ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ŞI REGE DAVID

[Prăznuit în Duminica Sfinţilor Strămoşi (Duminica a 28-a după Rusalii-15.12.2019), în Duminica Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului (Duminica dinaintea Naşterii Domnului-22.12.2019) şi în Duminica de după Naşterea Domnului-29.12.2019 (sau 26 Decembrie, dacă nu este nici o Duminică până de Anul Nou)]

Notă  : Tradus din limba engleză de servus Christi după originalul lui Isaac Lambertsen

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului si al pământului, al tuturor celor văzute si nevăzute. Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut,

Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si S-a făcut om. Si S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, după Scripturi. Si S-a înălţat la ceruri si sade de-a dreapta Tatălui. Si iarăsi va să vină cu slavă să judece viii si morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârsit. Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl si cu Fiul este închinat si slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească si apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Astept învierea morţilor si viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieste ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întruNumele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, Troparul Sfântului şi Dreptului Iosif şi Sfântului Prooroc şi Rege David (Glasul al 2-lea) :  :

Binevesteşte, Iosife, lui David, Dumnezeiescului părinte, minunile : pe Fecioara ai văzut născând, cu magii te-ai închinat, cu păstorii ai mărit, prin înger înştiinţare ai luat. Roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !
Apoi se zice : Condacul Sfântului şi Dreptului Iosif, al Sfântului Prooroc şi Rege David şi al Sfântului Apostol Iacov, Fratele Domnului (Glasul al 3-lea) :

De veselie astăzi se umple Dumnezeiescul David şi Iosif împreună cu Iacov laudă aduce, pentru că luând cunună, pentru înrudire cu Hristos se bucură şi pe Cel Ce S-a născut negrăit pe pământ Îl laudă şi strigă : Îndurate, mântuieşte pe cei ce Te cinstesc pe Tine !

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; Bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ; Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Condacul  întâi
Cu imnuri și psalmi să-l cinstim pe Sfântul Rege David, cel ce a fost ales de Dumnezeu să domnească peste toţi aleșii Lui și care a dat naștere în trup Lui Mesia, Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos! Şi să-i spunem : aşa cum din iad ai fost eliberat de Răscumpărătorul nostru la glorioasa Sa Înviere și stai acum, cu îndrăzneală înaintea Tronului Său Dumnezeiesc, învață-ne cum să-I cântăm Lui o nouă cântare, ca să-ţi strigăm şi ţie : Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Icosul întâi

Când Saul, regele lui Israel, a nesocotit Porunca lui Dumnezeu și Domnul nu i-a mai dat voie să fie rege, El Şi-a trimis Marele Preot, pe Sfântul Prooroc Samuel, în Betleemul Iudeii, de unde l-a luat pe David, cel mai mic dintre fiii lui Iesei, de la turmele câmpurilor și l-a uns rege, cu un corn de ulei, astfel încât Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât peste tânărul Sfânt. De aceea, dându-ne seama de smerenia lui și BunăVoinţa Domnului faţă de el, îi cântăm :

Bucură-te, că nu ai umblat în sfatul celor necredincioşi !
Bucură-te, că nu ai mers pe calea păcătoșilor !
Bucură-te, că voia ta a fost în Legea Domnului !
Bucură-te, că la Legea Lui ai cugetat zi și noapte !
Bucură-te, ai fost uns rege de Dumnezeu !
Bucură-te, că ai vestit Poruncile Lui !
Bucură-te, că ai servit, cu frică, Domnului !
Bucură-te, că te-ai bucurat, cu cutremur, în El !
Bucură-te, căci Domnul a fost ajutătorul şi slava ta !
Bucură-te, că atunci când L-ai chemat, El te-a auzit !
Bucură-te, căci Dumnezeu i-a lovit pe toți cei care, fără motiv, au fost dușmanii tăi !
Bucură-te, pentru că BineCuvântarea Lui a fost totdeauna cu tine, care ți-ai pus nădejdea în El !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu ! 

Condacul al 2-lea

Când Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Regele Saul, Domnul a îngăduit unui duh necurat să-l tulbure. Atunci slujitorii regelui l-au sfătuit să caute un cântăreţ iscusit la harpă, ca, ori de câte ori vrăjmaşul l-ar chinui, dulcea muzică a harpei să-l îndepărteze. De aceea, Saul a trimis un curier la Iesei, în Betleem, spunându-i : „Trimite-mi-l pe David, fiul tău, cel ce păzeşte oile !” Și, oridecâte ori duhul cel rău îl supăra pe rege, David îsi lua harpa și-i cânta ; și Saul îsi revenea, iar diavolul pleca de la el, aşa încât el cânta : Aliluia!

Sfântul Prooroc şi Rege David

Icosul al 2-lea

În acele zile, filistenii idolatri, dușmanii poporului lui Dumnezeu, şi-au adunat armatele pentru a lovi Israelul, iar unul dintre conducătorii lor era Goliat din Gat, un uriaş, care i-a provocat la o singură şi decisivă luptă pe luptătorii armatei lui Saul ; dar numai văzându-l, frica i-a cuprins şi au fugit din fața lui. Totuși, deși era foarte tânăr, David a ieșit în întâmpinarea duşmanului, şi-a pregătit cinci pietre netede și praștia lui de păstor și l-a lovit pe păgânul războinic cu o lovitură în frunte, astfel încât a căzut mort pe pământ. De aceea, îi cântăm :

Bucură-te, că, în Numele Domnului , ai ieșit împotriva duşmanului !

Bucură-te, că l-ai învins, în Numele Dumnezeului armatei lui Israel, pe care el o provocase !

Bucură-te, căci Domnul l-a dat în mâna ta !

Bucură-te, că l-ai lovit, pentru că L-a hulit pe Dumnezeul cel viu!

Bucură-te, că, prin tine, toată lumea a aflat că Domnul nu mântuiește cu sabia și sulița !

Bucură-te, pentru că lupta a fost a Domnului și El a dat-o în mâinile tale !

Bucură-te, pentru că, văzându-l căzut pe campionul lor, dușmanii poporului lui Dumnezeu au fugit !

Bucură-te, pentru că filistenii au fost alungați din Iuda și Israel !

Bucură-te, pentru că ai rupt în bucăți legăturile vrăjmașului !

Bucură-te, că ai aruncat jugul lor de pe poporul Domnului !

Bucură-te, că dreapta Mânie a lui Dumnezeu s-a aprins împotriva vrăjmașilor Săi !

Bucură-te, căci Domnul a salvat tot Israelul !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu ! 

Condacul al 3-lea

După uciderea duşmanului lui Dumnezeu, când Sfântul David s-a întors, femeile din Israel i-au cântat cu bucurie laude lui, cu timpane și alte instrumente muzicale ; regele Saul a devenit invidios și căuta un prilej să-l ucidă. Dar Ionatan, fiul regelui, plin de dragoste Dumnezeiască, a făcut legământ cu David, pentru a fi fratele lui pentru totdeauna ; și atât de mare a fost prietenia și loialitatea unuia către celălalt, încât căntăm cu toții : Aliluia !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Icosul al 3-lea

David se purta mai înțelept decât toți slujitorii împăratului și stima poporului pentru el a crescut din ce în ce mai mult ; dar şi ura pe care o nutrea regele Saul împotriva lui a crescut și a încercat să-l ucidă cu o suliță. Atunci tânărul David a fugit de rege și s-a dus la Sfântul Prooroc Samuel, marele preot al Domnului ; și, deși regele a trimis mulți soldaţi să-l aresteze şi, apoi, a venit chiar el să-l prindă, Duhul Sfânt i-a împiedicat pe toţi şi ei nu au reuşit să facă acest lucru. De aceea, dându-ne seama de faptul că Mila lui Dumnezeu este cu cei care-şi pun încrederea în El, cântăm :
Bucură-te, că atunci când L-ai chemat, Domnul te-a ascultat !
Bucură-te, că atunci când erai în necaz, El te-a mărit pe tine !
Bucură-te, că lui Dumnezeu i-a fost milă de tine și a auzit rugăciunea ta !
Bucură-te, că El a făcut minuni cu Sfântul Său !
Bucură-te, că lumina Celui PreaÎnalt s-a coborât peste tine !
Bucură-te, pentru că El a dat bucurie inimii tale !
Bucură-te, căci Domnul ţi-a dat speranța !
Bucură-te, căci cu pace te-ai aşezat și ai dormit !
Bucură-te, că atunci când te-ai trezit, El te-a ajutat !
Bucură-te, că ai renunţat la dreptate și ai sperat în Domnul !
Bucură-te, că Împăratul cerurilor a auzit glasul rugăciunilor tale!
Bucură-te, că ai intrat să te închini în cortul Său cel sfânt, cu frică de Dumnezeu !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Condacul al 4-lea

Când David a fugit de regele Saul, care-i dorea, pe nedrept, moartea, el a mers la Cortul Domnului, la preotul Ahimelec și i-a cerut pâine pentru el și tovarășii lui ; și evlaviosul preot, văzându-i nevoia, i-a dat tot ce avea: pâinile sfințite și oferite ca jertfă Celui PreaÎnalt și ei le-au mâncat. Aceasta a făcut-o Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, mustrându-i pe fariseii ipocriți, care-L acuzaseră pe El și pe Ucenicii Săi de încălcarea Legii lui Dumnezeu ; care, orbiţi de răutate lor, au fost incapabili de a cânta : Aliluia !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Icosul al 4-lea

Când David s-a ascuns de Saul, mulți i s-au alăturat în sălbăticie pentru a-i împărtăşi lipsurile şi sărăcia sa ; dar când regele a aflat că Ahimelec, preotul și cei împreună cu el i-au dat lui David alimente și o sabie, el i-a acuzat de trădare și a poruncit slugii lui să-i omoare pe toți, optzeci și cinci la număr.

Dar când a auzit de aceste crime, David a deplâns sacrificarea celor nevinovaţi ai lui Dumnezeu și l-a luat pe fiul lui Ahimelec sub protecția lui, ca să-l protejeze. De aceea, conștienţi de respectul său şi mila sa pentru preoții lui Dumnezeu, îi cântăm :

Bucură-te, cel ce, în dragostea ta filială, i-ai ascuns pe părinții tăi de mânia lui Saul !

Bucură-te, cel ce ai ascultat îndată Porunca Divină dată ţie de Proorocul Gad !

Bucură-te, cel ce ai deplâns moartea preoților uciși de Saul din cauza ta !

Bucură-te, cel ce i-ai dat adăpost lui Abiatar, care a supraviețuit masacrului !

Bucură-te, căci Domnul te-a ghidat în căile Dreptății Sale !

Bucură-te, că, din cauza dușmanilor tăi, El a făcut dreaptă calea ta înaintea Lui !

Bucură-te, pentru că El te-a salvat de la cei ce te persecutau și ţi i-a dat în mâinile tale !

Bucură-te, căci drept a fost ajutorul tău de la Dumnezeu, Care i-a salvat pe toți cei drepţi cu inima !

Bucură-te, că I-ai dat slavă lui Dumnezeu după Dreptatea Lui !

Bucură-te, că ai cântat mereu Numele Domnului Celui PreaÎnalt!

Bucură-te, că L-ai mărturisit pe Domnul cu toată inima ta !

Bucură-te, că le-ai spus tuturor despre Minunile Sale !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu ! 

Condacul al 5-lea

Aflând că David era în pustia En-Gedi, Saul şi-a luat armata și a ieșit în căutarea lui. Dar David și prietenii lui s-au ascuns de mânia împăratului într-o peșteră. Când Saul a intrat în peșteră, pentru anumite nevoi, oamenii lui David au încercat să-l convingă să-l ucidă pe rege ; dar David nu a vrut să ridice mâna împotriva unsului lui Dumnezeu, ci a tăiat, pe furiș, o bucată de pe partea din spate a mantiei lui Saul și, mai târziu, a arătat-o ca dovadă, declarându-şi nevinovăția pentru trădarea de care regele îl credea vinovat. De aceea, minunându-ne de înfrânarea și răbdarea lui, cântăm : Aliluia ! 

Icosul al 5-lea

Altă dată, a pornit din nou Saul cu armata sa pentru a-i prinde pe David și oamenii lui și au tăbărît în pustia Zif. Dar David, care i-a văzut de departe, a așteptat până când toţi au adormit, a pătruns prin paza taberei și a ajuns până la regele adormit, cu sulița pusă în pământ, lângă capul lui. Atunci tovarăşul lui David l-a îndemnat să-l ucidă pe regele adormit, dar David a spus : „Cine-şi poate ridica mâna împotriva unsului lui Dumnezeu și să fie fără vină ?” ; și a luat sulița și vasul de apă a lui Saul, apoi a strigat de departe că el nu este vinovat de nici-o dușmănie împotriva regelui, arătând sulița și ulciorul ca dovadă. De aceea, onorându-i devotamentul său, îi cântăm astfel :

Bucură-te, cel ce ai ai fost mulţumit și te-ai bucurat întru Domnul !

Bucură-te, cel ce ai cântat Numele Celui PreaÎnalt !

Bucură-te, că ţi-ai cântat toate laudele lui Dumnezeu în porțile fiicei Sionului !

Bucură-te, că ai fost nevinovat şi cu dreptate, spunând din inimă adevărul !

Bucură-te, că I-ai spus lui Dumnezeu : „Tu ești Domnul meu” !

Bucură-te, căci Domnul a fost partea ta de moștenire !

Bucură-te, că în tine și în toți Sfinții care sunt pe pământul Său, minunat este Dumnezeu !

Bucură-te, pentru că El Şi-a lucrat toate Voile Lui în tine !

Bucură-te, că L-ai binecuvântat pe Dumnezeu, Care ţi-a dat ţie înțelegerea !

Bucură-te, că L-ai văzut mereu pe Domnul înaintea ta !

Bucură-te, pentru că Dumnezeu a fost la dreapta ta, ca să nu poți să fii ispitit !

Bucură-te, că pentru aceasta au fost inima şi limba ta pline de bucurie !Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Condacul al 6-lea

În acele zile, filistenii s-au ridicat din nou împotriva lui Israel și au învins în luptă ; și Ionatan, prietenul lui David, a fost ucis ; și regele Saul, plin de disperare, s-a aruncat în propria-i sabie. Și necredincioșii fără de Dumnezeu au cucerit și locuit cetățile lui Israel. Dar când David a auzit de sacrificare de la cineva care scăpase, el s-a jelit și a plâns și a postit pentru Saul și Ionatan și toţi cei căzuţi. Dar Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui David să meargă în cetatea Hebron, unde bărbații lui Iuda au venit, și l-au uns rege pe David. Și toţi I-au strigat Celui AtotPuternic : Aliluia ! 

Icosul al 6-lea

Bineplăcând înaintea Domnului, înțelepciunea lui David a crescut ; iar casa lui Saul a scăzut în putere. Deci, David a devenit rege peste toată Iudeea și peste Israel, și-a stabilit Ierusalimul ca orașul său și a adus acolo chivotul legământului. Și atât de mare a fost bucuria sa, încât a dansat în fața chivotului, îmbrăcat doar într-o pânză, în sunetul trâmbiței și şi-a oferit jertfa sa Domnului în Ziua Recunoştintei. De aceea, dându-ne seama de imensa lui dragoste pentru Dumnezeu, să-i cântăm unele ca acestea :

Bucură-te, că ai binecuvântat pe poporul tău în numele Domnului !

Bucură-te, că ai făcut jertfe înaintea lui Dumnezeu !

Bucură-te, că ţi-ai promis să construieşti un templu pentru Cel PreaÎnalt !

Bucură-te, că ATotPuternicul ţi-a promis că-şi va stabili tronul în acel templu pentru totdeauna !

Bucură-te, că i-ai cucerit pe toţi cei ce-ţi amenințau poporul !

Bucură-te, că ai lovit Moabul și pe sirienii din Damasc !

Bucură-te, că ai supus Edomul și pe amoniţi !

Bucură-te, căci Domnul te-a apărat oriunde ai mers !

Bucură-te, că ai judecat și ai făcut dreptate întregului tău popor!

Bucură-te, că L-ai iubit pe Dumnezeu din toată inima ta !

Bucură-te, căci Domnul ţi-a fost baza ta, refugiul tău și eliberatorul tău !

Bucură-te, că El te-a dus într-un loc mai bun !Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Condacul al 7-lea

După ce David şi-a stabilit domnia în Israel, el a întrebat : „A mai rămas cineva din casa lui Saul, ca să-i arăt bunăvoinţa mea pentru Ionatan ?” Iar unul care a servit în gospodăria lui Saul i-a spus Regelui David : „Ionatan are un fiu, Mefiboșet, care este olog de picioare”. Atunci, plin de bucurie, regele l-a luat la curtea sa, pe fiul fratelui său jurat și i-a dat lui tot ce i-a aparținut lui Saul și casei lui și i-a dat să mănânce zilnic la masa regală, ca și cum ar fi fost unul din proprii săi fii. Deci, minunându-ne de generozitatea și bunătatea sa, să-I cântăm lui Dumnezeu : Aliluia ! 

Icosul al 7-lea

Dar, David a păcătuit cu Batșeba, soția lui Urie, unul dintre războinicii lui și ea a rămas însărcinată cu copilul lui ; apoi, pentru a-şi acoperi păcatul lui, el l-a trimis în prima linie pentru a lupta împotriva amoniţilor, unde a fost ucis de către vrăjmași ; și David a luat-o de soție pe văduvă. Dar Natan, profetul Celui PreaÎnalt, l-a mustrat pe rege printr-o parabolă și, conștient de amploarea răului pe care el l-a făcut în fața lui Dumnezeu, David a spus : „Am păcătuitîn faţa lui Dumnezeu” și s-a pocăit de nelegiuirea sa. De aceea, cuvintele de pocăință pe care el ni le-a lăsat moștenire nouă, ne face să-i cântăm :

Bucură-te, că lui Dumnezeu, în marea Sa Îndurare, I-a fost milă de tine !

Bucură-te, că, după mulțimea îndurărilor Lui, El șters fărădelegea ta !

Bucură-te, pentru că El te-a curăţat cu desăvârșire de nelegiuirea ta !

Bucură-te, că lucrurile tainice ale Înțelepciunii Domnului ţi s-au vădit ţie !

Bucură-te, pentru că El te-a stropit cu isop și ai fost curăţat !

Bucură-te, că Cel PreaÎnalt te-a spălat și ai fost făcut mai alb decît zăpada !

Bucură-te, că Cel ATotPuternic te-a făcut să simţi veselie și bucurie !

Bucură-te, că Şi-a întors Fața Sa de la păcatele tale !

Bucură-te, pentru că El a șters toate fărădelegile tale !

Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a creat o inimă curată și a înnoit un duh drept întru tine !

Bucură-te, pentru că El nu te-a părăsit, nici nu a luat Duhul Său cel Sfânt de la tine !Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Condacul al 8-lea

Când Proorocul Natan l-a învinuit pe David pentru păcatul lui, el i-a transmis Sentința Domnului, spunând : „Voi ridica nenorocirea împotriva ta din propria ta casă și sabia nu se va depărta de la tine”. Și Cuvintele Domnului au fost îndeplinite în fiii lui David, Abesalom și Amnon ; pentru că unul l-a ucis pe celălalt și a fugit și s-a ridicat împotriva tatălui său, pentru a-i uzurpa tronul lui ; și David, cu tristețe a fost obligat să-şi abandoneze oraşul său, Ierusalim. Cu toate acestea, încrederea i-a fost în Domnul, Dumnezeul lui și el nu a încetat să cânte continuu : Aliluia ! 

Icosul al 8-lea

David a plecat din Ierusalim și Abesalom, fiul său, a intrat în oraș și-n palatul regelui și a început să domnească în locul lui ; și a dezonorat casa tatălui său. Și acest nedemn fiu a îndrăznit, de asemenea, să adune o armată puternică pentru a-l urmări pe tatăl său și a fost o mare bătălie și generalul Ioab l-a ucis pe rebel ; dar David, când a auzit aceasta, şi-a acoperit fața sa și a plâns cu amar, spunând : „O Abesalom, fiul meu, fiul meu Abesalom ! Mai bine m-ar fi luat Domnul pe mine pentru tine, O Abesalom, fiul meu, fiul meu!”

De aceea, minunându-ne de iubirea ta părintească, îţi strigăm ție :

Bucură-te, căci ai recunoscut răul pe care l-ai făcut înaintea lui Dumnezeu !

Bucură-te, pentru că El ţi-a redat bucuria mântuirii !

Bucură-te, căci cu Duhul Său te-a sălăşluit pe tine !

Bucură-te, că ai învățat să calci pe Căile Domnului !

Bucură-te, căci prin râvna ta te-ai întors la El !

Bucură-te, căci Cel PreaÎnalt ţi-a şters vinovăția sângelui !

Bucură-te, căci limba s-a bucurat de Dreptatea Lui !

Bucură-te, că El a deschis buzele tale și gura ta a vestit lauda Lui !

Bucură-te, căci sufletul tău rupt a fost jertfit lui Dumnezeu !

Bucură-te, că El nu ți-a respins inima ta smerită și umilită !

Bucură-te, că Domnul i-a făcut bine Sionului !

Bucură-te, pentru că El a fost mulțumit de jertfa ta şi de darul tău !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu ! 

Condacul al 9-lea

Când David era bătrân, filistenii s-au ridicat din nou împotriva lui Israel și în primul rând printre ei erau fiii uriaşului Goliat, pe care regele îl ucisese în tinerețe. Dar oastea poporului lui Dumnezeu a învins în luptă și David L-a lăudat pe Domnul oștirilor, cântând melodios : Aliluia !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Icosul al 9-lea

Ridicându-si glasul în mulțumire către Cel PreaÎnalt, regele David Îi cânta : „Îţi voi mulţumi Ţie, Doamne, printre neamuri și voi cânta laude Numelui Tău !” Și buzele i s-au umplut de recunoștință pentru Dumnezeul lui Iacov, Care a fost pentru el un turn de mântuire și a arătat milă unsului Său, lui David și seminței lui. De aceea, fiindu-i şi noi recunoscători, de asemenea, pentru psalmii pe care el ni i-a lăsat moștenire, îi cântăm :

Bucură-te, căci Domnul te-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor tăi !

Bucură-te, pentru că El a fost stânca ta și cetatea ta și eliberatorul tău !

Bucură-te, pentru că El a fost scutul tău și trâmbiţa mântuirii tale !

Bucură-te, pentru că El a fost turnul tău mare, refugiul și salvatorul tău !

Bucură-te, pentru că atunci când dușmanii tăi au venit la tine, Domnul a rămas cu tine !

Bucură-te, pentru că El te-a eliberat, pentru că a binevoit întru tine !

Bucură-te, pentru că El te-a răsplătit după dreptatea ta !

Bucură-te, pentru că El te-a recompensat după curăția mâinilor tale !

Bucură-te, căci ai rămas pe Căile Domnului !

Bucură-te, căci nu te-ai abătut de la Dumnezeul tău !

Bucură-te, că ai fost drept înaintea Celui PreaÎnalt !

Bucură-te, te-ai îndepărtat de la nelegiuirea ta !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu ! 

Condacul al 10-lea

Duhul proorociei s-a coborât peste regele David, unsul Celui PreaÎnalt și a profeţit privind domnia lui, spunând : <<„Duhul Domnului a vorbit prin mine și Cuvântul Lui este pe limba mea”. Dumnezeul luiIsrael aspus : „Cel ce stăpânește peste oameni trebuie să fie doar în frică de Dumnezeu”. Deși casa mea nu este atât de cu Dumnezeu, totuși El a făcut cu mine un legământ veșnic, bine întărit în toate și sigur ; pentru că aceasta este toată mântuirea mea și toată dorința mea>>. Și cu dulce cântare I-a scandat Celui AtotPuternic: Aliluia !

Icosul al 10-lea

Când David era bătrân, satana a stat împotriva lui Israel și l-a amăgit pe rege să numere poporul lui Dumnezeu. Dar Domnul a fost foarte nemulțumit de acest recensământ și l-a trimis pe Proorocul Gad regelui, cerându-i lui David să aleagă între trei ani de foamete, distrugere de mâna dușmanilor săi în termen de trei luni, sau trei zile de ciumă în toată țara. Și, cum ciuma a coborât asupra lui Israel, David a strigat lui Dumnezeu, spunându-I : „Oare nu eu am poruncit oamenilor să fie număraţi ? Doar eu am păcătuit și am făcut într-adevăr rău ; dar ei ce au făcut ? Să fie Mâna Ta, te rog, Doamne, Dumnezeul meu, peste mine și peste casa tatălui meu, dar nu pe poporul Tău, să nu fie pedepsit !” Și Domnul l-a retras pe îngerul mâniei Lui ; de aceea, dându-ne seama de Mila Lui, Îi cântăm Sfântului Lui :

Bucură-te, că ai fost un măslin roditor în Casa Domnului !

Bucură-te, că ţi-ai pus întotdeauna speranța în Mila lui Dumnezeu !

Bucură-te, că I-ai dat laudă Lui totdeauna, pentru ceea ce a făcut !

Bucură-te, că ai lăudat Numele Lui, căci este bun înaintea Sfinților Săi !

Bucură-te, căci Dumnezeu te-a ajutat și Domnul a fost protectorul sufletului tău !

Bucură-te, pentru că El a adus răul asupra vrăjmașilor tăi și i-a distrus cu totul prin Adevărul Său !

Bucură-te, că ai jertfit Celui PreaÎnalt !

Bucură-te, căci ai mărturisit Numele Lui, căci este bun !

Bucură-te, pentru că El te-a izbăvit din toate necazurile !

Bucură-te, pentru că ochiul tău a privit în jos pe dușmanii poporului Său !

Bucură-te, căci L-ai așteptat pe Dumnezeu, care te-a salvat din toate furtunile !

Bucură-te, căci ai vorbit şi seara, şi dimineața și la amiază despre Mila Domnului și El a auzit vocea ta !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu ! 

Condacul al 11-lea

Aflat în primejdie, David a cerut Mila Domnului pentru poporul său şi Domnul i-a poruncit să construiască un altar pe Muntele Sion, pe aria lui Aravna, Iebuseul ; și, atunci când David a cumpărat acel loc și a construit Altarul și a jertfit ofrandele sale pe el, Domnul a trimis foc din cer pentru a le arde de tot, în semn de iertare. Apoi David a început să  adune ceea ce era necesar pentru a construi în acel loc un templu pentru Domnul oștirilor, în care toți credincioșii ar putea striga : Aliluia !

Sfântul Prooroc şi Rege David

Icosul al 11-lea

Atunci David l-a numit pe Solomon moștenitorul lui și a zis : „Mi s-a înfăţişat CuvântulDomnului, astfel : <<Tu ai vărsat mult sânge și ai făcut războaie mari ; nu vei zidi o casă Numelui Meu. Iată, un fiu se va naște din tine, care va fi un om al păcii ! El va zidi o casă Numelui Meu >>”. Şi el a spus prinţilor lui Israel: „Acum îndemnaţi-vă inima și sufletul vostru să-L caute pe Domnul, Dumnezeul vostru ! Prin urmare, construiţi Templul Domnului, Dumnezeu, ca să aduceți chivotul Legământului Domnului și Vasele sfinte ale lui Dumnezeu, în casa care va fi construită Numelui Domnului !” De aceea, minunându-ne de iubirea și evlavia sa pentru Cel PreaÎnalt, îi cântăm :

Bucură-te, că în Dumnezeu ţi-ai căutat cuvintele tale, în Dumnezeu ţi-ai pus nădejdea ta !

Bucură-te, că ți-ai depus întreaga viață Lui !

Bucură-te, căci te-ai supravegheat mereu, pentru Domnul, ajutorul tău !

Bucură-te, că, atunci când erai printre dușmanii tăi, El ţi-a arătat Mila Sa !

Bucură-te, căci vei locui în Cortul Lui în vecii vecilor !

Bucură-te, că vei fi adăpostit de adăpostul Aripilor Sale !

Bucură-te, căci vei sta înaintea feței lui Dumnezeu în veacul ce va veni !

Bucură-te, că vei cânta veșnic Numelui Său !

Bucură-te, căci stai înaintea Lui în Lăcaşul Său, pentru a vedea Puterea şi Slava Lui !

Bucură-te, că în patul tău ţi-ai amintit de Domnul și-n zorii zilei ai cugetat la El !

Bucură-te, că sufletul tău a tânjit după Cel PreaÎnalt !

Bucură-te, căci mâna Lui dreaptă te-a ajutat îndată !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Condacul al 12-lea

Luându-şi psaltirea sa, regele David a fost inspirat de Duhul Sfânt și a cântat proorocind Venirea lui Mesia, care este urmaşul lui după trup, Botezul Lui, Suferința Lui pe Cruce, moartea, Învierea și Înălţarea Lui. De aceea, înţelegând că Domnul i-a umplut gura cu laude, Îi cântăm : Aliluia !

Icosul al 12-lea

Privind înainte cu ochii săi profetici, regele Prooroc i-a spus lui Dumnezeu : „Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă”, proorocind intrarea triumfală a Domnului în Sion ; și prevăzând ura cărturarilor și saducheilor pentru El, a spus : „Conducătoriis-au adunatîmpreunăîmpotriva Domnului”. Și cu adevărat văzând suferințele Lui de bună voie, a proorocit chiar cuvintele rostite de Hristos pe Cruce, spunând : „Dumnezeul meu, … pentru ce m-ai părăsit ? Împărţit-au hainele Mele loruşi şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi. Străpuns-au mâinile Mele şi picioarele Mele. Şi mi-au dat spre mâncarea mea fiere şi în setea mea m-au adăpat cu oţet”. De aceea, plini de venerație pentru Harul Divin împărtășit lui, îi spunem :

Bucură-te, căci ai strigat : ” Să se scoale Dumnezeu !” !

Bucură-te, că ai spus : „ se risipească vrăjmașii Lui !” !

Bucură-te, căci ai exclamat : „Robit-ai mulţime” !

Bucură-te, că ai anunţat : „Acum Mă voi scula, zice Domnul” !

Bucură-te, că ai strigat : „Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare” !

Bucură-te, căci ai spus : „Domnul în glas de trâmbiţă” !

Bucură-te, că ai strigat către cer : „Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre … şi va intra Împăratul slavei” !

Bucură-te, căci ai spus Îngerilor : „Domnul Puterilor, Acesta este Împăratul slavei” !

Bucură-te, că ai binecuvântat Numele Slavei lui Dumnezeu pentru totdeauna !

Bucură-te, căci L-ai mărturisit printre popoare, cu instrumente de psaltire !

Bucură-te, pentru că AtotPuternicul Dumnezeu te-a mângâiat !

Bucură-te, din adâncurile pământului El te-a scos !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Condaculul al 13-lea (acest Condac se zice de 3 ori) :

Binecuvântat eşti, Sfinte rege și Prooroc David, căci Duhul Sfânt, ţi-a umplut gura cu laudele Celui PreaÎnalt și prin inspiratele tale cuvinte ne-ai învățat cum să ne închinăm PreaSfintei Treimi ! De șapte ori pe zi, seara, dimineața și la amiază, preamărirea noastră a Dumnezeirii începe, continuă şi se termină cu minunaţii tăi Psalmi. De aceea, ca urmare a minunatelor tale lucrări, noi cu toții Îi strigăm lui Dumnezeu : Aliluia ! Aliluia ! Aliluia !  

Apoi, iarăşi se zice  Icosul întâi :

Când Saul, regele lui Israel, a nesocotit Porunca lui Dumnezeu și Domnul nu i-a mai dat voie să fie rege, El Şi-a trimis Marele Preot, pe Sfântul Prooroc Samuel, în Betleemul Iudeii, de unde l-a luat pe David, cel mai mic dintre fiii lui Iesei, de la turmele câmpurilor și l-a uns rege, cu un corn de ulei, astfel încât Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât peste tânărul Sfânt. De aceea, dându-ne seama de smerenia lui și BunăVoinţa Domnului faţă de el, îi cântăm :

Bucură-te, că nu ai umblat în sfatul celor necredincioşi !
Bucură-te, că nu ai mers pe calea păcătoșilor !
Bucură-te, că voia ta a fost în Legea Domnului !
Bucură-te, că la Legea Lui ai cugetat zi și noapte !
Bucură-te, ai fost uns rege de Dumnezeu !
Bucură-te, că ai vestit Poruncile Lui !
Bucură-te, că ai servit, cu frică, Domnului !
Bucură-te, că te-ai bucurat, cu cutremur, în El !
Bucură-te, căci Domnul a fost ajutătorul şi slava ta !
Bucură-te, că atunci când L-ai chemat, El te-a auzit !
Bucură-te, căci Dumnezeu i-a lovit pe toți cei care, fără motiv, au fost dușmanii tăi !
Bucură-te, pentru că BineCuvântarea Lui a fost totdeauna cu tine, care ți-ai pus nădejdea în El !

Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

şi Condacul întâi :

Cu imnuri și psalmi să-l cinstim pe Sfântul Rege David, cel ce a fost ales de Dumnezeu să domnească peste toţi aleșii Lui și care a dat naștere în trup Lui Mesia, Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos! Şi să-i spunem : aşa cum din iad ai fost eliberat de Răscumpărătorul nostru la glorioasa Sa Înviere și stai acum, cu îndrăzneală înaintea Tronului Său Dumnezeiesc, învață-ne cum să-I cântăm Lui o nouă cântare, ca să-ţi strigăm şi ţie : Bucură-te, Sfinte Prooroc şi Rege David, strămoșul şi psalmistul lui Dumnezeu !

Apoi, se zice această Rugăciune către Sfântul Prooroc şi Rege David :

O, Sfinte Prooroc şi Rege David, care după trup eşti strămoșul lui Iisus Hristos, Salvatorul și Mântuitorul nostru, Care ne-a eliberat din păcat și din moarte !

Când ai fost tânăr şi păşteai oile tatălui tău în Betleemul Iudeii, ai fost ales de Domnul, Păstorul cel Bun, să paşti oile cuvântătoare, alesele Lui, poporul lui Israel ; de aceea, Duhul Celui PreaÎnalt S-a coborât peste tine și te-a înzestrat cu Darurile Sale nepreţuite : să domneşti cu prudență şi dreptate ; de a întoarce cu bine, relele făcute ţie ; pentru a suprima intrigile şi uneltirile dușmanilor împotriva ATotPuternicului ; de a compune o muzică de o atât de mare frumusete, încât diavolii ies şi fug în zbor la sunetul lor şi pe care Sfânta noastră Biserică o foloseşte la preaslăvirea PreaMilostivului nostru Dumnezeu ; și de a-I  oferi pocăinţa pentru păcatele comise, care slujește ca model de pocăință creștină pentru noi toți.

De aceea, minunându-ne de cucernicia ta și preamărindu-L pe Unicul Dumnezeu cel slăvit în PreaSfânta Treime, Care te-a proslăvit pe tine și pe toți Sfinții din vremurile trecute, te rugăm : aşa precum tu stai acum în ceruri înaintea Tronului lui Iisus Hristos, urmaşul tău regal, fiind eliberat de El, în momentul Învierii Lui, din iad, unde așteptai măreţa Lui sosire, roagă-L pentru noi, robii tăi nevrednici, care cinstim memoria ta cea sfântă și-I cântăm imnuri de laudă Lui cu inspiratele tale cuvinte, să-I fie milă de noi, să ne ierte nouă nelegiuirile noastre și să ne numere cu cei vrednici să stea cu tine la dreapta Împăratului ceresc, când va veni să judece viii și morții !

Căci Lui I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al Său Părinte şi cu PreaSfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul Său Duh, acum şi pururea şi în vecii, vecilor ! Amin !

Şi, apoi, se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale, ale Sfântului Prooroc şi Rege David şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice :

 1. https://cdn11.bigcommerce.com/s-30c33/images/stencil/1280×1280/products/3343/4587/NewKingDavidSmall__23531.1561597581.jpg?c=2&imbypass=on ;
 2. https://s.yimg.com/aah/yhst-47912705652979/kind-david-the-prophet-icon-ir-1049-6.jpg ;
 3. https://cdn11.bigcommerce.com/s-42d81/images/stencil/1280×1280/products/5058/18762/King_David__65247.1524148020.JPG?c=2&imbypass=on ;
 4. http://ro.orthodoxwiki.org/David ;
 5. https://cdn.blessedmart.com/wp-content/uploads/2018/09/Prophet_King_David_Hand-Painted_Orthodox_Icon_03.jpg ;
 6. https://media.istockphoto.com/photos/jerusalem-the-king-david-fresco-picture-id474486922?k=6&m=474486922&s=612×612&w=0&h=kP7zHOhC1Z3e55iG02bSQf2w1uj5ZuXCsH6aG4kym5k= ;
 7. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/656d5-sf2bproor.2bdavid.jpg ;
 8. https://cdn.blessedmart.com/wp-content/uploads/2016/06/Prophet_King_David_Hand-Painted_Orthodox_Icon_2_1-1.jpg ;
 9. https://live.staticflickr.com/5062/5692629200_5d146e27c7_b.jpg ;
 10. http://www.anastasis.com.ro/_dist/images/projects2019-reordered-apr/15.jpg?v=3 ;
 11. https://i.pinimg.com/originals/42/95/28/429528ccda4e4e219a266e7fb9cea491.jpg ;
 12. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/24032-dscn5058.jpg ;
 13. https://saintantonios.ca/images/icons/DSC_0035-Medium.JPG ;
 14. https://theodorosart.com/wp-content/uploads/2017/01/Sf-Prooroc-David-1024×1022.jpg ;
 15. http://www.arta-bizantina.ro/wp-content/uploads/2016/04/Sf%C3%A2ntul-Prooroc-David-01.jpg ;
 16. http://img.photobucket.com/albums/v476/Parastos/My%20Site/David.jpg ;
 17. https://image.winudf.com/v2/image/cHNhLnR1YmlnLlBTQUxUSVJFQVNGUFJPT1JPQ0RBVklEX3NjcmVlbl8xX2V1a2h0YXNn/screen-1.jpg?fakeurl=1&type=.jpg ;
 18. https://www.altarulathonit.com/wp-content/uploads/2017/08/Daviddana-toma.jpg ;
 19. https://chirho88888888.files.wordpress.com/2019/12/f1735-prorok_david_icon.jpg ;
 20. https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71479298_1217372958472128_8635540049397547008_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=EuLJNH9gPSAAQnMccq0cJkE-E7JDPdLYDBid_8bDlcvE13u09-3CbStuA&_nc_ht=scontent.fotp3-1.fna&oh=a04ad726bbb59301076aee08a578762d&oe=5E659ABD ;
 21. https://sfantulmunteathos.files.wordpress.com/2016/11/regele-david-icoana2.jpg?w=584&h=714 ;
 22. https://cdn10.bigcommerce.com/s-ye8rcebv/products/408/images/3316/S141-prophet-king-david-legacy-icons__87170.1515511246.1280.1280.jpg?c=2 ;
 23. https://www.artmajeur.com/en/emmanouel-roukoudis/artworks/8696056/the-prophet-david ;
 24. https://comenzi.icoana.net/131-large_default/icoana-sf-prooroc-david.jpg ;
 25. https://www.atelier-st-andre.net/fr/images/haute_resolution/david.jpg ;
 26. https://stjohnmemphis.org/wp-content/uploads/Prophet-David.jpg ;
 27. https://cdn10.bigcommerce.com/s-ye8rcebv/products/1834/images/4529/S476-king-prophet-david-legacy-icons__44462.1558115799.1280.1280.jpg?c=2 ;
 28. https://i.pinimg.com/originals/8b/02/cb/8b02cb3af66745490609aa4e0870a9a8.jpg ;
 29. https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2015/12/proorocul_david_foto_stefan_cojocariu.jpg?itok=ZLf4KA9H ;
 30. http://www.angelfire.com/nh/milleniumikons/Akathist_to_Saint_David.doc ;
 31. https://www.truechristianity.info/en/prayers_en/akathists_relating_to_saints/eng_akathist_saint_david_prophet.php

Alătură-te conversației

6 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: