurul Credinţei aţi preţuit!

Bucuraţi-vă, că de jertfe idoleşti v-aţi ferit!

Bucuraţi-vă, că sufletele vi le-aţi salvat!

Bucuraţi-vă, cei ce de chinuri aţi scăpat!

Bucuraţi-vă, Mărturisitori de Dumnezeu întăriţi!

Bucuraţi-vă, grabnic ajutători ai creştinilor prigoniţi!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 4-lea

Văzând Mila lui Dumnezeu, aţi luat aur şi argint din casele voastre, le-aţi împărţit celor nevoiaşi, în taină şi la arătare, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

În absenţa împăratului, fiind de Dumnezeu călăuziţi spre arătarea Slavei Sale, aţi hotărât să intraţi într-o peşteră mare din Muntele Ohlon, aflată în partea răsăritului, spre a vă ruga în linişte pentru dobândirea cununilor cereşti ale muceniciei. Sfinţilor Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne ajute să transformăm, cu înţelepciune, toate prigoanele şi ispitele în prilejuri de trăire şi de mărturisire a Credinţei Ortodoxe şi noi, cei ce vă cântăm:

Bucuraţi-vă, miluind, voi, cei ce aţi fost miluiţi!

Bucuraţi-vă, cei de Dumnezeu înţelepţiţi!

Bucuraţi-vă, căci la rugăciuni în linişte aţi râvnit!

Bucuraţi-vă, căci gânduri cereşti aţi dobândit!

Bucuraţi-vă, dispreţuind cele pământeşti!

Bucuraţi-vă, căutând comorile cereşti!

Bucuraţi-vă, pentru izbăvirea de frică, mijlocitori!

Bucuraţi-vă, pentru cei ispitiţi, rugători!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 5-lea

Aţi luat apoi câţiva arginţi necesari pentru hrană şi, ducându-vă spre Muntele Ohlon, aţi intrat în peştera dintr-însul. Acolo, în linişte, v-aţi rugat lui Dumnezeu, cu tot sufletul, să vă întărească întru mărturisirea PreaSfântului Său Nume, ca astfel să puteţi sta, fără frică, înaintea tiranului şi, bărbăteşte pătimind, să câştigaţi, de la Domnul nostru Iisus Hristos, cununa, cea neveştejită, a slavei, cea pregătită credincioşilor, robilor Lui. Aţi petrecut acolo multe zile, lăudând neîncetat pe Dumnezeu, rugându-vă pentru mântuirea sufletelor voastre şi cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Pe cel mai tânăr, pe Iamvlih, l-aţi rânduit spre slujire, adică să aducă cele de trebuinţă din cetate. Aşadar, Sfântul Iamvlih îşi schimba hainele sale şi se îmbrăca în haine proaste, ca să nu fie cunoscut; iar din arginţii pe care îi lua, o parte îi împărţea săracilor, iar cu partea rămasă cumpăra hrană. Sfinţilor Mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu să ne ajute să chivernisim, cu înţelepciune, talanţii dăruiţi spre mântuire şi noi, cei ce vă cântăm:

Bucuraţi-vă, că în peşteră aţi intrat!

Bucuraţi-vă, că pentru întărirea Credinţei v-aţi rugat!

Bucuraţi-vă, căutătorii smereniei!

Bucuraţi-vă, cinstitorii milosteniei!

Bucuraţi-vă, înţelepţi, ce timpul mântuirii bine l-aţi chibzuit!

Bucuraţi-vă, căci sufletele pentru mucenicie le-aţi pregătit!

Bucuraţi-vă, slăvindu-L, în veci, pe Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, ajutându-ne şi pe noi, spre Slava Numelui Său!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 6-lea

După mai multe zile, Sfinte Iamvlih, mergând, spre cetate, în chip de sărac, ai văzut venirea împăratului şi ai auzit porunca lui, ca, în ziua următoare, toţi mai-marii cetăţenilor şi ai oştilor să fie gata spre a aduce jertfe idolilor. Tot tu ai auzit că împăratul a poruncit ca şi voi să fiţi căutaţi spre a aduce jertfa necurată. Atunci, ducându-le puţină pâine fraţilor tăi întru Hristos, cuprins de teamă, ai alergat spre peşteră, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Umplându-vă de frică şi căzând cu feţele la pământ, cu plângere şi cu suspine v-aţi rugat lui Dumnezeu, încredinţându-vă Ajutorului şi Milei Sale. Rugaţi-vă, o, Sfinţi Mucenici, ca în primejdii şi în ispite să ne pocăim pentru păcatele săvârşite, să ne încredinţăm Voii lui Dumnezeu şi să avem nădejde în Ajutorul şi Mila Sa şi noi, cei ce vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cei ce, prin rugăciune, frica aţi biruit!

Bucuraţi-vă, cei ce la mântuirea tuturor v-aţi gândit!

Bucuraţi-vă, căci, cu smerenia, Milă Divină aţi aflat!

Bucuraţi-vă, căci, cu Credinţa, pe Dumnezeu L-aţi bucurat!

Bucuraţi-vă, căci nădejdea în Ajutorul Său v-a fost neclintită!

Bucuraţi-vă, căci dragostea faţă de El a fost desăvârşită!

Bucuraţi-vă, rugându-vă pentru izbăvirea tuturor celor prigoniţi!

Bucuraţi-vă, mijlocind ajutor şi pentru noi, cei ispitiţi!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 7-lea

După ce v-aţi rugat, fiind seară, aţi mâncat cu gândul la primirea chinurilor în ziua următoare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Vorbind apoi între voi, v-aţi îndemnat unul pe altul spre bărbăteasca pătimire pentru Hristos. Sfinţilor Mucenici, ajutaţi-ne, prin rugăciuni, să ne izbăvim de patimile sufleteşti şi trupeşti pentru ca, la vreme de ispită ori prigoană, să avem râvna voastră de a face Voia lui Dumnezeu şi noi, cei ce vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cei pentru care mucenicia era sărbătoare!

Bucuraţi-vă, voi, cei cu suflet mare!

Bucuraţi-vă, voi, cei alipiţi de Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, întru Slava Numelui Său!

Bucuraţi-vă, cei cu trupuri înDumnezeite!

Bucuraţi-vă, mari mijlocitori, pentru noi, în ispite!

Bucuraţi-vă, tineri călăuziţi de Duhul Sfânt!

Bucuraţi-vă, spre cununile muceniciei alergând!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 8-lea

Mare şi prea slăvită este Minunea  săvârşită cu voi, Sfinţilor, căci Dumnezeu v-a poruncit apoi să adormiţi cu oarecare străină şi minunată adormire timp de aproape 200 de ani, pentru a vă trezi, spre întărirea Credinţei, într-o perioadă în care învăţătura despre învierea morţilor era atacată de eretici. Iar noi, pentru această mare Purtare-de-grijă, Îi mulţumim lui Dumnezeu, Îl slăvim şi Îi cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Însuşi Împăratul Ceresc v-a ales din mijlocul Mucenicilor, dăruindu-vă somn de moarte şi păzindu-vă sufletele în Mâinile Sale, în timp ce trupurile voastre zăceau în peşteră neschimbate şi nestricate, ca şi cum aţi fi dormit. Rugaţi-vă, Sfinţilor Mucenici, să ne trimită Dumnezeu ajutor din Cer, pentru a nu adormi în patimi şi în păcate, ci având nădejdea învierii şi a Vieţii veşnice şi noi cei care vă cântăm:

Bucuraţi-vă, pietre din zidul Bisericii creştine!

Bucuraţi-vă, cei aleşi pentru mărturisirea Tainelor Divine!

Bucuraţi-vă, cei prin care se mustră erezia!

Bucuraţi-vă, cei prin care se întruchipează Filocalia!

Bucuraţi-vă, cei prin care s-a întărit dogma despre învierea morţilor!

Bucuraţi-vă, cei prin care s-a ruşinat îndrăzneala ereticilor!

Bucuraţi-vă, Prieteni ai lui Hristos!

Bucuraţi-vă, cei ce v-aţi adus Lui prinos!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 9-lea

Neştiind cele întâmplate, împăratul a poruncit să fie astupată uşa peşterii, ca să muriţi de foame şi de sete. Iar 2i postelnici împărăteşti care erau creştini tăinuiţi, Teodor şi Rufin, au scris despre pătimirea voastră, pentru Hristos, pe 2 tabliţe de plumb pe care  le-au pus într-un sicriaş de aramă şi l-au ascuns între pietrele de la uşa peşterii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

După aproape 200 de ani, în timpul împăratului Teodosie cel tânăr, nişte eretici îi prigoneau pe adevăraţii creştini, susţinând că nu există învierea morţilor, pe care Însuşi Hristos ne-a poruncit s-o aşteptăm, fără îndoială. Cuprins de mâhnire, însuşi împăratul se ruga cu lacrimi, alături de creştini, ca Dumnezeu să trimită Bisericii Sale ajutor ceresc. Iar noi, aflând taina ce se săvârşea prin voi, vă rugăm să mijlociţi acum, ca şi atunci, ivirea unor conducători drept-credincioşi  care să ne apere de ecumenism şi de pecetea antihristică şi să cânte împreună cu noi:

Bucuraţi-vă, cei ce, de chinuri, aţi fost izbăviţi!

Bucuraţi-vă, cei ce, în primejdii şi pe noi ne ocrotiţi!

Bucuraţi-vă, mari apărători ai Credinţei creştine!

Bucuraţi-vă, slujitori devotaţi ai Voinţei Divine!

Bucuraţi-vă, lăudând pe Dumnezeu neîncetat!

Bucuraţi-vă, mulţumindu-I pentru ajutorul dat!

Bucuraţi-vă, cei ce ni-i arătaţi pe bunii conducători!

Bucuraţi-vă, în ispite, grabnic ajutători!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 10-lea

Auzind rugăciunile şi suspinele cu lacrimi ale împăratului Teodosie şi ale multor credincioşi, Dumnezeu a descoperit taina învierii morţilor şi a Vieţii veşnice într-un mod tainic. Stăpânul Muntelui Ohlon, fără să ştie nimic despre voi, începând să-şi construiască un staul pentru oile sale, a luat pietre din zidul peşterii în care vă aflaţi, destupând-o. Apoi, la fel ca şi pe Lazăr, cel mort de 4 zile, Dumnezeu v-a înviat şi pe voi, care adormiserăţi de mulţi ani. Hainele vă erau întregi, iar trupurile – neschimbate, aşa că voi, trezindu-vă, v-aţi făcut obişnuita rugăciune de dimineaţă, cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Neştiind lucrarea ce se săvârşea prin voi şi aducându-vă aminte că împăratul Deciu vă căuta pentru a aduce jertfă idolilor, aţi hotărât să nu mai staţi ascunşi, ci să ieşiţi să-L mărturisiţi pe Împăratul ceresc înaintea împăratului pământesc şi să primiţi, de bunăvoie, mucenicia pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Rugaţi-vă, Sfinţi Mucenici, să dobândim înţelepciunea de a-L mărturisi pe Dumnezeu în fiecare zi cu vorba, cu fapta şi cu gândul, noi cei care vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cei ce, ca şi Lazăr, spre slava lui Hristos înviaţi!

Bucuraţi-vă, tineri ocrotiţi şi binecuvântaţi!

Bucuraţi-vă, comori ascunse de Dumnezeu în pământ!

Bucuraţi-vă, Fericirile cereşti aflând!

Bucuraţi-vă, ostaşi uniţi în slujba Adevărului!

Bucuraţi-vă, flăcări arzând pentru slava Mântuitorului!

Bucuraţi-vă, cei ce mijlociţi somn liniştit!

Bucuraţi-vă, cei ce aproape 200 de ani aţi dormit!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 11-lea

Însă, mai înainte de a ieşi din peşteră pentru mărturisirea Credinţei, i-aţi dat Sfântului Iamvlih un ban de argint, să vă cumpere pâine din cetate. Mult te-ai mirat, Sfinte Iamvlih, văzând pietre la gura peşterii, Sfinte Cruci pretutindeni şi  oameni cu straie diferite care pomeneau, fără teamă, Numele lui Hristos. Nu mai cunoşteai, însă, pe nimeni, iar când ai vrut să cumperi pâine cu banul de argint ce avea chipul şi numele împăraţilor de demult, ai fost prins şi dus în faţa antipatului şi a episcopului Ştefan, deoarece toţi credeau că ai aflat vreo comoară din vechime, pe care o tăinuieşti. Ascultând cele istorisite de tine, Sfinte Iamvlih, numai episcopul Ştefan a înţeles că Dumnezeu vrea să ne descopere, prin voi, o taină şi, împreună cu antipatul şi cu  mai-marii cetăţii, a mers, alături de tine, la peştera din Muntele Ohlon, cântând: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Ajunşi la peşteră, episcopul şi antipatul au găsit sicriaşul de aramă în care erau cele 2 tăbliţe de plumb pe care era scris că 7 Sfinţi tineri, adică: Maximilian, fiul eparhului, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian şi Antonin, au sfârşit muceniceşte pe vremea lui Deciu, care a poruncit să se astupe gura peşterii în care vă aflaţi. Iar noi, pentru aceasta, Îl slăvim pe Dumnezeu şi vă rugăm să veniţi în ajutor tuturor celor care au ispite peste puterile lor şi vă cântă aşa:

Bucuraţi-vă, tineri cu inimi curate!

Bucuraţi-vă, cei prigoniţi pentru dreptate!

Bucuraţi-vă, cei ce pentru păcatele lumii aţi plâns!

Bucuraţi-vă, cei prin care vrăjmaşul a fost învins!

Bucuraţi-vă, cei prin care tainele sunt aflate!

Bucuraţi-vă, cei ce ne izbăviţi de duhurile necurate!

Bucuraţi-vă, comori aflate prin Voia lui Dumnezeu!

Bucuraţi-vă, martori ai Slavei Numelui Său!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 12-lea

Apoi, intrând episcopul, antipatul, mai-marii cetăţii şi poporul în peşteră, v-au găsit şezând plini de bucurie, cu feţele strălucind de frumuseţea luminii Dumnezeieşti, s-au închinat la picioarele voastre şi au dat slavă lui Dumnezeu, care i-a învrednicit pe ei a vedea o Minune prea slăvită ca aceea. Apoi, însuşi împăratul  Teodosie, fiind înştiinţat că s-a arătat chipul învierii ce are să fie, în trupurile voastre, a venit în grabă la voi, a căzut la picioarele voastre închinându-vi-se, apoi v-a cuprins, cu dragoste, v-a sărutat, slăvindu-L pe Dumnezeu şi cântând cu lacrimi de bucurie: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Apoi, tu Sfinte Maximilian, i-ai spus împăratului că, pentru Credinţa lui, cea tare, Dumnezeu v-a înviat pe voi mai înainte de învierea cea de obşte şi tot pentru aceasta, împărăţia sa va fi mai puternică. După aceea, cu toţii au ascultat cu evlavie cuvintele voastre ziditoare de suflet. Apoi, după 7 zile, timp în care împăratul v-a slujit şi s-a împărtăşit cu voi, aţi adormit cu somnul morţii, după Porunca lui Dumnezeu. Iar noi, pentru această Minune preaslăvită, ne alăturăm soborului de episcopi de la praznicul cel luminos săvârşit pentru cinstirea voastră, mulţumind lui Dumnezeu, slăvindu-L şi cântându-vă aşa:

Bucuraţi-vă, Mărturisitori, prin care Dumnezeu a vorbit!

Bucuraţi-vă, cei prin care Crezul privind învierea morţilor s-a adeverit!

Bucuraţi-vă, cei prin care se încearcă adevărata Credinţă!

Bucuraţi-vă, cei prin care se arată a creştinilor biruinţă!

Bucuraţi-vă, cei ce aduceţi bucurie!

Bucuraţi-vă, cei ce ne izbăviţi de erezie!

Bucuraţi-vă, voi, cei blânzi şi smeriţi!

Bucuraţi-vă, cei ce de patimi ne izbăviţi!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Condacul al 13-lea (de trei ori):

Ne închinăm, cu evlavie, PreaSfintei Treimi şi Îi mulţumim pentru taina învierii din morţi descoperită prin voi, Sfinţilor Maximilian, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian şi Antonin şi,  pentru ajutorul dat vouă şi ne rugăm ca şi pe noi, ca şi pe voi, să ne ajute în lupta cu ispitele, cu patimile noastre şi cu viclenia antihristică. Mulţumim, de asemenea, PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu şi tuturor Sfinţilor care v-au ajutat să vă sfinţiţi sufletele şi trupurile şi ne rugăm să ne ajute şi pe noi să avem râvna voastră în împlinirea Voii lui Dumnezeu. O, Sfinţilor 7 tineri din Efes, rugaţi-vă, pentru noi, lui Dumnezeu să ierte mulţimea păcatelor noastre, pentru ca şi noi să ne bucurăm de învierea din morţi, spre viaţa de veci, cântând împreună cu voi: Aliluia!

Apoi, iarăşi Icosul 1:

Vouă, celor care în vremea împăratului Deciu, vă aflaţi în rânduiala ostăşească, uniţi în dragostea pentru Hristos şi petrecând  în post, în curăţie şi în rugăciuni pentru izbăvirea Sfintei Biserici de prigoniri, cu bucurie, vă cântăm:

Bucuraţi-vă, Maximilian, Iamvlih, Martinian!

Bucuraţi-vă, Dionisie, Exacustodian, Antonin şi Ioan!

Bucuraţi-vă, cei ce, Împăratului Ceresc, aţi slujit!

Bucuraţi-vă, cei ce, în curăţie, aţi vieţuit!

Bucuraţi-vă, tineri cumpătaţi şi smeriţi!

Bucuraţi-vă, voi, cei de Dumnezeu înţelepţiţi!

Bucuraţi-vă, în prigoane, îndelung răbdători!

Bucuraţi-vă, evlavioşi rugători!

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

şi Condacul 1:

Vrednicilor de laudă, celor 7 Sfinţi tineri din Efes, prin care PreaSfânta Treime S-a prea slăvit să le aducem mulţumire şi, cu evlavie, să le cântăm aşa: Bucuraţi-vă, Sfinţilor Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creştinilor!

Şi această Rugăciune:

Sfinţilor 7 tineri din Efes, rugaţi-vă să ne dăruiască Dumnezeu duhul înţelepciunii, al înţelegerii şi al sfatului, al tăriei şi al cunoştinţei, al bunei-credinţe şi duhul temerii de Dumnezeu, pentru a-I oferi şi noi, cu bucurie, PreaSfintei Treimi inimile noastre!

Aşa, Sfinţilor, ajutaţi-ne să avem, între noi, dragoste nefăţarnică, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, Credinţă statornică, blândeţe, înfrânare şi curăţie, pentru ca, uniţi fiind în cuget, să rămânem statornici în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui, sprijinindu-ne unii pe alţii, ca şi voi, pe drumul mântuirii!

Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile Sfinţilor 7 tineri din Efes, izbăveşte, acum ca şi atunci, Sfântă Biserica Ta de ecumenism, iar pe noi  toţi-de  pecetea antihristică! Amin!

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfinţilor 7 tineri din Efes şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

  1. https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/2020/08/04/sfintii-7-tineri-din-efes-sf-mc-tatuil-150070.jpg;
  2. https://i.ytimg.com/vi/hxN-s5k1_sk/maxresdefault.jpg;
  3. https://doarortodox.com/2018/01/10/viata-troparul-si-acatistul-sfintilor-sapte-tineri-din-efes-maximilian-exacustodian-iamvlih-martinian-dionisie-ioan-si-constantin-4-august-22-octombrie/;
  4. https://www.academia.edu/43887238/Sfin%C5%A3ii_7_tineri_din_Efes_Maximilian_Iamvlih_Martian_Dionisie_Antonin_Exacustodian_%C5%9Fi_Constantin_270_4_august_22_octombrie_;
  5. https://chirho88888888.wordpress.com/2019/10/22/sfintii-zilei-52/

Alătură-te conversației

1 comentariu

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: