Proiectează un site ca acesta, cu WordPress.com
Începe

ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI

În ziua sărbătorii Învierii Domnului, în toată Săptămâna Luminată (I-a săptămână de la Învierea Domnului până  Duminica următoare : Duminica Tomii.), precum şi la Odovania Paştilor (Miercuri, înainte de Înălţarea Domnului) rugăciunile dimineţii şi ale serii sunt înlocuite de CEASURILE SFINTELOR PAŞTI. De asemenea, în Săptămâna Luminată, în locul Paraclisului către Născătoarea de Dumnezeu, se citeşte CANONUL ÎNVIERII, iar ACATISTUL SFINTEI ÎNVIERI A DOMNULUI se citeşte de la Paşti până la Înălţarea Domnului.

Rugăciunile începătoare

De este preot, începe aşa :

Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Iar de nu este preot, se zice :

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi! Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-De-Moarte, miluieşte-ne pe noi ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi ! Doamne, curăţeşte păcatele noastre ! Stǎpâne, iartă fărădelegile noastre ! Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău !

Doamne miluieşte ! (de 3 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Tatǎl nostru, Carele eşti în Ceruri, Sfinţească-se Numele Tău ! Vie Împărăţia Ta ! Facă-se Voia Ta ! Precum în Cer aşa şi pe Pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri ! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbǎveşte de cel viclean ! Amin !

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ! Amin !

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca un Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi !

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit ; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un Milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ; toţi lucrul Mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine de nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc!

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii ; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin !

Doamne miluieşte ! (de 12 ori)

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu ! (o închinăciune)

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru ! (o închinăciune)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru Credincioşia Ta, auzi-mă, întru Dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare ; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult ; cugetat-am la toate Lucrurile Tale, la faptele Mâinilor Tale m-am gândit. 

Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab’ auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce Faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor care se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi Calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu! 

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru Numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă! Întru Dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău! 

Slavă Tatǎlui şi Fiului şi Sfântului Duh ! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeule !

Aliluia ! Aliluia ! Aliluia ! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie !

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru Numele Domnului ! (de 3 ori)

Apoi, se zice Troparul Învierii Domnului (Glasul 1) :

Piatra fiind pecetluită de iudei şi ostaşii străjuind PreaCurat Trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viaţă. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă : Mărire Învierii Tale, Hristoase ! Mărire Împărăţiei Tale ! Mărire Iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni !

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh !

Apoi, se zice Condacul Învierii Domnului (Glasul al 8-lea) :

De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela Ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai înviat, ca un biruitor, Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe : Bucuraţi-vă ! şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela Ce dai celor căzuţi ridicare.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin !

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea nevoi ? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi ?

Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după Mare Mila Ta şi după mulţimea Îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte ; că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât Drept eşti Tu întru Cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată Adevărul ai iubit ; cele nearătate şi cele ascunse ale Înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi ; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie ; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce Faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la Faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria Mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fără de lege Căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele ! Bucura-se-va limba mea de Dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat ; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa Lui Dumnezeu : duhul umilit ; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună Voirea Ta, Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot ; atunci vor pune pe Altarul Tău viţei.

Se cântă apoi (de trei ori) :
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le !

Condacul 1
Apărătorul Cel Mare şi Doamne, biruitorul morţii celei veşnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ţie, noi robii Tăi şi zidirea Ta. Cel Ce ai biruinţă asupra morţii, de moartea păcatelor slobozeşte-ne pe noi, care grăim : Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Icosul 1

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Şi pe noi, cei de pe pământ, învredniceşte-ne cu inimă curată a-Ţi cânta Ţie unele ca acestea :
Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toţi credincioşii, luminează-ne şi pe noi cei ce trăim în întunericul necunoştinţei !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi şi la toate le dai viaţă, înviază-ne şi pe noi, cei omorâţi în păcate !
Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat la cer şi ai înălţat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalţă-ne şi pe noi, cei plecaţi spre pământ !
Iisuse, Cel Ce şezi de-a Dreapta Tatălui şi părtaşi Slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de Slava Ta !
Iisuse, Cel Ce vei veni să judeci viii şi morţii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluieşte-ne după Mare Mila Ta !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 2

Văzând, Doamne, oamenii căzuţi, Te-ai întrupat şi ai înviat pe toţi, dăruindu-le celor înviaţi toate spre mântuire. Înviază-ne şi pe noi cei omorâţi din pricina păcatelor, ca să-Ţi cântăm Ţie : Aliluia!

Icosul 2

Mintea nu pricepe Dumnezeiasca Taină, cum Izvorul Vieţii înviază, omorând moartea. Pentru aceasta, numai cu inima simţind bucuria Învierii şi astfel fiind luminaţi, cu glas de bucurie duhovnicească grăim către Tine unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce ai intrat prin uşile încuiate, intră şi în casa sufletelor noastre !
Iisuse, Cel Ce ai întâmpinat în cale pe Ucenicii Tăi, întâmpină-ne şi pe noi, pe calea acestei vieţi şi ne mântuieşte !
Iisuse, Cel Ce ai aprins inimile lor cu Cuvintele Tale, aprinde şi inima noastră cea rece, spre dorirea de Slava Ta !
Iisuse, Cel Ce Te-ai cunoscut întru frângerea pâinilor, dă-ne şi nouă a Te cunoaşte în Dumnezeiasca Împărtăşanie !
Iisuse, Cel Ce ai făgăduit pe Duhul Sfânt Ucenicilor Tăi, trimite-ne şi nouă pe acest Duh mângâietor de la Tatăl !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 3

Cu Puterea Ta, cea Dumnezeiască, înviind pe Lazăr, înviază-ne şi pe noi cei ce suntem doborâţi de patimi şi zăcem în păcatul nepocăinţei, ca sculându-ne după Glasul Tău, să cântăm cântare : Aliluia!

Icosul 3

Având putere asupra morţii, sufletele le-ai chemat din moarte, Iisuse. Cheamă-ne şi pe noi, din adâncul păcatelor noastre, ca şi noi, curăţindu-ne simţirile, Ţie, Celui Ce străluceşti cu lumina cea neapropiată, cu bucurie să-Ţi aducem cântare de biruinţă, aşa :
Iisuse, biruitorul morţii, biruieşte patimile noastre cele rele ! 
Iisuse, Datătorule de viaţă, dă-ne şi nouă o viaţă mântuitoare! 
Iisuse, Izvorul bucuriei, bucură inima noastră întru Îndreptările Tale !
Iisuse, Cel Ce ai săturat, cu 5 pâini şi 2 peşti, 5000 de bărbaţi în pustie, afară de femei şi copii, hrăneşte-ne şi pe noi cu Pâinea Ta cerească !
Iisuse, nădejdea celor căzuţi, scoate-ne şi pe noi din adâncul răutăţilor noastre !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 4

Viforul patimilor ne tulbură şi ne îneacă ; ci, Te rog pe Tine, Iisuse, întinde-ne, ca şi lui Petru, Mâna Ta cea de ajutor şi, cu puterea Învierii Tale, ridică-ne şi ne înalţă a cânta Ţie : Aliluia!

Icosul 4

Având îmbucurătoarea veste a Învierii Tale, Iisuse, cerurile cu vrednicie se veselesc şi pământul se bucură ; iar noi, prăznuind veselia cea veşnică, îndrăznim a-Ţi cânta unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce şezi întru lumina cea neapropiată, fii aproape tuturor creştinilor, după Îndurările Tale !
Iisuse, Cel Ce iubeşti zidirea Ta, nu ne uita pe noi cei de pe urmă !
Iisuse, Cel Ce atragi inimile noastre la Tine, întoarce la Tine şi inima noastră cea ticăloasă !
Iisuse, Cel Ce împlineşti toate cererile cele bune, împlineşte şi doririle noastre cele bune, ca mai mult decât toate să Te iubim pe Tine !
Iisuse, Cel Ce primeşti orice picătură de lacrimi, nu depărta rugăciunile noastre !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 5

Viaţă de Dumnezeu plăcută izvorăşte din Tine, o, Iisuse, Fiul Dumnezeului celui viu. Pentru aceea, Te rugăm pe Tine, ca să nu ne piardă pe noi ucigătorul de suflete, nici să ne închidă gura ca să murim nepocăiţi, ci învredniceşte-ne să-Ţi cântăm: Aliluia! 

Icosul 5

Văzând cu Duhul pe Dumnezeu înviat, veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă şi neroditoare, ci din izvorul nestricăciunii şi purtătorul de Viaţă Mormânt al Mântuitorului, care, pe pământul cel neroditor al sufletelor noastre udându-l, ne-a învăţat pe toţi a cânta unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce ne-ai poruncit să primim scump Sângele Tău, învredniceşte-ne fără de lipsă, a primi acest prea cinstit Sânge !
Iisuse, Cel Ce trimiţi ploaie asupra celor Drepţi şi asupra celor păcătoşi, stropeşte-ne şi pe noi cu Harul Tău, ca să aducem roadă duhovnicească !
Iisuse, Cel Ce nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ţi-a sărutat cu lacrimi de pocăinţă Picioarele Tale, dă-ne şi nouă a-Ţi uda Picioarele Tale cu lacrimi de umilinţă !
Iisuse, Cel Ce ai întărit pe Toma în Credinţa Învierii Tale, dă-ne şi nouă Credinţă nefăţarnică !
Iisuse, Cel Ce ai zis : Căutaţi şi veţi afla ! dă-ne şi nouă a Te găsi pe Tine !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 6

Propovăduind cu duhul neîncetat bucuria Învierii Tale, celei purtătoare de viaţă, Iisuse, Dumnezeul nostru, dă să fim şi noi, păcătoşii, părtaşi acestei Învieri, ca neîncetat să cântăm în Ierusalimul cel de sus : Aliluia!

Icosul 6

Strălucind la toată lumea cu Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos, acum toate le-a umplut de lumină : şi cerul şi pământul şi cele de dedesubt ; ca să prăznuiască toată zidirea Învierea lui Hristos, întru care întăriţi fiind vom cânta unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce toate le umpli de Lumina Ta, luminează şi ochii noştri cei întunecaţi ! 
Iisuse, Cel Ce ai împreunat cerul cu pământul, ridică-ne şi pe noi de pe pământ la cer !
Iisuse, Cel Ce Te-ai pogorât cu Lumina Ta cea Dumnezeiască în cele de dedesubt, pogoară-Te şi în adâncul inimilor noastre!
Iisuse, Cel Ce ai scos din temniţele iadului sufletele ce Te aşteptau, scoate-ne şi pe noi, păcătoşii, din întunericul mâhnirii, căci viaţa noastră de iad s-a apropiat !
Iisuse, Cel Ce tuturor le întinzi PreaCuratele Tale Mâini, cuprinde-ne şi pe noi, ticăloşii, în Braţele Tale !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 7

Vrând Domnul Hristos ca să descopere oamenilor puterea Dumnezeirii Sale, S-a acoperit cu pecetea lui Caiafa şi nestricând-o, înaintea celor ce-L păzeau, ca un purtător de biruinţă S-a sculat şi ne-a învăţat a-I cânta : Aliluia!

Icosul 7

Minunat şi cu nepuţinţă este a pricepe, cum ieri ne-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, iar azi ne sculăm împreună cu Tine, în Duh. Dar, cu bucurie, Îţi cântăm Ţie unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce ai înviat şi ai dat în dar tuturor viaţă, întraripează mintea noastră,ca să-Ţi urmeze Ţie pururea !
Iisuse, Cel Ce ai sfinţit pământul cu Picioarele Tale, sfinţeşte şi gândurile noastre, cele care se înalţă la Tine !
Iisuse, Cel Ce nu ai oprit a se zugrăvi cinstitul Tău Chip, dă-ne şi nouă a avea pururea în sufletele noastre chipul Învierii Tale !
Iisuse, Cel Ce ai primit cei 2 bani ai văduvei, primeşte şi de la noi cântarea aceasta !
Iisuse, Cel Ce n-ai osândit pe femeia desfrânată, ci, prin Puterea Ta, ai îndreptat-o pe calea cea bună, nu osândi nici buzele noastre cele întinate care Te sărută pe Tine, prin cântări de laudă !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 8

Străin lucru, că pe Dumnezeu întrupat şi înviat din morţi, noi astăzi cu cugetul văzându-L, toată grija cea lumească să o lepădăm. Şi ca pe Împăratul tuturor să-L primim şi să-I cântăm Lui : Aliluia!

Icosul 8

Totul ai fost iubire, Iisuse, către omul cel căzut şi ai pus la Dumnezeiasca strajă pe de Dumnezeu grăitorul Avacum, să stea împreună cu noi şi să arate pe Îngerul cel purtător de lumină, care a grăit luminat despre Învierea Ta. Pentru aceasta şi noi grăim Ţie unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce ai fost păzit de ostaşi, trimite la straja sufletelor noastre pe Îngerul păzitor, pe care noi îl alungăm cu păcatele noastre, ca să ne păzească şi să ne călăuzească spre mântuire, pentru Învierea Ta !
Iisuse, Cel Ce ai orbit cu Dumnezeiasca Ta strălucire ochii celor ce Te străjuiau, întoarce ochii noştri de la deşertăciune şi-i luminează, spre cunoştinţa Adevărului !
Iisuse, Cel Ce ai întrebat pe Apostolul Petru : „Mă iubeşti ?” dă-ne şi nouă să avem chipul dragostei lui de la urmă !
Iisuse, Cel Ce ai iertat lui Petru, Apostolul, lepădarea de Tine, iartă şi nouă lepădările cele din fiecare ceas, de Poruncile Tale!
Iisuse, Cel ce ai dat putere Apostolilor Tăi, a lega şi a dezlega, dezleagă-ne şi pe noi de nedreptăţile noastre !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 9

Toata firea omenească în Tine s-a preaslăvit, cu Învierea Ta, Iisuse şi prin aceasta s-a dăruit nestricăciune trupurilor Sfinţilor, adeverindu-se aceasta prin Moaştele Sfinţilor şi cântându-Ţi cu umilinţă : Aliluia!

Icosul 9

De Dumnezeu grăitorii ritori mânecă cu duhul întâmpinând ieşirea din mormânt şi în loc de Mir, cântare Îţi aduc Ţie, ca Soarelui Dreptăţii şi Stăpânului ; cu ale căror cântări, primeşte şi aceste rugăciuni ale noastre :
Iisuse, Cel Ce ai primit Mirul cel vărsat pe Tine, primeşte şi ale noastre cântări de laudă, de mulţumire şi de cerere !
Iisuse, Soarele Dreptăţii, luminează sufletele noastre cele întunecate !
Iisuse, Cel Ce pe pescari i-ai făcut pescari de oameni, atrage şi voia noastră cea rea, spre Ascultarea Ta !
Iisuse, Cel Ce pe Saul l-ai prefăcut în mai-marele Apostol, înţelepţeşte-ne şi pe noi cei ce rătăcim !
Iisuse, pentru rugăciunile acestui Apostol şi ale tuturor Sfinţilor Tăi, fie-Ţi milă de noi păcătoşii !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 10

Voind a mântui neamul omenesc, Iisuse, Te-ai pogorât pe pământ şi Însuţi Dumnezeu fiind, ai primit nepuţinţele noastre, ca şi în ele să se arate Puterea Ta, care ne îndeamnă a cânta : Aliluia!

Icosul 10

Cel Ce ai înviat, Iisuse Hristoase, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, Tu, Cel Ce Te-ai pogorât în cele mai de jos ale pământului şi ai sfărâmat legăturile cele veşnice, în care se ţineau legate sufletele, slobozeşte-ne şi pe noi de legăturile păcatului, ca să-Ţi cântăm Ţie unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce ai încredinţat pe iubitul Tău Ucenic Maicii Tale, încredinţează-ne şi pe noi îngrijirii ei, celei mântuitoare !
Iisuse, Cel Ce suferinţele Maicii Tale le-ai prefăcut în bucurie, dă-ne şi nouă, nevrednicilor, cu răbdare să purtăm crucea noastră !
Iisuse, Cel Ce ai dat lumii ocrotitoare pe Maica Ta, dă-ne şi nouă, păcătoşilor, ca să fim sub Acoperământul ei!
Iisuse, Cel Ce nu ai oprit pe prunci a se atinge de Tine, dă-ne şi nouă blândeţile şi curăţia inimii pruncilor !
Iisuse, Cel Ce ai ‘liberat pe desfrânată şi i-ai poruncit de acum să nu mai păcătuiască, dă-ne şi nouă ca de acum să nu Te mai întristăm !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 11

Cântare de umilinţă, despre Învierea Ta, binevoieşte ca să-Ţi aducem Ţie, Mântuitorul nostru. Şi, prin aceasta, să primească sufletele noastre mirul vindecărilor de nălucirile cele vătămătoare, ca să-Ţi cântăm Ţie pururea : Aliluia!

Icosul 11

Primind, prin Învierea Ta, razele strălucitoare ale darului şi, prin aceasta, ca prin oglindă, duhovniceşte văzând Scularea Ta cea aducătoare de viaţă, ne închinăm cinstitei Tale Cruci şi slăvitei Învierii Tale, pe care o lăudăm şi o slăvim, cântând aşa:
Iisuse, Cel Ce ai plecat cerul, primeşte şi rugăciunea noastră, ca un îndurător !
Iisuse, Cel Ce ai adormit cu trupul ca un muritor, omoară poftele noastre cele trupeşti !
Iisuse, Cel Ce Te-ai dat cu totul pentru mântuirea noastră, dă-ne şi nouă cu totul a ne preda Ţie !
Iisuse, Cel Ce Te-ai suit la ceruri, ca să pregăteşti locaşuri celor ce Te iubesc pe Tine, aşază-ne şi pe noi în Locaşurile Tale!
Iisuse, Cel ce şezi de-a Dreapta Tatălui, numără-ne şi pe noi cu oile cele de-a Dreapta Ta !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul 12

Darul Tău dă-ni-l nouă, Iisuse, Cel Ce pe toţi ne-ai iubit şi primeşte rugăciunea noastră, ca o pârgă, ce-Ţi aducem Ţie ! Şi depărtează de la sufletele noastre tot gândul cel viclean, ca fară osândă să-Ţi cântăm Ţie : Aliluia!

Icosul 12

Cântând preaslăvită Învierea Ta, Te slăvim pe Tine, o, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru şi credem că dăruieşti tuturor viaţă veşnică. Pentru aceasta, întru această numită şi Sfântă Zi, ca fraţii unul pe altul să ne îmbrăţişăm ! Iar pe cei ce ne urăsc pe noi, să-i iertăm pentru Învierea Ta. Deci, cu o gură şi cu o inimă să cântăm unele ca acestea :
Iisuse, Cel Ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează pe Tine, binecuvintează şi acum osteneala noastră cea după putere !
Iisuse, Cel Ce sfinţeşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, sfinţeşte şi doririle şi gândurile noastre !
Iisuse, Cel Ce Te-ai făgăduit să fii cu cei credincioşi până la sfârşitul veacului, fii neîncetat şi cu noi păcătoşii !
Iisuse, Cuvântul cel adevărat al Tatălui, curăţă cuvintele noastre cele nevrednice, ca să Te lăudăm pe Tine !
Iisuse, Paştile cele mântuitoare, care duc de la moarte la viaţă, sălăşluieşte-ne în Locaşul Tău, luminându-ne haina sufletelor noastre !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Condacul al 13-lea (acest Condac se zice de trei ori) :

O, Iisuse Hristoase, Cel Ce ai călcat cu moartea pe moarte şi celor din morminte le-ai dăruit viaţă, primeşte ca un miros de bună mireasmă duhovnicească această puţină rugăciune ! Şi dăruieşte-ne nouă, celor ce suntem în mormântul nesimţirii, viaţă veşnică, ca să-Ţi cântăm Ţie : Aliluia!

Apoi, se zice iarăşi Icosul intâi :

Îngerii, Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, neîncetat o laudă în ceruri. Şi pe noi, cei de pe pământ, învredniceşte-ne cu inimă curată a-Ţi cânta Ţie unele ca acestea :
Iisuse, Cel nepătruns, Care luminezi pe toţi credincioşii, luminează-ne şi pe noi cei ce trăim în întunericul necunoştinţei !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi şi la toate le dai viaţă, înviază-ne şi pe noi, cei omorâţi în păcate !
Iisuse, Cel Ce Te-ai înălţat la cer şi ai înălţat pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, înalţă-ne şi pe noi, cei plecaţi spre pământ !
Iisuse, Cel Ce şezi de-a Dreapta Tatălui şi părtaşi Slavei Tale îi faci pe cei ce Te iubesc pe Tine, nu ne lipsi pe noi de Slava Ta !
Iisuse, Cel Ce vei veni să judeci viii şi morţii, nu ne judeca pe noi după fărădelegile noastre, ci miluieşte-ne după Mare Mila Ta !
Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

şi Condacul întâi :

Apărătorul Cel Mare şi Doamne, biruitorul morţii celei veşnice, ca cei ce ne-am izbăvit de omorârea cea duhovnicească, cele de laudă aducem Ţie, noi robii Tăi şi zidirea Ta. Cel Ce ai biruinţă asupra morţii, de moartea păcatelor slobozeşte-ne pe noi, care grăim : Iisuse, Cel Ce ai înviat din morţi, înviază şi sufletele noastre!

Se cântă apoi (de trei ori) :
Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le!

Apoi, se zice această Rugăciune :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ia aminte la rugăciunile pe care Ţi le aducem din buzele noastre necurate şi curăţindu-ne de toată întinăciunea, acoperă-ne cu Harul Milostivirii Tale!

Nu avem cuvinte, Doamne şi Stăpânul vieţii noastre, să-Ţi mulţumim, după cuviinţă, pentru Marele Dar pe care ni L-ai făcut şi ni-L faci în fiecare an prin pogorârea Sfintei Lumini la Mormântul Tău ; nu suntem vrednici de o minune atât de mare, dar, deşi nu suntem vrednici a grăi de acest Mare Dar pe care L-ai făcut Bisericii Tale, nici nu ne putem opri să mulţumim, după puterile noastre, că ne-ai arătat acest semn, ca să pricepem că eşti cu adevărat viu în Biserica Ta cea DreptMăritoare pe care porţile iadului nu o vor birui.

Tu, Cel Ce ai zis : „Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor„, ne-ai arătat aceasta în multe feluri şi în chip ales la marele Praznic al Învierii. 

Slavă Ţie, Doamne, că acoperi Biserica Ta !

Slavă Ţie, Doamne, că îi întăreşti pe credincioşi !

Slavă Ţie, Doamne, că ai binecuvântat pământul cu Mormântul Tău ! 

Ne aducem aminte de câte minuni ai făcut la acest dătător-de-viaţă Mormânt.

Cum vom uita Stâlpul Ortodoxiei ?

Cum vom uita că atunci când ereticii au dat bani sarazinilor, pentru a nu-i lăsa pe credincioşi să intre în Biserica Sfântului Mormânt, Lumina Sfântă a ţăşnit afară, spărgând un stâlp de piatră ?

Cum vom uita bucuria Patriarhului Sofronie şi a celorlalţi credincioşi văzând dovedită Credinţa lor curată că Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, eşti, cu adevărat, Capul şi Ocrotitorul Bisericii ?

Nu vom putea uita, Doamne, pentru că prea mare este dragostea pe care ne-ai arătat-o !

Şi, luand aminte la Cuvintele Tale : „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut !” cu inimile noastre mărturisim că la Praznicul Învierii trimiţi binecuvântare pentru cei credincioşi. 

Pentru aceasta, Te rugăm, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite Harul Tău peste noi şi fă din inima noastră lăcaş al Luminii Tale celei neapropiate, ca peTine să Te slăvim, Iubitorule de oameni, împreună cu Părintele Tău, Cel Fără-de-Început şi cu PreaSfântul şi De-Viaţă-Făcătorul Tău Duh, acum şi pururi şi în vecii vecilor ! Amin !

Şi apoi se face Otpustul :

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile PreaCuratei Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi ! Amin !

Surse bibliografice:

  1. https://www.dervent.ro/rugaciuni.php?cID=cat-rugaciuni-acatiste&rID=00010-Acatistul_INVIERII ;
  2. https://veryimportantlot.com/cache/lot/121335/276553_1539263671-850x550_width_50.jpg?_=1539263671 ;
  3. https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91daOfViatL._SL1500_.jpg ;
  4. https://i2.wp.com/www.schituldarvari.ro/images/galerie_poze/mari/dsc022780702200928014548.jpg ;
  5. https://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/2220/rug%C4%83ciuni-la-sfintele-pa%C8%99ti ;
  6. https://doarortodox.ro/2009/03/03/cantari-la-invierea-domnului/

Alătură-te conversației

7 comentarii

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: